Pokrm našej viery v denných dávkach


Kenneth E. Hagin: Pokrm našej viery v denných dávkach - Leto.

24. AUGUST
Nocou aj dňom

Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nezvädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. ŽALMY 1,2. 3. (Roháček)

Ak v živote chceš niečo veľké urobiť, alebo niečo veľmi túžiš urobiť — ak niečo v živote dokázať — venuj čas meditácii nad  Božím Slovom.  Začni denne aspoň s desiatimi - pätnástimi minútami a postupne pridávaj čas.

Mnoho rokov som mal denne dve zhromaždenia. V miestnej službe som každé ráno vyučoval, celé poobedie som sa hlasno modlieval, večer som kázal a slúžil. Počas týchto zhromaždení som denne iba raz jedol, zoslabol som, bol som fyzicky vyčerpaný. Vtedy ku mne prehovoril Pán. Povedal mi: „Netráv všetok svoj čas v modlitbách, lebo sa vyčerpáš pred večerným zhromaždením. Oddýchni si a medituj.“ Keď som to začal robiť, moje duchovné narastanie bolo omnoho väčšie, ako hocikedy predtým.

Lebo Boh sľúbil nasledovné: „…lebo vtedy sa vydaria tvoje cesty a vtedy budeš úspešný.” (Joz. 1,8) Ja som chcel, aby sa mi darilo a chcel som byť úspešný vo svojej službe. Ale toto funguje nielen v službe, ale všade, či už chováš dobytok alebo sa zaoberáš obchodovaním s autami.

Prehlásenie: Ja každý deň venujem čas rozmýšľaniu nad Božím Slovom!


23. AUGUST
Meditácia nad Slovom

Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. JOZUA 1,8.

Ako môžeme učiť a formovať vlastného ducha? Ako môžeme vybudovať vlastného ducha? Vedú k tomu štyri kroky: (1) trávenie času so Slovom, (2) praktizovanie Slova, (3) prvoradosť Slova, (4) poslušnosť voči vlastnému duchu. Počas nasledovných dní budeme skúmať tieto štyri kroky.

To, čo povedal Boh Jozuovi bude fungovať pre každého. Ak by Boh nechcel, aby sa mu vydarili cesty, prečo by mu poradil, ako sa mu môžu vydariť cesty?  Ak by Boh nechcel, aby bol úspešný, prečo by mu poradil, ako sa môže stať úspešným? Ale Boh chcel aby sa mu cesty vydarili a aby bol úspešný. A chce aj to, aby sa vydarili aj Tvoje cesty a aby si bol aj Ty úspešný. Boh nám k tomu dáva aj návod v dnešnom texte.  Ak preformulujeme túto pravdu do jazyka novej zmluvy, Boh jednoducho hovorí: „Božie Slovo [hlavne Nový Zákon alebo Nová Zmluva] nech sa nevzdiali od tvojich úst. Ale rozmýšľaj o nej vodne i v noci...lebo vtedy budeš úspešný na svojich cestách a budeš prosperovať v živote.“

Prehlásenie: Božie Slovo sa nevzdiali od mojich úst. Budem o ňom rozmýšľať vodne i v noci. Preto budem úspešný, prosperujúci a šťastný v živote!


22. AUGUST
Narastanie ducha.

Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu, ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus. — EFEZANOM 4,14. 15. (Roháček)

Ak je pravdou, že duch človeka je Pánovým lampášom, a ak je pravdou, že nás Boh vedie prostredníctvom nášho ducha — a je to pravda —, potom sa duch človeka musí rozvíjať, aby sa stal bezpečným vodcom.

Nášho ducha môžeme vyučovať a vychovávať, rovnako, ako našu myseľ. Svojho ducha si môžeme vybudovať rovnako, ako svoje telo.

Ja som presvedčený o tom, že ak budeš nasledovať kroky, ktoré Ti odovzdám počas niekoľkých  nasledovných dní, môžeš sa dopracovať v rozvíjaní svojho ducha k tomu, že nakoniec vo svojom duchu zakaždým okamžite dostaneš „áno“ alebo „nie“ ako odpoveď aj na tie najpodrobnejšie súčasti svojho života. Musíš si ale uvedomiť, že to nebude tak, že jeden deň nastúpiš do prvej triedy základnej školy a na druhý deň hneď zmaturuješ. Potrebuješ na to čas, aby sa tvoje vedomie vypestovalo a je potrebný čas aj na to, aby si vyučoval, vychovával a rozvíjal svojho ducha.

Prehlásenie: Ja budem tráviť svoj čas stým, aby som vyučoval, vychovával a rozvíjal svojho ducha. Môj duch narastá!


21. AUGUST
Stále viac povýšený

Hospodin Ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvojej  zemi dážď svojím časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom, a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. A Hospodin ťa dá za hlavu a nie za chvost, a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu... 5MOJŽIŠOVA 28,12. 13. (Roháček)

Kresťania robia neustále chyby, lebo ich duch, ktorý by ich mal viesť je uväznený. Ešte aj v zboroch sedí na kráľovskom tróne rozum.

Každý, kto uväzní svojho ducha, nikdy ho nepočúva, bude celý život bedárom. Stane sa ľahkou korisťou sebeckých a vypočítavých ľudí. Ale ten, kto poslúcha svojho ducha, ten sa dostane na vrchol.

Stálo ma to nemálo finančných prostriedkov, kým som sa v roku 1959 nenaučil to, ako mám nasledovať svoje vnútorné svedectvo. Musel som si vziať úver, aby som sa dostal zo svojich finančných ťažkostí. Ale Boh predsa povedal, že ja budem mať peniaze na požičiavanie, ak budem ochotný nasledovať svoje vnútorné svedectvo. A keď som to urobil, začal som stúpať na vrchol. A aj odvtedy nepretržite stúpam len hore.

Prehlásenie: Priprav si vlastné prehlásenie podľa dnešných veršov z Biblie.


20. AUGUST
Rada v tvojom vnútri

Hlboká voda v mysli muža [„v srdci človeka” — King James ] je rada; preto múdry človek z nej všetko vyčerpá. — PRÍSLOVIA 20,5.

Hoci nás Boh vedie videniami, a iným nadprirodzenými prejavmi, ja by som ti predsa len poradil; nesnaž sa o to aby si mal videnia. Nevyhľadávaj videnia, alebo podobné zážitky. Prečo? Lebo sa môže stať, že sa dostaneš za hranice Slova, tam, kde ťa vie diabol oklamať. (viď 2.Kor. 11,14)

Niekedy by sme viac chceli dostať bližšie usmerňujúce slovo.  Ale nie vždy ho dostaneme. Ale sa nesnaž čosi podobné sám vytvoriť. Biblia nikde nepíše o tom, že by veriaci vyhľadávali takéto zážitky, alebo, že takéto zážitky prichádzali, keď sa o to snažili.

Videnia jednoducho len nastali, bez toho, aby ich ľudia hľadali. Uspokoj sa  s tým, že máš vždy k dispozícii vnútorné svedectvo. Uspokoj sa s tým, že môžeš nasledovať vnútorné svedectvo.

Ale vyučuj a rozvíjaj svojho ducha do toho bodu, kým sa toto svedectvo nestane pre teba úplne jasné. A potom, ak Boh uzná pre tebe vhodným a dá ti nadprirodzené videnia a prejavy, poďakuj sa za ne Jemu.

Prehlásenie: Ja budem vyučovať a rozvíjať svojho ducha, aby bolo moje vnútorné svedectvo čoraz silnejšie.19. AUGUST
Prikázal, aby ťa ochraňovali

Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. ŽALMY 91,11. (Roháček)

Tento príbeh som počul od priekopníka letničných misionárov. Susedný kmeň ukradol dievčatko z toho kmeňa v ktorom on slúžil. Príslušníci kmeňa vedeli: ak ju nezískajú späť pred zatmením, už ju nikdy neuvidia. Tak sa spolu s tlmočníkom vybrali cez džungľu do dediny únoscov. Vzali si so sebou rôzne darčekové predmety a vyjednávali s náčelníkom a vydaní dievčaťa. Prišla noc, ale v noci sa nedalo ísť cez džungľu, tak museli zostať v dedine únoscov. Prespali na zemi v jednej chatrči. Ráno sa zobudili na zvuk bubnov. Tlmočník im povedal: zvuk bubnov oznamuje, že ich zabijú. Náčelník sa rozhodol, že si ponechá aj darčekové predmety, aj dievča.  Už počuli, ako nepriateľskí domorodci prichádzajú po nich.  Kľakli si, modlili sa a odovzdali sa Bohu. Potom  misionár povedal: „Nečakajme na nich. Poďme von. Ja idem prvý.“ Zatvorenými očami vykročil a čakal. Prešlo pár minút, ktoré sa zdali byť preňho večnosťou. Jediným švihnutím mu vedeli odťať hlavu. Namiesto toho počul iba nárek a stonanie. Keď otvoril oči uvidel, ako domorodci boli všetci do jedného padnutí tvárou k zemi. „Títo ťa nazývajú  ‘bohom’ — povedal tlmočník — Hovoria, že keď si vykročil von, vyšli s tebou dvaja obri v bielych šatách s obrovskými mečmi v rukách.“

Prehlásenie: Boh prikázal svojím anjelom, aby ma ochraňovali na každej mojej ceste.


18. AUGUST
Vedenie prostredníctvom anjelov

Či nie sú všetci svätoslužobnými duchami, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? ŽIDOM 1,14. (Roháček)

Ježiš ešte hovoril, keď som pozrel na anjela. Videl som ako sa chystá niečo povedať.

Ježiš mi povedal: „ Priniesol Ti odkaz.“ Ja som povedal Ježišovi: „Ty teraz hovoríš so mnou. Prečo mi neodovzdáš ten odkaz Ty? A popritom Božie Slovo hovorí: Všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Vo mne je Boží Duch, prečo sa mi nemôže On prihovoriť?“

Ježiš bol milosrdný a trpezlivý. Odpovedal mi: „Čítal si v Božom Slove, keď Pánov anjel  povedal Filipovi, aby išiel na cestu vedúcej do Gazy? To nebolo vedenie? Nie  anjel Boží dal príkazy Kornéliusovi?“ Potom mi uviedol ešte zopár príkladov z Novej Zmluvy, v ktorých anjeli dávali pokyny.

Nakoniec som povedal: „ Toľko stačí. Teraz už počúvam.“ A anjel začal rozprávať: „Mňa poslali z prítomnosti Všemohúceho Boha, aby som ti povedal....( a rozprával mi o určitých pokynoch, ktoré mám nasledovať). Do prvého decembra dostaneš do rúk štyritisíc dolárov ( to bolo v roku 1963), aby si sa mohol vydať týmto smerom. Lebo som vyslal svojich anjelov, aby priniesli tieto peniaze.“ V určený deň som dostal do haliera presne štyritisíc dolárov, tak ako mi to povedal. To bol začiatok tejto služby.

Prehlásenie: Ja som dedičom spasenia. Môj anjel bol poslaný na to, aby mi slúžil!


17. AUGUST
Anjeli strážni

Hľaďte, aby ste neopovrhli niktorým z týchto maličkých! Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca., ktorý je v nebesiach. MATÚŠ 18,10. (Roháček)

Pred rokmi sme niektorí slúžili Pánovi spôsobom opísaným v Skutkoch Apoštolov  13,1–2. Len čo som sa postavil z kolien a posadil sa na pódium, pokračujúc  v modlitbách v jazykoch, náhle sa predo mňa postavil Ježiš.

Približne deväťdesiat centimetrov za Ježišom a šesťdesiat centimetrov po Jeho pravici bol obrovský anjel! Anjel bol vysokej postavy — mal najmenej dva a pol metra. Ježiš mi rozprával o určitých veciach (a všetko čo mi povedal sa neskôr splnilo).  Keď dopovedal čo chcel, spýtal som sa:

— Kto to je? Čo tu hľadá?

Ježiš mi odpovedal: — To je tvoj anjel.

— Môj anjel?

— Áno — povedal On. — Pamätáš, keď som chodil na zemi, povedal som o malých deťoch, že ich anjeli neustále hľadia na tvár môjho Otca. Nestratil si svojich anjelov ani v dospelosti.

Však je to upokojujúce? Hocikam idem, je so mnou tento mohutný spoločník, ktorý ma všade  sprevádza!

