Pokrm našej viery v denných dávkach


Kenneth E. Hagin: Pokrm našej viery v denných dávkach - Leto.

18. OKTÓBER
Pokrm viery

A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.  — ev.MATÚŠA 4,4.

Ježiš tu odovzdáva duchovnú myšlienku pomocou fyzického prirovnania. Hovorí, že to čím je pre telo chlieb, alebo potrava, tým je pre ľudského ducha, pre ľudské srdce Božie Slovo. Môžeš živiť svojho ducha. Môžeš živiť svoju vieru. Božie Slovo je potrava viery.

Smith Wiggleswsorth-a, veľkého Anglického kazateľa, počas služby ktorého bolo zaznamenaných vzkriesenie štrnástich mŕtvych, nazývajú Apoštolom viery. On povedal: „Nepokladám sa za úplne oblečeného, pokiaľ nemám Novú Zmluvu vo vrecku. Radšej by som z domu odišiel bosý, ako bez svojej Biblie!“ Wigglesworth sa ubytoval v mnohých domovoch počas svojho cestovania okolo sveta. Rozprávajú o ňom, že ešte aj v reštauráciách sa po jedle odsunul od stola, vzal si do rúk Nový Zákon, a povedal: „Telo sme už nakŕmili, teraz budeme kŕmiť vnútorného človeka.“ Potom prečítal niečo o viere a na záver pravidelne krátko vyučoval o viere.

Prehlásenie: Ja žijem každým Božím Slovom. Živím svoju vieru. Živím svojho vnútorného človeka. Živím sa potravou viery – Božím Slovom!

 


17. OKTÓBER
Viera je merateľná

Keď to počul Ježiš zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. —  ev.MATÚŠA 8,10. (Roháček)

Jeden stotník prišiel za Ježišom v záujme svojho sluhu. Keď Ježiš povedal: „...Ja prijdem  a uzdravím ho“ (Mat. 8,7), stotník odpovedal: „… povedz len slovo, a môj služobník bude uzdravený.” (8. verš)

Ježiš mu povedal: „…Iď, a jako si uveril, tak nech sa ti stane! ...” (13. verš)

Obrátiac sa k svojim učeníkom povedal: „…ani v Izraeli som nenašiel tak VELIKEJ viery .” (10. verš) Podľa toho je možné, aby si niekto vypestoval veľkú vieru.

Na druhej strane vidíme príklad malej viery, keď sa Peter začal ponárať, potom čo už chodil po vode. Ježiš vyhrešil Petra slovami: „…Človeče MALEJ VIERY, prečo si pochyboval? ” (Mat. 14,31) Ak viera môže byť malá a môže byť aj veľká, potom je viera merateľná! Tu je k tomu niekoľko veršov: ...rastie vaša viera (2Tesal. 1,3); neoslabnúc vo viere (Rim. 4,19); bohatých vo viere (Jak. 2,5); plného viery (Sk. Ap. 6,5); sa viera stala dokonalou (Jak. 2,22); nepokrytecká viera (2.Tim. 1,5); stroskotali vo viere (1.Tim. 1,19);  viera čo zvíťazila (1.Ján. 5,4).

Prehlásenie: Moja viera narastá. Moja viera dorastie na veľkú vieru, na silnú vieru, na bohatú vieru, na úplnú vieru, na nepokryteckú vieru, na víťaznú vieru. Ja som plný viery!


16. OKTÓBER
Narastajúca viera

Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie  … —2. list TESALONIČANOM 1,3.

Po znovuzrodení Boh každého veriaceho štartuje rovnakou mierou viery. Nedáva jednému kresťanskému bábätku viac viery, ako inému. Po našom znovuzrodení závisí od nás, ako rozvíjame tú mieru viery, ktorú sme dostali.

Primnohí urobili so svojou vierou to, čo ten údajný muž, ktorý dostal jeden talent: zakopal, ukryl a nepoužil ho. Mieru vlastnej viery môžeš zvýšiť — môže narastať. Ale ty si ten, ktorý ju zvyšuje — a nie Boh!
Môžeme urobiť dve veci v prospech narastania našej viery:
(1) živíme ju Božím Slovom, a 
(2) praktizujeme, čiže ju používame v praxi.

Prehlásenie: Boh mi dal mieru viery. Budem sa starať, aby moja viera nadmieru narastala. Budem svoju vieru živiť Božím Slovom. Budem praktizovať svoju vieru — používať ju v praxi. Moja viera narastá.


15. OKTÓBER
Tá istá viera

Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané: Uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme — 2. list KORINŤANOM 4,13.

Pavol napísal: „Aj my MÁME toho istého ducha viery …”

Nepísal to, že: „pokúsme sa získať si”, alebo „máme nádej”, ale povedal to, že je to „naše“! Čo je naše? Ten istý duch viery. To je aký druh viery? Taký druh viery, ktorý
(1)verí, a  
(2) preto hovorí

Nie je to ten istý druh viery, o akej rozpráva Ježiš v ev. Marka 11,23 ?  Ten istý druh viery, ktorá
(1) verí vo svojom srdci,
(2) vysloví svojimi ústami, a
(3) potom sa to stane?

Ale áno! To je ten istý duch viery! A 2. list Korinťanom 4,13 hovorí, že ňou disponujeme!

Prehlásenie: Vo mne je duch tej istej viery. Ja verím, a preto hovorím. Disponujem určitou mierou tej viery, ktorá na počiatku stvorila svet. Disponujem určitou mierou viery, ktorá premiestňuje hory.

 


14. OKTÓBER
Slovo viery

Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. — RIMANOM 10,8.

Božie Slovo sa nazýva  „slovo viery” .

Viera sa zakladá na faktoch — na faktoch Božieho Slova. Neviera sa zakladá na teóriách. Ja teóriu definujem nasledovne: „Teória je taký predpoklad, ktorý pramení z nedostatku poznania danej témy.“ Mnoho cirkví je preto plných neviery, lebo počuli priveľa teórie.

V službách sa stáva dominantnou neviera; a úbohé, drahé stádo je iba produktom toho, čo počuli kázať od svojich duchovných pastierov. V skutočnosti, ľuďom vieme najlepšie pomôcť tak, keď im povieme, že čo hovorí Biblia — dáme im to, čo hovorí Božie Slovo — a nie to, čo hovoria ľudia.

Ľudia sú omylní, ale Boh sa nikdy nemýli. Nezáleží na okolnostiach — nie je dôležité, čo sa udialo v tvojom živote —, Božie Slovo má k tomu pripomienky. Musíš sa dozvedieť, čo hovorí Božie Slovo! Viera príde — a zmení veci v tvoj prospech.

Prehlásenie: Slovo — Božie Slovo — slovo viery — je mi blízke. Ukryl(a) som ho vo svojom srdci. Vyslovím ho svojimi ústami. Z toho pramení moja viera. A viera zmení veci.


13. OKTÓBER
Odkiaľ pochádza viera

Tak teda viera je z počutia a počutie skrze Slovo Božie. —RIMANOM 10,17.

Ako dáva Boh hriešnikom vieru na spasenie? Môžeme si to prečítať v liste Rimanom v 10. kapitole, ktorá hovorí o spasení, a o tom, ako získame vieru na spasenie. (Moje poznámky sú v zátvorkách.) „Ale čo hovorí? Blízko teba je Slovo (Rhema), je v tvojich ústach a v tvojom srdci: to slovo viery, ktoré my hlásame. (Všimni si: Božie Slovo nazýva ‘Slovom viery’. Lebo to vybuduje vieru. Z neho pochádza viera v srdci tých, ktorí sa tomu otvoria.) Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme.  Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.   Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie... Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? (Teraz to pochop.) A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? […] Tak teda viera je z počutia a počutie skrze (Rhemu) Slovo Božie.” (Rim. 10,8–10. 13–14. 17.)

Nevieš veriť bez počúvania. Viera prichádza z počúvania. Čo máš počúvať? Božie Slovo!

Prehlásenie: Ja počúvam Božie Slovo. A z toho pochádza moja viera.


12. OKTÓBER
Spasený z viery

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,— EFEZANOM 2,8. (Roháček)

Všimnite si, že viera, skrze ktorú ste spasení: „nie je z vás“. Inými slovami, nie je to prirodzená, ľudská viera. Je to Boží dar! Toto je v súlade s Rim.12,3, ktorý stanovuje: „...ako Boh dal každému jednému mieru viery“!

Kresťania napriek tomu hovoria: „Ale ja ešte stále nemám vieru.“ Ja na to zakaždým odpovedám: „Potom prečo neprijmeš spasenie? Ten, kto je spasený, ten má vieru! Bez viery by nemohol byť spasený.“

Každý veriaci má vieru! Biblia hovorí, že ju majú! Mnoho kresťanov si ale neuvedomuje, že majú vieru, preto nepoužívajú tú vieru, ktorú už majú. Stavajú sa proti Bohu, proti Biblii a proti sebe, lebo neustále rozprávajú o tom, že nemajú vieru.

Boh hovorí ku nám vo svojom Slove. Boh a jeho Slovo sa zhodujú. Ak Božie Slovo niečo hovorí, tak to hovorí Boh. A Božie Slovo hovorí, že Boh ti už podaroval mieru viery. Zaručene je to Božia viera, lebo Boh inú vieru nemá!

Prehlásenie: Ja som spasený(á)! Svoje spasenie som dostal(a) z milosti, z viery  — ktorá je dar od Boha! Ja vlastním určitú mieru druhu Božej viery! Vlastním jednu mieru tej viery, ktorá stvorila svet na počiatku! Vlastním jednu mieru tej viery, ktorá hýbe horami!


11. OKTÓBER
Viera darovaná od Boha

Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru viery. — RIMANOM 12,3. (Roháček)

„Viera: áno, to potrebujem — hovoria mnohí. — Aj sa modlím, aby mi ju Boh udelil.“ S tým iba strácaš čas. Nemá väčší význam modliť sa k Bohu za vieru, ako mlieť prstami a opakovať: „Ligotaj sa hviezdička, ligotaj.“

Modlitba za vieru je beznádejný pokus a strácanie času, lebo každý veriaci dostal určitú mieru Božej viery. Nemusíš ju získavať. Nemusíš za ňu modliť. Nemusíš sa za ňu postiť. Nemusíš si ju zaslúžiť dobrým správaním a dobrými skutkami. Už je tvoja.

Pavol v tomto verši liste Rimanom, nepísal hriešnikom, ale veriacim. Povedal: „...hovorím každému z vás [nie každému vo svete], …Boh udelil každému jednému mieru viery.“ Každý veriaci má vieru! Dal mu ju Boh!

Prehlásenie: Boh mi udelil mieru viery. Ja mám určitú mieru Božej viery! Tú mi už Boh podaroval! Už mi ju dal. Už ju mám.

 


10. OKTÓBER
Definícia viery

Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: “Zdvihni sa a hoď sa do mora,” a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. — ev. MARKA 11,23. (Roháček)

Ihneď po tom, čo Ježiš predstavil Boží druh viery, ju aj definoval. V ev.Marka 11,23 On, Knieža viery, takto definuje Boží druh viery:

(1) človek verí vo svojom srdci,

(2) následne vysloví svojimi ústami to, čomu verí vo svojom srdci,

(3) a stane sa to.

Boh použil tento druh viery, keď na počiatku stvoril svet. Boh veril tomu, že to čo povie, sa stane! Preto povedal: „Nech je....a bolo.“ Skutočne všetko takto stvoril  — slnko, mesiac, hviezdy, planéty, všetko  — okrem človeka —, že veril: to čo povie sa stane. Následne po tom, čo to vysloví. A stalo sa. Toto je Boží druh viery.

Prehlásenie: „Ak niekto povie…”, toto sa vzťahuje aj na mňa. To čomu verím vo svojom srdci a vyslovím to ústami, sa stane. Ja žijem a pracujem v Božom druhu viery.


9. OKTÓBER
Svedectvo viery

A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu! — ev. MARKA 11,22.

Dobrá výkladová biblia King James takto podáva dnešný verš: „Nech sa nachádza vo vás Božia viera.“ Podľa znalcov gréčtiny doslovný preklad toho, čo tu povedal Ježiš znie takto: „Majte Boží druh viery.“ Aj niektoré moderné preklady tento verš takto odovzdávajú.

