Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

Modlitba

(Na stiahnutie modlitebné knihy)

 

 

Obsah

MODLITBA ZA SPÁSU

Modlitba za spásu
Modlitba za pokrstenie Duchom Svätým

Predslov

MODLITBA ZA SPÁSU

Modlitba za vlasť
Modlitba za Mesto, kde žiješ / pôsobíš
Modlitba za cirkev


MODLITBY NA PREKONANIE OBÁV A STRACHU

Neboj sa, ja som s tebou
Každodenné požehnanie v Kristovi Ježišovi
Ochrana pred úrazmi


PÁN ROZSÚDI MOJU VEC

Pán rozsúdi moju vec


BOŽIA MOC NAD CHOROBAMI

Spolu s Kristom Som umrel chorobám
V prípadoch rakoviny, nádorov, hrčiek, zápalov kĺbov
Modlitba v prípade návykových chorôb


SLOVO BOŽIE JE ŽIVÉ A MOCNÉ

Žiť vo víťazstve lásky
Modlitba veriacich za odpustenie hriechov


MODLITBY ZA MÚDROSŤ, POZNANIE A DUCHOVNÉ VEDENIE

Vyznania Slova Božieho za Božiu múdrosť a zjavenie

MODLITBY ZA HMOTNÉ VECI

Modlitba za materiálne požehnanie
Modlitba za pracovnú príležitosť
Peniaze a bohatstvo, prídete ku mne v Ježišovom mene


MODLITBY ZA RODINU

Modlitba pre moju rodinu

 

MODLITBY ZA VŠEMOHÚCU SILU BOŽIU

Modlitba o Kristovej krvi
Beriem zo Svätej Krvi
Božie Slovo sprevádzajú znamenia a zázraky
Chodiť v Božej sile
Jarmo sa zničí pomazaním
Modlitba za dážď, za hojnú úrodu
Naplnil(a) som sa siedmimi duchmi Boha


JASAJME V PÁNOVI!

Jasajme v Pánovi!
Vďaka Bohu, ktorý mi dáva vzrast


VELEBENIE BOHA

Aké drahé sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože
Posväť sa meno Tvoje
Ako je on, tak som aj ja na tomto svete


MODLITBY ZA INÝCH

Počuj Izrael, tvoj Boh sa ženie po nebi na pomoc tebe
Mocenská modlitba proti duchu antisemitizmu
 

MODLITBA ÚTECHY

Modlitba útechy, ak v rodine prišlo k úmrtiu

Na stiahnutie modlitebné knihy

Modlitba za spasenie

 

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. (Rímskym 10,9.10.13)

 

Biblia nás učí, že je potrebné vyznať našu vieru.
Povedz nahlas túto krátku modlitbu z celého srdca:


Verím, že Ježiš je Boží syn.
Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy, podľa učenia Biblie.
Verím, že Ježiš vstal z mŕtvych, pre moje ospravedlnenie.

Prosím Ťa, Ježiš:
Buď mojím Pánom,
buď mojím Vykupiteľom,
buď mojím Uzdraviteľom!

Ježiš, Ty si mojím Pánom.
Ježiš, Ty si mojím Vykupiteľom.
Ježiš, Ty si mojím Uzdraviteľom.

Som vykúpený a toto je pravda.
Ježišova krv ma očistila od všetkých hriechov.
Môj Ježiš, ďakujem.
Amen.

 

Modlitba za pokrstenie Duchom Svätým


Teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim dietkam, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia. (Lukáš 11,13)

Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Skutky 2,1–4)

Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha Svätého, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. (Skutky 10,44–46)


Povedz nahlas túto krátku modlitbu z celého srdca:
 

Nebeský Otče, to nás učíš vo Svätom Písme, že keď v mene Ježiša žiadam od Teba Svätého Ducha,
s radosťou mi Ho dáš. (Skutky 10,44–46)

Preto môj drahý Nebeský Otče, podľa Tvojho Slova v mene Ježiša si prosím od Teba Svätého Ducha.
Naplň moje srdce Duchom Svätým. Pokrsti ma Duchom Svätým.

Ďakujem Ti, Nebeský Otče, že vypočuješ každú moju modlitbu a odpovieš na ňu. Preto vo viere vyznávam,
že som pokrstený Svätým Duchom
. Naplnil som sa Duchom Svätým, moje srdce je plné Ducha Svätého.

Na znak toho sa budem modliť inými jazykmi, podľa učenia Biblie, ako ma Duch Svätý nechá vyslovovať.
Ďakujem, drahý Nebeský Otče. Ďakujem, Ježiš môj.


Svätý Duch bude večne vo mne a ostáva so mnou a dovedie ma ku každej pravde. (Ján 14,26)

 

Predslov

 

V tejto knihe nájdeš také modlitby, ktorých každý riadok sa zakladá na konkrétnom biblickom verši, a preto tieto modlitby majú obrovskú moc. O pravdivosti týchto slov sa môže presvedčiť každý, kto túto knižku používa pravidelne. K úspechu je potrebné aj to, aby sme tieto sväté Slová vyslovovali ústami, čiže vyznávali nahlas. A prečo? Lebo až vtedy sa zakorení Slovo v našich srdciach, keď ho ústami pravidelne vyznávame, čiže vyslovujeme.


Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci Ak ústami vyznávaš…, a v srdci veríš, Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. (Rim 10,8–10.)

Tu je podstata! Ak v srdci veríš a ústami vyznávaš! Ak vyznávaš Slovo, rastie tvoja viera. Čím väčšia je tvoja viera, tým väčšou silou budeš vyznávať pravdu. Začni ešte dnes! Používaj Božie Slovo, lebo Boh požehnal Svoje Slovo. Kto chce dosiahnuť výsledok, musí byť v tomto, ako aj v ostatných veciach v živote vytrvalý. Požehnanie sa neomešká, lebo Božie Slovo ťa nikdy nesklame.
 

Tieto zázračné, posilňujúce Slová sa zabudujú pravidelným a cieľavedomým používaním do tvojho srdca, do tvojho ducha. Nestačí ich čítať v sebe, musíme ich nahlas vysloviť. Musíš počuť svoj vlastný hlas, ako vyznávaš Božie Slovo, pretože viera je z počutia. (Rim 10,17.) Skrze tvoju takto vybudovanú vieru sa Božie prísľuby stanú realitou v tvojom živote.
 

Takto hovorí Pán: „Hľa, dal som ti do úst svoje slová! Lebo bdiem nad svojím slovom, aby som ho naplnil.” (Jer 1,9. 12.)


Na to, aby sa Božie Slovo – Božia vôľa – v tvojom živote naplnila, musíš ho vyznávať ústami, čiže vyslovovať. Tu je podstata! Pán poslal Svoje Slovo, ty v neho musíš veriť, musíš ho vysloviť, a On vtedy môže splniť všetko, čo v Slove hovorí. Takto dokáže Pán urobiť tvoje ústa akoby ostrým mečom. (Iza 49,2.)

Pán chce s tebou uzatvoriť zmluvu: „Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst potomstva tvojho potomstva odteraz až naveky hovorí Pán.“ (Iza 59,21.)

Keď túto zmluvu dodržíš, bude pre teba pravdivé nasledovné Pánovo Slovo: „Aby si opäť stával predo mnoubudeš akoby mojimi ústami!“ (Jer 15,19.)

Rozmýšľaj nad biblickými veršami, ktoré sú v modlitbách. Neuvádzame všetky verše Slova na danú tému, ale na začiatok ti veľmi pomôžu.

Modlitby nachádzajúce sa v tejto knihe ti pomôžu a budú ťa viesť v tom, aby si sa lepšie a hlbšie zoznámil s Nebeským Otcom a s Jeho Slovom, s Jeho Písmom; čiže s Jeho vôľou.

Boh zoslal Svoje Slovo, aby Ním v tvojom živote uskutočňoval Svoju vôľu. Iba vtedy dokáže Nebeský Otec konať v tvojom živote, a vtedy dokáže odpovedať na tvoje modlitby, keď sa modlíš podľa Jeho vôle. Jeho vôľu môžeš spoznať len z Jeho Slova.

Jeho vôľou je starať sa o teba a požehnávať ťa všetkými nebeskými darmi, ktoré vo svojom živote potrebuješ (zdravie, šťastie, pokoj, finančné požehnanie).

Prostredníctvom Božieho Slova tvoj duch ožije a tak začneš rozmýšľať a hovoriť rovnako ako Boh. Keď budeš hlbšie a hlbšie vnikať do Božieho Slova a budeš v Ňom rásť, budeš z Neho chcieť stále viac a viac. Nebeský Otec odmení tých, ktorí Ho usilovne a vytrvalo hľadajú. (Žid 11,6.)

Keď začneš prenikať do hĺbky Božieho Slova, musíš sa zaviazať, aby z tvojich úst vychádzali len správne a pravdivé slová. (Žalm 34, 14. 1Pet 3, 10.) Znamená to, že sa musíš stať činiteľom Slova. Viera vždy vysiela dobrú správu, ktorá sa vždy vracia s pozitívnym obrazom a vyznávaním. Nemôžeš sa za seba, za iných, ani za čokoľvek iné účinne modliť, ak po modlitbe hovoríš v protiklade s ňou, bez viery a negatívne. (Mat 12,34–37.) Biblia takéhoto človeka nazýva rozpolteným a nestálym, a taký nemôže od Pána nič dostať. (Jak 1,6–8.)

List Efezanom 4,29–30 znie v rozšírenom preklade takto: „Nech žiadna hanebná či nečistá reč, ani zlé, neužitočné či bezcenné slovo nikdy nevyjde z vašich úst; ale len taký prejav, ktorý je dobrý a blahodarný pre duchovný pokrok iných, ktorý je vhodný pre danú chvíľu a príležitosť, aby mohol byť požehnaním a poskytoval milosť a Božiu priazeň tým, ktorí ho počujú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, neurážajte, netrápte a neskormúťte Toho, ktorým ste boli spečatení, označení ochrannou známkou ako Božie vlastníctvo pre deň vykúpenia konečného vyslobodenia od zla a všetkých následkov hriechu skrze Krista.“

Dovoľ, aby tieto slová vnikli do tvojho najvnútornejšieho vnútra, do skrytého človeka tvojho srdca. Náš Nebeský Otec dokáže povedať veľa o tomto malom orgáne – o jazyku. (Jak 3.)

Tvoj život sa uberá tým smerom, ktorým ho skrze tvoje vyslovené slovávedie tvoj jazyk“. To je jeden z najzákladnejších duchovných zákonov riadiacich priebeh tvojho života. Žiaľ, ľudia nevedomky uplatňujú tento zákon nesprávnym smerom; slovami pochybnosti, nedôverčivosti a strachu ženú chod svojho života nesprávnym smerom. Hovoria a vyznávajú to, čo vidia, cítia a čoho sa boja. Hovoria o svojich chorobách a bolestiach, a tým sa ich problémy len zhoršujú.

Ako sa možno dostať z tohto bludného kruhu a vydať sa na cestu požehnania? Musíš začať vyznávať Božie Slovo nad chorobami a problémami. Iba ak kormidlo svojej plachetnice nasmeruješ správnym smerom, môže tvoja loď pristáť v krajine požehnaní. Kormidlom lode je – podľa učenia Biblie – tvoj jazyk. (Jak 3,4.)

Božie požehnania sa v tvojom živote uskutočnia len sústavným vyznávaním Slova. Musíš svojmu jazyku rozkázať, čo má hovoriť, pretože vyslovené slová určujú priebeh tvojho života. Vyslovenými slovami môžeš riadiť chod svojho života presne tak, ako jazdec riadi svojho koňa zubadlom, ktoré mu dal do úst. (Jak 3,3.)