Prehlásenie: Podľa Židom 1,14 boli poslaní anjeli do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Ja som dedičom spasenia. Môj anjel mi bol poslaný na to, aby mi slúžil.


16. AUGUST
Jeho usmerňujúce Slovo

Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. ŽALMY 119,105.

Nehľadaj vedenie, ak ti už Biblia povedala čo máš urobiť. Len choď a urob to! Biblia ti  v každej životnej situácii povie ako máš konať.

Povie manželovi, ako má zaobchádzať so svojou manželkou.

Povie manželke, ako má zaobchádzať so svojim manželom.

Povie rodičom, ako majú zaobchádzať so svojimi deťmi. Povie deťom ako sa majú správať ku svojim rodičom.

Povie nám všetkým, ako máme chodiť v Božej láske. Božia láska nehľadá svoj vlastný prospech. Neriadi sa tým, čo môžem dostať „ja“, ale tým „ja“ čo môžem dať. Máme Božie Slovo a môžeme chodiť v jeho svetle. Ja chodím aspoň do takej miery podľa toho čo Boh nehovorí skrze Ducha, ako podľa toho čo hovorí.

Ak On nehovorí nič, jednoducho idem ďalej tým smerom ako som šiel. Naďalej robím to čo som  robil. Viem, že mi Boh povie, kedy mám niečo zmeniť.

Ak mi On nedá nové usmernenie, neznepokojujem sa. Nehľadám nič. Jednoducho idem ďalej.

Prehlásenie: Pane, Tvoje Slovo je mi lampášom na ceste. Na mojej ceste je zdrojom svetla Tvoje Slovo.


15. AUGUST
Vnímanie

A keď bolo prešlo hodne času, a plavba už bola nebezpečná, pretože už bol pominul aj pôst, napomínal Pavel a hovoril im: Mužovia, vidím [„tak vnímam” — King James], že plavba bude spojená s trudom a s veľkou stratou nie len nákladu lode, ale aj našich životov. SKUTKY SV. APOŠTOLOV 27,9. 10.

Pavel nehovorí, že: „Dostal som vyhlásenie”, alebo „Pán mi povedal”. Ale takto formuloval: „Tak vnímam”. Bolo to iba vnútorné svedectvo. Vnímal čosi duchovne.

Raz jedna sedemčlenná rodina išla do reštaurácie. Deťom práve priniesli jedlo, keď sa otec náhle ozval: „Poďme rýchlo domov. Mám pocit, že musíme ísť.“

Keď dorazili domov, práve vznikol požiar. Ešte ho stihli uhasiť. Ak by sme boli duchovne vnímavejší, mohli by sme podobné situácie obísť.

„Určite to urobil Boh. Sledoval stým určitý cieľ ” — zvyknú ľudia hovoriť. Nie. V takomto prípade to pokazíme my, my nedávame pozor. Ak by námorníci boli poslúchli Pavla, mohli zachrániť loď aj s nákladom.

Boh nie je človeku nepriateľom. On sa nám pokúša pomáhať. On nie je proti nám, ale pracuje pre nás.

Prehlásenie: Vo mne je Pánov Duch, aby mi pomáhal. On pracuje v môj prospech. Ja duchovne vnímam Jeho vedenie a pomoc. Som duchovne uvedomelý.


14. AUGUST
Hlas Ducha Svätého

A keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu Duch: Hľa traja mužovia ťa hľadajú. SKUTKY SV. APOŠTOLOV  10,19.

Boh nás vedie cez vnútorné svedectvo. Vedie nás tzv. tichým vnútorným hlasom  — je to hlas nášho vlastného ducha. A vedie nás aj hlasom svojho Ducha, ktorým hovorí ku nám.

Tento hlas znie natoľko skutočne, že sa ešte aj obzrieš, kto sa ti to prihovára — hoci prichádza z tvojho vnútra. Niekoľkokrát sa mi prihodilo, že som počul hlas Ducha, ktorý bol pre mňa počuteľný, ale iní v mojej blízkosti ho nepočuli.

Ale toto nie je obvyklý spôsob Božieho vedenia. Počas mojej služby som videl, že zakaždým keď Boh prehovoril nejakým veľkolepým spôsobom, napríklad počuteľným hlasom (aspoň pre mňa bol počuteľný), zakaždým na mňa čakala ťažká cesta. A ak by Boh neprehovoril takto dôrazne, nepodarilo by sa mi obstáť.

Biblia hovorí, že vonku vo svete je mnoho hlasov a ani jeden z nich nie je nezmyselný. Nie je reč o tom, že máme počúvať hlasy. Buď opatrný, a nič nenasleduj bez toho, aby si to predtým nepreskúmal vo svetle  Božieho Slova.

Nemodli sa za to, aby si niečo počul. Ak ku nám Boh hovorí, je to v poriadku. Ak nehovorí ku nám, máme Slovo, a môžeme chodiť v jeho svetle!

Prehlásenie: Ja chodím vo svetle Božieho Slova!


13. AUGUST
Vzdelanie, napomenutie, potešenie

No, ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom na vzdelanie, napomenutie a potešenie. 1KORINŤANOM 14,3.

Nasledovné proroctvo prišlo počas semináru, keď som vyučoval o vedení Duchom:

Pozeraj do vnútra, do vnútra svojho ducha. Lebo tvoj duch je Pánovým lampášom, ktorý preskúmava tvoje vnútro. Tak budeš mať poznanie a budeš chodiť vo svetle toho poznania, ktoré máš.

Nikto ti nebude môcť protirečiť, lebo budeš hovoriť: „Prebývam vo svetle. Som chrámom Ducha Svätého. On býva vo mne. On osvetľuje môjho ducha. Áno. A ja chodím podľa toho svedectva, ktoré je v mojom duchu. Konám to, čo sa dozvedám podľa vnútornej intuície. Nasledujem túto predtuchu z mojej najvnútornejšej bytosti. Takto som nepretržite vedený Duchom.

Radujem sa a som šťastný. Áno.  Neustále spievam Jeho chvály. Hľadím na to, čo prebýva vo mne.

Lebo vo mne je schopnosť na všetko, čo mi Boh udelil, a všetko mám skrze Neho. V mojom duchu prebýva sila samotného Boha Otca, a je moja, ako vnútorná možnosť.

Lebo On vyhlásil: „Ja budem chodiť medzi nimi. Ja budem prebývať v nich. Ja budem ich Bohom. Oni budú mojím ľudom.“ Môj Boh nežije vo vzdialenej krajine, neprístupne a nedostupne. Môj Boh nesedí na podstavci.  Môj Boh fyzicky nie je viditeľný, rukou nie je hmatateľný. Môj Boh je Duch, ktorý prebýva v človeku.“


12. AUGUST
Narodený z Boha

Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo semä zostáva v ňom, ba nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. 1JÁN 3,9.

Pýtajú sa ma: „Odkiaľ viem zistiť, či mi to hovorí môj vlastný duch, alebo mi to hovorí Duch Svätý, aby som niečo urobil? Možno to chcem urobiť iba ja.“ O kom to rozprávaš, keď hovorí „ja“? Ak myslíš na svoje skutočné ja  — na vnútorného človeka, ktorý je nové stvorenie, s Božím životom a povahou, veď v ňom prebýva Duch Svätý — tak je to v poriadku. Ak pod „ja“ rozumieš telo z mäsa, tak  to je iné. Nauč sa to rozlíšiť. To nie je náš vnútorný človek, kto chce nesprávne konať. Ak niekoho vnútorný človek chce nesprávne konať, tak dotyčný ešte nie je znovuzrodený. Mnohý nesprávne vykladajú 1Jána 3,9. Robia chyby, pokazia veci, a potom si myslia: „Ak som sa narodil z Boha, podľa Biblie by som nemohol robiť hriech.“ Ale tento verš to hovorí o vnútornom človeku, že nerobí hriechu. Ja som tiež robil zlé, ale to neurobil môj vnútorný človek. Pravdou je, že „on“ nesúhlasil so mnou, keď som to robil. Pokúšal sa ma odhovoriť od toho.

Čo sa týka nášho tela, pochádzame od svojich rodičov, a zdieľame ich povahy. Vzhľadom na svojho ducha, sme nové stvorenie, narodené z Boha a zdieľame Jeho povahu. A Božia povaha nerobí zlé. Preto dovoľ svojmu duchu, aby panoval nad tvojim telom z mäsa!

Prehlásenie: Ja som sa narodil z Boha. Boží život a Božia povaha je v mojom duchu a túžby môjho srdca sú správne.


11. AUGUST
Proroci

Lebo toto je smluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. JEREMIÁŠ 31,33.

Keď sa mi Ježiš zjavil a povedal mi, aby som vyučoval Jeho ľud o tom, ako ich vedie Duch, vyhlásil: „Neumiestnil som prorokov do cirkvi na to, aby oni viedli ľudí. Nová Zmluva nehovorí, že: ‘Všetci, ktorí sú vedení prorokmi, tí sú synmi Božími.’ Veriaci Novej Zmluvy — povedal mi Ježiš — nesmú hľadať vedenie cez prorokov.

Proroci Starej a Novej Zmluvy sú si v určitom ohľade podobní. Rovnako vidia a vedia veci nadprirodzeným spôsobom. Ale nad veriacimi Starej Zmluvy nebol Duch Boží a ani v nich neprebýval. Mali zasľúbenie znovuzrodenia, ale neboli znovuzrodení. Ak potrebovali vedenie od Ducha, museli ísť za niekým, kto bol pomazaný Duchom. V Novej zmluve ale Duch Boží prebýva v každom veriacom. Nemusia sa na nikoho obracať, aby získali vedenie. Prorocká služba v tejto oblasti v Novej Zmluve jedine posilňuje to v srdci, čo sa už v ľudskom nachádza.” Ale ak nepotvrdzuje to, čo už máš vo svojom duchu, zabudni na to!

Prehlásenie: Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Boh ma vedie!


10. AUGUST
Čo hovorí moje srdce

Ale budeš pamätať na Hospodina, svojho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva... 5MOJŽIŠOVA 8,18.

Poznal som muža vo východnom Texase, ktorý pochádzal z takej chudobnej rodiny, že do svojich dvanástich rokov nemal ani topánky. Ukončil len päť ročníkov základnej školy. Ale v časoch, keď peniaze mali ešte hodnotu vlastnil dva milióny dolárov. Získal ich investíciami. Často hostil vo svojom dome dvoch mojich známych, od ktorých som počul, čo povedal: „Už mnoho rokov investujem, ale ešte som nikdy neprišiel ani o jeden halier.” Ako to robil, porozprával mojim priateľom: „Keď niekto príde za mnou s nejakou predstavou, a chce, aby som do čohosi investoval, moja prvá reakcia je z hlavy. Ale mám modlitebnú izbu, v takomto prípade do nej vojdem a modlím sa ohľadne tej veci. Zostanem tam dovtedy, kým nepočujem to, čo hovorí môj duch.

Možno moja hlava hovorí: Bolo by to bláznovstvo investovať do tohto, ale ak moje srdce povie, len to pokojne urob, urobím to. Možno moja hlava hovorí, že to bude tá  najlepšia investícia, ale ak moje srdce povie nerob to, tak to neurobím. Nevšímam si to, čo hovorí moja hlava. Jednoducho vojdem do svojej modlitebnej izby a čakám  — niekedy aj celú noc. Niekedy z nej nevyjdem tri dni. Iba sa modlím a čítam Bibliu, stíšim sa, aby som počul, čo hovorí moje srdce.”

Prehlásenie: V každej oblasti môjho života ma vedie Duch Svätý. A ja poslúcham svoje srdce!


9. AUGUST
Očakávať Boha

Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. [„neunavia sa” — King James]  — IZAIÁŠ 40,31.

Okrem jediného prípadu, keď ma predkladanie rúna zviedlo, nikdy som sa nepomýlil pri zmene zboru, alebo zmene služby.