Ak vôbec nevieš grécky, aj vtedy môžeš ľahko uznať, že toto je správny preklad tohto veršu, nakoľko Ježiš tesne pred tým predstavil svojim učeníkom, že On má takýto druh viery: Boží druh viery, tú vieru, ktorú Boh používal, keď na počiatku stvoril svet. Na začiatku tohto veršu Ježiš prehovoril k neplodnému figovníku. Nemodlil sa. Jednoducho povedal tomu stromu: „ Nech nikto viac až na veky neje z teba ovocia!“ (14. verš)

Na druhý deň ráno, keď Ježiš a učeníci prešli tade, videli, že figovník od koreňa vyschol. Peter si rozpamätajúc povedal: „Rabbi, pozri, figovník, ktorému si zlorečil, vyschol,“ (21. verš)

Ježiš mu odpovedal: „Majte vieru Božiu.“ Ježiš nám predstavil Boží druh viery. A následne povedal, že aj my ju musíme mať.

Prehlásenie: Ja vidím, ako môj Pán, Ježiš Kristus predstavuje Božiu vieru. Ježiš očakáva odo mňa, aby som poznal(a) a mala Boží druh viery! A ja ju skutočne vlastním!


8. OKTÓBER
Aby bol oslávený Otec

A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi.  —   ev. JÁNA 14,13. (Roháček)

Aký úžasný sľub!

Keď sa narodíme do Božej rodiny, naším znovuzrodením získavame aj právo a vymoženosť používať Meno Ježiš. Každá moc obsiahnutá v tomto Mene nám bola daná na oslávenie Otca v Synovi.

Syn bol vyvrheľom na zemi. Ukrižovaný nahý visel pred svetom. Ale na takom mieste, kde hlásajú iba hanbu ukrižovania, toto Meno stráca svoju moc, silu a autoritu — na ľudí sa nevylievajú požehnania, a nedáva sa sláva Bohu, Otcu.

Meno Ježiš nám bolo dané, aby prevzalo Ježišovo miesto na zemi. Všetko to, čo vedel Ježiš vykonať počas svojho pozemského života, môže teraz robiť každý jeden veriaci. V tomto Mene sa nachádza Ježiš. Toto Meno je sám Ježiš. Všetko, čím bol Ježiš — všetko čo On urobil — všetko, čím je v súčasnosti — všetko, čím len bude — je obsiahnuté v tomto Mene!

Keď používame Ježišovo Meno, zviditeľňujeme úplnosť vykonanej práce na Golgote. Keď používame toto Meno, je prítomný živý uzdravujúci Kristus —, na slávu Boha Otca!

Prehlásenie: Ja budem používať Ježišovo Meno, tak ako ma na to učí Jeho Slovo, aby som oslávila Boha Otca.


7. OKTÓBER
Meno

A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.   A tak iďte, čiňte … — ev.MATÚŠA 28,18–19.

A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene… — ev.MARKA 16,17. (Roháček)

Aký dopad by malo na Tvoj život, ak by Ťa nejaký nesmierne bohatý človek poveril s tým, aby si jeho majetok používal na naplnenie vlastných potrieb?

A my sme dostali ešte aj od toho viac! Boh nás urobil schopných, dal nám splnomocnenie, aby sme používali Meno Ježiš! A toto Meno má moc tu na zemi. Používanie tohto Mena nie je otázkou viery, ale hovorí o tom, či využívaš svoje zákonné práva v Kristovi? Či si obsadil svoje miesto ako Boží syn, či využívaš všetko to, čo Ti patrí. Máš nárok na Jeho Meno!

Máme právo používať toto Meno voči nášmu nepriateľovi. Máme právo používať toto Meno v našich modlitbách. Sláva Bohu, máme nárok na toto Meno! Toto Meno nám bolo dané, aby sme  vykonávali vôľu Boha Otca v tejto dobe, v ktorej žijeme.

Ranná cirkev využívala túto moc. Konala v zastúpení Ježiša, postaviac sa na Jeho miesto. Dnes musíme my používať Jeho Meno, a konať na miesto Neho!

Prehlásenie: V Mene Ježiš sa nachádza každá moc na zemi aj na nebi. Mne bolo zverené používanie tohto Mena a moci v ňom. Ja mám právo používať toto Meno!


6. OKTÓBER
Naša spôsobilosť

A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu.   Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha,    ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy... —2. List KORINŤANOM 3,4–6. (Roháček)

My nie sme obyčajní ľudia.

My sme spojení so Všemohúcim.

My sme zjednotení so samotným Bohom.

My vykonávame Božiu vôľu tu na zemi.

My sme kanálom, cez ktorý Boh vylieva seba samého na svet. Samozrejme to Boh môže robiť len vtedy — ak sa Jeho schopnosti stanú našimi schopnosťami.

Teraz už môžeme lepšie pochopiť 1. list Korinťanom 3,9: „Lebo sme Božími spolupracovníkmi…” To znamená spoločenstvo s Otcom! On zabezpečuje moc, múdrosť, milosť a schopnosti — tie nadprirodzené prostriedky, pomocou ktorých môžeme účinne pracovať ako služobníci novej zmluvy.

Prehlásenie: Moja spôsobilosť je od Boha, ktorý ma učinil vhodným na to, aby som bol služobníkom novej zmluvy. Boh je mojou spôsobilosťou. On je mojou schopnosťou. Ja som Božím spolupracovníkom a dovŕšim Jeho vôľu tu na zemi.

 


5. OKTÓBER
Zjednotenie našich síl

Čo tedy povieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!  Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!?  — RIMANOM 8,31–32. (Roháček)

Boh a Ty spolupracujete, aby ste vykonali Jeho plán vykúpenia pre svet. Boh rovnako neuspeje bez Teba tak, ako Ty neuspeješ bez Neho.

Preto nám dal Ježiš podobenstvo viniča a ratolestí. Vinič nemôže urodiť ovocie bez ratolestí, a ratolesti nedokážu existovať bez viniča. Náš dnešný uvádzajúci verš stojí v liste Rimanom, ako vyvrcholenie ôsmej kapitoly. Ukazuje nám, že Otec je v dokonalej jednote so svojimi deťmi. Predstavuje nám to dokonalé spoločenstvo a spoluprácu, ktorú si Božie deti užívajú so svojím Nebeským Otcom. Ukazuje nám, že Božie deti majú moc nad silou temna a nad okolnosťami. A Boh to zavŕši v 37-mom verši: „Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.”

Boh účinne pracuje v Tvoj prospech. Podporuje Ťa a stojí pri Tebe. Nepretržite bojuje za Teba. Nepretržite napĺňa všetky Tvoje potreby z pokladnice Svojej hojnej milosti. Dáva Ti Svoju múdrosť a Svoje schopnosti!

Prehlásenie: Boh je tu pre mňa! Kto môže byť proti mne? Ja som jeden s Otcom! On účinne pracuje pre mňa. Napĺňa moje potreby. Ja som s Ním v spoločenstve a spolupracujem s Ním.


4. OKTÓBER
Spoločenstvo v modlitbe

Teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo (spoločenstvo) s nami. A naše obecenstvo (spoločenstvo) je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom.  A to vám píšeme nato, aby bola vaša radosť naplnená. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo (spoločenstvo) jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. — 1. list JÁNOV 1,3–4. 7.

Ak si v spoločenstve s Bohom a chodíš vo svetle, tak ako je aj On vo svetle, tak bude pre teba modlitba najväčším pokladom, ktorý si zdedil v Kristovi.

Naša modlitba je zjednotením našej sily s Bohom Otcom. Je starostlivosťou o spoločenstvo s Ním. Je vykonaním Jeho vôle na zemi. Nikdy nemôže byť modlitba pre teba problémom, alebo záťažou. Musí byť pre teba úplnou radosťou.

Modlitba — pravá modlitba — ťa o nič neukráti, ale ťa urobí bohatším (bohatšou), zakaždým pre teba niečo získa. Lebo pri modlitbe si v spoločenstve s Bohom.

Prehlásenie: Keď sa modlím som v spoločenstve so svojím Otcom. A moja radosť je úplná! Ja som v intímnom spoločenstve s Bohom. Ja som v intímnom priateľstve s Bohom — zhováram sa s Ním a počúvam Ho, poslúcham Ho — aby som mohol (mohla) vykonať Jeho vôľu tu na zemi.


3. OKTÓBER
Spoločenstvo

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. — 1.list KORINŤANOM 1,9.

Najväčšia pocta, ktorú nám Boh preukázal je, že môžeme zároveň byť v spoločenstve v Ním, s Otcom, s Jeho Synom a s Duchom Svätým, aby sme realizovali Boží plán vykúpenia pre ľudstvo.

Znovuzrodením si sa stal rodinným príslušníkom Stvoriteľa vesmíru! Stal si sa Božím dieťaťom. Dostal si sa do rodinného zväzku s Ním. Ale rodina bez spoločenstva je neživá. Je to ako manželstvo bez lásky a intimity.
Intimita s Bohom, hlboké priateľské spoločenstvo, je matkou viery. A Boh ťa osobne povolal na to, aby si mal intímne priateľské spoločenstvo s Jeho Synom.

Prehlásenie: Boh ma povolal na to, aby som bol v spoločenstve s Jeho Synom, Ježišom Kristom. Ja chodím v intímnom priateľskom spoločenstve s Ježišom. Ja komunikujem s Ježišom. Budem s Ním spolupracovať. Zároveň som v spoločenstve s Bohom, s Otcom, s Ježišom Kristom a s Duchom Svätým, aby sme realizovali obrovský Boží plán vykúpenia pre ľudstvo.

 

2. OKTÓBER
Jeho trvalé bydlisko

Žeby vám On  dal z pokladne bohatstva svojej slávy, aby ste zosilneli a upevnili sa obrovskou silou vo vnútornom človeku skrze svojho (Svätého) Ducha, [ktorý sám prebýva vo vašej najhlbšej bytosti, vo vašej osobnosti]. Nech Kristus vašou vierou [skutočne] prebýva (usadí sa, zostane, vybuduje si trvalé bydlisko, domov) vo vašich srdciach… — EFEŽANOM 3,16–17.(Amplified)

Ako prebýva, ako sa usadí a ako si vybuduje trvalé bydlisko, domov Kristus v tvojom srdci? Cez tvoju vieru.

Boh chce to, aby si mohol vybudovať Svoje trvalé bydlisko v tvojom srdci! Kresťania mu práve toto nedovolia! (Nezabúdaj: tento list bol písaný znovuzrodeným, Duchom naplneným kresťanom.)

Kresťania takto spievajú: „ Príď ku mne, Pane, príď ku mne.“ Tým hovoria, že Pán tu nie je — len keby sme ho nejako vedeli nahovoriť, aby prišiel, On by určite vedel niečo pre nás urobiť. Ešte to aj spievame: „Vystri ruku a dotkni sa Ježiša, keď ide tadiaľto.“ Všetky tieto pocity sa zakladajú na fyzickom poznaní. Ja nemusím natiahnuť ruku a dotknúť sa Pána, lebo On žije vo mne! Spievame aj toto: „ Len jeden dotyk si pýtam Pane od Teba.“ Čo robiť s takýmito „dotykmi”, keď Duch Svätý žije vo mne? Dôveruj Bohu, ktorý už býva v tebe! Nauč sa „Boh-je-vo-mne“ uvedomeným byť!

Prehlásenie: Som posilnený, som vybavený obrovskou silou skrze Ducha Svätého, ktorý býva v mojom najhlbšom vnútri. Kristus prebýva v mojom srdci; nasťahoval sa, usadil sa a a má trvalé bydlisko v mojom srdci.

 

 

1. OKTÓBER
Ten istý Duch

Jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. — RIMANOM 8,11. (Roháček)

„Smrteľné telá” v tomto texte sa nevzťahuje na naše budúce, vzkriesené telá, ale na naše súčasné smrteľné telá! ( ‘smrteľné’ má význam: ‘vystavené smrti’) Naše telo nebude smrteľné v hrobe. Teraz je smrteľné. Vtedy už Duch nebude bývať v našom tele. Boží Duch teraz prebýva v našom tele. Naše smrteľné telo potrebuje teraz, aby ho Boží Duch, ktorý v ňom prebýva, oživil.

Jeden z dôvodov, prečo Duch Svätý prebýva v našich telách je, aby nás uzdravil z tých chorôb, ktoré sa pokúšajú na nás prilepiť. Uzdravenie je súčasť Božieho plánu, čiže teraz platnej zmluvy. Uzdravenie je súčasť tej starostlivosti, akou sa Boh stará o svoje deti  — o svoje Telo — tu na zemi.