Vo viere vyslovenými slovami môžeš zmeniť svoj život a svoje pomery. Ak chceš biblické požehnania vo svojom živote skutočne zažiť, tvoje ústa nemôžu vypúšťať hocijaké slová, ale len Božie Slovo. Ak sa chceš vyliečiť, tak nesmieš vydávať svedectvo o svojej chorobe, nesmieš hovoriť o jej príznakoch a bolestiach. Keby si to robil, súhlasil by si s chorobou a vyslovovanými slovami by si len zosilňoval jej príznaky a bolesti. Na vyliečenie je potrebné, aby si vyznával Božie Slovo, pravdu nad svojou chorobou: v Ježišových ranách si sa uzdravil. (1Pet 2,24.)

Sústavné používanie tejto modlitebnej knižky je veľmi dôležité, pretože vyznávanie veršov dáva tvojmu životu správny smer, skrze svätú a všemohúcu silu Slova.

Hovor o odpovedi, o riešení, a nie o probléme!

Odpoveď a riešenie na každý tvoj problém je v Božom Slove. Preto potrebuješ poznať Slovo v tvojom srdci; vo forme vnútorného, zjaveného poznania.

Keď sa modlíš, ver, že dostaneš, za čo prosíš. Vyznávaj Slovo vo viere. Vytrvaj a pridŕžaj sa viery tvojho vyznania v Slove. Oslavuj Boha a vzdávaj Mu vďaku za to, že odpovedal na tvoju modlitbu, a to ešte skôr, ako sa splní to, o čo si žiadal.

Veľmi dôležitou súčasťou úspešného modlitebného života sú pravidelné modlitby jazykmi. Vtedy sa tvoj duch modlí skrze Ducha Svätého takým jazykom, ktorý je pre tvoju myseľ neznámy. Keď sa modlíš jazykmi, tvoja myseľ je bez ovocia. (1 Kor 14,14.) (Viac sa o tom dočítaš v knihách Základné biblické poučenia alebo Evanjelium v krátkosti.)

Nedovoľ, aby tvoju vieru ovplyvnili okolnosti, ktoré sú v rozpore s tvojou modlitbou. Kráčaj vo svojej viere a nie v tom, čo cítiš vo svojom tele, alebo čo vidíš okolo seba. (2Kor 5,7. Žid 11,1.) Ak sa satan pokúša vyzvať ťa na boj, pevne stoj vo svojej viere. (Jak 4,7.)

Zdvihni meč Ducha, teda vyslov Božie Slovo, vezmi štít viery, a tak uhasíš všetky ohnivé šípy zlého. (Efez 6,16.) Ježiš nás vykúpil, namiesto nás šiel do pekla. Naše hriechy boli na Ňom. Pán na Neho uvalil neprávosť nás všetkých a chorobou Ho zdrvil. (Iza 53,6. 10.) Úplná práca Božieho vykúpenia, Ježišova krvavá obeta bola prinesená kvôli nám. Ježišovým víťazstvom sa satan stal porazeným a už nemá žiadnu moc nad veriacimi. (Kol 2,14–15.)

Satan bol porazený krvou Baránkovou a slovom nášho svedectva. (Zjav 12,11.) Krv Baránkova už bola preliata – bola obetovaná na Božom oltári v nebeskej Svätyni, ako večná obeta zmierenia. Na dosiahnutie víťazstva je potrebné svedectvo tvojich slov, ktoré môže znieť len tak, ako je napísané“. (Mat 4,4.)

Bojuj dobrý boj viery. (1Tim 6,12.) Postav sa proti nepriateľovi, vzopri sa mu pevný vo viere a Boh všetkej milosti ťa zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! (1Pet 5,9–10.)

Hrdo a smelo vyslovuj slovo!

Mal by si túžiť po tom, aby si svojmu Nebeskému Otcovi robil radosť. Ak sa modlíš v duchu Jeho Slova a na jeho základe, On ťa s radosťou počúva ako vlastné dieťa. S láskou ťa pozoruje, pretože vyslovuješ pravdu, žiješ a chodíš v nej. (3Ján 4.)

Pán sa z teba raduje, keď ti môže dobre robiť, a môže pre teba urobiť všetko, čo o tebe hovorí v Jeho Slove. (Jer 32,15.)

Aké úžasné je vedieť, že modlitby svätých sú večne pred Božím trónom. (Zjav 5,8. 8,3–4.)

Modlitby, ktoré sa nachádzajú v knihe, sa môžeš modliť spolu s tvojimi veriacimi kresťanskými priateľmi. Modlitba vyslovená v spoločnej – jednotnej vôli je svätou a mocnou zbraňou veriacich spoločenstva Ježiša Krista, ktorú nám treba používať. (Mat 18,19–20.)

Vďaka Bohu za Jeho Slová a všemohúcu silu modlitieb vyslovených v mene Ježiša Krista. Božie Slovo a Ježišovo Meno rovnako patrí všetkým Božím deťom. Buď preto vytrvalý v zápase, ktorý máš pred sebou, hľadiac na Ježiša Krista, na Pôvodcu a Dokonávateľa tvojej viery. (Žid 12,1–2.)

Božie Slovo má silu vybudovať ťa a dať ti dedičný podiel medzi všetkými posvätenými. (Skut 20,32.)

Nedávaj diablovi nijakú možnosť či miesto, ani v živote, ani v srdci žiadnou úzkosťou, neodpúšťaním, spormi či ohováraním iných. Prestaň a skonči s hlúpymi, neplodnými, ovocie neprinášajúcimi rečami! (Efez 4,27. 5,4.) Buď dokonalý pred svojím Nebeským Otcom! Musíš začať slovami, ktoré sám vyslovuješ.

Keď sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalým človekom. (Jak 3,2.) Každým svojím slovom, každou svojou myšlienkou a každým svojím skutkom by si mal byť požehnaním pre iných. (Gal 6,10.)

Slovo Nebeského Otca ovplyvní nielen tvoj život, ale cez teba aj životy ostatných. Len čo spoznáš Božie Slovo, nadobudneš schopnosť podľa Božej vôle poradiť aj iným. Na to, aby si mohol byť požehnaním pre iných, musíš si dobre osvojiť Božie Slovo, v srdci musíš získať vnútorné poznanie a vieru. Drž sa Božích rád a oslavuj Jeho múdrosť. (Žalm 1,1–2. Prís 4,5–8.)

Ľudia vždy hľadajú pevné, spoľahlivé základy, na ktorých môžu stavať. Ak niekto príde v núdzi za tebou, ukáž mu v Božom Slove tú časť, ktorá je odpoveďou na jeho problém. Staneš sa víťazným, spoľahlivým a jedným z tých, ktorým sa Slovo Božie zakorenilo v srdci. (Žalm 112.)

Zaviaž sám seba k pravidelným modlitbám. Pristupuj so svojimi modlitbami pred Boží trón milosti a milosrdenstva v mene Ježišovom. (Žid 4,16.) Nemodli sa len v sebe, ale nahlas vyslovuj Jeho svätým Slovom sformované modlitby. V našich vyslovených slovách je SILA a MOC, a keď Božie slovo bude ustavične v tvojich ústach, tak ťa Božia všemohúca sila podporí na každom tvojom kroku. Nečakaj do zajtra, začni s modlitbou ešte dnes! Vo svätom mene Ježišovom! Amen!

 

Modlitba za vlasť

 

Nebeský Otče, to nás učíš vo Svojom Písme, aby sa predovšetkým diali prosby, modlitby, príhovory a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. (1Tim 2,1–2.)

Preto Nebeský Otče, modlím sa v mene Ježišovom a ďakujem Ti za vlasť a za vládu. Prichádzam pred Teba v modlitbe za tých, ktorí sú v mocenskej pozícii. Modlím sa a prihováram sa za predsedu vlády, za ministrov, za poslancov národnej rady, za politikov, za primátorov, za sudcov, za policajtov, za vládnu koalíciu, za predstaviteľov a za všetkých, ktorí nám vládnu a riadia verejný život. Verím, že srdcia našich predstaviteľov sú naplnené Božou vedomosťou, poznaním a múdrosťou. Božia múdrosť, rozvaha a porozumenie im nedovolí nastúpiť na nesprávnu cestu, zachráni ich pred zlou cestou a od zlých ľudí. (Prís 2,6–12.)

Prosím Ťa, Nebeský Otče, obklop predsedu vlády takými ľuďmi, ktorí otvoria srdcia Božím radám a konajú tak, ako je správne v Tvojich očiach.

Ďakujem, že udržiavaš vládu v jednote. Vyjadrujem Ti vďaku, že pri svojom rozhodovaní pozerajú na naše záujmy, aby sme mohli žiť tichý, pokojný život v mieri, v úplnej sviatosti a spravodlivosti. Preto sa modlím, aby vo vláde panovala spravodlivosť. Nech tí, ktorí sú v Tvojich očiach bezúhonní, dokonalí a voči ktorým nemáš námietky, ostanú v mocenských pozíciách a tí, ktorí sú zákerní, nech vládu opustia a zradcov a neverných nech odstavia. (Prís 25,5.)

Vo Svojom Slove hovoríš, že národ, ktorého Pánom je Boh, je blahoslavený. (Žalm 33,12.)

Preto vyznávam, že táto krajina je požehnaná, lebo ty si jej Bohom. Prijímam požehnania a ďakujem Ti za ne, môj Nebeský Otče. Ty si mojím útočiskom a posilou v ťažkostiach. Preto vyhlasujem a vyznávam, že Tvoj národ žije v istote na tejto zemi a v hojnosti sa mohutne rozvíja. (5Mojž 28,10–12.)

Nie som len víťazom v Ježišovi Kristovi, ale aj Božím dieťaťom. Ale ak som dieťa, som aj dedič, a to dedič Boží a spoludedič Kristov. (1Ján 3,2. 5,4. Rim 8,16–17.)

Otče, Ty nám dáš takého kráľa, ktorý spravodlivo panuje nad ľuďmi; kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza za bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva. (2Sam 23,3–4.)

Verím v to, že srdce kráľovo je v ruke Božej a vedie ho, kamkoľvek chce. Srdcia vedúcich predstaviteľov tejto krajiny sú v Tvojich rukách a ich rozhodnutia vznikajú pod vplyvom Tvojho svätého riadenia. (Prís 21,1–2.)

Ďakujem, Otče, že naša krajina môže žiť v úplnom mieri, lebo je napísané: toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. (Iza 26,3.)

Vyjadrujem vďaku Tebe, Pán môj, že radostná zvesť Evanjelia sa káže pre všetkých ľudí v tejto krajine. Vyznávam smerom k nebesiam i k zemi, že Slovo Božie rastie a šíri sa v srdciach ľudí a počet učeníkov rastie, mnohí nasledujú vieru. (Skut 6,7. 12,24.)

Moje srdce je plné vďaky, lebo Slovo Pánovo sa rozširuje po celej krajine. (Skut 13,49.) Pán rozmnožuje každým dňom spoločenstvo tých, ktorí sú spasení. (Skut 2,47.)

Slovo Pánovo rastie a preberá moc v srdciach ľudí, v spoločenstve a vo svete. (Skut 19,20.)

Vyjadrujem vďaku za tento štát a jeho vedúce osobnosti. Vďakyvzdanie a obeta chvály nech pristúpia k Tebe, že Tvoje Slovo sa slobodne, neskreslene a smelo hlása v našej krajine. V Ježišovom mene vyjadrujem vďaku za všetky spoločenstvá naplnené Duchom Svätým v mestách, dedinách a usadlostiach.

Tvoja je, Pane, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na Nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo, Pane. Ty si Ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. Bohatstvo a česť sú od Teba, Ty panuješ nad všetkým. Vo Svojej ruke máš silu a moc. V Tvojej moci je zveľadiť a upevniť krajinu. (1Kron 29,11. 12.)

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. (Mat 6,13.)

Nad Slovenskom naveky panuje spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Krista. (Zjav 12,10.)

Slovensko sa stalo kráľovstvom nášho Pána a Jeho Krista a kraľovať bude na veky vekov! (Zjav 11,15.) Amen.