„Podľa čoho si sa riadil? Podľa toho čo ti poradilo rúno?” Nie. Riadil som sa podľa vnútorného svedectva. Ak to bolo potrebné očakával som určitý čas pred Bohom. Ak bolo potrebné čakal som aj celú noc, prípadne som sa jeden - dva dni postil — nie že by pôst zmenil Boha. Na to nie je dobrý. Boh sa nikdy nemení. On je rovnaký pred pôstom, aj po pôste. Čas ktorý som trávieval jedením, som trávil modlitbou a očakávaním na Boha. V takomto prípade trávim viac času v Slove. Slúži to k tomu, aby môj duchovný človek prevzal nadvládu nado mnou. Takto očakávam dovtedy, kým nemám istotu vo svojom vnútri o tom, čo Boh chce, aby som urobil. Nikdy viac som nepredložil rúno, a tak som nikdy viac nebol uvedený do omylu.

Prehlásenie: Môj duch ja Pánovým lampášom. On ma vedie. On ma osvetľuje. On ma vedie cez môjho ducha. V prvom rade ma vedie cez vnútorné svedectvo. Vedie ma aj malým tichým hlasom. Nepretržite ma vedie. Nepretržite ma usmerňuje. Nepretržite mi ukazuje cestu. Ja som vedený Duchom, som vyučovaný duchom, som usmerňovaný Duchom.


8. AUGUST
Tvoje vlastné slová

…kto, keď prisahal, čo i na svoje zlé, to nezmení. — ŽALMY 15,4.

Napriek tomu, že som minul Božiu dokonalú vôľu tým, že som predložil rúno, predsa som  tam zostal jeden rok. Síce ťažko, ale som to vydržal. Som človek, ktorý stojí za svojím slovom. Charakterom duchovného pútnika je: „hoc prisahal na vlastnú škodu, nezmení to ”. Dodrží svoje dané slovo. Ak sa nenaučíš stať sa človekom, ktorý vždy dodrží svoje dané slovo, svojou vierou sa nikam nedostaneš. Prečo? Lebo k tomu, aby tvoja viera fungovala, musíš veriť vo vlastné slová a musíš veriť aj vo svojom srdci: „…ak niekto POVIE..., a vo svojom srdci nepochybuje, ale verí, že sa stane to čo HOVORÍ, stane sa, bude mať čo POVEDAL .” (Marek 11,23) „ To čo HOVORÍŠ”: to znamená tvoje slová! Zaručene neuveríš, že sa splnia tvoja slová, ak nedodržíš vlastné dané slovo!

Ja dodržím dané slovo. Ak by som tak nerobil, malo by to zlý vplyv na môj duchovný život. Zakaždým poviem pravdu. Nie som ochotný povedať niekomu, ako veľmi ma teší, že ho vidím, ak tomu tak nie je.
Nájdem spôsob povedať niečo bez toho, aby som spáchal násilie na svojom svedomí. Nie som ochotný klamať, lebo by to malo zlý vplyv na moju vieru. Niekto môže argumentovať, že: „Je to len zdvorilosť.“  Nie, to nie je! Je to diabolské správanie.

Prehlásenie: Ja som človek, ktorý dodrží dané slovo!

 

7. AUGUST
Jeho vôľa

žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosti Boha. KOLOŠANOM 1,9. 10.

Je nebezpečné, ak Duchom naplnení kresťania, žijúci v Novej zmluve, predkladajú rúno. Predkladanie rúna sa deje vo svete, kde je bohom satan. (2Kor. 4,4) Ak sa takto modlia:  „Bože, ak je to Tvoja vôľa, aby som urobil to a to,  tak nech sa stane toto a toto ” — je to spôsob predkladania rúna. A satan má pole pôsobnosti vo svete zmyslov. Boh má lepší spôsob ako viesť svoje deti, ako tento „buď sa stane, alebo sa nestane” spôsob. O predkladaní rúna som počul až po príchode medzi letničných. Bol som pastorom jedného zboru, a vedenie iného zboru ma požiadalo, aby som prijal miesto pastora v ich zbore. Kázal som u nich, a po návrate domov som predložil pred Boha rúno. Povedal som: „Pane, predkladám Ti rúno. Ak ma zvolia na sto percent  — ak ja dostanem každý hlas — tak prijmem miesto pastora, ako Tvoju vôľu”. Zbor ma stopercentne zvolil. Aj som ku nim prišiel, a bol som pekne oklamaný! A oni boli rovnako oklamaní. Všetci sme stopercentne minuli Božiu vôľu! Dodatočne vidím, že po celý čas bolo v mojom duchu určité upozornenie, ale som ho nepočúval.

Prehlásenie: Modlím sa, aby som bol naplnený poznaním Božej vôle všetkou duchovnou múdrosťou a rozumnosťou, aby som chodil hoden Pána, aby som sa mu vo všetkom ľúbil nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rástol v poznaní Boha.


6. AUGUST
Rúna?

A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra... — EZECHIEL 36,26. 27.

Mnohí, keď chcú získať vedenie, predložia pred Pána tzv. rúno. Ale Nová zmluva nehovorí: „Lebo všetci, ktorí sú vedení rúnom, tí sú synmi Božími.” „Áno — môže ktosi povedať  —, ale  Gedeon predsa predložil rúno.” (Sudcov 6,37–40)

Prečo by sme sa mali vrátiť do Starej zmluvy? My sa máme lepšie v Novej zmluve. Stará zmluva bola pre duchovne mŕtvych ľudí. Ja nie som duchovne mŕtvy — ja žijem! Duch Boží je vo mne! Nezabudnime, že  Gedeon nebol prorokom, ani kňazom, ani kráľom.

V Starej zmluve boli Duchom pomazaní iba tí, ktorí zastávali tieto tri úrady. Priamo nebol prítomný v životoch zúčastnených. Preto raz ročne musel každý muž navštíviť chrám v Jeruzaléme.

Božia Sláva ‘sekina’ — Božia prítomnosť  — bola uzavretá vo Svätyni Svätých. Ale keď Ježiš zomrel na Golgote, opona chrámu, ktorá uzatvárala cestu do Svätyne Svätých sa od vrchu až nadol roztrhla. Boží Duch opustil chrám — a odvtedy už nikdy neprebýva na zemi v zhotovenom dome! On prebýva v nás!

Prehlásenie: Boží Duch býva vo mne! On je väčší, a On býva vo mne!


5. AUGUST
Usmernenie

Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať  tvoje chodníky.  — PRÍSLOVIA 3,5. 6.

Nie my máme hovoriť Pánovi, ako nás má viesť. Dovoľme mu, aby nás viedol tak, ako to On chce!

To, akým spôsobom nás vedie musíme preskúmať  v Božom Slove my. A On nás povedie predovšetkým naším vnútorným svedectvom. V Skutkoch apoštolov,  a aj inde, môžeme vidieť, že jednotliví veriaci dostávali vedenie cez videnia, iní zas cez anjelov, ktorí sa im zjavili a oznámili im určité veci.

Takéto zjavenia sa však nevyskytujú v našich životoch každý deň. Stane sa nám to raz, alebo dvakrát počas nášho života. Preto to nie je obvyklý spôsob toho, ako nás Boh vedie. Je to Jeho rozhodnutie, ak chce môže nás viesť aj takýmto spôsobom.

Boh chce často svedčiť spolu s naším duchom, pokúša sa nás viesť  — my ale nie sme ochotní sústrediť sa na toto vnútorné svedectvo, lebo túžime po niečom  viditeľnom, napríklad by sme chce mať videnie, alebo by sme chceli vidieť anjela. Nesmieme však zabudnúť, že všetko čo Boh robí, je nadprirodzené!

Prehlásenie: Z celého srdca dôverujem Pánovi. Nespolieham sa na vlastný rozum. Spoznávam Ho na všetkých svojich cestách a tak On urovnáva moje chodníky.4. AUGUST
Preskúmaj svoje vedenie

Vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.  — 2PETER 1,20. 21.

Božie Slovo a Duch sa zhodujú. Odkiaľ môžeš vedieť, či niečo pochádza od Božieho Ducha? Ak niečo nie je v zhode s Božím Slovom, tak to nie je z Ducha.

Stalo sa, že mi ľudia tvrdili, že ich vedie Boh k pochopeniu niečoho, ale keď som počul k čomu, tak som im povedal : „Nie, to nie je Boží Duch .”

Krajnosťou je nasledovný príbeh. Jeden muž tvrdil, že jeho a jednu ženu Duch Boží vedie k tomu, aby opustili svoje manželstvá, zosobášili sa spolu.

Nie! To nie je v súlade s Božím Slovom. Duch Svätý netrhá domovy. Duch a Slovo sú v zhode! Biblia vznikla vnuknutím Božieho Ducha. Preskúmaj svoje vedenie vo svetle Božieho Slova.

Prehlásenie: Vedie ma Boží Duch. Skúmam svoje vedenie vo svetle Božieho Slova, lebo Božie Slovo a Duch sa zhodujú.


3. AUGUST
Vierou, nie videním.

Lebo chodíme vierou, a nie videním.  — 2KORINŤANOM 5,7.

Smith Wigglesworth povedal niečo, čo bolo pre mňa požehnaním, keď som to koncom tridsiatych rokov po prvýkrát čítal, lebo to bolo tak veľmi v súlade s mojimi vlastnými skúsenosťami.  On povedal: „Ja nechodím vlastnými pocitmi, ja nechodím podľa toho, čo vidím. Ja chodím výlučne podľa toho, čomu verím.” A ešte povedal: „Nemôžem pochopiť Boha pocitmi. Nemôžem pochopiť Pána Ježiša Krista pocitmi.  Boha môžem pochopiť cez Božie Slovo. Pána Ježiša Krista viem spoznať cez Božie Slovo. On je tým všetkým, čo o ňom hovorí Božie Slovo. ”

Ani seba samého nebudeš schopný pochopiť cez vlastné pocity. Namiesto nich, ako znovuzrodený, Duchom naplnený kresťan, pochopíš seba samého podľa toho, čo o tebe hovorí Božie Slovo. A keď čítaš, to čo o tebe hovorí Božie Slovo, bez toho či to cítiš, alebo necítiš, prehlasuj: „Áno, to som ja. To je moje. Božie Slovo hovorí, že mi to patrí. Viem urobiť všetko, o čom Božie Slovo hovorí, že to viem urobiť. Ja som tým, čo o mne Božie Slovo tvrdí. ”

Ako náhle to urobíš, tak začneš duchovne narastať.

Prehlásenie: Ja chodím vierou a nie videním. (A teraz vyznaj Wigglesworthovo prehlásenie.)


2. AUGUST
Roznecuj!

Preto ti pripomínam, roznecuj v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo… 2TIMOTHEOVI 1,6.

Raz nás jedna žena v noci o druhej zobudila a plačúc hovorila: „Keby som len opäť mohla byť v takom vzťahu s Bohom, ako som s Ním bývala kedysi.“ Myslel som si , že spáchala nejaký hrozný hriech, preto som jej povedal: „Kľaknite si sem a všetko rozpovedzte Pánovi. On vám odpustí.“ Odpovedala mi: „Ja som preskúmala svoje srdce a pokiaľ viem, nič zlé som nevykonala.” „Tak si prečo myslíte, že sa musíte opäť navrátiť k Bohu?” „Nuž — hovorila —, akosi necítim to čo som kedysi cítila.” Rozhorčil som sa. Povedal som jej, ak by som ja nasledoval svoje pocity, tak by sa teraz musela ona modliť za mňa! Ale napriek tomu som jej ukázal čo má robiť. Povedal som jej, aby sledovala ako a čo sa modlím. A vyslovil som nasledovné:  „Môj Drahý Pane, som taký šťastný, že som Božím dieťaťom, som taký šťastný, že som znovuzrodený. Nič necítim, ale moje pocity s tým nemajú nič spoločné. Môj vnútorný človek je nové stvorenie. Chcem sa Ti poďakovať, že som naplnený Duchom Svätým. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý prebývajú vo mne. Chcem sa Ti za to poďakovať. ” Nič som vtedy necítil, ale som to vyznal, lebo to hovorí Božie Slovo. Ako som to urobil, niečo sa v mojom vnútri prebudilo. A tá žena povedala: „ Ako sa zmenil výraz vašej tváre! Vaša tvár sa jagá!”.

„Áno — povedal som —, ale toto bolo neustále vo mne aj doteraz. Jednoducho som len roznietil to, čo je vo mne.”

Prehlásenie: Ja roznecujem to, čo je vo mne.

Kenneth E. Hagin: Pokrm našej viery v denných dávkach - Leto.