Ak by sme vedeli tak pochopiť Boží plán na uzdravenie, ako ho máme chápať, chorý by sa jednoducho uzdravil v tom okamihu, keď sa ho choroba pokúša len dotknúť!

Prehlásenie: Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, býva vo mne. On vo mne žije. Oživí moje smrteľné telo. Uzdravuje moje smrteľné telo.


30. SEPTEMBER
Pomocník

A  ja požiadam Otca, a dá vám iného Utešiteľa (Radcu, Pomocníka, Sprostredkovateľa, Príhovorcu, Advokáta, Potvrdzovateľa, Upevňovateľa, a Vernú Oporu, Patróna, Pohotového Pomocníka, ktorému možno dôverovať), aby s vami ostal na veky. — JÁN 14,16. (Amplified)

Je smutným faktom, že mnoho kresťanov neberie na vedomie Ducha Svätého, ktorý prebýva v nich. Myslím si, že si mylne myslia, že On príde a prevezme vedenie nad ich životom. Všetko potrebné automaticky urobí cez nich, bez toho, že by sa museli s hocičím namáhať.

Ale On tak nekoná. Takto fungujú démoni. Oni nasilu vnucujú ľuďom to, čo nechcú urobiť. Démoni nútia konať, usmerňujú ľudí. Duch Svätý je „gentleman“. On ťa nikdy nebude nútiť robiť niečo proti tvojej vôle. Z Písma vidíme, že Duch Svätý nás vedie, ukazuje nám cestu, povzbudzuje nás, ale nám nič nevnucuje, aby sme to urobili.

Niektorí sa sťažujú: „Prečo neurobí Boh to, alebo ono?“ Duch Svätý neurobí nič, kým ho nezapojíš do práce vo svoj prospech! On bol poslaný preto, aby bol tvojím pomocníkom. Nie preto, aby namiesto teba vykonal prácu, ale preto, aby pomohol tebe tú prácu vykonať.

Keď si uvedomíš, že je Duch Svätý v tebe, potom môžeš rozumne konať na základe Božieho Slova, a Duch Svätý bude pôsobiť cez teba. Začni rozprávať v súlade s dnešným prehlásením, a zistíš, že On, ktorý býva v tebe, sa stane reálnejší pre teba.

Prehlásenie: Ten väčší je vo mne. Ja sa spolieham na Neho. Bude vo mne žiť a prejavovať sa stále mocnejšie, bude mi pomáhať. Dovedie ma k väčšiemu víťazstvu, urobí ma úspešným.


29. SEPTEMBER
Schopnosť

.... Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.  —2. list KORINŤANOM 6,16. (Roháček)

Je zrejmé, že iba  málo kresťanov si uvedomuje, že Boh prebýva  v nich. Ináč by nerozprávali tak, ako  rozprávajú.

Čo pod tým rozumiem? Ak majú v živote nejaké ťažkosti, hneď vyhlásia: „ Nie, ja to neviem urobiť.“ Prečo? Lebo dúfajú len v seba, alebo v telesnosť, hoci vedia, že sami nemajú tú schopnosť, dostať sa nad veci. Ale ak sme si vedomí toho, že Boh je v nás, potom si uvedomujeme aj to, že Boh môže urobiť hocičo. Preto sa môžeme vzdať rečí: „ Ja to nedokážem urobiť“ ,a smelo môžeme hovoriť: „ Som schopný to urobiť -  lebo dúfam v Boha! Ja som toho schopný – lebo je vo mne Boh! Ja som toho schopný – lebo je väčší ten, ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete!“ Nezáleží na tom, čím si sa stretol – aj keby bola v tvojom živote taká prekážka, ktorá sa zdá byť neodstrániteľná – môžeš povedať: „Boh ma dovedie k víťazstvu! On ma dovedie k úspechu! Väčší býva vo mne!“ Toto je biblická viera. Toto je slovo viery. Je to spúšťač toho Väčšieho, aby pracoval v tvoj prospech!

Prehlásenie: Boží Duch prebýva vo mne. Ja dúfam v Toho, ktorý prebýva vo mne. On má tie schopnosti, preto môžem všetko urobiť – lebo Boží Duch je vo mne. Som toho schopný – lebo On je všetkého schopný.


28. SEPTEMBER
Ten väčší v nás

Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. —1.list JÁNOV 4,4. (Roháček)

Malo by byť zvykom v každej životnej kríze hovoriť: „Ja som víťaz. Som viac ako víťaz. Stvoriteľ býva vo mne. Žije vo mne Ten Väčší. On ma vie previesť cez toto. K úspechu ma dovedie Ten väčší, ja nemôžem padnúť.“

V takomto prípade sa nechváliš sám so sebou, ale tým Väčším, ktorý je v tebe. Je to spúšťač toho, aby pracoval v tvoj prospech!

Ak si znovuzrodený, Duchom naplnený veriaci, nachádza sa v tebe všetko to — pripravené k použitiu —, čo hocikedy budeš potrebovať k víťazstvu.

Každá možná Božia sila, Božia schopnosť, prebýva v tebe!

Ak veríš v Bibliu, a začneš prehlasovať, to čo hovorí, Ten väčší v tebe povstane, a dá svetlo tvojej mysli, usmernenie tvojmu duchu, zdravie tvojmu telu a pomoc v každej oblasti tvojho života.

Prehlásenie: Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete. Je väčší ako diabol, väčší ako choroba, väčší ako chudoba, väčší ako smrť, väčší ako každá sila nepriateľa. A On žije vo mne! Ten väčší ma privádza k úspechu. Ja nemôžem padnúť.


27. SEPTEMBER
Boh vo mne

Neviete pochopiť a porozumieť, že Vy (celý korintský zbor) ste chrámom (svätyňou) Boha, a že Boží Duch navždy prebýva vo Vás ( On je vo vás doma, je v spoločenstve s Vami, ako so zborom a zároveň aj ako s jednotlivcom)? — 1. KORINŤANOM 3,15. (Amplified)

Sám Boh, potom čo nás učiní novými stvoreniami, si skutočne urobí z nášho tela svoj domov. Tu na Zemi už neprebýva vo svätyni svätých, veď sám Boh hovorí: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha…?” (1.Kor. 6,19.)

Musíme si byť plne vedomí toho, že my sme chrámom Ducha Svätého — Boh je v nás!

Na fasáde jedného kostola v Texase nádherným tvarovaným starobylým písmom stojí nápis zo starého zákona, ktorý vyhlasuje: táto budova je Boží chrám. Zakaždým, keď idem okolo, ma to rozčúli. Prečo? Lebo títo ľudia vidia klamstvo práve na fasáde svojho zboru. Hovoriť, že budova kostola je domovom Boha, lebo tam býva, je nesprávne. Boh nebýva v budove.

Ak to myslíme tak, že budova kostola je Božím domom, lebo sme ju ponúkli Bohu, tak to je správne. Ale si musíme dávať pozor, aby sme neplietli duchovné s fyzickým. Musím si ustrážiť, aby sme duchovné veci prehlasovali tak, ako v skutočnosti sú.

Tvoje telo je Boží dom (príbytok), čiže chrám (kostol) — a nie tá budova, kam chodíš na bohoslužby. Pripomínaj si to, a bude ti to nápomocné v poslušnosti a vo viere..

Prehlásenie: Moje telo je Božím kostolom. Trvalé bydlisko Boha je vo mne. Boh je vo mne doma.

 


26. SEPTEMBER
Prijatie Ducha Svätého

A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom...— SKUTKY APOŠTOLOV 2,4.

[…] poslali k nim Petra a Jána,   ktorí, keď ta zišli, modlili sa za nich, žeby dostali Svätého Ducha,  — SKUTKY APOŠTOLOV 8,14–15.

[…] Či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? … — SKUTKY APOŠTOLOV 19,2.

V období Nového zákona bolo výnimkou, ak veriaci neprijali prebývanie Ducha Svätého v sebe, s okamžitým dôkazom a s nadprirodzeným znamením hovorenia v jazykoch. Apoštolské listy boli písané takým veriacim, ktorí sa už zoznámili s Ježišom, ako so svojím spasiteľom a ktorí boli naplnení Duchom Svätým.

Sláva Bohu, Duch Svätý je aj v nás. Príliš často však tí, ktorí boli znovuzrodení a potom naplnení Duchom Svätým, spomínajú na to, ako keby boli dostali len nejaké požehnanie, alebo iba ako na nejaký zážitok — a úplne pomýlene chápu, to čo vyučuje Božie Slovo!

Jedna Božia osoba skutočne prichádza, aby žila v nás! V osobe Ducha Svätého sám Boh prebýva v nás!

Prehlásenie: Sám Boh prebýva vo mne v osobe Ducha Svätého. Stvoriteľ prebýva vo mne. Boh žije vo mne.


25. SEPTEMBER
Starostlivosť

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti (falošnosti). — 1.list JÁNA 1,9.

Dostal som raz otázku: „Vidím z Božieho Slova, že naše staré hriechy sú vymazané, a je to pravda, boli sme na novo stvorení. Ale čo sa stane s hriechmi, ktoré som vykonal odvtedy, čo som sa stal kresťanom?“ Sláva Bohu za Jeho starostlivosť — 1.list Jána 1,9! Tento verš nie je pre hriešnych — ale pre kresťanov! Prvý list Jána bol písaný kresťanom. (1.list Jána 2,1–20)

Keď človek zhreší, dostáva sa pod odsúdenie. Stráca pocit spravodlivosti. Ale vtedy vyzná Pánovi: „Zhrešil som, opustil som Ťa, odpusť mi Pane, v mene Ježiš.“ A Pán urobí dve veci:

(1) odpustí mu,
(2) a očistí ho.

Od čoho ho Boh očistí? Od každej (nečistoty), neprávosti!

‘Nečisté’ je iba o jedno ‘ne’ viac od  ‘čisté’ -ho! Keď sme očistený od ‘ne-čistoty’, čiže od nie je čisté, tak sme opäť čistý! Sláva Pánovi!

Prehlásenie: Ďakujem Otče za starostlivosť opísanú v 1.liste Jánovi 1,9. Ďakujem Ti, že si verný, odpustíš mi a očistíš ma od každej nečistoty, aby som aj naďalej bol spravodlivý v Tvojich očiach.

 


24. SEPTEMBER
Efektívna modlitba

[…] veľa zmôže horlivá (účinná) modlitba spravodlivého. — JAKUBA 5,16.

Spravodlivý Ježiš sa stal Tvojou spravodlivosťou (1Kor. 1,30). Máš isté postavenie pred Bohom. Preto môžeš stáť v Božej prítomnosti, ako keby si nikdy nič zlé nevykonal! Ako keby si nikdy nezhrešil! Bez pocitu odsúdenia a duchovnej menejcennosti! Niet divu, že Židom 4,16. hovorí: „Pristupujme teda so SMELOU dôverou  ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.”

Keď spoznáš tieto obrovské duchovné pravdy, nemusíš viac behať za inými, aby sa namiesto Teba modlili. Budeš vedieť, že Boh Otec, rovnako rýchlo vypočuje aj Teba, ako všetkých ostatných veriacich. Prečo? Lebo Tvoje postavenie pred Bohom je rovnako dobré, ako akéhokoľvek kresťana. Boh nemiluje žiaden úd svojho tela viac, ako ostatné.

Ľudia si často myslia: "Ak sa mi podarí nahovoriť  X.Y.-na, aby sa za mňa modlil, jeho modlitba mi pomôže. On je naozaj Boží človek." Ale nie je tomu tak. Dotyčný sa možno len naučil viac žiť v tom, čo mu už patrí, ale nie je o nič spravodlivejší, ako Ty. A Boh o nič rýchlejšie nevypočuje jeho modlitbu, ako Tvoju.

Prehlásenie: Ja som Božia spravodlivosť v Ježišovi Kristovi. Boh vypočuje moju modlitbu, lebo som spravodlivý. Moje modlitby sú veľmi účinné a užitočné.