 

Ježiš je Pánom SLOVENSKA!

 

Modlitba za Mesto, kde žiješ / pôsobíš

 

Pane, je napísané: V Tvojom meste budú prebývať pastieri, ktorí ženú Tvoje ovce a ovce budú prechádzať cez ruky toho, kto ich spočítava. (Jer 33,12–13.)

Každé miesto, na ktoré vkročí moja noha, bude moje. Nepriateľ mi nemôže zastať cestu: takto koná Pán, môj Boh, aby sa nepriateľ bál a triasol sa predo mnou na celom svete; a na ktorú zem vkročím, bude moja, ako mi povedal Pán. (5Mojž 11,24. 25.)

Každé miesto, ktorého sa dotkne moja noha, mi Pán dá. Naozaj zem, ktorú udupala moja noha, bude dedičnou a bude mojich synov navždy. Každé miesto, ktorého sa dotkne moje chodidlo, dá Pán mne. (Józ 1,3. 14,9.)

Pán nás rozmnoží ako stádo s ľuďmi. Tak budú naše mestá preplnené stádom ľudí; a národy budú vedieť, že ja, Pán, som zbúrané vystaval, ja som spustošené vysadil. Ja, Pán, som povedal a splnil. (Ezech 36,36–38.)

A bude Mi toto mesto na slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď budú počuť všetko dobro, ktoré im urobím. Preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré im dám. (Jer 33,9.)

Ježiš mi dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa a nič mi neuškodí. (Luk 10,19.)

Čo Ježišom mi danou mocou zviažem na zemi, bude zviazané aj na Nebi, čo rozviažem na zemi, bude rozviazané aj na Nebi. (Mat 18,18.)

Využívajúc túto moc, vyžadujem od nepriateľa v Ježišovom svätom mene pre …(názov mesta) úplné spasenie. (Luk 10,19.)

Z pozície tejto moci, ktorú som dostal od Teba, môj Ježiš, zlomím moc tohto pozemského kráľovstva nad obyvateľmi mesta. Zlomím nepriateľské duchovné sily nad mestom, zviažem sily brániace spaseniu tam žijúcim ľuďom. (Mat 18,18.)

Sila nepriateľa, každý jeho zlomyseľný zámer a plán sa stane neúčinným, lebo aj v nebesiach je zviazaná sila nepriateľa, a ak to je potrebné, všetka sila nebies je pripravená zasiahnuť. (Mat 18,18.)

Obyvateľom … (názov mesta) nepriateľ nemôže zadržať a brániť vo večnom živote v Pánovi Ježišovi. Nikoho nemôže zaslepiť, nemôže pomýliť, takto bude mať každý možnosť, aby sa dostal k poznaniu vykúpenia v Kristovi a večného života.

Vy, anjeli, mohutnou silou slúžiaci duchovia, v mene Ježišovom posielam vás, aby ste mojimi slovami vyznané Slovo Božie uskutočnili a naplnili. (Žalm 103,20. Žid 1,14.)

Drahý môj Ježiš, Ty ma takto povzbudzuješ: „a čokoľvek budete prosiť v Mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď Ma teda budete prosiť o niečo v Mojom mene, Ja to učiním.“ (Ján 14,13. 14.)

Aj to je napísané: žiadaj si odo Mňa a dám ti národy za dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. (Žalm 2,8.)

Drahý Ježiš, a teraz v Tvojom mene, podľa Tvojho Slova prosím o spasenie ľudí žijúcich v … (názov mesta). Rozšír, Pane, nad mestom – v ktorom žijem a kážem – Tvoje spasenie. V mene Ježišovom prosím a Ty to aj učiníš, aby bol oslávený Otec v Synovi.

Preto, môj Nebeský Otec, každý, kto sa volá Tvojím menom, koho si stvoril na Svoju slávu, koho si sformoval a učinil, koho si vyvolil, dôjde k poznaniu spásy v mene Ježišovom. (Iza 43,7.)

Radujú sa a velebia Slovo Pánovo tí, ktorí len počujú Slovo a veria všetci, ktorí sú určení na večný život. Z Tvojej milosti sa Slovo Pánovo šíri po celom meste. (Skut 13,48. 49.)

A toto mesto bude, Pane, naozaj na Tvoju slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im Ty spôsobíš. Preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré si im Ty dal! (Jer 33,9.)

Takto sa ku mne prihovorí Pán: Neboj sa, len hovor Slovo a nemlč, veď Ja som s tebou a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. (Skut 18,9–10.)

Všetci stratení mesta (názov mesta) nájdu Teba, Pane, na velebenie slávy Tvojej milosti. A bude veľká radosť a vďakyvzdanie v krajine žijúcich v meste … (názov mesta). Naveky vekov. Amen. (Efez 1,6. Skut 8,8.)

 

Modlitba za cirkev

(Za celé Spoločenstvo – Telo Ježiša Krista)

 

Otče, modlím sa a vyznávam Tvoje Slová o tele Ježiša Krista, o Spoločenstve. Modlím sa, aby údy tela spoločenstva veriaci boli naplnení poznaním Tvojej vôle vo všetkej duchovnej múdrosti, aby mohli nahliadnuť do Tvojich ciest a cieľov, aby spoznali, porozumeli a dokázali rozlišovať duchovné veci.

Modlím sa, aby žili takým životom a vo všetkom sa správali tak, aby boli hodní Teba, na Tvoju úplnu ľúbosť. Nech prinášajú ovocie v každom dobrom skutku, neustále rastúc v Tvojej známosti, aby Ťa lepšie spoznali, aby čistejšie videli, aby vstúpili do hlbšieho vzťahu s Tebou. (Kol 1,9–10.)

Modlím sa, aby sa telo Ježišovho spoločenstva všemožne posilnilo podľa moci Tvojej slávy, aby bolo v každom čase plné radosti, plné vďakyvzdania, vytrvalosti a trpezlivosti. (Kol 1,11.)

Otče, Ty si nás učinil hodnými mať účasť na údele svätých vo svetle. (Kol 1,12.)

Drahý Otče, Ty si nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva Svojho milovaného Syna, v Ňom máme vykúpenie skrze Jeho preliatu krv, ktorá znamená zotrenie našich hriechov. (Kol 1,13. 14.)

Otče, Ty sa kocháš hľadiac na telo Ježišovo, ako sa Tvoji svätí bok po boku zoraďujú a chvália Ťa. V Ježišovi zasiatej viere vytrvajú a sú silní vďaka Tvojej svätej sile. (Kol 2,5.)

Tvoji svätí sa celým srdcom opierajú o Teba, s úplnou dôverou sa odovzdávajú Tvojej sile, múdrosti a ďalej sa budujú, posilňujúc sa vo viere, rozhojňujúc sa v dobrorečení. (Kol 2,6–7.)

Otče, Tvoje deti ako vyvolení Boží svätí a milovaní, odejú si srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (Kol 3,12.)

Dáš im silu na to, aby vo všetkom vytrvali, nech sa deje čokoľvek, aby znášali jeden druhého v láske. Ak sa v niečom líšia, dáš im múdrosť na čisté videnie. Sú pripravení si navzájom odpustiť tak, ako Ty odpúšťaš im. (Mat 6,14. Efez 4,32.)

Tvoji svätí sa priodeli láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. (Kol 3,14.)

Láska v ich srdciach udržiava všetko v dokonalej harmónii. Pokoj Kristov panuje v ich srdciach a v každej otázke, ktorú musia riešiť, rozhodujú sa v pokoji. (Kol 3,15.)

Všetko činia slovom alebo skutkom v pokoji, všetko činia v mene Pána Ježiša, vždy vzdávajúc vďaku Tebe, Bože. (Kol 3,17.)

Telo spoločenstva Ježiša nosí v srdci Slovo Božie a svojumyseľ, svoje zmýšľanie obnovuje na základe Písma. (Rim 12,2.)

Slovo božie bohato prebýva v srdciach veriacich v každej múdrosti, a tak stonásobne prináša úžitok v ich živote. (Mrk 4,20.) Amen.

 

Neboj sa, ja som s tebou

 

Takto sa mi prihovorí Pán: Ja Pán, kráčam pred tebou, Ja budem s tebou, nenechám a neopustím ťa. Neboj sa a nemaj strach! Budem s tebou. Nenechám ťa a neopustím ťa. (5Mojž 31,8. Józ 1,5.)

Pán, môj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ma, ani ma nezahubí, ani nezabudne na zmluvu, ktorú mi potvrdil prísahou. (5Mojž 4,31.)

Ale vzmuž sa teraz – znie výrok Pánov – vzmuž sa a pracuj, lebo Ja som s tebou. Pracuj podľa zmluvy, čo som uzavrel s tebou, a aj môj Duch ostáva v tebe, neboj sa! Neboj sa, lebo Ja som s tebou a naplním tvoj dom slávou. (Agg 2,4. 5. 7.)

Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Pán, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Józ 1,8. 9.)

Preto som mocný a udatný, nebojím sa, ani sa neľakám, lebo Pán, môj Boh, kráča so mnou; nenechá ma ani neopustí! (5Mojž 31,6.)

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. (Iza 43,2.)

Som s tebou všade, kadiaľ chodíš, a vykynožím pred tebou všetkých tvojich nepriateľov; urobím ti veľké meno podobné menu najväčších na zemi. (2Sam 7,9.)

Som s tebou všade, kamkoľvek ideš, vykynožím všetkých tvojich nepriateľov spred teba. Dám ti také meno, aké majú len najväčší na zemi. (1Kron 17,8.)

Takto znie Pánovo Slovo ku mne: Neboj sa, lebo Ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo Ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa Svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú, ktorí sa sporia s tebou. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! (Iza 41,10–13.)

Preto smelo hovorím: Nebojím sa, lebo Ty si so mnou, nepozerám ustrašene vôkol seba, lebo Ty si môj Boh. Posilníš ma, pomôžeš mi, podoprieš ma tvojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti mne. Zmenia sa na nič a zahynú, ktorí sa sporia so mnou. Lebo Ty, Otče, držíš ma za pravicu a vravíš mi: Neboj sa, ja ti pomôžem! (Iza 41,10–13.)

Teraz však takto vraví Pán, môj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Preto, že si drahý v mojich očiach, vzácny si a milujem ťa. (Iza 43,1. 4.)

Ty si môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som vložil do teba. (Iza 42,1.)

Ty sám hovoríš v Slove: Neopustím ťa, ani nezanechám; nenechám ťa bez pomoci, nenechám, aby si sa stratil, veru nenechám! Takže smelo, plný dôvery vyznávam: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? (Žid 13,5. 6.)

 

Každodenné požehnanie v Kristovi Ježišovi

 

Ježiš je Pánom môjho ducha, mojej duše i môjho tela. Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, prebýva vo mne, a Ten, ktorý Ježiša Krista vzkriesil z mŕtvych aj moje smrteľné telo oživí Svojím Duchom prebývajúcim vo mne. (Fil 2,9–11. Rim 8,11.)

Ja som v Kristovi Ježišovi, ktorého mi Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením. (1Kor 1,30.)

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Môj Boh uspokojí všetky moje potreby podľa Svojho bohatstva slávne v Ježišovi Kristovi. (Žalm 23,1. Fil 4,19.)

Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Fil 4,13.)

Ničoho sa nebojím a neobávam. Všetky svoje starosti som uvalil na Teba, Pane, lebo Ty sa o mňa staráš. (Fil 4,6. 1Pet 5,7.)

Verný je Pán, ktorý ma utvrdí a zachová od zlého. (2Tes 3,3.)

Som telom Ježiša Krista. Bol som vykúpený spod kliatby zákona. Choroba nado mnou nemá moc, lebo Ježiš vzal na Seba moje choroby a niesol moje bolesti. (Gal 3,13. Mat 8,17.)