 

3. AUGUST
Vierou, nie videním.

Lebo chodíme vierou, a nie videním.  — 2KORINŤANOM 5,7.

Smith Wigglesworth povedal niečo, čo bolo pre mňa požehnaním, keď som to koncom tridsiatych rokov po prvýkrát čítal, lebo to bolo tak veľmi v súlade s mojimi vlastnými skúsenosťami.  On povedal: „Ja nechodím vlastnými pocitmi, ja nechodím podľa toho, čo vidím. Ja chodím výlučne podľa toho, čomu verím.” A ešte povedal: „Nemôžem pochopiť Boha pocitmi. Nemôžem pochopiť Pána Ježiša Krista pocitmi.  Boha môžem pochopiť cez Božie Slovo. Pána Ježiša Krista viem spoznať cez Božie Slovo. On je tým všetkým, čo o ňom hovorí Božie Slovo. ”

Ani seba samého nebudeš schopný pochopiť cez vlastné pocity. Namiesto nich, ako znovuzrodený, Duchom naplnený kresťan, pochopíš seba samého podľa toho, čo o tebe hovorí Božie Slovo. A keď čítaš, to čo o tebe hovorí Božie Slovo, bez toho či to cítiš, alebo necítiš, prehlasuj: „Áno, to som ja. To je moje. Božie Slovo hovorí, že mi to patrí. Viem urobiť všetko, o čom Božie Slovo hovorí, že to viem urobiť. Ja som tým, čo o mne Božie Slovo tvrdí. ”

Ako náhle to urobíš, tak začneš duchovne narastať.

Prehlásenie: Ja chodím vierou a nie videním. (A teraz vyznaj Wigglesworthovo prehlásenie.)


1. AUGUST
Hory a doliny

Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazosláviť - triumfovať v Kristu… 2KORINŤANOM 2,14.

Počujem ľudí rozprávať o tom, že teraz som práve dole, a potom, že sú práve hore, a potom sa zasa dostanú na dno. Pravdu povediac neviem o čom hovoria. Ja som spasený od roku 1933, a nebol som nikdy inde ako na vrchole!

Nemusíš byť na dne! Ľudia rozprávajú o „ zážitkoch keď sú dole “. Ja som ešte nikdy nemal takéto zážitky, že by som bol práve dole, že by som bol na dne. Samozrejme, že som mal súženia a skúšky  — ja som však zostal hore na vrchole, až do konca som vytrval, povzniesol som sa nad ne.  Sláva Bohu !  Pravdou je, že tí, čo hovoria že sú práve dole, hľadia na veci z prirodzeného pohľadu  — pokúšajú sa z prirodzeného uhla pohľadu nájsť duchovné riešenie — a to je jednoducho nemožné.

Pred rokmi, keď som sa dostal medzi Letničných, pred tým som bol Babtista, často som ich počul rozprávať o doline a o hore -  o tom ako práve prechádzajú dolinou. Nevedel som o čom to hovoria. Pozreli sa na mňa a hovorili: „ Príde aj Tvoj čas! “  Chvála Bohu, nikdy neprišiel! Nie! Opusti negatívne veci a choď ďalej po pozitívnej strane života  — a nebudú doliny v Tvojom živote. Vždy budeš na vrchole!

Prehlásenie: Chvála Bohu, ktorý ma VŽDY dovedie k slávnemu víťazstvu v Kristovi!  VŽDY zožnem slávne víťazstvo !  Ja žijem na vrchole hory!

Kenneth E. Hagin: Pokrm našej viery v denných dávkach - Leto.


31. JÚL
Chodiť podľa ducha

A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. — RIMANOM 8,1.

Svedomie je hlasom ľudského ducha. Triezvy rozum je hlasom duše, čiže hlasom rozumu.  Pocit je hlasom tela. Duch Svätý nedáva svedectvo o našom triezvom rozume, o našich pocitoch. Duch Svätý dáva svedectvo spolu s naším duchom.

Ja slovo ’pocit’ používam veľmi opatrne. Keď vnímame Božiu prítomnosť počas zhromaždenia, ľudia často hovoria: ’cítil som’. V skutočnosti, ale Božiu prítomnosť vnímame viac duchovne, ako fyzicky. Dbám o to, aby som to rozlišoval, lebo ľudia veľmi ľahko prekĺznu do sveta pocitov. Keď sa cítia dobre, povedia: „Sláva Bohu!  Halleluja! Som spasený! Som naplnený Duchom! Všetko je také nádherné!” Ale ak sa cítia zle, tvária sa kyslo, a hovoria: „Všetko som stratil. Necítim sa tak, ako dávno, určite som klesol.”

Ak chodíme podľa pocitov, dostaneme sa do problémov. Práve preto sa mnohí kresťania cítia tak, že sú raz hore a raz dole, raz sú vo vnútri a inokedy vonku. (Ja ich volám jojo-kresťania.) Nechodia podľa svojho ducha. Nechodia vo viere, chodia podľa svojich pocitov.

Prehlásenie: Ja nechodím podľa tela, ale podľa ducha. Nenasledujem svoje pocity, ale nasledujem hlas svojho ducha, nasledujem svoje svedomie!


30. JÚL
To, čo panuje

…Hovorím však: Choďte podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. — GALATA 5,16.

Ja som už na začiatku svojho kresťanského života odovzdal panovanie môjmu duchu, vnútornému človeku, nad mojím vonkajším človekom. Ako teenager  — keď som bol osamelý a nemal som spoločenstvo s takými rovesníkmi, ktorí by verili rovnako ako ja — ani som nemal také problémy, ako iní. Nie som si vedomý toho, že by v nedeľnej škole bol ešte niekto iní spasený. Nadávali, pili, chodili tancovať na svetské miesta, a vyberali si medzi sebou sexuálnych partnerov. Pýtali sa ma: „Ty sa prečo nezapájaš do ničoho?“ V prvom rade preto, lebo mi to svedomie nedovolilo. Obvykle som im na to odpovedal: „Ja som nové stvorenie.“ Na to sa ma opýtali: „Čo je to nové stvorenie?“ (Tým dokazovali, že oni ním nie sú.) Nepotrebuješ, aby som ti kázal o tom, čo môžeš a čo nemôžeš. Jednoducho len dovoľ svojmu duchu, aby nad tebou panoval. Boh ťa osvieti prostredníctvom tvojho ducha. Dovoľ, aby vnútorný nový človek panoval nad tebou. Tvoje telo bude chcieť aj naďalej robiť tie veci, aké robilo dovtedy, lebo tvoje telo ešte nie je znovuzrodené. Preto choď podľa ducha.

Prehlásenie: Ja chodím podľa ducha. Dovolím svojmu duchu, aby panoval nado mnou, dovolím novému vnútornému človeku, aby panoval nado mnou. Tak nevykonávam žiadosti tela. Neriadi ma moje telo, riadi ma môj duch.


29. JÚL
Uchovaj si!

Hovoriacich v pokrytectve lož, ktorí majú vypáleným znakom poznačené vlastné svedomie,  — 1. TIMOTEJOVI 4,2.

Stráž si citlivosť svojho svedomia — nespôsobuj mu násilie, lebo tvoje svedomie je hlasom tvojho ducha, toho, ktorý odovzdáva tvojej mysli to, čo hovorí Boží Duch hlboko vo tvojom vnútri.  Ak si nezachováš citlivosť svojho svedomia, nebudú ti duchovné veci jasné. V tridsiatych rokoch som bol pastorom v jednom vidieckom zhromaždení, a nedeľňajšiu noc som obvykle trávil u jedného milého starého pána, ktorý mal skoro deväťdesiat rokov.  My sme nevstávali tak skoro, ako ostatní z rodiny na farme, tak sme spoločne raňajkovali až okolo ôsmej.

Svoju starú kanvicu na kávu mal postavenú na kachliach, a vrela v nej káva. Videl som ako si nalial horúcu kávu do hrnčeka, a okamžite ju na jeden dúšok vypil. Keď som to po prvý krát videl, mal som pocit, akoby mne zhorelo celé moje vnútro! Ako to vedel urobiť? Ja by som toho určite nebol schopný. Moje ústa a hrdlo boli také citlivé, že by ma bola popálila aj malá lyžička takej horúcej kávy. Zrejme ju  najprv nevedel vypiť ani on. Ale počas dlhých rokov mu postupne od horúcej kávy znecitliveli jeho pery, ústa aj hrdlo, až nakoniec dokázal naraz vypiť celý hrnček vriacej kávy na jeden dúšok. Deje sa to tak aj duchovne. Ochráň svoje svedomie pred zatvrdnutím! Zastav sa v tom okamihu, ako niečo pokazíš, a tvoje svedomie ťa obviní. Povedz: „Pane, odpusť mi, pokazil som to.“ Alebo, ak je to potrebné, povedz tomu, komu si ublížil: „Ublížil som ti, odpusť mi.“

Prehlásenie: Ja si strážim citlivosť svojho svedomia.


28. JÚL
Vnútorná pomoc

Preto sa aj ja snažím zachovať si vždy čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi. — SKUTKY APOŠTOLOV 24,16.

Krátko po tom, ako som bol spasený a uzdravený, vrátil som sa do strednej školy. Neviem presne povedať, ako sa to stalo — v našej rodiny totiž nikto nenadával — od jedného suseda, z ktorého sa nadávky valili ako voda, sa to nalepilo na mňa. Tak sa mohlo stať, že som v škole povedal jednému spolužiakovi: „Do pekla…” V tom okamihu, ako som to povedal — hoci som vtedy ešte nič nevedel i živote naplnenom Duchom — vo svojom srdci som povedal: „Ó, drahý Bože, odpusť mi!” Kto ma obviňoval? Duch Svätý? Nie. Bol to môj vlastný duch: nové stvorenie — na novo stvorený, nový človek takto nehovorí. Môže sa stať, že telo aj naďalej chce robiť to, čo bolo zvyknuté, ale ty musíš svoje telo ‘premôcť’. Najlepším spôsobom, ako to vyriešiť je, čo najrýchlejšie vyniesť všetky problémy na povrch.  Ja so robil, keď som si uvedomil, že nadávam. Nečakal som na to, kým „budem činiť pokánie“. Okamžite som odprosil Pána. Chlapec, ktorému som to povedal, nebol pri tom. Vyhľadal som ho, a požiadal som ho o odpustenie. On mi povedal, že si toho ani nevšimol; bol zvyknutý na také reči. Ja som ale chcel veci vyriešiť aj s Bohom a aj s ním.

Prehlásenie: Ja som nové stvorenie v Kristovi, rozprávam tak, ako nové stvorenie, rozmýšľam tak, ako nové stvorenie, konám tak, ako nové stvorenie. Vedie ma môj duch, aby som tak konal(a).


27. JÚL
Keď si sa pomýlil

Keď nás obviňuje naše srdce, Boh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu. — 1.list JÁNA 3,20. 21.

Je to Duch Svätý, ktorý ťa obviňuje, ak si urobil niečo zlé? Nie. Obviňuje ťa tvoj vlastný duch. Toto sa musíme naučiť. Doteraz sme sa to nenaučili, lebo nás nesprávne učili.

Duch Svätý nás nebude obviňovať. Prečo? Skúmaj to, čo píše Pavol v Rimanoch 8. Položí otázku: „Kto súdi? Boh súdi? Nie, Boh je ten, ktorý nás ospravedlní.“ Ježiš povedal, že jediným hriechom, o ktorom bude Duch Svätý svedčiť pred svetom je hriech odmietnutia Ježiša. (Ján 16,7–9)

Moja skúsenosť je, že ak som aj niečo pokazil, tak to bol Duch Svätý vo mne, ktorý mi ukázal východisko. On ma uteší. On mi pomáha. On ma neobviňuje. To znamená, že ťa obviňuje hlas tvojho svedomia, keď niečo pokazíš. Tvoj duch to v tom okamihu vie, ako náhle niečo pokazíš.

Prehlásenie: Môj duch sa narodil od Boha. Pokrmom môjho ducha je Božie Slovo. Býva v ňom Duch Boží, ktorý ma bezpečne vedie. Keď ma môj Duch upozorní na niečo zlé, ja ho okamžite poslúchnem. Lebo ak ma srdce neobviňuje, tak mám smelú dôveru k Bohu.