23. SEPTEMBER
Panovať spravodlivosťou

Lebo ak hriechom (pádom, prehrešením sa), toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie to, že tí, ktorí prijímajú hojnú milosť (Boha), dobrú vôľu (nezaslúženú priazeň) a zadarmo dar spravodlivosti ( stavia ich pred seba ako spravodlivých), budú panovať v živote ako králi skrze toho jedného, Ježiša Krista (Mesiáša, Pomazaného). — RIMANOM 5,17. (Amplified)

Jeden z našich najväčších problémov je, že všetko posúvame do budúcnosti. Spomeňme si na chválu, ktorú často spievame: „ Keď raz všetci budeme v nebi...“ Sláva Bohu, dostaneme sa tam, ale nemusíme dovtedy čakať na Božie požehnania! Môžeme si ich užívať už teraz! Áno, budem spolu panovať s Kristom. Ale nemusíme  čakať dovtedy! Čo hovorí náš dnešný text, kedy budeme panovať ako králi? Teraz! V živote! V tomto živote! Ako? Skrze Ježiša Krista.

Pavol ilustruje panovanie cez kráľa, lebo v tom čase panovali nad nimi králi. Kráľ panoval nad vlastnou ríšou. Jeho slovo bolo konečné. Stalo sa tak, ako povedal! Jemu patrila moc. On panoval. Božie Slovo hovorí, že my panujeme v živote skrze Pána Ježiša Krista. Prečo? Lebo sme sa stali Božou spravodlivosťou v Kristovi.

Prehlásenie: Lebo som zadarmo dostal dar spravodlivosti, ktorý ma učinil spravodlivým pred Bohom, panujem v živote skrze jedného Ježiša Krista. Panujem ako spravodlivý kráľ nad vlastným zvrchovaným územím. Bude tak, ako ja poviem!


22. SEPTEMBER
Božia spravodlivosť

Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.  — 2.KORINŤANOM 5,21.

„Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom...“

Občas skúšam ľudí tak, že im prečítam túto časť zo Slova a opýtam sa ich: „Kto si myslí, že je to pravda?“ Všetci zdvihnú ruky. Potom prečítam aj druhú časť zo Slova: „.., aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“

Potom poviem: „ Podľa tohto my — Vy a ja — sme Božou spravodlivosťou v Kristovi. Kto si myslí, že je to pravda?“ Väčšinou ani u polovice prítomných neviem dosiahnuť, aby zdvihli ruky. Pritom ak je prvá polovica veršu pravda, tak musí byť pravdou aj druhá polovica!

Boh sa postaral o to, aby sme to vlastnili. Musíme si uvedomiť, že je to naše!

Prehlásenie: Ježiš sa stal hriechom za mňa, aby som ja bol Božou spravodlivosťou v Ňom. Ja som Božou spravodlivosťou v Kristovi. Boh sa postaral o moje ospravedlnenie. Teraz som ospravedlnený! Som ospravedlnený, tak som spravodlivý.


21. SEPTEMBER
Usúdený za spravodlivého

Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista.  — RIMANOM 5,17.

Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť… — RIMANOM 10,10. (Roháček)

Väčšina ľudí verí, že spravodlivosť je taká úroveň duchovného vývinu, ktorý sa dá  dosiahnuť správnym životným štýlom (spôsobom). Biblia vyučuje o správnom životnom štýle  — ale správny spôsob života nás nikdy neospravedlní. (Ak by to bolo tak, tak by sme nepotrebovali Ježiša.) Spravodlivosť znamená usúdenie za  spravodlivého, teda to, že pred Bohom sme spravodlivý.

Spravodlivosť je dar. Dar dostávame bez podmienok, okamžite a kompletne. Naproti tomu ovocie je výsledkom duchovného rastu — narastá, vyvíja sa. Sláva Bohu, sme schopní duchovne narastať — ale v spravodlivosti narastať nevieme.  Presnejšie: o nič nebudeš spravodlivejší, keď sa dostaneš do neba, ako teraz.

Ako si sa stal spravodlivým? Tak si sa narodil! Spravodlivosť prichádza znovu narodením sa. Srdcom si veril na spravodlivosť. Keď si sa znovuzrodil, dostal si život a povahu Otca (Ján. 5,24. 2Pet. 1,4). Božia povaha ťa urobila spravodlivým!

Prehlásenie: Spravodlivosť je moja. Tak som ju dostal. Veril som na spravodlivosť a vo chvíli môjho znovuzrodenia som ju dostal. Môžem stáť pred Bohom čistý. Ja som spravodlivý.


20. SEPTEMBER
Boh, naše ospravedlnenie

Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. — RIMANOM 3,22. (Roháček)

K tomu, aby si mohol byť víťazom v plnej miere — aby si mohol chodiť v najvyššej úrovne viery —, musíš poznať skutočnosť svojho ospravedlnenia v Kristovi. Prečítaj si Rimanom 3,21–26. Vyznač si tieto verše v Biblii. Rozmýšľaj o nich — vyživuj sa nimi —, až sa stanú súčasťou tvojho vnútorného vedomia.

Ak máš King James-Bibliu, maj na pamäti, že to isté grécke slovo, ktoré je v 26. verši preložené (skloňované) ako ‘pravda’ sa dá preložiť aj ako  ‘ospravedlnený’. Takto ‘pravdu’ môžeme nahradiť  ‘ospravedlnený’-m. Rovnako je to v mnohých prekladoch.

Young’s Literal Translation of the Bible („Young slovo určuje druh prekladu Biblie”) napríklad prekladá takto Rimanom 3,26: „…aby vyniesol On [Boh] svoju pravdu v súčasnom časovom období, lebo On je spravodlivý, a prehlasuje za ospravedlneného toho, kto verí v Ježiša.“

Čo nám hovorí toto Slovo? Že sám Boh je spravodlivý. A že nás Boh uznal ospravedlnenými, lebo sme verili v Ježiša.

Prehlásenie: Boh, Otec, sa vyhlásil za spravodlivého cez Ježiša Krista. A Boh, Otec, môj vlastný Otec, ma prehlásil za ospravedlneného, lebo ja verím v Ježiša. Preto som ospravedlnený. Prijímam od Boha svoje ospravedlnenie.


19. SEPTEMER
Fakty nového stvorenia

Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?  A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný (veriaci) s neverným (neveriacim)?  A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami?… — 2.KORINŤANOM 6,14–16.(Roháček)

K tomu, aby si mal silnú vieru sa musíš vidieť rovnako, ako ťa vidí Boh — musíš o sebe hovoriť to, čo o tebe hovorí Boh. Verš hore veriacich nazýva veriacimi a neveriacich neveriacimi. Nazývaj sa teda veriacim.
Veriacich nazýva spravodlivosťou a neveriacich  neprávosťou. Nazval si sa už niekedy spravodlivosťou? Biblia ťa takto nazýva, teda si tým. Veriacich nazýva svetlom a neveriacich tmou.

„A aký je súhlas Krista a  Béliálom?“ Tu je zhromaždenie totožné s Kristom. Kristus je hlava, a my sme telo. Tvoja hlava môže mať iné meno, ako tvoje telo?

Zhromaždenie je zhodné s Kristom — my sme Kristovo telo. Zamysli sa nad tým. Nechaj to vsiaknuť do seba. Je to obrovský základ viery!

Prehlásenie: Pretože som v Kristovi — ja som veriaci. Ja som spravodlivosťou, som synom svetla, som veriaci človek. Som Božím chrámom.

 


18. SEPTEMBER
Vymazané

Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy!  — IZAIÁŠ 43,25. (Roháček)

„Myslím si, že teraz musím zaplatiť cenu za ten život, aký som žil pred svojím spasením” — povedal raz jeden služobník, ktorý práve zažíval ťažké obdobie.

Mnoho kresťanov, rovnako ako tento služobník, utrpia porážku, lebo pripustia, aby sa určité veci stali v ich živote, lebo si myslia, že to tak musí byť. Nepoznajú rozdiel medzi spasením a pokáním. Pokúšajú sa odčiniť svoje veci z minulosti. Ale v skutočnosti odkedy sa obrátili zo svojich hriechov, Boh ignoruje fakt, že voľakedy zhrešili.

„Ja vymažem tvoje prestúpenia (hriechy) — hovorí Boh — Kvôli Sebe.” Boh to nerobí kvôli tebe, ale vo vlastnom záujme. „Nespomínam si na tvoje hriechy“ — sľúbil On. Ak si ich Boh nepamätá,  prečo si  ich pamätáš ty?  Ani ty by si nemal!

Keď sa znovuzrodil, bol si oslobodení od trestu za tvoje hriechy. Ak by si aj naďalej mal platiť za tvoje hriechy, potom by si musel ísť do pekla, lebo aj to je súčasť  potrestania. Ale sláva Bohu, my nie sme oslobodení iba od moci hriechu, ale aj od potrestania. Ježiš zaujal naše miesto. On trpel trest za naše hriechy.

Prehlásenie: Keď som bol spasený, môj nebeský Otec vymazal moje prestúpenia. On si viac nepamätá moje hriechy, preto si na ne nespomínam ani ja, a nebudem Mu ich ani pripomínať.


17. SEPTEMBER
Jeho dielo.

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.  — EFEŽANOM 2,10. (Roháček)

Nie my veriaci sme sa urobili tým čím sme — urobil to Boh. Preto si dávaj pozor, aby si nesúdil Božie stvorenie.
Kresťania, ktorí samých seba pokladajú za pokorných občas hovoria: „Ja som taký nehodný.“ Ale Boh nestvoril nehodné nové stvorenia. Ja nie som nehodný, ani ty nie si nehodný. Ak hovorí, že si nehodný, to nie je pokora — to je ignorovanie Božieho Slova, a dáva to miesto satanovi, aby panoval nad tebou.

My sme dielom Božích rúk! Keď samých seba znevažujeme, vlastne sme nespokojný s Božou prácou. Znevažujeme Jeho dielo.

„Stvorený v Kristovi Ježišovi” — hovorí naše dnešné Slovo. Nepozeraj viac na seba z prirodzeného hľadiska. Skúmaj sa v Ježišovi. Budeš omnoho lepšie vyzerať. Vieš, Boh Otec ťa vidí takého, ako nikto iný. On ťa vidí v Kristovi!

Prehlásenie: Som Božie dielo. On ma urobil novým stvorením. On ma stvoril v Kristovi Ježišovi. Ja sa vidím tak, ako ma vidí Boh: vidím sa v Kristovi.


16. SEPTEMBER
Znovu narodení

Znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. — 1.PETER 1,23. (Roháček)

Nás splodil Boh.

My sme sa narodili z Boha.

My sme Božie deti.

My sme dedičmi Boha.

My sme spoludedičmi (čo znamená rovnocenní) Ježiša.  (Róm. 8,17).

Keď toto vyhlásime, nevyvyšujeme seba. Boha vyvyšujeme a to, čo On urobil pre nás skrze Pána Ježiša Krista. Neurobili sme sa sami novými stvoreniami. Boh nás urobil novým stvorením. On je strojcom aj dokonávateľom našej viery. My sme nové stvorenie, Boh nás na novo stvoril v Ježišovi Kristovi!

Prehlásenie: Mňa Boh splodil, narodil som sa z Boha. Narodil som sa z neporušiteľného semena, Božím živým Slovom. Narodil som sa do duchovnej reality, dostal som večný život, a stal som sa prútom Božieho viniča skrze neporušiteľné Božie Slovo.


15. SEPTEMBER
Ním milovaní

Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval. — JÁN 17,23. (Roháček)

Keď sa dozvieš — skutočne sa dozvieš — ,že Boh je tvojim vlastným Otcom, a ty si Jeho dieťaťom, toto vedomie bude mať na teba nasledovný vplyv: budeš mať presne také intímne spoločenstvo s Otcom , ako ho mal Ježiš, keď žil na zemi, lebo Boh, Otec, ťa miluje rovnako, ako miloval Ježiša! Ján 17,23 hovorí: „...že si ich miloval, ako si miloval mňa.“

„Ja nemôžem uveriť, že ma Boh miluje rovnako, ako Ježiša” — môže niekto povedať. Sláva Bohu, ja viem a verím, lebo to hovorí Biblia, a tým je  to rozhodnuté!

Ty a ja môžeme spoločne hovoriť Ježišovi: „...nie som sám, lebo Otec je so mnou“ (Ján. 16,32). Lebo ak ma Boh miluje tak,  ako Ježiša — a už je to tak —, potom je so mnou rovnako, ako bol s Ježišom.

Ja sa nebojím, rovnako ako sa ani Ježiš nikdy nebál. Ničoho sa netreba báť. Čo môže urobiť človek tomu, koho Boh miluje a ochraňuje?!