Ježiš na vlastnom tele vyniesol moje hriechy na drevo, aby som odumrel hriechu a žil spravodlivosti. Podľa Slova Ježišovými ranami som sa uzdravil. (1Pet 2,24.)

Moje telo žije v dokonalom a v úplnom zdraví, lebo Sám Ježiš Kristus niesol moje choroby a vzal na seba moje bolesti. Jeho ranami som sa uzdravil. (Iza 53,4. 5.)

Láska Božia bola skrze Ducha Svätého rozliata v mojom srdci a Jeho láska vo mne prebýva v hojnosti. (Rim 5,5.)

Moje telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý prebýva vo mne. Veľmi draho som bol vykúpený, oslavujem Boha svojím telom; čo náleží Bohu, je svätým chrámom živého Boha. (1Kor 6,19. 20. 3,16. 2Kor 6,16.)

Mám v sebe Kristovu myseľ, mám v sebe len také myšlienky, pocity a ciele, ktoré sú v súlade s Jeho srdcom. Žijú vo mne myšlienky Svätého Ducha, ktoré sú život a pokoj. (1Kor 2,16. Rim 8,6.)

V srdci mám vieru, nepochybujem. Vytrvám a držím sa vyznania svojej viery, pretože Ježiš je Pôvodcom a Dokonávateľom mojej viery. (Žid 4,14. 12,2.)

Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Zostávam v ríši Slova, v skrýši Najvyššieho, a tak sa ma zlý nedotkne. Chodím vo svetle Slova. (1Ján 4,4. 16. 5,18. Žalm 91,1.)

Narodil som sa z Boha a moja viera zvíťazila nad svetom. (1Ján 5,4.)

Ježiš mi dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, dal mi moc nad všetkou silou nepriateľa a nič mi neuškodí. (Luk 10,19.)

Vezmem si štít viery, ktorým uhasím všetky ohnivé šípy zlého. (Efez 6,16.)

Vyslobodil som sa z tohto zlého veku. (Gal 1,4.)

Boh ma spolu s Ježišom vzkriesil a spolu posadil na miesto moci, na nebeský trón. (Efez 2,6.)

Slovo Kristovo prebýva vo mne bohato, vo všetkej múdrosti. (Kol 3,16.)

Boh je so mnou, stojí na mojej strane. (Rim 8,31.)

Počujem hlas dobrého Pastiera, cudzí hlas nenasledujem. Všetky svoje diela zverujem Pánovi Ježišovi, všetko odkazujem Pánovi, tak sa moje myšlienky a cesty dejú podľa Jeho vôle, moje plány sa plnia a moje cesty sú úspešné. (Ján 10,27. 5. Prís 16,3.)

Som Jeho dielo, znovu stvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Boh je Ten, ktorý pôsobí vo mne, aby som aj chcel, aj činil Jeho vôľu. (Efez 2,10. Fil 2,13.)

Nebeský Otče, ktorý začal vo mne Svoje dobré dielo, aj ho dokoná do dňa Ježiša Krista. (Fil 1,6.)

Nielenže sa držím Slova, ale som aj Jeho konateľom. Moja je Božia múdrosť. Podriadim sa Bohu. Vzopriem sa diablovi a utečie odo mňa. Priblížim sa Bohu a On sa mi priblíži. Niet vo mne strachu, lebo Boh ma neopustí, ani sa odo mňa nevzdiali. (Jak 1,22. 4,7. 8. Žid 13,5.)

Skrze Ducha Svätého je vo mne Božie kráľovstvo, ktoré je spravodlivosť, pokoj a radosť. (Luk 17,21. Rim 14,17.)

Keďže hojnou mierou meriam, hojnou mierou mi bude namerané, ba ešte mi aj pridajú, lebo mám uši na počúvanie a počujem Slovo. Keďže v hojnosti zasievam Božie Slovo do svojho srdca, prinesie mi stonásobnú úrodu a bohato budem žať. (Mrk 4,20. 23. 24.)

Otče, vo Svojom Slove hovoríš, že ovocím spravodlivého je strom života a múdry získava duše. Ty ma skrze Svojho Svätého Ducha očisťuješ, aby som prinášal ešte viac ovocia, aby som ešte viac duší získal pre Tvoju pravdu a svätosť. (Prís 11,30. Ján 15,2.) Amen.

 

Ochrana pred úrazmi

 

V skrýši Najvyššieho prebývam a v tôni Všemohúceho odpočívam.

Vravím Pánovi: Ty si moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Teba dúfam. Lebo Ty ma vytrhneš z pasce lovca, od zhubného moru. Peruťou Svojou prikryješ ma a nájdem útočisko pod Tvojimi krídlami. Tvoja vernosť je štítom a pavézou. Nočného postrachu nemusím sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne. Padne ich tisíc po mojom boku a desaťtisíc po mojej pravici, ale ku mne sa to nepriblíži. Len pozriem očami a uzriem odplatu bezbožných.

Keďže Pán je mojím útočiskom, postavil som si Najvyššieho za útulok. Nič zlého sa mi neprihodí, ani žiadna rana sa nepriblíži k môjmu bydlisku, lebo o mne dal príkaz Svojim anjelom, aby ma strážili na všetkých mojich cestách. Na rukách ma ponesú, aby som si nohy neurazil o kameň. Po levoch a zmijách budem kráčať, pošliapem levíča i draka.

Takto sa ku mne prihovorí Pán: „Vyslobodím ťa, lebo sa ma pridŕžaš, a ochránim ťa, lebo poznáš Moje meno. Budeš Ma vzývať a vyslyším ťa, budem s tebou v súžení, vytrhnem ťa a oslávim. Nasýtim ťa dlhým životom a ukážem ti Svoje spasenie.“ (Žalm 91.)

Ďakujem, Pane, že dáš príkaz Svojim anjelom, aby ma strážili na všetkých mojich cestách. Na rukách ma ponesú, aby som si nohy neurazil o kameň. (Žalm 91,11. 12.)

Anjel Pánov táborí vôkol mňa a zachraňuje ma na všetkých mojich cestách. (Žalm 34, 8.)

Nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach, lebo Pán, môj Boh upevňuje závory mojich brán a požehnáva mojich synov vo mne. (Žalm 144,14. 147,13.)

Pán sa utáborí pred mojím domom ako stráž, aby nik neprechádzal sem i tam. Neprejde už cezo mňa utláčateľ, pretože Pán nazerá vlastnými očami. (Zach 9,8.)

Ako lietajúce vtáky, tak ma zatieni Pán Zástupov, zatieni a oslobodí od mojich nepriateľov, ušetrí a ochráni. (Iza 31,5.)

Nebudú počuť o útlaku v mojej krajine, ani o pustošení a skaze na mojom území. Moje hradby nazvem spásou a moje brány chválou. (Iza 60,18.)

Je napísané: Pán ochráni všetky moje kosti, ani jedna z nich sa nezlomí, lebo som údom Jeho tela, som z Jeho tela a z Jeho kostí. Ježišov život sa zjavil na mojom tele. (Žalm 34,21. Efez 5,30. 2Kor 4,10.)

Vezmem zo svätej krvi, z krvi Baránka, z krvi zmluvy, a natriem obe veraje a vrch dverí. A krv bude znamením na mojom dome a na Pánovom svätom chráme, v ktorom som. A keď príde Pán, uvidí svätú krv, krv večnej zmluvy na vrchu dverí a na oboch verajach; prejde Pán popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do môjho domu a zabíjať. Nemôže kradnúť, zabíjať a hubiť v Ježišovom svätom mene. (2Mojž 12,7. 13. 23. Ján 10,10. 1Kor 6,19.)

Vy, anjeli, mohutnou silou slúžiaci duchovia, v mene Ježišovom posielam vás mojimi slovami vyznané Slovo Božie uskutočniť a naplniť. (Žalm 103,20. Iza 63,9. Žid 1,14.)

 

 

Pán rozsúdi moju vec

 

Nebeský Otče, Ty si Sudca Všetkých, Spravodlivý Sudca. (Žid 12, 23.)

Ďakujem Ti, že rozriešiš môj súd a spor. Posadil si sa na prestol ako Spravodlivý Sudca. (Žalm 9, 4.)

Navždy Ti vzdávam vďaku, že mám Prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, Spravodlivého. (1Ján 2, 1–2.)

Pán je mojím Sudcom, On vynesie rozsudok; On vedie môj spor, a On ma vyslobodí z rúk nepriateľa. (1Sam 24, 15.)

Pán posudzuje moju vec, a životy mojich lúpežníkov uchopí. (Prís 22, 23.)

Pane, Ty večne tróniš, Svoj stolec si si pripravil na súd, súdiš svet v spravodlivosti a národy rozsúdiš v právosti. (Žalm 9, 8–9.)

Povstaň, Pane, zdvihni sa, precitni kvôli mne, Ty, ktorý nariadiš súd. (Žalm 7, 7.)

Bože, daj Svoje právo kráľovi a Svoju spravodlivosť kráľovmu synovi. (Žalm 72, 1.)

Pán ma súdi. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a nevinnosti! Nech zloba bezbožníkov prestane, a spravodlivého ty upevni. (Žalm 7, 9–10.)

Pane, Ty si Kráľom na večné veky; vypočuješ túžbu môjho srdca, ó, Pane! Utvrdzuješ mi srdce, ucho nakláňaš ku mne, aby si mi prislúžil právo, aby mi pozemský človek už viac nenaháňal strach. (Žalm 10, 16–18.) Pán vedie môj spor, Pán vykúpi môj život. (Žalospev 3, 58.)

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa prie so mnou? Môj Vykupiteľ je mocný, volá sa Pán Mocností. On iste povedie môj spor, aby dal odpočinutie zemi a znepokojil protivníkov. (Iza 50, 8. Jer 50, 34.)

Pán uzatvoril so mnou večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. (2Sam 23, 5.)

Pane, pre krv mojej zmluvy s Tebou, rozsúď moju vec. (Zach 9,11.)

Pane, Ty ma takto posmeľuješ: Skôr, ako voláš, Ja sa ti ozvem, ešte hovoríš, už ťa počujem. (Iza 65, 24.)

Pane, Ty rozsúdiš môj spor a vykúpiš ma; a podľa Svojej reči obživíš ma. (Žalm 119, 154.)

Pane, v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba. K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná dobro za mňa. On zošle pomoc z neba a zachráni ma, zahanbí toho, kto sliedi za mnou. Priprav Tvoju milosť a vernosť, aby ma chránili. (Žalm 57, 2–4. 61, 8.)

Neraduj sa nado mnou, nepriateľ môj! Ak som aj padol, povstanem, ak sedím v tme, Pán mi je svetlom. Pán urovná môj spor a napomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem Jeho spásonosný skutok. (Mich 7, 8–9.)

Pán odňal rozsudky nado mnou, odvrátil mojich nepriateľov; Pán, Kráľ Izraela, je uprostred mňa, nebudem sa už báť zlého. (Sof 3, 15.) Chystajú plán proti mne, ale bude zmarený, povedia niečo proti mne, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je so mnou, a rozsúdil môj spor, urobil ma spravodlivosťou v Kristovi. (Iza 8, 10. 2Kor 5, 21.)

Preto nijaká zbraň zhotovená proti mne nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti mne k súdnemu výroku, Ty zatratíš. Toto je údel sluhov Pánových a ich spása odo Mňa – znie výrok Pánov. (Iza 54, 17.)

Lebo Ty, Pane, posielaš na zem Svoju reč a Tvoje Slovo rýchlo beží. (Žalm 147, 15.)

Pán vyjde ako bohatier, rozhorlí sa ako hrdina, hlasno zvolá, spustí vojnový pokrik, víťazne vystúpi proti mojim nepriateľom. (Iza 42, 13.)