26. JÚL
Poslúchnuť

Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: Muži, bratia! Ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. — SKUTKY APOŠTOLOV 23,1.

Je zaujímavé prejsť cez listy apoštolov, ktoré písal Pavol pre cirkev, a pozrieť si , čo hovorí o svedomí. On vždy poslúchol svoje svedomie.

Raz som počul, ako sa kazatelia vypytovali od jedného svetoznámeho evanjelistu. Pýtali sa ho: „Okrem toho, že je zrejmé že ťa Boh povolal a pomazal do služby, je ešte niečo, čo ty sám robíš pre úspešnosť svojej služby?”

Bol som naozaj zvedavý, čo odpovie. Vedel som, že je človekom modlitby, a modlitba je dôležitá, ale nespomenul modlitbu.
Odpovedal: „Áno, za evanjelistu ma povolal Boh. Ale vy ste zvedaví, že čím som k svojmu úspechu prispel ja. Nuž, to čo najviac prispelo k môjmu úspechu bolo, že som vždy okamžite poslúchol svoje predtuchy vychádzajúce z hĺbky môjho vnútra.”

Inými slovami povedal: „Vždy poslúchnem to, čo mi hovorí môj duch — to, čo dostanem vo svojom vnútri.”

Prehlásenie: Duch Svätý je v mojom duchu. Je so mnou v spojení cez môjho ducha. Môj duch má svoj hlas. Ja poslúcham to, čo hovorí môj duch  — to, čo dostávam hlboko v mojom vnútri.


25. JÚL
Svedomie

…kým ešte prvý stan má svoje státie, a ktorý je podobenstvom na terajší čas, v ktorom sa donášajú v obeť dary a obeti, ktoré nemôžu v svedomí zdokonaliť toho, kto sväto slúži,....o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba nepoškvrneného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste sväto slúžili živému Bohu. — ŽIDOM 9,8. 9. 14.

Tvoje svedomie ťa vedie zaručene?

Áno, zaručene, ak je tvoj duch už novým človekom v Kristovi. Spomeň si na 2.Korinťanom 5,17: „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové.” Hovorí o vnútornom človeku, a ľudskom duchu. Tvoje svedomie je hlasom tvojho ducha hovoriacim k tebe. Ak je tvoj duch novým človekom v Kristovi, tak je v ňom Boží život a Božia povaha a preto ťa aj bezpečne vedie.

Ten, kto ešte nie je znovuzrodený, nemôže nasledovať hlas svojho ducha, čiže svoje svedomie, lebo sa v jeho duchu, ktorý nie je nanovo stvorený, nachádza diablova povaha. Jeho svedomie mu hocičo dovolí.

Boží život a povaha, tvoje svedomie ti nedovolí, aby si hoci čo urobil. Ak si už znovuzrodený kresťan, Boží Duch žije a býva v tvojom duchu!

Prehlásenie: Ja som nový človek v Kristovi, Boží život a povaha býva v mojom duchu. Preto ma moje svedomie bezpečne vedie.


24. JÚL
Druhý spôsob: vnútorný hlas

Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pri čom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu, — RIMANOM 9,1.

Vnútorné svedectvo je prvý spôsob, ako nás vedie Duch Svätý. Druhým spôsobom je vedenie vnútorným hlasom. Vnútorný človek má rovnako hlas, ako aj vonkajší. Hlas vnútorného človeka voláme ‘svedomie’. Nazývame to ako vycítenie, vnútorné vedenie, vnútorné svedectvo alebo aj ako „tichý hlások“. Toto nie je hlas Ducha Svätého hovoriaceho ku nám, lebo ak On hovorí, jeho hlas je autoritatívny. Tichý hlások je hlas nášho ducha. Ale náš duch ho predsa len berie od Ducha Svätého, ktorý žije v nás. V časti z 19.júla som napríklad porozprával o tom, ako sa mi zdalo, akoby sa vo mne ozvalo nejaké ‘upozorňujúce znamenie’ a vo svojom vnútri som vedel — to je ono! Napriek tomu som ho nechcel poslúchnuť. Neskôr, keď sa ma na to manželka spýtala, odpovedal som jej: „Nie, zostaneme tam, kde sme.“

Ale v ten večer, keď sme si ľahli, nemohol som zaspať. Trápilo ma svedomie; môj duch vedel, že som ho neposlúchol. Preto som povedal: „Pane, nechcem sa sťahovať do Tulsy z vlastnej hlavy, ale ak to chceš Ty, tak ti nebudem stáť v ceste.“ Náhle tichý hlások v mojom vnútri povedal: „Dám ti tú budovu. Ty len dávaj na mňa pozor.“ A Boh to naozaj tak urobil!

Prehlásenie: Ja počúvam na hlas môjho ducha a poslúcham ho.


23. JÚL
Tam, kde je ON

Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. — JÁN 14,23.

Ako Ježiš pokračuje vo vyučovaní v Jánovi 14, začne rozprávať o Duchu Svätom, ktorý príde ku nám: Ježiš a Otec, príde v osobe Ducha Svätého, aby prebýval v nás.

Momentálne Ježiš, doslovne — vo svojom  vzkriesenom tele — sedí na pravici Otca. A Biblia predsa hovorí o tom, že: „Kristus vo vás je nádej slávy”. Musíme vedieť, že je Kristus v nás preto, lebo je v nás Duch Svätý. Duch Svätý povedal cez Pavla: „Neviete, že vy ste chrámom Božím, a Duch Boží prebýva vo vás?” (1.Kor. 3,16)

A v 2.Korinťanom 6,16 čítame: „…Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.”

Ešte sme nikdy úplne nepochopili hĺbku tejto pravdy: Boh býva v nás! Preto, ak Boh býva v nás, tak Boh bude s nami hovoriť — tam, kde je — v našom srdci, čiže v našom duchu. Boh je s nami v spojení prostredníctvom nášho ducha. Náš duch sa dozvie určité veci od Ducha Svätého a posúva to ďalej do našej mysle prostredníctvom vycítenia, vnútorného svedectva.

Prehlásenie: Priprav si vlastné prehlásenia na základe Jána 14,23, ako aj 1.Korinťanom 3,16 a 2.Korinťanom 6,16.


22. JÚL
Nauč sa počúvnuť ho!

Keď však príde on, Duch pravdy.... Bude vám zvestovať aj to, čo príde. — JÁN 16,13.

Jeden môj priateľ služobník, mal za menej ako desať rokov, tri veľmi závažné dopravné nehody, pri ktorých prišli ľudia aj o život. Aj jeho manželka skoro zomrela a on bol vážne zranený. Ale Božia ruka ich oboch uzdravila. Keď ma počul vyučovať o tom, ako máme počúvať na svojho ducha, na vnútorné svedectvo, povedal: „Brat Hagin, všetkým nehodám sme sa mohli vyhnúť, ak by sme počúvli naše vnútorné svedectvo.“ Ale ľudia predsa takto rozumujú: „Jednoducho nerozumiem, ako sa mohli prihodiť tie nehody takému dobrému kresťanovi, ktorý je dokonca kazateľom.” Nuž, mal sa naučiť počúvať a poslúchnuť svojho ducha, rovnako ako aj ty by si sa mal naučiť počúvať a poslúchať svojho. Ľudia obviňujú Boha, hovoriac, že to urobil On. Ale, ako to hovoril aj tento kazateľ: „Keby som len bol počúval na vnútorný pocit, že sa niečo stane, keby som len bol čakal a modlil sa. Namiesto toho som povedal: Teraz nemám čas, nemám čas na modlenie.“  V mnohých prípadoch, keby sme boli bývali čakali na Boha, keď tam bolo to vnútorné svedectvo, aj my by sme sa boli vyhli ťažkostiam. Ale nevzdychajme a neoplakávajme naše chyby z minulosti. Uchopme šance súčasnosti a postarajme sa o to, aby sme v budúcnosti nasledovali naše vnútorné svedectvá.   Naučme sa rozvíjať nášho ducha — naučme sa vypočuť si ho, a potom ho poslúchnime.

Prehlásenie: Ja sa stávam stále viac duchovne uvedomelým(ou). Neustále rozvíjam svojho ducha, neustále ho poslúcham.


21. JÚL
Kresťanská vybavenosť

A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko. — 1.list JÁNA 2,20.

Hoci som bol len novorodencom v Kristovi, ešte stál ležiacim v posteli, vedel som isté veci cez vnútorné svedectvo. Napríklad jedného dňa mi povedala mama: „Syn môj, nechcem ťa rozrušiť, ale s Dubom sú nejaké problémy.“ Môj brat Dub odišiel hľadať prácu do doliny Rio Grande. (Mal sedemnásť rokov.) Žili sme v čase veľkej hospodárskej krízy. Mama bola kresťanka, nebola síce naplnená Duchom Svätým, ale predsa mala vo svojom duchu úzkosť, svedectvo o tom, že niečo nie je v poriadku. — Neviem, čo to je — hovorila. — Možno, že je vo väzení, alebo čosi podobné.

— Mama — povedal som jej —, ja to už niekoľko dní viem. Dub nie je vo väzení. Bol v ohrození života, ale som sa za neho modlil, a bude všetko v poriadku. Nič mu nie je, prežije to.

Na tretí deň v noci prišiel Dub. Nenašiel prácu, preto sa rozhodol, že na čierno pricestuje domov nákladným vlakom. V tom čase mnohí „cestovali“ takýmto spôsobom. Ale jeden železničiar ho objavil, udrel ho do hlavy a vyhodil z vlaku idúceho deväťdesiat kilometrovou rýchlosťou. Dub sa po chrbte zviezol po svahu z uhoľného prachu. Iba zázrakom si nezlomil chrbticu — bolo by sa to stalo, ak by sme o tom neboli vedeli cez vnútorné svedectvo a neboli by sme sa za neho modlili. Vedeli sme o tom, lebo sme boli kresťania.

Prehlásenie: Ja mám pomazanie od Svätého, a všetko viem.


20. JÚL
Svedectvo spasenia

Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.  — 1.list JÁNA 4,12. 13.

Znovu zrodil som sa ako teenager chorý na posteli, 22. apríla 1933. Od toho dňa vo neskrsla ani len myšlienka, že nie som spasený. Ešte ako mladý kresťan, som sa stretol s takými, ktorí hovorili: „Ty nie si spasený, lebo nepatríš do nášho zhromaždenia.” Alebo takto oponovali: „Nie si spasený, lebo nie si pokrstený, tak ako je to u nás vo zvyku.” A podobne. Mne ale ani jedno nevadilo. Smial som sa na tom — lebo som mal vnútorné svedectvo. Rimanom 8,16 hovorí: „Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.” A mal som v sebe lásku: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme…” (1.Ján. 3,14) Mal som svedectvo — a mal som v sebe lásku. Preto som  nikdy nezapochyboval o svojom spasení. Snažil som sa chodiť v láske, ako som to len vedel, a užíval som si vnútorné svedectvo Ducha Svätého.

Prehlásenie: Ja mám svedectvo. Sám Duch svedčí spolu s mojim duchom, že ja som Božie dieťa. Mám v sebe lásku, preto viem že som prešiel(la) zo smrti do života. Boh býva vo mne. Jeho láska sa stala vo mne úplnou. Ja viem, že zostávam v Ňom a On vo mne, lebo mi dal zo svojho Ducha.


19. JÚL
Vnútorné znamenia

Kto vložil do vnútra múdrosť, alebo kto dal srdcu rozum? — JÓB 38,36. (KJV)

Boh nás viedol cez vnútorné svedectvo, aby sme sa koncom roku 1960 odsťahovali do Tulsy.  Náš domov bol v Garlande (Texase), blízko Dallasu, už sedemnásť rokov, a vôbec sme neplánovali odsťahovať sa. Dokonca, nakoľko sa naša služba rozrastala, mal som hotové plány, ako prerobíme celý dom na kanceláriu (dovtedy bola kancelária v garáži) a ako ho v prípade potreby rozšírime. Potom sa stalo, že sme odcestovali do Tulsy kvôli úradnej veci. Môj priateľ, u ktorého sme bývali, mi povedal: „Brat Hagin, presťahujte sa do Tulsy. Našiel som pre teba to správne miesto!  T. L. Osborn predáva svoju bývalú kanceláriu, a požiadal ma, aby som mu pomohol s predajom.“ (Pokúšali sa ju už viacerí kúpiť, ale akosi sa obchod nikdy neuskutočnil, a tak bola budova stále prázdna.) Po pravde ma tá vec vôbec nezaujímala, a myslel som si, že tam pôjdem iba kvôli priateľstvu. V tom okamihu, ako som vstúpil do budovy, ako keby niekto potlačil v mojom vnútri zvonček, alebo ako by v mojom vnútri zaznelo upozornenie. Niekedy je vnútorné svedectvo takéto. Tam dole, v mojom duchu — v oblasti žalúdka,  sa ozvalo upozornenie. Slovami sa to dá ťažko opísať, ale človek jednoducho vie, že je to tam vo vnútri, v duchu. Boh potvrdil, že túto budovu pripravil pre moju službu.