Prehlásenie: Boh Otec je mojím vlastným Otcom. Ja som Jeho vlastným dieťaťom. A On ma miluje tu na zemi, ako miloval Ježiša počas Jeho pozemského života. Môžem s ním mať rovnaké intímne spoločenstvo, ako ho mal Ježiš. Som rovnako slobodný od strachu, ako bol Ježiš, lebo nie som sám. Môj Otec je so mnou.


14. SEPTEMBER
Jeho rodina

Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. — JÁN 1,12–13. (Roháček)

Ani jediná pravda nie je v Biblii, ktorá by prenikala do takej hĺbky, ako ten požehnaný fakt, že keď sa znovuzrodíme, dostaneme sa do Božej rodiny! Boh, Otec, je náš Otec! On sa stará o nás! Zaoberá sa s nami  — osobne s každým z nás — nie len ako so skupinou, telom, alebo cirkvou. Má záujem o každé svoje dieťa, a každého z nás miluje s rovnakou láskou.

Ale náš Nebeský Otec nie je Otcom všetkých, tak ako to mnohí predpokladajú. Ježiš povedal niekoľkým hlboko nábožensky zmýšľajúcim ľuďom: „Vy ste z otca diabla …” (Ján. 8,44) Áno, Boh je stvoriteľom celého ľudstva, ale človek musí byť znovuzrodený k tomu, aby sa stal Jeho dieťaťom. On je Bohom celého sveta, ale iba znovu stvorenému človeku je Otcom.

Boh je tvojim Otcom. Ty si Jeho vlastným dieťaťom. A keďže je tvojím Otcom On, môžeš si byť istý v tom, že obsadzuje miesto otca a napĺňa rolu Otca. Môžeš si byť istý v tom, že ťa Boh miluje, bude sa o teba starať ako tvoj Nebeský Otec.

Prehlásenie: Ja som sa narodil z Boha. Narodil som sa do Božej rodiny, Boh, Otec, je mojím Otcom. Ja som Jeho vlastným dieťaťom. On je mojím vlastným Otcom. On ma miluje. On sa o mňa stará. On sa so mnou zaoberá.


13. SEPTEMBER
Nové stvorenie

Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.  — 2.KORINŤANOM 5,17. (Roháček)

Teší ma, že som novým stvorením. Mal som len pätnásť rokov, keď som sa znovuzrodil, ale presne si pamätám, ako sa to stalo. Niečo sa udialo v mojom vnútri. Bolo to akoby dvojtonové závažie odpadlo z môjho vnútra. Nielenže sa odo mňa  niečo vzdialilo — ale niečo sa stalo v mojom vnútri, dostalo sa mi tam niečo.

V tom momente, ako si prijal Ježiša Krista, ako Spasiteľa a vyznal si Ho, ako Pána svojho života (Rim.10,9–10), bol si aj ty znovustvorený. V tom momente sa to vykúpenie, o ktoré sa Ježiš postaral pred dvetisíc rokmi, stalo skutočnosťou pre teba. V tom momente bol tvojmu duchu daný Boží život a povaha. Bol si na novo stvorený – znovuzrodil si sa!

Znovuzrodenie nie je zážitok, nie je náboženstvo. Nie je to pripojenie sa k cirkvi. Je to znovuzrodenie tvojho ducha.

Keď si sa znovuzrodil, staré veci pominuli. V Božích očiach každý hriech, a celý tvoj doterajší život bol vymazaný. Všetko, čím si dovtedy bol – v duchovnom význame – bolo vymazané.  Prestalo existovať.  A ty si sa stal novým človekom v Kristu Ježišovi. Boh nič nevidí z tvojho dovtedajšieho života, od chvíle tvojho znovuzrodenia!

Všetko sa v tebe stalo nové. Tvoj duch bol na novo stvorený. Prešiel si zo smrti do života! (1Ján. 3,14)

Prehlásenie:  Ja so  nové stvorenie v Kristovi. Som stvorený na novo.  Vo mne je Boží život aj povaha. Prešiel som zo smrti do života, som nové stvorenie!


12. SEPTEMBER
Prechod zakázaný

Nenechajte (takto) žiadny priestor ani stopu diablovi (žiadnu šancu mu nedávajte) — EFEŽANOM 4,27. (Amplified)

Pamätám si, čítal som raz v  Reader’s Digest-e, že cez pekný zelený trávnik (bol súkromý) ľudia nerušene, len tak prechádzali. Záhradník, ale zhotovil malé oplotenie – s kolíkov a  z  drôtu.

No ľudia aj naďalej nerušene, prekročiac ponad drôt, chodili cez trávnik. Záhradník preto na trávnik osadil tabuľu s nápisom:

Slušní ľudia  nebudú
iným je zas zakázané
prechádzať cez toto súkromné územie!

Dostal som z toho nápad, aby som aj ja umiestnil tabuľu na mojom tele. Nemôžeš ju vidieť, lebo je v mojom duchu. Ale diabol ju vidí. Na tejto tabuli stojí toto:

PRECHOD ZAKÁZANÝ!
DIABOL, TOTO SA VZŤAHUJE NA TEBA!

Robil som to z viery. Túto tabuľu mám už mnoho rokov, a diabol neprechádza cez súkromné územie Boha — cez moje telo. Ako opatrovateľ svojho tela, si zodpovedný za to, aby diabol nenarúšal Boží súkromný majetok.

Prehlásenie: Ako opatrovateľ Božieho majetku, nedovolím nezákonné vniknutie, nedám miesto, nedovolím vkročiť ani na jeden krok diablovi. Nedám mu žiadnu príležitosť.


11. SEPTEMBER
Kúpené

Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom (skutočnou svätyňou) Ducha Svätého, ktorý žije vo vás, ktorého ste (ako dar) dostali od Boha? Vy nie ste svoji, boli ste vykúpení za veľkú cenu ( boli ste kúpení za drahú cenu a bolo za vás draho zaplatené, a učinení Jeho vlastníctvom). Preto teda ctite a  oslavujte Boha vo svojom tele. — 1.KORINŤANOM 6,19–20. (Amplified)

Páči sa mi, ako som videl slúžiť bývalého misionára k chorým. Keď slúžil jednej žene, najprv sa modlil nasledovne: „Otče, táto žena je Tvoje dieťa, patrí Ti. Satan nemá právo panovať nad ňou. Ty si vložil jej choroby a slabosti na Ježiša, lebo je napísané: »…On niesol naše nemoci a naše bolesti.« (Mat. 8,17)

Potom povedal satanovi: „satan, telo tejto ženy je chrámom Ducha Svätého. Ona patrí Bohu, ty nemáš právo nezákonne vniknúť do Božieho vlastníctva. Vzdiaľ sa z Božieho vlastníctva!”

Potom prehovoril k žene: „Satan utláčal tvoje telo chorobou, ale Boh sa postaral o tvoje oslobodenie. Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého, a máš prikázanie na to, aby si oslavovala Boha vo svojom tele.

Môže byť oslávený Boh v tvojom tele, ak nad ním panuje satan? Nie! Preto sa vzopri  tejto chorobe spolu so mnou. Žiadajme, aby satan prestal narúšaním Božieho vlastníctva!”

Prehlásenie: Ja si budem ctiť Boha a oslávim ho vo svojom tele.


10. SEPTEMBER
Opatrovateľ

Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie. — 1.KORINŤANOM 6,19–20. (Roháček)

Niektorí mi hovoria: „Brat Hagin, náš duch prirodzene patrí Pánovi, ale naše telo ešte nie je vykúpené, a tak vo fyzickom svete musíme naďalej strpieť choroby a slabosti.“

Ale hore citovaný text je Božie Slovo, a hovorí nám, že nie len náš duch, ale ja naše telo bolo vykúpené za veľkú cenu. Preto nám hovorí: „oslávte Boha vo vašich telách...“ Či oslávi Boha, ak nad nami fyzicky panuje satan? Či oslávi Boha ak chrám Ducha Svätého poškodí choroba? Nie! Prirodzenie nie!

Teda prečo to potom Boh dovolí? Keďže si ty opatrovateľom svojho tela, chrámu Ducha Svätého, Boh ti hovorí, že ty máš niečo robiť ohľadne svojho tela.
Nauč sa vzoprieť všetkému, čo napadne tvoje telo, presne s takou bdelosťou, ako sa vzoprieš všetkému, čo napadne tvojho ducha. Jednoducho len hovor nasledovné: „satan ty nemáš žiadne právo toto vložiť na moje telo. Moje telo patrí Bohu.“

Prehlásenie:  Moje telo je Božím chrámom, preto budem jeho dobrým opatrovateľom, a oslávim Boha vo svojom tele.


9. SEPTEMBER
On panuje

[Boh] vzkriesiac ho [Krista] z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach. Nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. — EFEŽANOM 1,20–23. (Roháček)

Ak sme už novými stvoreniami v Kristu Ježišovi, satanova nadvláda nad nami skončila. Ježiš je pánom a hlavou tohto nového tela, Zhromaždenia. My sme telo. Kristus je hlava. A Zhromaždenie je telo. Kristus je hlava.

Celý veriaci svet — každý znovuzrodený človek — Je nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Všetci sme aj v jednote a aj nové stvorenie, lebo každý z nás je členom (údom) tohto tela. Satan nemá právo panovať nad Kristovým telom — a nemá právo ani na to , aby jednotlivo panoval nad nami. Kristus je hlavou tela. On je ten, ktorý má riadiť a panovať nad Kristovým telom. Satan stratil moc nad naším duchom, nad naším telom, nad našou mysľou, nad našimi financiami a nad našimi životnými okolnosťami, lebo Boh vložil všetko pod Kristove nohy.

Prehlásenie:  Boh všetko vrhol pod Kristove nohy. Ja som údom Kristovho tela. Nohy sú súčasťou tela, a tak je satan pod mojimi nohami.


8. SEPTEMBER
Víťaz

A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva...— ZJAVENIE 12,11. (Roháček)

Nakoľko je satan bohom tohto sveta ( 2Kor.4,4), pokúša sa používať svoju moc nad tebou. Pokúsi sa zadržať ťa, aby si žil právami svojho vykúpenia. Ale ty môžeš premôcť diabla pri každej príležitosti, nech by to bola akákoľvek skúška. Môžeš ho premôcť Ježišovou krvou a svojimi slovami svedectva!

Len musíš vedieť, čo krv pre teba vykúpila: vyslobodenie z moci tmy (satana), a premiestnenie (znovuzrodením) do ríše svetla. K týmto vedomostiam musíš priložiť svoje slová svedectva.

Stoj pevne na svojom mieste! Prehlasuj, čo pre teba získala krv Baránkova. Sláva Bohu, v krvi je sila! Ale sila krvi nebude pôsobiť automaticky — musíš k nej priložiť svoje slová svedectva!

Prehlásenie:  Som víťaz, premôžem diabla pri každej potýčke; on mňa nikdy nepremôže. Ja premôžem jeho krvou Baránkovou a svojimi slovami svedectva.


7. SEPTEMBER
Premiestnil

Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti, a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv… — KOLOŠANOM 1,12–14. (Roháček)

Temnosť je satanova ríša. Toto slovo ´temnosť´, obsahuje všetko to, čo je satan. Svetlo je Božie kráľovstvo. Znovuzrodením si bol vybraný z kráľovstva temna, a bol si premiestnený do kráľovstva Syna Božej lásky, do Božieho kráľovstva a kráľovstva svetla.

Náš Nebeský Otec učinil schopnými svoje deti ( čiže urobil ich „vhodnými“) k tomu, aby dostali podiel z dedičstva — z dedičstva svätých vo svetle!

Súčasťou tvojho dedičstva je aj to, že ťa Boh oslobodil z moci diablovho temna, a premiestnil ťa do kráľovstva Syna svojej lásky. Boh ťa urobil vhodným — ťa oslobodil — ťa premiestnil. Chvála Bohu, môžeš sa podieľať na dedičstve, už teraz.  Neodkladaj to do vzdialenej budúcnosti.

Prehlásenie: Ďakujem Ti Otče, že si ma učinil schopným zúčastniť sa môjho dedičstva už teraz. Ja som vykúpený, ja som oslobodený zo satanovej moci, teraz. Premiestnil si ma do kráľovstva Tvojho milovaného Syna. Ja som občanom kráľovstva svetla, žijem vo svetle, chodím vo svetle.  Ja som jedným z Tvojich svätých vo svetle!