Hľa, na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti mne. Zmenia sa na nič a zahynú muži, ktorí sa sporia so mnou. Budem ich hľadať, ale nenájdem tých, ktorí sa so mnou vadia; zmenia sa na nič a na márnosť muži, ktorí bojujú proti mne. Lebo Ty si Pán, môj Boh, ktorý ma držíš za pravicu a vravíš mi: Neboj sa, ja ti pomôžem! (Iza 41, 11–13.)

Som upevnený spásou, vzdialený som útlaku, lebo sa nemusím báť; i hrôzy som vzdialený, lebo sa nepriblíži ku mne. A ak ma napadnú, nebude to od teba, Pane. Ak ma napadnú, padnú v boji proti mne, lebo Ten väčší je vo mne, a proti Jeho sile protivník neobstojí. (Iza 54, 14–15. 1Ján 4, 4.)

Pane, Ty vyjdeš na pomoc Svojmu ľudu, na pomoc Svojmu pomazanému; zrazíš strechu z domu nešľachetníka, obnažíš základ až na skalu. (Hab 3, 13.)

Pán ma ochráni pred mečom, pred rukou mocného, pred ústami zvráteného a takto sa mi dostáva nádeje, a prevrátenosť musí zavrieť ústa. (Jób 5, 15–16.)

Boh sa zmiluje nado mnou a vykúpi ma, lebo našiel výkupné! Modlím sa k Tebe, môj Bože, a Ty mi prejavíš priazeň, s plesaním uzriem Tvoju tvár a vrátiš mi moju spravodlivosť. Môj život môže vidieť svetlo a svietim svetlom života. (Jób 33, 24–26. 28. 30.)

Dal som ti miesto a osadil som ťa, aby si býval na vlastnom mieste; nebudeš sa viac chvieť, a nebudú ťa ďalej utláčať zlosynovia, lebo som ti dal odpočinutie od všetkých tvojich nepriateľov a postavil som ti dom – takto vraví Pán. (2Sam 7, 10–11.)

Som víťazom v každej mojej záležitosti, lebo volám svedčiť Baránkovu krv, krv pokropenia, krv novej zmluvy, ktorú mi nariadil Boh. (Žid 9, 20.)

Lebo je napísané: traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi, že som zvíťazil nad svetom: Otec, Slovo a Duch Svätý. (1Ján 5, 7.)

A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi o mojom vykúpení: Duch, Voda a Krv. (1Ján 5, 8.)

Preto na svedectvo volám svätú krv v každej mojej veci, nech dá svedectvo o mojom vykúpení skrze silu Ducha Svätého, nech vyhlasuje táto svätá krv moje vykúpenie, lebo je napísané: Ježišova Krv volá hlasnejšie ako Ábelova. Preto sa s mojou vecou obraciam k Prostredníkovi novej zmluvy, k Ježišovi, a ku krvi pokropenia, ktorá z Božej milosti potvrdí moje vykúpenie. (Žid 12, 24.)

Som víťazom skrze krv Baránkovu a skrze slová môjho svedectva. (Zjav 12, 11.) Amen.

 

Spolu s Kristom Som umrel chorobám

 

V Ježišovom mene podrobím svoje telo moci kríža. Na kríži som spolu s Ježišom umrel chorobe, bolesti, žiadosti, hriechu, aby som spolu s Kristom žil Bohu, skrze silu Svätého Ducha, skrze silu Jeho vzkriesenia. Svoje údy podrobím Slovu a v poslušnej službe ich vydám Bohu ako živý, ktorý vstal z mŕtvych. Ako je napísané, svoje údy podrobím moci kríža, a vydám ich Bohu za nástroje spravodlivosti skrze mocnú silu Svätého Ducha. (Rim 6,8–13.)

Spolu s Kristom som bol ukrižovaný na kríži Ježiša Krista, a tam som umrel chorobe a bolesti. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a Seba samého vydal za mňa, aby som žil v dokonalom a svätom zdraví na Božiu slávu. Hriech, choroba, bolesť a žiadosť nepanujú nado mnou; lebo nie som pod zákonom, ale pod milosťou. (Gal 2,20. Rim 6,14.)

Spolu s Kristom som bol vzkriesený k novému životu. Boží večný život pôsobí v mojom tele a v podobe uzdravenia sa prejaví v mojich údoch. Boží nový zákon platí pre mňa: Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi panuje nado mnou, a tak som sa oslobodil od zákona hriechu, choroby, bolesti a smrti. (Rim 8,2.)

Telo, počuj slovo viery: Prebýva vo mne Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych. Tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, oživí moje smrteľné bunky, orgány a celé telo Svojím Duchom, prebývajúcim vo mne. (Rim 8,11.)

Preberám moc nad každou bunkou môjho tela, a v Ježišovom mene zakazujem akýkoľvek prejav choroby, lebo som dostal  povolanie na to, aby som kraľoval v živote skrze Toho jedného Ježiša Krista. Život Pána Ježiša je viditeľný v mojom tele, lebo som údom Jeho tela, som z Jeho tela a z Jeho kostí. Som dokonale zdravé telo, ktoré je z Jeho tela a dokonale zdravá kosť, ktorá je z Jeho kostí. (Rim 5,17. Efez 5,30.)

Bolesti, chorobe, každému falošnému príznaku nepriateľa prikazujem, aby sa zdvihli a odišli z môjho tela, a aby sa zvalili do mora; a keďže v srdci nepochybujem, stane sa mi, čo som hovoril, podľa Ježišových slov. Moje celé telo je v úplnom a dokonalom zdraví. (Mrk 11,23.)

Mojimi ústami vyznané Slovo, Božie Slovo na mojich perách, je živé a mocné a ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a rozdeľuje zdravé a príznakmi zaťažené, abnormálne bunky; oddelí, odstráni ich a odreže; prináša uzdravenie a obnovenie v mojom tele. (Žid 4,12.)

Moje telo sa stalo večným chrámom Ducha Svätého a On stráži dokonalé a úplné zdravie môjho tela. Sila svätej krvi prúdi v mojom tele a obnovuje každý môj orgán. Mojimi ústami vyznané Slovo, ktoré vyviera z viery môjho srdca, dávam do rúk môjho Veľkňaza, ktorý je plný milosti voči mne, a uskutoční všetko, čo som zahrnul do mojej modlitby. (1Kor 6,19. Žid 4,14. 7,25. 26.) Amen.

 

V prípadoch rakoviny, nádorov, hrčiek, zápalov kĺbov

 

(Po predchádzajúcej modlitbe odporúčame povedať túto modlitbu minimálne 3-krát denne,
v prípade zosilňovania príznakov viackrát. Vyslovujme ju s mocou, pevnou vierou a presvedčením!)

 

Ježiš ma vykúpil spod kliatby zákona; preto zakazujem, aby v mojom tele boli nádory alebo hrčky. Boží život, ktorý je vo mne, spôsobuje v mojom tele zánik všetkých novotvarov, pretože Boh ich nestvoril a nenaplánoval. Božia všemohúca moc dáva moju silu a moje zdravie opäť na svoje miesto. (Gal 3,13. Mrk 11,23. Rim 8,11.)

Môj Otec je vinohradník, Ježiš je pravý vinič, a ja som ratolesť. V Otcovej záhrade nemôžu vzniknúť abnormálne bunky či rakovinové nádory, pretože Ježiš také bunky nevyživuje a nedáva im život. Tieto bunky uschnú, pretože sú odrezané od zdroja života; zničia sa v mojom tele. Ja zostanem na pravom viniči. Ježišov život, ktorý je vo mne, prostredníctvom Všemohúcej tvoriacej sily a večnej lásky tvorí v mojom tele také dokonalé a zdravé bunky, ktoré hlásajú Jeho večný život a slávu. (Ján 15,1–5.)

V mojom tele už nikdy viac nedávam miesto hrčkám a nádorom, pretože nemajú právo na moje telo. Patria veciam minulosti, pretože som bol z vôle Božej vyslobodený z moci tmy. (Kol 1,13.)

Každý orgán a každá bunka môjho tela pracuje v tej dokonalosti, ktorú Boh naplánoval a stvoril. V mene Ježišovom zakazujem akékoľvek abnormálne a chybné fungovanie môjho tela. (1Mojž 1,26. 27. 31.)

Otče, Tvoje Slovo sa stalo súčasťou mňa a mojich telesných orgánov; Tvoje Slovo sa stalo telom vo mne. Tvoje Sväté Slovo prúdi v krvnom obehu môjho tela. Ako Tvoje Slovo prúdi v mojich žilách, dostáva sa ku každému orgánu a ku každej bunke môjho tela. Moje srdce bije svätým rytmom Tvojho života, prinášajúc svätý život orgánom a bunkám môjho tela. Tento svätý a všetkou silou naplnený život navráti zdravie, buduje a obnovuje moje telo, pretože Ty si poslal Tvoje Slovo a skrze Slovo si ma uzdravil. (Iza 55,10–11. Žalm 107,20.)

Ako sa Tvoje Slovo prejavuje vo mne, každá abnormálna bunka bez stopy zmizne z môjho tela. Nádory, hrčky a kĺbové problémy sú minulosťou, lebo Božiu silu nepriateľ nemôže zniesť. Vyžadujem od mojich kostí a kĺbov, aby dokonale fungovali, v Ježišovom svätom mene. (Mat 17,20. 21, 21. Mrk 11,23. Luk 17,6. Ján 14,13.)

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Tvoj život napĺňa silou každú bunku  môjho tela. (Rim 8,2.)

Choroba musí utiecť predo mnou skrze silu Ducha Svätého, lebo sa jej vzopriem v Ježišovom mene. (Jak 4,7.)

Vzopriem sa chorobe ako pokúšaniu pochádzajúceho od diabla. V mojom tele nemôžu existovať nádory, lebo prebýva vo mne Duch Svätý a Slovo Božie sa v mojom srdci zakorenilo, silne vo mne rastie a preberá moc nad mojím životom. Zvíťazil som nad chorobou, lebo väčší je Duch Svätý, ktorý je vo mne, ako choroba, ktorá je vo svete. (Mrk 4,8. Skut 19,20. 1Ján 4,4.)

Boh a Slovo Jeho milosti – ktorým je Ježiš Kristus – ma vybuduje a uzdraví a dá mi neporušiteľné dedičstvo so všetkými posvätenými. (Skut 20,32.)

Choroba nevládne nado mnou, lebo mojím vyznaním je Slovo Božie. (Mrk 11,23.) V Ježišovom mene! Amen!

 

Modlitba v prípade návykových chorôb

 

(Doporučuje sa modliť v prípade závislosti na fajčení, alkohole, drogách, upokojujúcich tabletkách a silných liekoch. Pri modlitbe pri označení … (názov) uviesť dotknutú vášeň. Doporučuje sa modliť aspoň trikrát denne.)

 

Telo, utíš sa, v mene Ježišovom!

Odpadne bremeno … (názov) z môjho pleca a jeho jarmo bude zničené vďaka pomazaniu. (Iza 10,27.)

Vzdávam Ti vďaku, Otče, lebo si polámal ihlice môjho jarma a dal si mi chodiť rovno. (3Mojž 26,13.)

… (názov) sa  zdvihne  z môjho  života  a zvalí  sa  do mora, v mene Ježišovom. Vyslobodil som sa zo zväzku … (názov) na slávu Božiu, v mene Ježišovom! (Mrk 11,23.) Amen.

Môj starý človek bol spolu s Kristom ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo, a aby som viac nebol otrokom hriechu. (Rim 6,6.)

Som mŕtvy hriechu, ale žijem Bohu v mojom Pánovi Ježišovi Kristovi. (Rim 6,11.)

Už nekraľuje hriech v mojom tele, nepovoľujem jeho žiadostiam. (Rim 6,12.)

Som v Ježišovi Kristovi, nechodím podľa tela, ale podľa Ducha. Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ma vyslobodil zo zajatia … (názov). (Rim 8,1. 2.)

Právna požiadavka zákona sa uplatnila vo mne, lebo nechodím podľa tela, ale podľa Ducha. (Rim 8,4.)