Prehlásenie: Duch Svätý býva v mojom duchu. V mojom vnútri je múdrosť. Porozumenie je v mojom srdci a ja počúvam na svoje srdce.


18. JÚL
Vo vnútri

Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom... — ŽALMY 32,8. 9.

Vedel som podľa vnútorného svedectva, že sa mám vrátiť do toho zboru. Vedel som: aj moja manželka mala vnútorné svedectvo, že sa máme vrátiť. Napriek tomu som chcel, aby to Pán potvrdil nejakým „nadprirodzeným“ spôsobom. (Vtedy som mal dvadsaťtri rokov.) Chcel som, aby mi Boh dal nejaké slovo, výklad jazykov, proroctvo  — alebo možno aj to, aby napísal na oblohu, že: „CHOĎ TAM!“ Postil som sa a modlil som sa za to tri dni.

Na tretí deň som už na kolenách kvílil, kričal a prosil, to bolo všetko, čo som poznal: „Ó drahý Bože…”

A Boh mi povedal — lebo On nás rovnako vedie cez vnútorný hlas, ako cez vnútorné svedectvo — „Vstaň odtiaľ, a prestaň s tým!”

Ja som sa postavil, a povedal som: „Pane, ak by si mi dal nejaké znamenie, tak by som to lepšie cítil, že sa mám vrátiť do toho zboru.”

On mi odpovedal: „Máš všetko, čo ti chcem dať. Nepotrebuješ žiadne znamenie, ani nápis na oblohe. Nepotrebuješ výklad jazykov, ani proroctvo. Vo vnútri vieš, čo máš robiť. Tak to teraz urob!“

Prehlásenie: Oči mojej mysle sa osvietili. Ja vo vnútri viem, čo mám robiť. Boh ma vedie cez toto nádherné vnútorné svedectvo. A ja na to počúvam!


17. JÚL
Rozsvieť moju sviecu!

Lebo ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin, môj Boh, osvecuje jasne moju tmu. — ŽALMY 18,29.

Niekedy, hoci nám naše vnútorné svedectvo dáva znamenie, my ho nerozoznáme. Raz napríklad, ako som sa podľa svojho zvyku modlil jazykmi za nedeľňajšie zhromaždenie v zbore, v ktorom som bol práve vtedy pastorom, vnímal som nejakú ťažobu ohľadne toho zboru, v ktorom som bol pastorom pred tým. (Keď sa modlíme  jazykmi, modlí sa náš duch — a ľudský duch je sviecou Hospodina.) Dialo sa to znova a znova. Asi po mesiaci som si zaumienil: „Pane, to Ty sa mi prihováraš, aby som sa tam vrátil? Ak je to tak, prosím povedz o tom aj mojej manželke.“

Jedno ráno som povedal Orethe: „Drahá, ak Ti Pán niečo oznámi, daj mi o tom vedieť.” Potom som čakal tridsať dní, a opýtal som sa jej: „Hovoril Ti niečo Pán?“ Ona mi odpovedala: „Ak mi aj niečo hovoril, ja o tom neviem.“ U presnil som otázku. „Hovoril Ti Pán niečo o tom, že sa máme vrátiť?“ „Ó — povedala —, mala som pocit, že sa to zdá iba mne.“ Pozrime si toto tvrdenie. Ak pod tým mne myslela telo, tak to nie je v poriadku. Ale ak myslela na svoje skutočné ‘ja’ — na vnútorného človeka, ktorý je Pánovou sviecou — potom to nebola iba ona, potom to bol Pán, ktorý zapálil tú sviecu!

Prehlásenie: Môj Pán, môj Boha zapáli moju sviecu. On ma osvetľuje.


16. JÚL
Hojné zaopatrenie

… Nech všade hlásajú: Nech je velebený Pán, ktorý sa kochá prosperite svojho služobníka. — ŽALMY 35,27 (KSZE)

Je ešte niečo, čo mi povedal Pán vo februári 1959 v tom videní. Neodznelo to pre môj prospech, ale pre tvoj.

Povedal: „Ak sa naučíš nasledovať vnútorné svedectvo v každej oblasti svojho života, urobím ťa bohatý. Budem ťa viesť v každej oblasti tvojho života — vo financiách rovnako, ako v duchovných veciach. Ja nie som proti tomu, aby moje deti boli bohaté. Som proti tomu, aby boli chamtivé.” (Mnohí si myslia, že Pána zaujíma iba náš duchovný život — a nič iné — Jeho ale zaujíma všetko to, čo zaujíma aj nás.)

Pán naozaj urobil so mnou to, čo povedal, urobil ma bohatým. Či som milionár? Nie. Slovo bohatý neznamená to. ‘Bohatstvo’ znamená zaopatrenie, bohaté zaopatrenie. Ja som bohato zaopatrený. Je to pre to, lebo som sa naučil nasledovať vedenie Ducha Svätého  — a prišlo to cez vnútorné svedectvo.

Boh aj teba bohato zaopatrí, ak sa naučíš vnímať vnútorné svedectvo! Ježiš mi v tom videní povedal: „Teraz choď a nauč môj ľud na to, ako ich vedie môj Duch.“

Prehlásenie: Boží Duch ma vedie v každej oblasti môjho života. On ma vedie v duchovných veciach, a aj vo finančných. A ja vždy počúvnem na vnútorné svedectvo.


15. JÚL
Zelená lampa

Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Hospodin, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť. — IZAIÁŠ 48,17.

Raz sa ma jeden pastor opýtal: — Brat Hagin, chodievaš aj do malých zborov?

— Áno, idem všade, kde mi Pán povie, aby som tam išiel — odpovedal som.

Rozprával mi o svojom zbore, a potom povedal: — Ak by ti boh o tom niečo povedal, my by sme boli radi, keby si k nám prišiel.

Napriek tomu som vtedy neprijal pozvanie. Po niekoľkých mesiacoch, keď som sa modlil ohľadne niečoho iného, spomenul som si na tento rozhovor. Potom som na to myslel niekoľko dní. Nakoniec som po štyroch dňoch povedal:

— Pane, Ty chceš, aby som išiel do toho zhromaždenia?

Čím viac som sa ohľadne toho modlil, tým viac som vo svojom vnútri cítil, že mám prijať ich pozvanie. (Nebol to fyzický pocit, ale niečo, čo som vnímal vo svojom duchu.) Ježiš poukazoval na toto, keď sedel pri mojej posteli. „Čím dlhšie si o tom rozmýšľal, tým si mal lepší pocit ohľadne toho — pripomenul mi. — V tvojom duchu bol hladkajúci, zamatový pocit. Toto je zelená lampa. To je znamenie choď. To je svedectvo ducha, aby si šiel. Teraz ma vidíš, a ja ti hovorím, choď do toho zhromaždenia. Ale viac ťa už nebudem takto viesť v tom, kam máš ísť. Odteraz ťa povediem rovnako, ako všetkých kresťanov, cez vnútorné svedectvo.”

Prehlásenie: Pán ma vedie po tej ceste, po ktorej mám ísť. Vedie ma cez vnútorné svedectvo.


14. JÚL
Stopka

Ale keď príde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. — JÁN 16,13.

Predtým, ako som vo videní videl Pána, som sa pokúšal počas troch dní napísať jeden list určitému pastorovi, aby sme si dohodli termín zhromaždení v jeho zbore. Napísal som pol strany a potom som to roztrhal a hodil do koša. Na druhý a tretí deň to dopadlo rovnako.  Ako Pán sedel pri mojej posteli, mi povedal: „Ukážem ti, ako funguje vnútorné svedectvo, aby si nerobil rovnaké chyby, ako v minulosti. Ty ma teraz vidíš, ako tu sedím a zhováram sa  s tebou. Takto funguje prorocká služba — presnejšie rozlišovanie duchov a ich prejavov. (Rozlišovanie duchov je nahliadnutie do duchovného sveta.) Počuješ ma, ako k tebe hovorím a ja ti dávam prostredníctvom videnia slovo známosti a slovo múdrosti.

Teraz ti hovorím, nechoď do toho zhromaždenia. Pastor by neprijal to, ako ty slúžiš. Ale viac ťa už nebudem takto viesť. (A ani to neurobil.)

Odteraz ťa budem viesť cez vnútorné svedectvo, ktoré ti bolo aj doteraz k dispozícii. Mal si v sebe niečo, čo ťa občas zastavilo, zneistilo. A odteraz ťa budem takto viesť.“

Táto vnútorná prekážka, je ako stopka, ako červená lampa — hlboko v tvojom vnútri.

Prehlásenie: Prišiel Duch pravdy, býva vo mne. On ma vedie. On ma vedie aj v tejto chvíli.


13. JÚL
Nadprirodzené vedenie

… A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo býva u vás a zostáva vo vás. — JÁN 14,16. 17. (KSZE)

Vnútorné svedectvo je rovnako nadprirodzené, ako vedenie cez videnia, anjelmi alebo iným spôsobom. Nie je natoľko okázalé, ale je rovnako nadprirodzené.

Mnohí hľadajú to okázalé, a pritom si nevšimnú to nadprirodzené, ktoré je tam!

Vráťme sa teraz k tomu, čo mi povedal Ježiš, keď sa mi zjavil vo videní vo februári   1959 v El Pase, v Texase. Počul som približujúce sa kroky na chodbe nemocnice, a zdvihol som zrak, aby som uvidel, kto to je. Keď som uvidel Ježiša, mal som pocit, že mi vlasy stoja dupkom a naježili sa mi chlpy na chrbte.  Na celom tele som mal husiu kožu. Ježiš mal na sebe biely plášť a rímske sandále. Bol asi stoosemdesiat cm vysoký, a váhu mal asi osemdesiat kg. Položil si stoličku vedľa mojej postele a sadol si. Počas pol druha hodiny, čo bol so mnou, medzi inými mi povedal: „Najhlavnejší spôsob, ktorým povediem svoje dieťa, je vedenie cez vnútorné svedectvo.”

Prehlásenie: Boží Svätý Duch je vo mne. Je vo mne preto, aby mi pomáhal, aby ma viedol a usmerňoval. Najprv mi dáva svedectvo spolu s mojím duchom, že ja som Božie dieťa a rovnako ma vedie aj vo všetkých iných oblastiach môjho života.


12. JÚL
Prvé: vnútorné svedectvo

Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedectvo sám v sebe… — 1. LIST JÁNOV 5,10.

Spôsob, ako Boh posilňuje tie najdôležitejšie veci, ktoré sa ti môžu stať, a to ako Boh vedie svojich: je vnútorné svedectvo.
Najdôležitejšiu udalosť tvojho života — to, že si sa stal Božím dieťaťom — ti Boh posilní, takým spôsobom, že ti dáva svedectvo spolu s tvojím duchom o tom, že si sa znovu zrodil. (Rim. 8,16) To ti pomôže pochopiť, že: najhlavnejší spôsob toho, ako Boh vedie svoje deti je vedenie cez vnútorné svedectvo.

Aj ja dostávam skoro zakaždým takto vedenie. Áno, dostal som už aj vyhlásenia, a Boh ma viedol aj iným spôsobom, ale najčastejšie ma viedol cez vnútorné svedectvo. A ty si na tom rovnako!

Prehlásenie: Ja som Božie dieťa. Znovu zrodil(a) som sa, narodil som sa od Božieho Ducha. Boží Duch svedčí spolu s mojím duchom, že som Božie dieťa.  Tí, ktorých vedie Duch Boží, tí sú synmi Božími. Ja som synom Božím; preto ma vedie Boží Duch. Ja v Neho dúfam, On je väčší. On vo mne mocne povstane. On dáva svetlo mojej mysli, On dáva vedenie môjmu duchu, lebo som Jeho dieťaťom. Boží Duch ma vedie neustále, predovšetkým vnútorným svedectvom.