6. SEPTEMBER
Vykúpený(á)

V ktorom (Ježišovi Kristovi) máme vykúpenie skrze jeho krv... — EFEŽANOM 1,7.

Podľa výkladového slovníka Webster slovo ‘vykúpiť’ znamená: (1) kúpiť späť, (2) vyslobodiť zo zajatia zaplatením výkupného.

K tomu, aby si mohol chodiť v najvyššej úrovni viery, musíš poznať skutočnosť svojho vykúpenia v Kristovi, a to nie ako nejakú tézu, filozofiu alebo náboženskú teóriu, ale ako skutočné vykúpenie zo satanovej moci. 
Keď Adam zlyhal, ľudstvo padlo do zajatia. Boh ale mal plán — obrovský plán vykúpenia! A poslal Pána Ježiša Krista, aby ho vykonal. ( Webster-slovník interpretuje slovo ‘vykonať’ takto: v každom detaile zdokonaliť, urobiť úplným. )

Božie Slovo nám hovorí:  „V ktorom (Kristovi Ježišovi) je naše vykúpenie…”Akí môžeme byť vďační, že sa nemusíme pokúšať získať naše vykúpenie. Už máme naše vykúpenie! Už sme vykúpení, sme vyslobodení z ríše temna, z moci diabla — teraz!

Prehlásenie:  Ja som vykúpený(á)! Moje vykúpenie je v Kristovi! Mám vykúpenie jeho krvou, nepokúšam sa ho získať; už je moje. Je moje, teraz! Ježiš si ma kúpil naspäť. Ježiš Kristus ma vyslobodil zo zajatia tým, že zaplatil za mňa výkupné — dal za mňa svoj vlastný život!


5. SEPTEMBER
Svedectvo

Ak prijímame svedectvo ľudí, svedectvo Boha je väčšie... A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život, a ten život je v jeho synovi. Ten kto má Syna, má život... — 1.LIST JÁNA 5,9. 11–12. (Roháček)

Veriť v Boha je, jednoducho veriť v Jeho Slovo. Študuj Božie Slovo s týmto stanoviskom: Dozviem sa, čo hovorí Božie Slovo a budem s tým súhlasiť. Nemôžeš očakávať, že Božie veci budú fungovať v tvojom živote, ak sa postavíš proti Jeho Slovu. To znamená, že na určité „náboženské“ predstavy budeš musieť zabudnúť.  Namiesto duchovného vyučovanie sme viac dostávali  náboženské vymývanie mozgu.

Spoznaj, čo hovorí Boh vo Svojom Slove v súvislosti s nasledovným:

1. Čo ti patrí podľa Jeho plánu tvojho vykúpenia.
2. Kým je pre teba Otec.
3. Čo robí pre teba momentálne Ježiš na pravici Božej.
4. Čo vykonáva Duch Svätý v tebe?

Potom spoznaj z Božieho Slova, čo si myslí Boh o nasledovnom:

1. Čo hovorí o tom, kto si v Kristovi?
2. Kto si ty v Kristovi?
3. Čo je už  tvoje, lebo si v Kristovi?

Hoci to nie je viditeľné, že je to skutočné v tvojom živote, predsa začni prehlasovať: „Áno, to je moje, podľa Božieho Slova.” Potom uvidíš, že prehlasovanie viery vyvodí realitu.

Prehlásenie: Ja súhlasím s Božím svedectvom. Som tým, čo o mne On hovorí, že som. Patrí mi to, o čom On hovorí, že mi to patrí.


4. SEPTEMBER
Slovo

Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo (Rhemu) Božie. — RIMANOM 10,17. (Roháček)

„Nech robím hocičo, ja aj tak nemám vieru — hovoria niektorí kresťania. — Modlil som  sa, postil som sa, a napriek tomu nemám vieru.”

Prihováranie sa za vieru nikdy neprináša vieru. Prečo nie? Lebo nepochádza z toho, že si ju pýtame v modlitbách;  viera pochádza z počutia.  Z počutia čoho? Z počutia Božieho Slova!
Ak treba povzbudzovať kresťanov k tomu , aby mali vieru, potom to znamená, že  Božie Slovo stratilo svoju skutočnosť v ich živote. V apoštolských listoch Novej Zmluvy nikde nečítame, že by bolo potrebné povzbudzovať veriacich aby mali vieru. Prečo nie?   Lebo apoštolské listy boli písané pre Zhromaždenie. A každý jeho člen sa skutočne narodil do Božej rodiny. Veriaci dostali Ducha Svätého, ktorý je ich učiteľ, vodca a utešiteľ. Ich viera bude mať takú mieru, do akej miery spoznajú Otca a svoje výsady.

Jednoducho len študuj Bibliu a spoznaj svojho Nebeského Otca. Buď s Ním v čo najintímnejšom vzťahu (spoločenstve), spoznaj svoje výsady, ktoré ti patria ako Jeho vlastnému dieťaťu.  Tak ako sa zjednotíš so Slovom a Slovo sa zjednotí s tebou, staneš sa mocným vo viere.

Prehlásenie: Tak ako študujem Božie Slovo, tak sa sním zjednocujem. Stravujem sa so Slovom, počúvam ho, z toho pochádza moja viera.


3. SEPTEMBER
On naplní

A Boh povedal: […]  ja strážim svoje Slovo, aby som ho naplnil. — JEREMIÁŠ 1,12. (ASV)

Zrejme dôveruješ svojmu zamestnávateľovi. Uveríš mu čo ti hovorí, a na základe toho aj konáš. Ak ti sľúbi zvýšenie platu, tak nepochybuješ v jeho slová.

Rovnako: ty a tvoje slovo ste to isté. Ty sám stojíš za vlastnými slovami a vlastnými sľubmi. Ak tvoje slová nie sú dobré, ani ty nie si dobrý. Božie Slovo je ale dôveryhodnejšie, ako ľudské slovo! Božie Slovo a Boh sú to isté! Ak Božie Slovo nie je dobré a nedá sa mu dôverovať, potom ani Boh nie je dobrý, a ani Jemu nemožno dôverovať

Ale Bohu môžeš dôverovať! On sám stojí za svojím Slovom! On si stojí za každým svojím sľubom!
Cez Božie Slovo spoznáš Ježiša, a Ježiš ťa zoznámi s Bohom, s Otcom. Potom začneš konať na základe Božieho Slova. Vyskúšaš to. Po čase, ako konáš podľa toho,  čo hovorí Boh vo svojom Slove, stane sa to pre teba také prirodzené, ako keď konáš podľa toho, čo ti hovorí tvoj nadriadený.

Prehlásenie: Ja verím Bohu, a konám podľa Jeho Slova. A Boh sa postará, aby naplnil Svoje Slovo v mojom živote.


2. SEPTEMBER
Vysporiadané

Lebo veď čože, ak niektorí neverili?! Či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane! Ale Boh nech je pravdivý, a každý človek lhár... — RIMANOM 3,3–4. (Roháček)

K tomu, aby si mal pevné základy viery ti odporúčam, aby si prijal nasledovný výrok, ktorý som si ja pred mnohými rokmi napísal na prvú stranu mojej Biblie červeným perom. 
„ Biblia hovorí. Ja tomu verím. A tým je to vybavené.“

Urob nasledovné rozhodnutie: (1) prijmeš Božie Slovo tak ako hovorí, a (2) chodíš vo svetle toho, čo Slovo hovorí. Nepokúšaj sa obísť určité veci, alebo ich prekrútiť.
Nepokúšaj sa včítať do Slova určité veci, len preto , lebo chceš veriť určitým spôsobom. Študuj Slovo — a prijímaj ho presne tak, ako je napísané.

Ten zbor v ktorom som vyrástol, nevyučoval napríklad o viere a o uzdravení. Ako teenager som  bol šestnásť mesiacov ležiaci chorý, a päť lekárov mi povedalo, že zomriem. Ale ja som sa obrátil k Božiemu Slovu a čím viac som ho študoval, tým viac som priznával, že Slovo je pravda. Vyhlásil som:  „Ja budem chodiť vo svetle toho, čo Slovo hovorí.  Nebudem si všímať vyučovanie môjho zboru, lebo Slovo je  Božia reč dnes hovoriaca ku mne.“ Keď som sa takto rozhodol mal som vyhrané dve tretiny boja: bol som na ceste k Božiemu uzdraveniu.

Prehlásenie: Božie Slovo je pravda. Ja verím Bohu. Chodím vo svetle toho, čo Slovo hovorí, lebo Božie Slovo je Božia reč dnes ku mne.


1. SEPTEMBER
Živé

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.  — ŽIDOM 4,12. (Roháček)

K tomu, aby si mohol byť silný vo viere, sa musíš najprv presvedčiť o neporušiteľnosti Božieho Slova. Musíš vedieť, že Biblia je presne to, čo o sebe tvrdí  — Božie Slovo — zjavenie od Boha pre nás! Prostredníctvom Biblie ku nám dnes hovorí Boh! Nie iba knihou minulosti a budúcnosti, ale aj súčasnosti; ja to kniha, ktorá teraz hovorí ku nám. Je to taký odkaz, v ktorom sa nachádza Boží dych, v ktorom prebýva Boh, ktorú inšpiroval Boh.

Židom 4,12. podľa Moffatovho prekladu znie: „Lebo Boží Logos (Slovo) je živá vec...“ Je životaschopné! Je živé! Žije! Ale pre Teba sa stane živým len vtedy, ak ho prijmeš a na jeho základe konáš. 
Ohľadne Božieho Slova mám pred očami nasledovné:  Božie Slovo je presne také, ako keby bol osobne prítomný sám Pán Ježiš Kristus a On ku mne osobne hovoril, a tomu zodpovedne aj konám.

Prehlásenie: Božie Slovo je živé, žije vo mne. Boh ku mne hovorí, dáva mi vyhlásenie prostredníctvom svojho Slova. Tak prijímam Jeho Slovo, ako keby sám Pán Ježiš Kristus bol osobne prítomný a On ku mne hovoril. A konám na základe toho.

Kenneth E. Hagin: Pokrm našej viery v denných dávkach - Jeseň.


31. AUGUST
Poslušnosť voči vlastnému duchu

Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázanie v spravodlivosti, oží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený.  —2TIMOTEOVI 3,16. 17.

Spozoroval si, rozmýšľanie (meditácia) nad Božím Slovom, praktizovanie (používanie) Božieho Slova a uprednostňovanie Božieho Slova — to sú prvé tri kroky na rozvíjanie ľudského ducha — a predchádzajú poslušnosti voči vlastnému duchu?

Ak tvoj duch už má tú výsadu, že medituje, že praktizuje Slovo a uprednostňuje Božie Slovo, (dáva ho na prvé miesto), potom môžeš považovať svojho ducha za spoľahlivého vodcu.

Postupom času, ak budeš nasledovať tieto štyri kroky, ktoré sme teraz študovali, môžeš spoznať Božiu vôľu na všetky podrobnosti tvojho života! Aby tomu tak bolo, tak namiesto ľudského mudrovanie musí nad tvojím rozmýšľaním panovať Božie Slovo. Božie Slovo nám dal Duch Svätý.  Ak nad nami panuje Božie Slovo, tak nad naším rozmýšľaním panuje Duch Svätý! Písané Slovo sme dostali na  rozvíjanie, tvarovanie, formovanie a udržiavanie našej duchovnej povahy v dobrej kondícii — toto dokáže zrealizovať jedine Slovo. Čítanie  Slova to nevykoná. Preto Boh chce, aby sme meditovali o Slove.

Prehlásenie: Božie Slovo je dobré. Ja rozmýšľam nad Božím Slovom. Starám sa o to, aby som robil(a) to, čo vyučuje Slovo. Moje cesty sa vydaria a v živote som úspešný(á)!


30. AUGUST
Daj Božie Slovo na prvé miesto!

Aj Tvoje svedectvá sú mojimi rozkošami, mojimi radcami. —  ŽALMY 119,24.