Žijem podľa Ducha, zmýšľam duchovne. Zmýšľam podľa Ducha, čo pre mňa znamená život a pokoj. (Rim 8,5. 6.)

Som v Duchu, lebo Duch Boží prebýva vo mne. Kristus je vo mne, môj duch je živý pre spravodlivosť. (Rim 8,9. 10.)

Prebýva vo mne Duch Toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych; potom Ten, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, oživí aj moje smrteľné telo skrze Svojho Ducha, ktorý prebýva vo mne. (Rim 8,11.)

Nie som povinný žiť telu podľa tela; skutky tela Duchom umŕtvujem, preto žijem. Učím moje telo disciplíne v Ježišovom mene. (Rim 8,12. 13.)

Viem, že telo žiada proti duchu a duch proti telu. S mojím duchom pôjdem proti skutkom tela a tak aj Duch mi v tom pomáha, prichádza na pomoc mojej slabosti. (Gal 5,17. Rim 8,26.)

Vydávam moje telo v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, ako moju rozumnú službu Bohu. (Rim 12,1.)

Oblečiem sa do výzbroje svetla. Ako vo dne, slušne chodím, nie v skutkoch tela, ale oblečiem si Pána Ježiša Krista a o moje telo sa nestarám podľa jeho žiadostí. (Rim 13,12–14.)

Lebo Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Takto slúžim Kristovi a tak som milý Bohu. (Rim 14,17. 18.)

Som poslušný a múdry v dobrom a neprístupný zlému. (Rim 16,19.)

Viem, že som chrám Boží a Duch Boží prebýva vo mne. Chrám Boží je svätý a tým som ja. (1Kor 3,16. 17.)

Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa … (názov) nedám ovládnuť. Všetko je mi dovolené, ale … (názov) mi nie je prospešné, … (názov) ma nebuduje. (1Kor 6,12. 10,23.)

Viem, že moje telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo mne, ktorého mám od Boha a nepatrím sebe. Veď draho som bol vykúpený, oslavujem teda Boha svojím telom a svojím duchom, čo oboje náleží Bohu. (1Kor 6,19. 20.)

Ja som chrámom živého Boha, ako povedal Boh: prebývam v nich a chodím medzi nimi. (2Kor 6,16.)

Žijem podľa Ducha a nevykonávam žiadosti tela. (Gal 5,16–18.) Prináležím Kristovi, telo som ukrižoval s jeho vášňami a žiadosťami. Žijem podľa Ducha a aj chodím podľa Ducha. (Gal 5,24. 25.)

S čistým svedomím stojím pred Bohom v Kristovi, lebo krv Kristova, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezchybnú obeť, očistí moje svedomie od mŕtvych skutkov, aby som slúžil živému Bohu. (Žid 9,14.)

Ako poslušné dieťa, nepripodobňujem sa predošlým žiadostiam tela, ale ako svätý je Ten, ktorý ma povolal, aj ja som svätý v celom mojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj Ja som svätý. (1Pet 1,14–16.)

Zdržiavam sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. (1Pet 2,11.) nepovoľujem telu jeho žiadosti. (Rim 6,11.) Nažívam tak, ako je hodné Evanjelia Kristovho. (Fil 1, 27.)

Modlím sa, aby Ježiš Kristus bol sformovaný vo mne. (Gal 4,19.)

Viac nežijem podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Som rozvážny a dbám na modlitby. (1Pet 4,2. 7.)

Bol som vzkriesený s Kristom, hľadám to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Božej. Myslím na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď som zomrel a môj život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život môj, vtedy sa s Ním zjavím aj ja v sláve. Umŕtvujem teda moje pozemské údy, žiadosť … (názov). Vyzlieknem starého človeka s jeho skutkami a obliekam si nového človeka, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. (Kol 3,1–5. 9–10.)

Vo všemohúcom Mene Ježišovom zložím všetko, čo je mi na ťarchu i … (názov), ktoré ma opantávalo a vytrvalo bežím v zápase, ktorý mám pred sebou. Hľadím na Ježiša, na Pôvodcu a Dokonávateľa mojej svätej viery, ktorý pretrpel kríž a posadil sa po pravici Božieho trónu. (Žid 12,1. 2.)

Som udržiavateľom a činiteľom Slova, nie iba poslucháčom, aby som seba neoklamal. (Jak 1,22.)

Kde je Duch Pánov, tam je aj sloboda vyslobodenie spod zväzku … (názov). Ja chodím v tejto pravde. Akoby v zrkadle vidím s odkrytou tvárou Pánovu Slávu a Duch Pánov ma premieňa v ten istý obraz zo slávy do slávy. (2Kor 3,17. 18.)

Otče, skrze Tvoje Slovo som víťazom. Zvíťazil som nad svetom, zvíťazil som nad mojím telom a zvíťazil som nad diablom krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva. (1Ján 4,4. Zjav 12,11.) Amen.

 

Žiť vo víťazstve lásky

 

Nebeský Otče, v mene Ježišovom Ti ďakujem, že Božia láska je rozliata v mojom srdci, skrze Ducha Svätého, ktorý mi je daný. Udržím a zachovám Tvoje  Slovo v mojom srdci. (Rim 5,5. 1Ján 2,5.)

Tvoja láska sa naplnila vo mne. Nemám strach, lebo dokonalá láska vyháňa strach. (1Ján 4,18.)

Ako Otec miluje Ježiša, aj Ježiš tak miluje mňa a ja zostanem v Jeho láske. Takto prinášam veľa ovocia na slávu Božiu. Preto zostane vo mne Ježišova radosť a moja radosť bude úplná. (Ján 15,8–9. 11.)

Tá večná láska, ktorou Otec miloval Ježiša, je vo mne. (Ján 17,26.)

Skrze Svätého Ducha spoznávam, že Otec ma tak miluje, ako miluje Ježiša Krista, Svojho jednorodeného Syna. Ako Otec v Ježišovi, tak prebýva Ježiš vo mne. (Ján 17,23.)

Nebeský Otče, som tvojím dieťaťom a zaväzujem sa, že budem konať v láske. Som znášanlivý, trpezlivý a milý voči všetkým. Duch závisti, žiarlivosti, vystatovačnosti a chvastúnstva sa odo mňa vzdialil. Nepovažujem sa za viac, ako som z Tvojej milosti. Moja láska sa vždy viac a viac rozhojňuje v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby som bol schopný rozoznávať, čo je zlé a čo je dobré. (Fil 1,9–10.)

Otče, prosím o požehnanie pre tých, ktorí sú proti mne, ktorí ma prenasledujú, ktorých skutky nie sú z lásky. Požehnanie prosím pre nich a nepreklínam ich ani slovom, ani myšlienkou. (Rim 12,14. Mat 5,44.)

Podľa tejto lásky spozná každý, že som Ježišovým učeníkom. (Ján 13,35.)

Ovocie spravodlivosti hojne rastie vo mne na Tvoju slávu a chválu. (Fil 1,11.)

Kamkoľvek idem, rozosievam semeno lásky na všetkých mojich cestách. Ďakujem Ti, Otče, že vopred pripravuješ srdcia na prijatie Tvojej lásky. Viem, že tieto semienka lásky zarodia Tvojou obdivuhodnou láskou v tých srdciach, do ktorých ich vložíš. (Ján 13,34. 1Kor 3,6–7.)

Otče, ďakujem Ti, že ľudia sa stanú požehnanými skrze môj život a službu, ako ja konám v Tvojej láske a múdrosti.

Som zakorenený a založený v láske, a som v bezpečí, lebo Ty si so mnou, a nič ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, mojom Pánovi. (Efez 3,17–18. Rim 8,31. 38–39.)

 

Modlitba veriacich za odpustenie hriechov

 

Otče, v mene Ježišovom sa zaviažem, že budem žiť v pokoji a harmónii nielen s mojimi kresťanskými bratmi, patriacimi k Telu Ježiša Krista, ale aj s členmi rodiny, so susedmi, so spolupracovníkmi a aj s priateľmi. (Rim 12,18. 10.)

Každá trpkosť, zlosť, závisť i hádavosť so všetkou zlomyseľnosťou sú mi vzdialené. Nedávam miesto diablovi v mojom živote v mene Ježiša Krista. (Efez 4,31. 27.)

Otče, previnil som sa proti prikázaniu lásky. Prosím, odpusť mi a očisti ma v mene Ježišovom. Ďakujem, že mi podľa Tvojho Slova odpustíš a očistíš ma od každej nečistoty, neprávosti skrze Ježišovu svätú krv. (1Ján 1,7. 9.)

Ďakujem, Nebeský Otče, že ma posvätí krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu, očistí mi svedomie od mŕtvych skutkov, aby som slúžil živému Bohu. (Žid 9,14.)

Prosím Ťa, odpusť aj tým, ktorí mi urobili zle a ublížili mi. Aj ja im odpustím a zabudnem na pretrpené ujmy. Obracaj sa k nim Svojou milosťou, zľutovaním, milujúcou dobrotou a nápomocnou pravicou. (Mrk 11,25. Efez 4,32.)

Od tejto minúty ma vedie ten cieľ, aby som chodil s každým v láske, ako mi to odkázal Ježiš. Hľadám cestu pokoja v každej záležitosti a správam sa na Tvoju ľúbosť voči každému. (Ján 13,34.)

Viem, že som znova očistený pred Tebou (1Ján 1,7. 2,2.) a vzdávam Ti vďaku, že vypočuješ moje prosby a modlitby a odpovieš na ne. (1Pet 3,12.)

To hovoríš vo Svätom Písme, že Tvoja láska je mi rozliata v srdci skrze Ducha Svätého, ktorý mi je daný. Verím, že táto láska vyžaruje a dostane sa do sŕdc a životov všetkých mojich známych, rozhojňuje sa ovocím spravodlivosti. Tvoje Slovo a láska prinesie stonásobnú úrodu na Tvoju slávu, chválu a radosť skrze Ježiša Krista. (Rim 5,5. Fil 1,9. 11.)

Ďakujem, Otče, že ma Kristus miluje a seba samého vydal za mňa, aby ma posvätil, očistiac ma kúpeľom vody skrze Slovo. (Efez 5,25–26.)

Ďakujem, Otče, že dôverne môžem vojsť do svätyne skrze krv Ježišovu, že môžem k tebe pristupovať s úprimným srdcom, v plnosti viery, lebo mám srdce očistené od zlého svedomia. (Žid 10,19. 22.)

Ďakujem, Otče, že skrze krv Ježišovu a posvätenie Svätým Duchom môžem stáť pred Tebou znova nepoškvrnený, svätý a bez úhony. Preto sväté ruky pozdvihujúc vzdávam Ti vďaky. Abba, Otče, prijmi moju úctu, vďakyvzdanie a lásku, v mene Ježišovom. (Efez 5,27. Kol 1,22. 1Pet 1,2. 1Tim 2,8.) Amen.

 

Vyznania Slova Božieho za Božiu múdrosť a zjavenie

 

Tajomstvá patria Pánovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona. (5Mojž 29,28.)

Nech je požehnané meno Božie naveky vekov, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! On dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri Ňom. Teba, Bože, chválim a oslavujem, lebo si mi dal múdrosť a svätú silu. (Dan 2,20–23.)

Pýtajte sa ma o budúcnosť, mojich synov a dielo mojich rúk nechajte na mňa! (Iza 45,11.)

Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. (Jer 33,3.)

Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť. Predošlé veci som dávno zvestoval, z mojich úst vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil a splnilo sa. (Iza 45,19. 48,3.)

Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. Stvorené boli teraz a nie dávno, za skorších čias si o nich nepočul. (Iza 48,6. 7.)

Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. (Iza 43,19. 20.)

Ja, Pán, som tvoj Boh, ktorý ťa učím byť užitočným, vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. (Iza 48,17.)