11. JÚL
Dáva svedectvo

Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. — RIMANOM 8,16.

Boh nás bude usmerňovať. Boh nás bude viesť. Máme Slovo, ktoré nám hovorí: „Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.” (Róm. 8,14)

Ako vedie Boh?

Rimanom 8,16 dáva k tomu kľúč: „Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.” Nie preto vieš o tom, že si Božie dieťa, lebo ti to niekto prorokoval. Nie preto to vieš, lebo ti niekto povedal, že podľa neho si Božie dieťa.

Nedozvieš sa o tom týmto spôsobom. Nie preto si Božie dieťa, lebo si mal videnie. (Možno si mal, možno si nemal, ale to ťa nerobí Božím dieťaťom.) Potom to odkiaľ vieme podľa svätej Biblie, že sme Božie deti?

Boží duch „svedčí” spolu s našim duchom. Nevieš to presne vysvetliť, odkiaľ to vieš, jednoducho to len vieš, hlboko vo svojom vnútri. Máš jedno vnútorné svedectvo, podľa ktorého si Božie dieťa. Toto je prvoradý spôsob toho, ako Boh vedie svoje deti — cez vnútorné svedectvo!

Prehlásenie: Ja som sa narodil(a) od Božieho Ducha. Boží Duch dáva svedectvo spolu s mojím duchom, že ja som Božie dieťa. Boží Duch ma vedie. Aj v tomto okamihu ma On vedie.


10. JÚL
Pozeraj do vnútra

Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou.— 1.KORINŤANOM 14,15.

Ja som sa naučil v každej životnej kríze hľadieť na svojho ducha. Naučil som sa modliť jazykmi. Počas modlenia sa jazykmi dostávam vedenie, ktoré vychádza z môjho ducha, lebo môj duch ožije, keď sa modlím jazykmi. Moja myseľ vtedy nie je aktívna; vtedy je aktívny môj duch.  Boh mi dáva vedenie vez môjho ducha. Niekedy, počas modlenia sa jazykmi, si sám vykladám, to čo som vyslovoval; a týmto výkladom získavam vedenie. Ale väčšinou to tak nie je.

Najčastejšie, počas modlenia sa jazykmi, odniekiaľ z môjho vnútra prichádza poznanie toho, čo Boh chce, aby som konal. (Je ťažké duchovné veci vysvetľovať prirodzeným spôsobom, ale každopádne vnímam, že niečo začína prúdiť z môjho vnútra.) Naberá to podobu a formuje sa to, hoci to nie vždy viem vyjadriť slovami (lebo to nemá nič spoločné s mojou mysľou), ale vo svojom vnútri presne viem čo mám robiť.

Prehlásenie: Ja počúvam na svoje srdce, a hľadím na svojho ducha v mojom vnútri. Uvedomujem si svojho ducha, lebo Duch Svätý býva v mojom duchu. On dáva vedenie môjmu duchu. On ma vedie mojím vlastným duchom.


9. JÚL
Môj duch sa modlí

Lebo keď sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. — 1.KORINŤANOM 14,14. (KSZE)

Boh je Duch. Človek je duch. Boh sa s nami stýka cez nášho ducha. Vedie nás cez nášho ducha.  Nie bezprostredne cez našu myseľ, lebo Duch Svätý nebýva v našej mysli, a neudržiava s nami kontakt ani cez naše telo.

Veriaci naplnení Duchom by mali vedieť pomerne ľahko lokalizovať ľudského ducha.  Jazyky vychádzajú z tvojho ducha,  z hĺbky tvojho vnútra. Slová vyslovuješ fyzicky — ale ich neformulujú tvoje zmysly. Odovzdávaš svoj jazyk svojmu duchu, a Duch Svätý vkladá výslovnosť do tvojho ducha.

Jazyky nevychádzajú z tvojej mysle, čiže z tvojej duše. Keď sa modlíš jazykmi, tvoja myseľ, tvoja inteligencia je neplodná, nerozumie čo hovoríš. Keď sa modlíš jazykmi, slová vychádza z vnútra tvojej bytosti — z tvojho ducha. Každé vedenie, ktoré som hocikedy dostal, prišlo z môjho ducha. Hlavne vtedy, keď som sa modlil jazykmi — keď bol môj duch aktívny a bol spojený s Bohom.

Prehlásenie: Keď sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch. Môj duch je aktívny a je spojený s Bohom. Duch Svätý dáva do môjho ducha výslovnosť.


8. JÚL
Pramene živej vody

Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije! Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. — JÁN 7,37–39.

Ježiš vodu vyhlasuje za symbol Ducha Svätého.

Sleduj: včerajšia a dnešná časť zo Slova poukazuje na dve rozdielne skúsenosti. Jedna je znovuzrodenie: prameň vody (studňa) v tebe, ktorý vyviera do večného života. A druhá, o naplnení Duchom Svätým: rieky. Nie len jedna rieka — ale rieky.

Voda v studni (spasenie) má jeden cieľ: požehnáva teba, je v tvoj prospech. Ale rieky (naplnenie sa Duchom Svätým), vyvierajú z teba, aby požehnávali iných. Cieľom naplnenia sa Duchom Svätým je, aby si ty mohol byť požehnaním pre iných.

Niektorí hovoria: „Ak si sa znovu zrodil od Ducha, Duch je Tvoj, iné ani nepotrebuješ.“ Ale nie je to tak, len preto, že si sa napil z vody, to ešte neznamená, že si plný vody. Skúsenosť naplnenia sa Duchom Svätým po znovu zrodení — má za výsledok, že rieky živej vody budú prúdiť z vnútra človeka ( z jeho ducha).

Prehlásenie: Ja som naplnený(á) Božím Duchom. Rieky živej vody prúdia z môjho vnútra.


7. JÚL
Prameň vody

Ježiš odpovedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi napiť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. Žena mu povedala: Pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda tú živú vodu?  Ježiš odpovedal a riekol jej: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť; ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky; ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. — JÁN 4,10. 11. 13. 14.

Znalci Biblie vedia, že voda je symbolom Ducha Svätého. Sám Ježiš pomenúva vodu, ako symbol Ducha. Keď Ježiš povedal žene pri samárijskej studni, že On je ten, kto dáva živú vodu, žena myslela na prirodzenú vodu zo studne.

Potom Ježiš povedal: „…to je tá voda, ktorú ja dávam… bude prameňom vyvierajúcim do večného života”.  On rozprával o znovuzrodení, o prameni večného života vo veriacom.

Prehlásenie: Ja som pil(a) zo živej vody, a už nie som smädný(á). Ja som sa narodil(a) od Božieho Ducha. Duch Boží je vo mne. Prameň vody vo mne vyviera do večného života.


6. JÚL
Narodený od Ducha

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. — JÁN 3,6. 7.

V Novej zmluve každé Božie dieťa vlastní Božieho Ducha. Najprv sa narodia od Ducha, potom sa naplnia Duchom, a môžu počítať s tým, že ich bude Duch viesť.

Narodenie od Ducha. Duch človeka je tá časť, ktorá sa znovu zrodí. V duchu kresťanov je Boží život a Božia povaha. Vnútorný človek sa narodí od Božieho Ducha a Boží Duch je v ňom.

Naplnenie Duchom. Znovuzrodený kresťan sa môže naplniť tým Duchom, ktorý už je v ňom. A keď sa Ním naplní, ten Duch z neho bude vychádzať a on bude hovoriť inými jazykmi, tak ako mu Duch Svätý dá výslovnosť. (Sk. Ap. 2,4)

Vedenie Duchom. „Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.” Ale aj v tých znovuzrodených ľuďoch býva Duch Svätý, ktorí sa ešte nenaplnili  Duchom — a môžu počítať s tým, že ich Duch Svätý bude viesť a usmerňovať.

Prehlásenie: Ja som Božie dieťa, narodil(a) som sa od Božieho Ducha. Vedie ma Duch Boží. Aj momentálne ma On vedie. Duch Svätý vo mne mocne povstane. Osvieti moju myseľ, a ukáže cestu môjmu duchu. Neustále ma vedie Duch Boží.


5. JÚL
Vedený od Ducha

Lebo koho vedie Boží Duch, tí sú Božími synmi. — RIMANOM 8,14. (KSZE)

Boží synovia môžu počítať s tým, že ich povedie Duch Svätý. Veriaci môžu počítať s tým, že ich bude viesť, čiže usmerňovať, Duch Svätý. Ježiš poukazuje na obdobie, keď príde Duch Svätý so slovami: „ On vás povedie.“

Nemáme teda očakávať usmerňovanie od ľudí — to nie v Slove. V každom Božom dieťati sa nachádza Boží Duch, a môže rátať s tým, že ho Boží Duch bude viesť.

Vo februári 1959 sa mi zjavil Ježiš v otvorenom videní. Počul som Jeho kroky, ako vošiel do mojej nemocničnej izby. Sadol si na stoličku vedľa mojej postele, a hodinu a pol mi rozprával o prorockej službe. Toto mi povedal: „Úlohou prorockej služby v cirkvi nie je  viesť veriacich a povedať im, čo majú robiť. V Starej zmluve ľudia išli za prorokom, keď potrebovali radu, usmernenie alebo vedenie, lebo iba proroci mali Ducha Svätého, ľudia ho nemali. V starej zmluve nebol na nikom Duch Svätý, okrem kráľa, kňaza a proroka. Ľudia nič nevedeli o vedení Duchom Svätým. V Novej zmluve Slovo nehovorí, že: koho vedú proroci, tí sú Božími synmi. Slovo hovorí: Ten, koho vedie Duch Boží, ten je synom Božím.“

Prehlásenie: Ja som Božie dieťa, preto môžem rátať s tým, že ma povedie Duch Svätý. Aj v tomto momente ma On vedie.


4. JÚL
Pánov lampáš

Duch človeka je sviecou Hospodina, ktorý skúma každý úkryt jeho srdca.  — PRÍSLOVIA 20,27. (KSZE)

Iný preklad tohto verša znie: „Duch človeka je Pánovým lampášom.” Dnes by sme skôr povedali: „Duch človeka je Pánova baterka.“

To znamená, že nás chce Pán osvietiť — On nás chce viesť — cez nášho ľudského ducha. Zdá sa ale, že kresťania očakávajú nejaký iný spôsob Pánovho vedenia, než aký On vyhlásil!

Za Božie vedenie pokladajú tie znamenia, ktoré im dávajú ich fyzické zmysly. Ale Biblia nikde nehovorí o tom, že nás Boh povedie naším fyzickým telom!

Na veci hľadia z pohľadu rozumu; Boh ale nikde v Biblii nehovorí, že nás bude viesť cez našu dušu, čiže cez náš rozum a našu myseľ.

Boh hovorí, že duch človeka je lampášom Hospodina. Boh nás teda povedie naším duchom. Boh ťa chce viesť prostredníctvom tvojho vlastného ducha.

Prehlásenie: Ja som duch. Mám dušu a žijem vo fyzickom tele. Môj duch je Pánovým lampášom. Boh, ktorý je mojím Otcom mi dáva svetlo cez môjho ducha. Boh ma vždy povedie mojím vlastným duchom.


3. JÚL
Živé Slovo

Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. — 1.JÁNA 5,7.

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh...A on, to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami... — JÁN 1,1. 14.

Ako môžeš Ježiša urobiť pánom svojho života?

Ježiš je živé Slovo. Boh nám dal písané Slovo k tomu, aby nám odhalil živé Slovo. Daj Božiemu Slovu — hlavne Novej zmluve — prvé miesto vo svojom živote. Ak to urobíš, tým dáš Ježiša na prvé miesto! Dovoľ, aby Božie Slovo usmerňovalo tvoj život.

Dovoľ, aby Slovo bolo pánom tvojho života. Dovoľ, aby Slovo panovalo nad tebou. Ak to dovolíš, tak vlastne dovolíš Ježišovi, aby panoval nad tebou, lebo Ježiš a Jeho Slovo sú to isté.

Žijeme vo veku, keď duchovné veci treba brať vážne, a musíme vedieť čo hovorí Biblia o láske, o živote, o domove a manželstve a o deťoch.