Keď prichádza kríza alebo skúšky, mnohí sa pýtajú: „Čo máme teraz  robiť?“ Všetkých nás zastihnú chvíle krízy. Ale ak si orientovaný na Božie Slovo, potom prvé na čo si spomenieš je: „Čo o takejto situácii hovorí Božie Slovo?“ Počas dvanástich rokov pastoračnej činnosti som videl, že cirkev má podobné problémy ako rodina. Existujú problémy s disciplínou, finančné či iné problémy. Problémy v cirkvi som neprejednával s ľuďmi, lebo čím viac hovoríme o problémoch, tým sa budú zdať väčšie. Ale vedenie pozostávajúce z diakonov občas prejednávalo cirkevné problémy. Samozrejme čím viac o nich rozprávali, tým sa zdali byť väčšie. Potom sa niektorý z nich obrátil na mňa s otázkou: „Och, brat Hagin čo máme teraz robiť?“ A ja som pravidelne s úsmevom odpovedal:  „Jednoducho budeme konať tak, ako konajú tí, čo veria, že Biblia je pravda!“ Iba toľko som musel povedať a diakoni si s úľavou vydýchli. „Biblia je naozaj pravda“— odpovedali na to.  „Samozrejme“ — povedal som na to ja. Veci sa vždy krásne urovnali, keď sme konali na základe nášho presvedčenia, že Biblia je pravda.

Prehlásenie: Pane, Tvoje svedectvá sú mojimi radcami. Dávam ich na prvé miesto. Ja dávam na prvé miesto Božie Slovo. A konám na základe toho, že je pravda.


29. AUGUST
Konanie na základe Filippanom 4,7–8

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé,  čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte.  — FILIPPANOM 4,7. 8. (Roháček)

Mnoho ľudí túži po tom čo hovorí siedmy verš, ale nechcú urobiť to, čo majú robiť na základe šiesteho veršu. Aby sme získali to čo hovorí siedmy verš, musíme praktizovať šiesty verš, tak ako sme sa to včera učili. Tí čo sa znepokojujú a sú ustarostení, neustále rozmýšľajú o nesprávnej strane života. Neustále rozprávajú nevieru. Ak niečo nie je: pravdivé, poctivé, spravodlivé, čisté, ľúbe a dobropovestné, tak o tom nerozmýšľaj. Predmet tvojich myšlienok nech vždy zodpovedá týmto požiadavkám. To čo počuješ môže byť pravda, ale ak to nie je čisté a spravodlivé — nerozmýšľaj o tom. Lebo tak dáva miesto diablovi, ktorý sa neustále usiluje vstúpiť do sveta tvojich myšlienok. Preto hovorí Biblia: „O tom nerozmýšľajte.” Medituj nad listami písanými pre cirkev, nimi sa živ. Boh hovorí cez ne k svojej cirkvi.

Prehlásenie: Ne znepokojujem sa a nie som ustarostený(á) kvôli ničomu. Tak Boží pokoj ochraňuje moje srdce a moje myšlienky v Kristu Ježišovi. Rozmýšľam iba o tom čo je pravdivé, poctivé, spravodlivé, čisté, milé a dobropovestné!


28. AUGUST
Konanie na základe  Filippanom 4,6

Ne znepokojujte sa a  kvôli ničomu si nerobte starosti, ale vždy, v každej situácii sa modlite dávajúc vďaku a  pýtajte si (majte rozhodné, presne formulované prosby), naďalej oznamujte Bohu vaše potreby. — FILIPPANOM 4,6. (Amplified)

Raz sa jeden služobník obrátil na mňa pre radu. Mal veľmi búrlivý život a prišlo mi ho ľúto. Nemohol ani jesť, ani spať. Nepostačil len súcit, musel som mu prečítať  Filippanom 4,6. „Ale nemá každý toľko viery ako ty”— povedal. „Nie, ale každý má rovnakú Bibliu — odpovedal som — a je to len otázka praktizovania Božieho Slova.“ Potom som mu prakticky predviedol, ako to má robiť: nahlas som mu prečítal jeden verš, a potom som povedal Pánovi: „Tvoje Slovo je pravda a ja mu verím.“ Keď som začal praktizovať tento verš, veril som, že môžem predkladať svoje prosby Bohu, ale to, že sa mi podarí neznepokojovať sa som ťažko uveril. Ale Boh od nás nežiada nič, čo by sme nevedeli urobiť. Ak hovorí neznepokojujte sa, tak to znamená, že dokážeme odolať znepokojovaniu sa. Preto nahlas prehlasujem: „Ja odmietam, aby som sa kvôli hocičomu znepokojoval alebo mal starosti.“ Potom predkladám pred Pána svoje prosby, a ďakujem Mu za odpovede na ne. Môj duch sa tak upokojí, naplní sa pokojom, ktorý sa diabol pokúša rozrušiť. Ak ma diabol opäť pokúša, aby som sa začal znepokojovať, vrátim sa k tomuto veršu, opäť si ho prečítam a naďalej trvám na tom.

Prehlásenie: Ja konám na základe veršu Filippanom 4,6!


27. AUGUST
Popretie ustarostenosti

O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.  — FILIPPANOM 4,6. (Roháček)

Tento verš podľa prekladu  Amplified (rozšírená Biblia) znie: „ Neznepokojujte sa kvôli ničomu a  nebuďte ustarostení...“. Kresťania väčšinou dodržiavajú iba časť tohto veršu — to, že sa máme modliť. Ak praktizujeme len modlitbu, ale to, že sa neznepokojujeme nie, tak nepraktizujeme Božie Slovo. V prvom rade Božie Slovo hovorí: „ Neznepokojujte sa ...“ Ak sa znepokojujeme, zbytočne formulujeme svoje prosby. Naše modlitby nebudú úspešné. Pred mnohými rokmi som čítal príbeh o manželoch. So svojím dospelým synom zbierali bavlnu na poli. Ich syn nebol úplne normálny. Objavili sa mraky a začalo hrmieť, ale otec chcel v práci pokračovať. Ale blýskanie bolo čoraz hrozivejšie a rodina sa rozbehla do úkrytu. Keď sa už zdalo, že tam nedobehnú, rodičia padli na kolená a začali sa modliť.

„Mama, otec, poďte už — volal chlapec. —  Modlitba strachu aj tak nepomôže.” Je v tom veľa pravdy. Aj Boží Duch to hovorí cez Pavla. Preto, keď sa modlíš: „O nič sa neznepokojuj...“

Prehlásenie:  Ja sa neznepokojujem, neobávam sa, nie som ustarostený(á)  kvôli ničomu.


26. AUGUST
Praktizovanie Slova

Buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. — JAKOBA 1,22. (Roháček)

Vlastného ducha môžeme rozvíjať štyrmi spôsobmi. Prvý spôsob – rozjímanie (meditáciu nad Slovom) sme už preskúmali. Teraz skúmajme praktizovanie (používanie) Slova. Praktizovanie Slova znamená to, že sme konateľmi Slova. Sú takí, čo rozprávajú o Slove, dokonca sú takí, čo sa tešia  Slovu. Ale je málo takých, ktorý naozaj ho aj činia.

Začni činiť Slovo. V každej situácii rob to, čo hovorí Božie Slovo. Mnohí si domýšľajú, že činiteľom slova je ten, kto dodržiava desatoro prikázaní. Nie, Jakub 1,22 neznamená toto. Nakoniec v Novej Zmluve máme jediné prikázanie, prikázanie lásky. Ak niekoho miluješ, nebudeš ho okrádať. Nebudeš mu klamať, ani klamať o ňom.

Pavol povedal, že naplnením zákona je láska. Ak chodíš v láske, neporušíš ani jedno prikázanie, ktoré bolo dané na zabránenie hriechu. Ak si činiteľom Slova, tak chodíš v láske. Činiť Slovo v Novej Zmluve znamená pre veriacich žiť v prvom rade podľa apoštolských listov, ktoré boli napísané pre cirkev. Týkajú sa nás, my máme konať na základe toho, čo nariaďujú.

Prehlásenie:  Ja som činiteľom Slova, nie iba poslucháčom!


25. AUGUST
O tom rozmýšľam

Ako veľmi milujem tvoj zákon! Každého dňa je on mojím premýšľaním. ŽALMY 119,97. (Roháček)

Raz mi jeden služobník porozprával, ako sa pokúšal byť úspešným. Ak počul o nejakom úspešnom pastorovi, navštívil ho a pozrel si jeho službu. Potom sa pokúšal realizovať tieto skúsenosti vo vlastnom zbore — ale mu to nefungovalo, hoci lietadlom obletel celú krajinu.

Potom sa rozhodol, že bude premýšľať nad Božím Slovom, tak ako som o tom vyučoval ja. Každé ráno venoval trocha času meditovaniu.  Po tridsiatich dňoch meditácie nad Božím Slovom, nastala obrovská zmena. Viac ľudí prijalo Pána, ako počas predchádzajúcich dvoch alebo troch rokov — začal byť úspešným.

Jeho životom bola jeho služba. V nej potreboval byť úspešným. Možno Ty máš vo svojom živote iné povolanie. Ale iste aj Ty môžeš byť úspešným. Venuj čas meditácii nad Božím Slovom. Utiahni sa a buď sám so svojím duchom. Vymkni svet.

Prehlásenie: Ja budem meditovať nad Božím Slovom. Postarám sa, aby som konal tak ako to učí Božie Slovo. Budem na všetkých svojich cestách úspešný. V živote budem úspešný a šťastný. Životné situácie riešim múdro. Lebo to tvrdí Božie Slovo.


24. AUGUST
Nocou aj dňom

Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nezvädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. ŽALMY 1,2. 3. (Roháček)

Ak v živote chceš niečo veľké urobiť, alebo niečo veľmi túžiš urobiť — ak niečo v živote dokázať — venuj čas meditácii nad  Božím Slovom.  Začni denne aspoň s desiatimi - pätnástimi minútami a postupne pridávaj čas.

Mnoho rokov som mal denne dve zhromaždenia. V miestnej službe som každé ráno vyučoval, celé poobedie som sa hlasno modlieval, večer som kázal a slúžil. Počas týchto zhromaždení som denne iba raz jedol, zoslabol som, bol som fyzicky vyčerpaný. Vtedy ku mne prehovoril Pán. Povedal mi: „Netráv všetok svoj čas v modlitbách, lebo sa vyčerpáš pred večerným zhromaždením. Oddýchni si a medituj.“ Keď som to začal robiť, moje duchovné narastanie bolo omnoho väčšie, ako hocikedy predtým.

Lebo Boh sľúbil nasledovné: „…lebo vtedy sa vydaria tvoje cesty a vtedy budeš úspešný.” (Joz. 1,8) Ja som chcel, aby sa mi darilo a chcel som byť úspešný vo svojej službe. Ale toto funguje nielen v službe, ale všade, či už chováš dobytok alebo sa zaoberáš obchodovaním s autami.

Prehlásenie: Ja každý deň venujem čas rozmýšľaniu nad Božím Slovom!


23. AUGUST
Meditácia nad Slovom

Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. JOZUA 1,8.

Ako môžeme učiť a formovať vlastného ducha? Ako môžeme vybudovať vlastného ducha? Vedú k tomu štyri kroky: (1) trávenie času so Slovom, (2) praktizovanie Slova, (3) prvoradosť Slova, (4) poslušnosť voči vlastnému duchu. Počas nasledovných dní budeme skúmať tieto štyri kroky.

To, čo povedal Boh Jozuovi bude fungovať pre každého. Ak by Boh nechcel, aby sa mu vydarili cesty, prečo by mu poradil, ako sa mu môžu vydariť cesty?  Ak by Boh nechcel, aby bol úspešný, prečo by mu poradil, ako sa môže stať úspešným? Ale Boh chcel aby sa mu cesty vydarili a aby bol úspešný. A chce aj to, aby sa vydarili aj Tvoje cesty a aby si bol aj Ty úspešný. Boh nám k tomu dáva aj návod v dnešnom texte.  Ak preformulujeme túto pravdu do jazyka novej zmluvy, Boh jednoducho hovorí: „Božie Slovo [hlavne Nový Zákon alebo Nová Zmluva] nech sa nevzdiali od tvojich úst. Ale rozmýšľaj o nej vodne i v noci...lebo vtedy budeš úspešný na svojich cestách a budeš prosperovať v živote.“

Prehlásenie: Božie Slovo sa nevzdiali od mojich úst. Budem o ňom rozmýšľať vodne i v noci. Preto budem úspešný, prosperujúci a šťastný v živote!