Pane, Ty konáš zázračne a zveľaďuješ múdrosť. Učíš ma a ukazuješ mi cestu, po ktorej mám kráčať, radíš mi a Tvoje oko bdie nado mnou. (Iza 28,29. Žalm 32,8.)

O ceste múdrosti ma Pán poúča, vedie ma po priamych chodníkoch. Pri mojej chôdzi nebude môj krok hatený, a keď pobehnem, nepotknem sa. (Prís 4,11. 12.)

Lebo Pán dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. (Prís 2,6.)

Duch Pánov: Duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Pánovej spočinie na mne. (Iza 11,2.)

Z Boha som aj ja v Kristovi Ježišovi, ktorého mi Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením. Preto Božia múdrosť je moja. (1Kor 1,30.)

Oči môjho srdca boli osvietené. (Efez 1,18.)

Mne sa dostalo pomazanie od Svätého a všetko viem. Pomazanie, ktoré som prijal od Neho, zostáva vo mne, a ako ma Jeho pomazanie učí vo všetkom – ono je pravdivé – a ako ma naučilo, tak v ňom aj zostávam. (1Ján 2,20. 27.)

Slovo Kristovo prebýva vo mne bohato vo všetkej múdrosti. (Kol 3,16.)

Prosím si od Teba, Otče, ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Teba. (Efez 1,17.)

Boh vyjaví vo mne Svojho Syna skrze Ducha Svätého cez Jeho Slovo. (Gal 1,16.)

Pane, bohato si ma zahrnul v bohatstve Tvojej milosti všetkou múdrosťou a rozumnosťou z Tvojej veľkej lásky. (Efez 1,7. 8. 2,4.)

Takto prídem ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Otca a Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. (Kol 2,2. 3.)

Som dokonalý a celkom zaujatý Božou vôľou. (Kol 4,12.)

Vzdávam Ti vďaku, Otče, že si mi oznámil cesty života, Ty ma naplníš potešením pred Svojou tvárou. (Skut 2,28.)

Boh je so mnou: vyslobodí ma zo všetkých úzkostí a dá mi milosť a múdrosť pred každým. (Skut 7,9. 10.)

 

Modlitba za materiálne požehnanie

 

Otče, vo svätom mene Tvojho Syna, Ježiša, vyznávam Tvoje Slovo v dnešný deň. Ako to robím, vyznávam ústami a verím v srdci, že Tvoje Slovo sa nenavráti k tebe prázdne, ale vykoná, na čo si Ho poslal. (Iza 55,11.)

Preto ja verím, že uspokojíš všetky moje potreby podľa Tvojho bohatstva slávne v Kristovi Ježišovi, podľa veršu Filipanom 4,19, v Ježišovom mene. Verím, že keďže som dal v potrebnom čase, aj mne bude dané, dobrú mieru, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú mi dajú ľudia do lona. Lebo takou mierou mi bude namerané, akou som ja meral. (Luk 6,38.)

Otče, vyznávam podľa Tvojho Slova, podľa veršu Marka 10,29–30, že dostanem sto razy toľko, teraz v tomto veku a v budúcom veku však večný život.

Otče, Ty si ma vytrhol z moci tmy a preniesol si ma do Kráľovstva Svojho milovaného Syna. (Kol 1,13.)

Otče, verím, že zaujal som svoje miesto u Teba ako Tvoje dieťa, Ty si sa stal mojím Otcom a ja Tvojím dieťaťom. (2Kor 6,18.) Preto, ako o Tvojho milovaného syna, staráš sa o mňa, učiníš ma schopným skrze Tvojho Ducha chodiť v Tvojej láske, múdrosti a požehnaní.

Nebeský Otče, v mene Ježišovom vyšlem slúžiacich duchov, Tvojich anjelov, ktorých si poveril a dal do mojej služby, aby mi priniesli potrebné finančné prostriedky. (Žid 1,14.)

Otče, vyznávam, že Ty si mi útočiskom a silou, pomocou v súžení. Tvoja sila a moc je oveľa mocnejšia, než akú potrebujem. (Žalm 46,1.)

Otče, skrze Tvoju všemohúcu milosť a bohatstvo požehnávaš ma vo všetkom, vo všetkých mojich pozemských potrebách. Všetko, čo potrebujem, v hojnosti mi dávaš za každých okolností a takto v ničom nemám nedostatku. Ďakujem Ti, Otče, v Ježišovom mene.

Drahý Nebeský Otče, Ty máš moc, aby si vo všetkom rozhojnil pri mne Tvoju milosť, aby som mal vždy vo všetkom úplný dostatok, a aby som mal hojne na každý dobrý skutok. (2Kor 9,8.) Amen.

 

Modlitba za pracovnú príležitosť

 

Otče, v mene Ježišovom verím, vyznávam a pripomínam Ti Tvoje Slovo, lebo viem, že bdieš nad Tvojím Slovom, aby si ho splnil. (Iza 43,26. Jer 1,12.)

Tvoje Slovo, ktoré vychádza z Tvojich úst: nenavráti sa k Tebe prázdne, ale vykoná, čo si si želal a úspešne spraví, na čo si Ho poslal. (Iza 55,11.)

Som upevnený spásou a vzdialený som útlaku, lebo sa nemusím báť; i vzdialený som hrôzy, lebo sa ku mne nepriblíži. Ty urobíš plodným a úrodným každé dielo mojich rúk, dávaš semeno rozsievačovi a chlieb jediacemu. (Iza 54,14. 55,10.)

Otče, Ty si Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia. Ty ma potešuješ v každom mojom súžení. (2Kor 1,3. 4.)

Ty si prameňom blahobytu a povzbudenia. Preto som smelý, stojím vo viere a rastiem v Tvojej sile. (1Kor 16,13.)

Preto som pevný, moje ruky neochabujú, pretože za moje dielo príde odmena. (2Kron 15,7.)

Nakoľko vykonávam skutky, mzda sa mi nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. (Rim 4,4.)

Všemožne sa snažím nažívať v pokoji, konám svoje a pracujem vlastnými rukami, ako mi to Pán prikázal. Počestne žijem pred tými, čo sú mimo a v ničom nemám nedostatku. Ako mi Pán prikázal, pracujem v pokoji a jem svoj chlieb. Naučím sa konať dobre, keď je potrebné, aby som nebol bez ovocia. (1Tes 4,11. 12. 2Tes 3,12. Tít 3,14.)

Ty poznáš moje skutky, otvoril si mi dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo som zachoval Tvoje Slovo a nezaprel som Tvoje meno. (Zjav 3,8.)

O nič nie som ustarostený, ale vo všetkom s vďakou predkladám Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni moje srdce a moju myseľ v Kristovi Ježišovi. Môj Boh uspokojí všetky moje potreby podľa Svojho bohatstva slávne v Kristovi Ježišovi. (Fil 4,6. 7. 19.)

Splnia sa na mne všetky tieto požehnania a budú ma sprevádzať, lebo poslúchnem Slovo Pána, môjho Boha. Požehnaný som v meste a požehnaný som na poli. Požehnaný je plod môjho života a plod môjho dobytka. Požehnaný som, keď vchádzam a požehnaný som, keď vychádzam. Pán mi udelí Svoje požehnanie vo všetkom, čoho sa chytia moje ruky. Požehná ma v krajine, ktorú mi dáva Pán, môj Boh. Pán mi dá nadbytok dobrého, otvorí Svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na moju krajinu, a aby požehnal každé dielo mojich rúk. (5Mojž 28,3–4. 6. 8. 11. 12.)

Pane! Predložil si mi život i smrť, požehnanie i kliatbu a hovoril si: Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo! Ja som si vyvolil život, aby som mohol žiť ja i moje potomstvo. (5Mojž 30,19.)

Môj Boh mi dal bohatstvo a majetok a dovolil mi jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, pretože Boh radosťou zamestnával moje srdce. (Kazateľ 5,19. 20.) Amen!

 

Peniaze a bohatstvo, prídete ku mne v Ježišovom mene

 

Otče, v mene Tvojho prvorodeného syna Ježiša stojím dnes pred Tebou plný(á) viery a Ducha v Ježišovej moci. Milujem Ťa Pane, môj Boh, z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celej sily a z celého majetku. (Mat. 22,37. Mark. 12,30. Luk. 10,27)

Abba, Otče, milujem Ťa večnou láskou, a modlím sa v Duchu a v pravde. Milujem Ťa láskou akou si Ty miloval Ježiša, a ktorú si bohato vylial do môjho srdca skrze nádherného Ducha Svätého. (Rim. 5,5) Uznávam, že všetko čo mám pochádza od Teba, a teraz to vraciam do Tvojich rúk. (1Kron. 29,14)

Otče viem, že Tvoja dokonalá vôľa pre môj život je svätá prosperita. Nech sa naplní Tvoja dokonalá vôľa v mojom živote, v každej oblasti môjho života, tak aj v oblasti finančnej. Svätou vierou verím v Tvoje Slovo o prosperite, a teraz ústami vyznávam, že všetko čo učíš vo Svojom Slove sa naplní v mojom živote prostredníctvom môjho Veľkňaza, príhovorom Ducha Svätého a za pomoci anjelov. (Žid. 4,16)

Prichádzam pred Teba, aby som Ti pripomenul(a) Tvoje Slovo, ktoré si poslal do môjho srdca, aby si ho zo Svojej milosti a cez moju vieru naplnil v mojom živote. (Iz. 43,26). Pripomínam Ti Abba, Otče, môj Boh Tvoje Slovo, podľa ktorého je napísané: znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Ďakujem Ti, že si to vykonal a naplnil v mojom živote. Ďakujem Otče, že som zbohatol(la), lebo si to Ty vykonal v mojom živote.

Ty si mi dal moc a silu na získanie bohatstva (5Mojž. 8,18) a Tvoja vôľa je aby som panoval(a) v živote skrze jediného Ježiša Krista, mocou Kráľa Kráľov. Touto svätou mocou, ktorou si ma ošatil, preberám moc nad bohatstvom sveta a nad tokom peňazí prúdiacim ku mne. (Rim. 5,17)

Ježišom zverenou mocou, Otče, pred Tvojou svätou tvárou a pred tvárou môjho Veľkňaza Ježiša a pred anjelmi určenými na moju finančnú prosperitu vyzývam peňažný tok prúdiaci vo svete, aby prišiel ku mne podľa Božieho Slova na cieľ služby. (Mark. 11,23)

Peniaze počujte hlas Božieho služobníka! Peniaze vyzývam vás a slovami viery vám prikazujem poslúchnite a poďte k cirkvi Kristovho tela veľkou rýchlosťou. (Mark. 11,23)

Usúdením strážcov Božích je daný taký rozkaz, a slovo svätých je taká žiadosť, Božím Slovom na mojich perách: Bohatstvo sveta, prídeš do Kristovho tela v Ježišovom mene. (Daniel 4,14)

Je napísané: Keď povieš slovo, že bude to či to, bude ti stáť, a svetlo bude žiariť na tvoje cesty. (Jób 22,28) Vo svetle Božieho Slova, v zmysle tohto svätého nariadenia: Peniaze, podriaďte sa a príďte ku mne, v Ježišovom svätom mene. Bohatstvo, prosperita, bohatstvo sveta, poklady temnôt, bohatstvo skrýš podriaďte sa a príďte ku mne v Ježišovom mene. Lebo o tom v srdci nemám pochybnosti, bude pre mňa, ako som povedal(a), žijúc Ježišovými slovami. (Mark 11,23. Luk 17,6)

Moja viera, ty si služobníkom Božieho Slova v mojom srdci, povstaň, opáš sa a slúž mi, konajúc slovo prehlasované mojimi perami. (Luk. 17,8)

Je napísané: Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. (Luk. 6,38)