Dovoľ, aby Božie Slovo riadilo tvoj život. Ak urobíš Ježiša pánom svojho života, tak Jeho písané Slovo je pánom tvojho života.

Prehlásenie: Pán Ježiš. Ty si pánom môjho života. Ja dovolím, aby tvoje slová panovali nado mnou. Dovolím, aby Tvoje Slovo prevzalo plnú moc nado mnou; a tak TY panuješ nado mnou. Ty ma riadiš. Ty si pánom môjho života!


2. JÚL
Pán Kristus

A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite. — KOLOŠANOM 3,23. 24.

Keď bude Ježiš pánom tvojho života, bude chcieť ovplyvňovať, akú knihu čítaš, ako tráviš svoj voľný čas a ako zaobchádzaš so svojím fyzickým telom.

Ak je Ježiš tvojím pánom, bude túžiť po tom, aby mohol vplývať na tvoj materiálny život, čiže do toho, ako získaš peniaze a rovnako aj do toho, ako a na čo ich používaš.

Ak je Ježiš tvojím pánom, žiada sa mu mať slovo k tvojmu manželstvu, k tvojim deťom a k tvojmu domovu.

On ťa chce viesť v tom, čo má byť tvoje povolanie a kde máš žiť. Áno, Ježiš chce vstúpiť do každej oblasti tvojho života, ak je On tvojim pánom. A ja chcem, aby bol On mojím pánom. Ty nie?

Od toho bude kresťanský život požehnaný. Keď nad nami panuje Ježiš, tak ustúpi slabosť, mylnosť a ľudské usmerňovanie nášho života. Pozdvihne náš život z prirodzenej úrovne do nadprirodzenej.

Prehlásenie: Pán Ježiš, ja chcem, aby si Ty riadil každú oblasť môjho života. Ja chcem, aby si mi Ty povedal, čo mám urobiť — akú knihu mám čítať, s kým sa mám priateliť, ako mám tráviť svoj voľný čas, akých mám mať spoločníkov, aké má byť moje manželstvo, môj domov, ako mám zaobchádzať so svojimi peniazmi.


1. JÚL
Ježišov pôvod Pána

Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. — RIMANOM 6,4.

Podľa iného prekladu je Rimanom 10,9: „… ak ty svojimi ústami vyznáš Ježiša za svojho pána, a veríš vo svojom srdci...budeš spasený.” To znamená, že musíš Ježiša vyznať za svojho pána, a treba Ho aj prijať za pána svojho života k tomu, aby si bol spasený. Je zrejmé, prečo to musíme urobiť. Boli sme sluhami satana, nepriateľa Boha, jeho podriadenými a deťmi. Patrili sme do diablovho kráľovstva. Teraz ale chceme opustiť toto kráľovstvo a chceme sa stať „oficiálnym občanom“ Božieho kráľovstva. Pred tým, ako to môžeme urobiť, musíme zložiť takzvanú vernostnú prísahu našej novej vlasti, musíme sa úplne a bezpodmienečne rozísť so starou. Preto musíme, podľa Biblie, Ježiša Krista vyznať za svojho pána. On bude novým pánom nášho intelektuálneho života rovnako, ako nášho srdca a duchovného života. Sú takí, ktorí chcú prijať Ježiša za svojho spasiteľa, ale za svojho pána nie. Chcú ho prijať, ako svojho vykupiteľa z pekla, ale ho nechcú prijať za svojho pána a guvernéra tu na zemi. Ale jedno nie je možné bez druhého.

Prehlásenie: Ja chodím v novom živote. Ježiš Kristus je môj vykupiteľ. Ježiš je môj Pán. Pán Ježiš, ja teraz už žijem v Tvojom kráľovstve, a prijímam to, že Ty si Pán nad mojím životom. Chcem, aby sa Tvoja vôľa a Tvoj plán uskutočnili v každej oblasti môjho života.


30. JÚN
Odovzdanie života

… že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.  — 1. LIST JÁNA 5,11. 12.

Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu.… Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia…”

Jedným z týchto znamení, o ktorých Ježiš vyučoval, že budú sprevádzať veriacich — nie rannú cirkev, nie apoštolov, nie pastorov, nie kazateľov, ale veriacich — je, že „…na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.” (ev. Marka 16,18)

Prečo? Lebo Boží život je vo veriacich! Niektorí sú výnimočným spôsobom pomazaní, aby slúžili v uzdravovaní, ale Marek 16 nehovorí o tom! V každom znovuzrodenom veriacom je Boží život, Božia povaha, Boží druh života — a tento život je vkladaním rúk prenášateľný do fyzického tela inej osoby!

Preto treba vkladať ruky na chorých. Keď vkladáš na nich ruky, tak Boží život, ktorý je v tebe, prúdi do nich prostredníctvom tvojich rúk. Často okúsiš, že tento život z teba priamo vteká do druhého. Boží život je v tebe! Božia povaha je v tebe! Boh je uzdravujúci Boh.  Aktivuj Božiu silu! Boh takto pôsobí, prostredníctvom tvojich rúk. Boh nie je prítomný tu na zemi osobne, ale je v tebe, prostredníctvom svojho ducha!

Prehlásenie: Ja som veriaci(a). Boží život je vo mne. Boh je uzdravujúci Boh. Ja položím ruky na chorých, a oni sa uzdravia.


29. JÚN
Stane sa viditeľným

Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život [dzoé] . Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život [dzoé] zjavil na našom smrteľnom tele. —2.KORINŤANOM 4,10–11.

Pavol hovorí, že dzoé sa stáva viditeľným v našom smrteľnom tele. Ale nehovorí o vzkriesení, lebo smrteľné znamená, že je „podriadené smrti“. Po vzkriesení budeme mať nesmrteľné telo. Hovorí o tom, že Boží život (dzoé), ktorý sa dostal do nášho ducha pri našom znovuzrodení, sa prejaví, je viditeľný v tomto živote  — v nošom tele, ktoré je vydané smrti! Som presvedčený, že ak by sme sa naučili to, ako máme chodiť vo svetle života, a dovolili by sme životu, ktorý je v nás od nášho znovuzrodenia, aby nad nami panoval, nič by nám nebránilo dožiť sa vysokého veku, ak ešte Ježiš počká so svojím príchodom. Viem, že vonkajší človek starne, ale Boží život dzoé sa môže prejaviť v našom smrteľnom tele z mäsa!

Prehlásenie: Ďakujem Ti Otče, že život, ktorý je v mojom duchu, oživuje aj moje smrteľné telo, napĺňa ho životom, zdravím a zdokonaľuje ho. Lebo v dokonalom pláne vykúpenia, ktoré si Ty naplánoval, (a aj si poslal Pána Ježiša Krista, aby ho vykonal), je nielen znovuzrodenie môjho ducha, ale aj uzdravenie môjho fyzického tela: „On niesol moje choroby a moje bolesti.“ To čo Ježiš odniesol, ja už nemusím nosiť. Ježišovými ranami som bol(a) uzdravený(á). Stal(a) som sa zdravým — duchovne, telesne a duševne. Bol(a) som zdravný(á) podľa Božieho Slova! Som zdravý(á)!


28. JÚN
Chodiť vo svetle života

Potom k nim Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. — JÁN 8,12.

Určité pravdy o večnom živote som začal chápať ešte pred tým, ako sa narodili moje deti. A Božou milosťou som veril, že viem chodiť vo svetle života. (Ak Boh povedal vo svojom Slove, že som toho schopný, tak aj som toho schopný.) Vedel som: že chodím vo svetle večného života, a to bude mať vplyv aj na moje deti, a tak som vopred vedel povedať, čo z nich bude. Vedel som povedať aj to, čo bude z tých novorodencov, ktoré sa v tom čase narodili v našom zhromaždení. Vedel som, v akom svetle chodia ich rodičia, a ako to bude na nich vplývať. Vždy som mal stopercentnú pravdu. Ľudia môžu mať večný život, ale ak nechodia vo svetle, a nerozvíjajú sa — ak nevyužívajú prednosti tohto života a tejto povahy — potom veci v ich živote nebudú v poriadku. Večný život je náš, ale my ho musíme aj správne vyťažiť. My musíme chodiť vo svetle. Deti by si zaslúžili tú vymoženosť, aby sa narodili do rodín, v ktorých je večný život a Božia láska. Všimol som si, ako reagujú na vyučované Slovo tie deti, ktorých rodičia disponujú s týmto večným životom a chodia v jeho svetle.  Tieto deti majú takého vycibreného ducha, akého u iných niet. Sú ľahšie vychovávateľné a majú aj lepšie rozumové schopnosti. Tí teenageri, ktorí získali večný život a dovolia, aby ich tento život usmerňoval, disponujú s lepšími rozumovými schopnosťami po znovuzrodení, ako pred ním.

Prehlásenie: Vo mne je Boží život. Tento život je vo svetle, a vplýva na môj rozvoj. Ja chodím v jeho svetle, a vplýva to na môj domov!


27. JÚN
Život zázrakov

Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte (žite) ako deti svetla. — EFEZANOM 5,8.

Najväčší zázrak o tom, aký vplyv má večný život na myseľ, ktorý som o tom videl, sa stal dievčaťu, ktoré nazvime Mary. Mary strávila sedem rokov v prvej triede základnej školy, bez toho, aby sa naučila napísať vlastné meno. Keď mala štrnásť rokov ju rodičia museli vziať zo školy. Ako osemnásť ročná sa správala, ako keby mala len dva roky.  Ak na bohoslužbách nesedela pri matke, tak sa plazila pod lavicami, alebo so zdvihnutou sukňou preliezala ponad lavice, aby sa dostala späť na miesto, kde sedela jej matka. Ale jedného večera, počas zhromaždenia s prebudením, Mary vyšla k oltáru. Tam dostala večný život — povahu Boha. Okamžite nastala obrovská zmena. Už nasledujúci večer sedela a správala sa na bohoslužbách, ako sa na mladú dámu patrí.  Upravila si vlasy a bola pekne oblečená. Zdalo sa, že jej rozumové schopnosti zo dňa na deň vzrástli. Onedlho odcestovala navštíviť rodinu, tam sa zoznámila so susedným chlapcom farmárom a vydala sa za neho.  Po mnohých rokoch som sa o nej dozvedel, že sa po úmrtí manžela v nehode stala solventnou obchodníčkou, stála na vlastných nohách a bola uznávanou stavebnou podnikateľkou v meste!

Prehlásenie: Ja chodím ako syn svetla v Pánovi, a chodím vo svetle života.


26. JÚN
Desaťkrát múdrejší

A keď sa dokončili dni, o ktorých povedal kráľ, že ich potom majú doviesť, doviedol ich náčelník dvoranov pred Nabuchodonozora. A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všetkých ani jeden taký, ako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich DESAŤKRÁT MÚDREJŠÍCH (zbehlejších) nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. — DANIEL 1,18–20.

Každý deň som hovoril: „Bože, urob ma milým pred každým učiteľom. Ďakujem Ti. Už to mám. A teraz — nakoľko je vo mne Boží život a povaha — daj mi múdrosť a všetky vedomosti a rozumnosť, aby som bol desaťkrát múdrejší.“ Teraz sa nechválim sebou, ale tým, čo mi dal Boh. Lebo pred svojím ochorením som bol len  ‘D’, čiže hodnotený ako dostatočný, a po svojom uzdravení, som bol jediný v triede, kto mal vo všetkých predmetoch ‘A’, kto dostal výborné hodnotenie. Bol som schopný aj toho, že som vzal učebnicu dejepisu (aj si ma preverili v tom), prečítal som z nej kapitolu, ktorú som dovtedy nikdy nečítal, a doslova som ju reprodukoval. A nerobil  som to preto, že by som si rozvíjal pamäť. Nič som nevedel o rozvíjaní pamäti. Vedel som to spraviť pre to, lebo som hľadel na svojho ducha. Väčšina kresťanov si nikdy nerozvíjala svojho ducha tak, ako by to bolo možné. V skutočnosti nikdy nechodili vo svetle toho, ktoré im vždy patrilo.

Prehlásenie: Zaumienil(a) som si, že budem rozvíjať svojho ducha. Zaumienil(a) som si, že budem chodiť vo svetle života.


 

Vissza a lap tetejére - back to top


Powered by myCMS from Sitedesign.hu