22. AUGUST
Narastanie ducha.

Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu, ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus. — EFEZANOM 4,14. 15. (Roháček)

Ak je pravdou, že duch človeka je Pánovým lampášom, a ak je pravdou, že nás Boh vedie prostredníctvom nášho ducha — a je to pravda —, potom sa duch človeka musí rozvíjať, aby sa stal bezpečným vodcom.

Nášho ducha môžeme vyučovať a vychovávať, rovnako, ako našu myseľ. Svojho ducha si môžeme vybudovať rovnako, ako svoje telo.

Ja som presvedčený o tom, že ak budeš nasledovať kroky, ktoré Ti odovzdám počas niekoľkých  nasledovných dní, môžeš sa dopracovať v rozvíjaní svojho ducha k tomu, že nakoniec vo svojom duchu zakaždým okamžite dostaneš „áno“ alebo „nie“ ako odpoveď aj na tie najpodrobnejšie súčasti svojho života. Musíš si ale uvedomiť, že to nebude tak, že jeden deň nastúpiš do prvej triedy základnej školy a na druhý deň hneď zmaturuješ. Potrebuješ na to čas, aby sa tvoje vedomie vypestovalo a je potrebný čas aj na to, aby si vyučoval, vychovával a rozvíjal svojho ducha.

Prehlásenie: Ja budem tráviť svoj čas stým, aby som vyučoval, vychovával a rozvíjal svojho ducha. Môj duch narastá!


21. AUGUST
Stále viac povýšený

Hospodin Ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvojej  zemi dážď svojím časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom, a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. A Hospodin ťa dá za hlavu a nie za chvost, a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu... 5MOJŽIŠOVA 28,12. 13. (Roháček)

Kresťania robia neustále chyby, lebo ich duch, ktorý by ich mal viesť je uväznený. Ešte aj v zboroch sedí na kráľovskom tróne rozum.

Každý, kto uväzní svojho ducha, nikdy ho nepočúva, bude celý život bedárom. Stane sa ľahkou korisťou sebeckých a vypočítavých ľudí. Ale ten, kto poslúcha svojho ducha, ten sa dostane na vrchol.

Stálo ma to nemálo finančných prostriedkov, kým som sa v roku 1959 nenaučil to, ako mám nasledovať svoje vnútorné svedectvo. Musel som si vziať úver, aby som sa dostal zo svojich finančných ťažkostí. Ale Boh predsa povedal, že ja budem mať peniaze na požičiavanie, ak budem ochotný nasledovať svoje vnútorné svedectvo. A keď som to urobil, začal som stúpať na vrchol. A aj odvtedy nepretržite stúpam len hore.

Prehlásenie: Priprav si vlastné prehlásenie podľa dnešných veršov z Biblie.


20. AUGUST
Rada v tvojom vnútri

Hlboká voda v mysli muža [„v srdci človeka” — King James ] je rada; preto múdry človek z nej všetko vyčerpá. — PRÍSLOVIA 20,5.

Hoci nás Boh vedie videniami, a iným nadprirodzenými prejavmi, ja by som ti predsa len poradil; nesnaž sa o to aby si mal videnia. Nevyhľadávaj videnia, alebo podobné zážitky. Prečo? Lebo sa môže stať, že sa dostaneš za hranice Slova, tam, kde ťa vie diabol oklamať. (viď 2.Kor. 11,14)

Niekedy by sme viac chceli dostať bližšie usmerňujúce slovo.  Ale nie vždy ho dostaneme. Ale sa nesnaž čosi podobné sám vytvoriť. Biblia nikde nepíše o tom, že by veriaci vyhľadávali takéto zážitky, alebo, že takéto zážitky prichádzali, keď sa o to snažili.

Videnia jednoducho len nastali, bez toho, aby ich ľudia hľadali. Uspokoj sa  s tým, že máš vždy k dispozícii vnútorné svedectvo. Uspokoj sa s tým, že môžeš nasledovať vnútorné svedectvo.

Ale vyučuj a rozvíjaj svojho ducha do toho bodu, kým sa toto svedectvo nestane pre teba úplne jasné. A potom, ak Boh uzná pre tebe vhodným a dá ti nadprirodzené videnia a prejavy, poďakuj sa za ne Jemu.

Prehlásenie: Ja budem vyučovať a rozvíjať svojho ducha, aby bolo moje vnútorné svedectvo čoraz silnejšie.19. AUGUST
Prikázal, aby ťa ochraňovali

Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. ŽALMY 91,11. (Roháček)

Tento príbeh som počul od priekopníka letničných misionárov. Susedný kmeň ukradol dievčatko z toho kmeňa v ktorom on slúžil. Príslušníci kmeňa vedeli: ak ju nezískajú späť pred zatmením, už ju nikdy neuvidia. Tak sa spolu s tlmočníkom vybrali cez džungľu do dediny únoscov. Vzali si so sebou rôzne darčekové predmety a vyjednávali s náčelníkom a vydaní dievčaťa. Prišla noc, ale v noci sa nedalo ísť cez džungľu, tak museli zostať v dedine únoscov. Prespali na zemi v jednej chatrči. Ráno sa zobudili na zvuk bubnov. Tlmočník im povedal: zvuk bubnov oznamuje, že ich zabijú. Náčelník sa rozhodol, že si ponechá aj darčekové predmety, aj dievča.  Už počuli, ako nepriateľskí domorodci prichádzajú po nich.  Kľakli si, modlili sa a odovzdali sa Bohu. Potom  misionár povedal: „Nečakajme na nich. Poďme von. Ja idem prvý.“ Zatvorenými očami vykročil a čakal. Prešlo pár minút, ktoré sa zdali byť preňho večnosťou. Jediným švihnutím mu vedeli odťať hlavu. Namiesto toho počul iba nárek a stonanie. Keď otvoril oči uvidel, ako domorodci boli všetci do jedného padnutí tvárou k zemi. „Títo ťa nazývajú  ‘bohom’ — povedal tlmočník — Hovoria, že keď si vykročil von, vyšli s tebou dvaja obri v bielych šatách s obrovskými mečmi v rukách.“

Prehlásenie: Boh prikázal svojím anjelom, aby ma ochraňovali na každej mojej ceste.


18. AUGUST
Vedenie prostredníctvom anjelov

Či nie sú všetci svätoslužobnými duchami, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? ŽIDOM 1,14. (Roháček)

Ježiš ešte hovoril, keď som pozrel na anjela. Videl som ako sa chystá niečo povedať.

Ježiš mi povedal: „ Priniesol Ti odkaz.“ Ja som povedal Ježišovi: „Ty teraz hovoríš so mnou. Prečo mi neodovzdáš ten odkaz Ty? A popritom Božie Slovo hovorí: Všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Vo mne je Boží Duch, prečo sa mi nemôže On prihovoriť?“

Ježiš bol milosrdný a trpezlivý. Odpovedal mi: „Čítal si v Božom Slove, keď Pánov anjel  povedal Filipovi, aby išiel na cestu vedúcej do Gazy? To nebolo vedenie? Nie  anjel Boží dal príkazy Kornéliusovi?“ Potom mi uviedol ešte zopár príkladov z Novej Zmluvy, v ktorých anjeli dávali pokyny.

Nakoniec som povedal: „ Toľko stačí. Teraz už počúvam.“ A anjel začal rozprávať: „Mňa poslali z prítomnosti Všemohúceho Boha, aby som ti povedal....( a rozprával mi o určitých pokynoch, ktoré mám nasledovať). Do prvého decembra dostaneš do rúk štyritisíc dolárov ( to bolo v roku 1963), aby si sa mohol vydať týmto smerom. Lebo som vyslal svojich anjelov, aby priniesli tieto peniaze.“ V určený deň som dostal do haliera presne štyritisíc dolárov, tak ako mi to povedal. To bol začiatok tejto služby.

Prehlásenie: Ja som dedičom spasenia. Môj anjel bol poslaný na to, aby mi slúžil!


17. AUGUST
Anjeli strážni

Hľaďte, aby ste neopovrhli niktorým z týchto maličkých! Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca., ktorý je v nebesiach. MATÚŠ 18,10. (Roháček)

Pred rokmi sme niektorí slúžili Pánovi spôsobom opísaným v Skutkoch Apoštolov  13,1–2. Len čo som sa postavil z kolien a posadil sa na pódium, pokračujúc  v modlitbách v jazykoch, náhle sa predo mňa postavil Ježiš.

Približne deväťdesiat centimetrov za Ježišom a šesťdesiat centimetrov po Jeho pravici bol obrovský anjel! Anjel bol vysokej postavy — mal najmenej dva a pol metra. Ježiš mi rozprával o určitých veciach (a všetko čo mi povedal sa neskôr splnilo).  Keď dopovedal čo chcel, spýtal som sa:

— Kto to je? Čo tu hľadá?

Ježiš mi odpovedal: — To je tvoj anjel.

— Môj anjel?

— Áno — povedal On. — Pamätáš, keď som chodil na zemi, povedal som o malých deťoch, že ich anjeli neustále hľadia na tvár môjho Otca. Nestratil si svojich anjelov ani v dospelosti.

Však je to upokojujúce? Hocikam idem, je so mnou tento mohutný spoločník, ktorý ma všade  sprevádza!

Prehlásenie: Podľa Židom 1,14 boli poslaní anjeli do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Ja som dedičom spasenia. Môj anjel mi bol poslaný na to, aby mi slúžil.


16. AUGUST
Jeho usmerňujúce Slovo

Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. ŽALMY 119,105.

Nehľadaj vedenie, ak ti už Biblia povedala čo máš urobiť. Len choď a urob to! Biblia ti  v každej životnej situácii povie ako máš konať.

Povie manželovi, ako má zaobchádzať so svojou manželkou.

Povie manželke, ako má zaobchádzať so svojim manželom.

Povie rodičom, ako majú zaobchádzať so svojimi deťmi. Povie deťom ako sa majú správať ku svojim rodičom.

Povie nám všetkým, ako máme chodiť v Božej láske. Božia láska nehľadá svoj vlastný prospech. Neriadi sa tým, čo môžem dostať „ja“, ale tým „ja“ čo môžem dať. Máme Božie Slovo a môžeme chodiť v jeho svetle. Ja chodím aspoň do takej miery podľa toho čo Boh nehovorí skrze Ducha, ako podľa toho čo hovorí.

Ak On nehovorí nič, jednoducho idem ďalej tým smerom ako som šiel. Naďalej robím to čo som  robil. Viem, že mi Boh povie, kedy mám niečo zmeniť.

Ak mi On nedá nové usmernenie, neznepokojujem sa. Nehľadám nič. Jednoducho idem ďalej.

Prehlásenie: Pane, Tvoje Slovo je mi lampášom na ceste. Na mojej ceste je zdrojom svetla Tvoje Slovo.


15. AUGUST
Vnímanie

A keď bolo prešlo hodne času, a plavba už bola nebezpečná, pretože už bol pominul aj pôst, napomínal Pavel a hovoril im: Mužovia, vidím [„tak vnímam” — King James], že plavba bude spojená s trudom a s veľkou stratou nie len nákladu lode, ale aj našich životov. SKUTKY SV. APOŠTOLOV 27,9. 10.

Pavel nehovorí, že: „Dostal som vyhlásenie”, alebo „Pán mi povedal”. Ale takto formuloval: „Tak vnímam”. Bolo to iba vnútorné svedectvo. Vnímal čosi duchovne.

Raz jedna sedemčlenná rodina išla do reštaurácie. Deťom práve priniesli jedlo, keď sa otec náhle ozval: „Poďme rýchlo domov. Mám pocit, že musíme ísť.“

Keď dorazili domov, práve vznikol požiar. Ešte ho stihli uhasiť. Ak by sme boli duchovne vnímavejší, mohli by sme podobné situácie obísť.

„Určite to urobil Boh. Sledoval stým určitý cieľ ” — zvyknú ľudia hovoriť. Nie. V takomto prípade to pokazíme my, my nedávame pozor. Ak by námorníci boli poslúchli Pavla, mohli zachrániť loď aj s nákladom.

Boh nie je človeku nepriateľom. On sa nám pokúša pomáhať. On nie je proti nám, ale pracuje pre nás.

Prehlásenie: Vo mne je Pánov Duch, aby mi pomáhal. On pracuje v môj prospech. Ja duchovne vnímam Jeho vedenie a pomoc. Som duchovne uvedomelý.


 

Vissza a lap tetejére - back to top


Powered by myCMS from Sitedesign.hu