Peniaze, oslovujem vás, počujte Pánovo Slovo! Bohatstvo sveta, tak ako ťa vyzývam v Ježišovom Mene, príď ku mne, podriaď sa, lebo sa musíš podriadiť Božiemu Slovu znejúcemu z mojich úst, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč. Bolo povedané: Pán mi dá poklady, skryté v temne, a ukryté klenoty. Veľkou rýchlosťou sa ku mne obracia bohatstvo morí a prichádza ku mne bohatstvo národov. Pánove oči spočívajú na mne, aby celý svet vedel, že všetko to bohatstvo so mnou učinil Pán. Pán ktorý ma povolal menom, Boh Izraela. (Iz. 45,3. 60,5)

Dnes sa pred očami všetkých napĺňajú slová: A pôjdu k tebe zohnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spodku tvojich nôh všetci tí, ktorí tebou pohŕdali, a budú ťa volať mestom Hospodinovým, Sionom, príbytkom Svätého Izraelovho. Vo všetkom tomto bohatstve ma učinil večnou pýchou a radosťou z pokolenia na pokolenie. (Iz. 60,14–15)

Peniaze nachádzajúce sa vonku vo svete: stali ste sa služobníkmi Pána a mojej viery v mojom živote. Peniaze v zmysle tohto svätého nariadenia ste boli vyslobodené z rúk bezbožných a na prikázanie slov viery v poslušnosti náhle poďte ku mne, na pokrytie mojich potrieb a na každú prácu služby, v Ježišovom Svätom Mene! V zmysle tohto svätého nariadenia vyhlasujem: bohatstvo nachádzajúce sa vo svete bolo si učinené služobníkom Pána a Evanjelia od teraz a navždy, v Ježišovom Všemohúcom Mene! Zároveň karhám ducha chudoby, nedostatku a strachu, nedávam im miesto vo svojom živote, lebo nepatria medzi moje dedičstvo od Pána. Karhám vás a napomínam, vzdiaľte sa odo mňa, lebo nemám s vami spoločenstvo, vzpieram sa vám v Ježišovom mene. (Jak. 4,7. 1Pet. 5,9)

Podľa večne platného Božieho Slova, zakazujem ti satan, aby si sa čo i len prstom dotkol môjho finančného života. Prikazujem ti, aby si upustil od svojich úmyslov, prikazujem stop všetkým tvojim súčasným zlým skutkom, zväzujem tvoje plány týkajúce sa prítomnosti i budúcnosti, a v Ježišovom mene ich zbavujem účinnosti a ničím ich. Tvoje zosnované plány odrezávam z môjho finančného života. Zakazujem Ti aby si odo mňa kradol, zakazujem ti aby si sa dotýkal mojich hmotných statkov, v Ježišovom Mene!

Na moju veľkú radosť slúži, že môžem nad tebou vyhlásiť: Všetky tvoje plány týkajúce sa mojej prítomnosti a budúcnosti boli zničené v Ježišovom Mene! (Jak. 4,7. 1Pet. 5,9)

Upozorňujem ťa a nútim ťa v mene Pána Ježiša, že všetko čo si odo mňa doposiaľ ukradol, musíš sedem násobne vrátiť a položiť pred moje nohy, a keďže si bol prichytený, si nútený odovzdať mi celý majetok svojho domu, lebo je to tak napísané vo svätom písme! (Prís. 6,31)

Vy anjeli, silní hrdinovia, ktorí činíte Jeho Slovo, hotoví počuť hlas Jeho Slova, všetky jeho zástupy vojska, jeho sväto-služobníci, ktorí činíte Jeho vôľu, posielaní do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie: splňte Slovo a prineste pre mňa potrebné financie, v Ježišovom Mene, na Božiu slávu a na naplnenie všetkých mojich potrieb. (Žalmy 103, 20–21. Žid.1,14)

Drahý môj Ježiš, môj verný Veľkňaz, dávam Ti vďaku, že mi naďalej dávaš semä sejúcemu a chlieb na pokrm, dáš a rozmnožíš moje semeno a dáš rásť plodom mojej spravodlivosti, tak ako je napísané, a tak moje od Teba nariadené bohatstvo neustále narastá (2Kor. 9,10)

Otče viem, že v mojom živote nie sú prekážky pre naplnenie Tvojho požehnania, lebo som dobrým šafárom mne zverených statkov, a tak moje bohatstvo neustále narastá a je mi namerané a pridané. (Luk. 16,12)

Dávam Ti vďaku Otče, lebo znám milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre nás bol schudobnel, aby sme my zbohatli jeho chudobou. Ďakujem Ti a prinášam Ti obeť môjho vďakyvzdania, Otče, že si to Ty vykonal a naplnil v mojom živote. Buď požehnaný Otče, že si to všetko vykonal v mojom živote. Z Tvojej milosti som zbohatol(la). (2Kor. 8,9)

Každé požehnanie nového stvorenia sa napĺňa v mojom živote v Ježišovi Kristovi, lebo Otče Ty si ma požehnal každým požehnaním a súčasne si ma učinil požehnaním pre iných. Viem, že Hospodinovo požehnanie ma obohacuje a nepridáva mi sním trápenia a únavy. Požehnania v oleji Ducha panujú nad mojím životom, a z Božej milosti sa na mne napĺňajú. (2Kor. 5,17. Ef. ,3. 1Mojž. 12,2. Prísl. 10,22)

Nasýtiš ma aj v čase nedostatku, pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohato moju hlavu; môj pohár preteká. Smejem sa drahote, lebo z Tvojej milosti žijem v prekypujúcej hojnosti a plnosti každý deň. Lebo v Ježišovi Kristovi som bol(a) naplnený(á) celou Božou plnosťou so všetkými požehnaniami nového stvorenia. (Žal. 23,5–6. Jób 5,22. Kol. 2,9)

Otče skláňam sa pred Tebou s uctievaním, lebo si mocný Pán, aby si na mne rozhojnil každú svoju milosť, aby som vždy mal(a) vo všetkom dostatok a tak hojnel(a) na každý dobrý skutok. Tak ako je napísané: Rozsypal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá na veky. Otče, Ty, ktorý dávaš semä sejúcemu a chlieb na pokrm, dáš a rozmnožíš moje semeno a dáš rásť plodom mojej spravodlivosti, aby som bol(a) obohatený(á) na každý dobrý skutok, ktorý skrze nás pôsobí Bohu vďaku. Moje bohatstvo prichádza ku mne duchovným zákonom siatia semena, a viem, že služba tejto svätoslužby nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale aj hojneje mnohým ďakovaním Bohu dokázanosťou tejto služby. Pre Tvoje hojné milosrdenstvo na mne, si obliekam dobrosrdečnosť Otče, v Ježišovom Mene, nech je to ľúbezná vôňa, upokojujúca obeť, príjemná a ľúba Bohu.

Smelo púšťam svoj chlieb po vode, lebo dobre viem, že sa bohato navráti ku mne, lebo je na mne veľká Bože Tvoja milosť a milosrdenstvo. Amen.

Modlitba pre moju rodinu

 

Pán Ježiš je môj pokoj, a Pán Ježiš je pokoj mojej rodiny, on zjednotil moju rodinu a zboril priehradný múr zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, aby tých dvoje, stvoril v Sebe v jedného nového človeka činiac pokoj a aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo a prišiel a zvestoval pokoj mojej rodine, lebo skrze Neho máme prístup obaja v jednom Duchu k Otcovi. Tak už moja rodina nie je cudzincom a bezprávnym prišelcom, ale sme domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie príslušne dovedna spojené rastie v svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj moja rodina budujete v príbytok Boží v Duchu. (Ef. 2,14–22)

Moja rodina hovoriac pravdu v láske rastie v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou, v Krista. Z Neho je moja rodina, príslušne dovedna spojená a spolu zviazaná každým spojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere každého jedného dielu vzrast tela na svoje budovanie sa v láske. (Ef. 4,15–16)

Moja rodina držiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze spoje a zväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. (Kol. 2,19)

Aby boli potešené srdcia mojej rodiny, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. (Kol. 2,2–3)

Otče, Duchom a mocou Pánovou obráť srdcia mojich detí z neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby si prihotovil Pánovi pripravený ľud. (Luk. 1,17)

Abba, Otče, za to sa modlím, aby láska našich detí ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním, aby boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby boli čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu. (Fil. 1,9–11)

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť srdcia a mysle našich detí v Kristovi Ježišovi. (Fil. 4,7)

Abba, Otče, môj Boh, neprestávam sa modliť za moje deti a prosiť, aby boli naplnení poznaním Tvojej vôle so všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, žeby chodili hodne Pána, aby sa Ti vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc, Abba Otče, v Tvojej známosti, zmocňovaní každou mocou podľa sily Tvojej slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. (Kol. 1,9–11)


Ďakujem Ti Otče, že si ich učinil schopných k podielu na údele svätých vo svetle, že si ich vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, do kráľovstva Ježiša Krista, v ktorom majú vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. (Kol. 1,12–14)

Otče, Ty si Boh pokoja, ktorý si vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, Pastiera mojich detí, učiň ich dokonalými v každom skutku dobrom, aby činili Tvoju vôľu, pôsobiac v nich to, čo je ľúbe pred Tvojou tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. (Žid. 13,20–21)

Abba, Otče, môj Bôh, ktorý v mojich deťoch pôsobíš i chcenie i činenie pre záľubu, spôsobuješ, že Všetko činia bez reptania a bez pochybovania, aby moje deti boli bezúhonné a rýdze, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svietia ako svetlá na svete. (Fil. 2,13.15)

Otče, vzdávam Ti vďaku, že ako hlina v ruke hrnčiara, také sú aj srdcia mojich detí, a aj srdcia všetkých členov mojej rodiny v ruke Pána Ježiša. (Jer. 18,6)

Abba Otče, Ty ktorý môžeš učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, v mojej rodine, tomu sláva v cirkvi v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Amen. (Ef. 3,20–21)

Otče, ďakujem Ti, že Tvoji anjeli a mohutný Duch Svätý dopravia všetkých mojich bratov zo všetkých národov za obetný dar Hospodinovi. Lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno. (Iz. 66,20. 22)

Svätý Otče, vkladám moje deti a každého člena mojej rodiny pod ochranu svätej krvi, a prosím o ich pokropenie svätou krvou. Aj na Bohom určené väzby a putá v mojej rodine povolávam pokropenie svätou krvou, nepriateľ sa ich nemôže dotknúť. Ďakujem Ti Otče, že očisťujúca a ochraňujúca sila svätej krvi pôsobí v živote každého člena mojej rodiny. Ako je napísané, prehovorí nad nimi Ježišova krv, ktorá hovorí lepšie než Ábelova. Hovorí ich úplné vykúpenie a na všetko sa vzťahujúce spasenie skrze sily Ducha v moci Ježišovho mena. Amen. (1Pet. 1,2. Žid. 12,22–24)

Abba, Otče, vzdávam Ti vďaku, že moje deti a každého člena mojej rodiny môžem postaviť pred Tvoj nebeský trón v spasení, v dokonalosti, v pokoji, v poslušnosti, vo svätom zdraví a v plnosti s úplnou vierou podľa Tvojej moci, ktorá v nich nad mieru pôsobí. Amen. (Kol. 1,28)

 

Modlitba o Kristovej krvi

 

Drahý Nebeský Otče! V Ježišovom svätom mene prichádzam s modlitbou k Tebe. Vzdávam Ti vďaky, že som ospravedlnený z Tvojej milosti skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi, ktorého si obetoval ako prostriedok zmierenia skrze vieru v Jeho krvi, aby si dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým. (Rim 3,24–25.)

Keďže som teraz ospravedlnený Kristovou krvou, o to skôr budem teda zachránený od hnevu skrze Neho. (Rim 5,9–10.)

V Kristovi mám vykúpenie skrze Jeho krv, zotrenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti. (Efez 1,7.)

Krv Krista ma posväcuje, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezúhonnú obeť, očistí moje svedomie od mŕtvych skutkov, aby som slúžil živému Bohu. (Žid 9,14.)

Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, ma učiní spôsobilým na všetko dobré, aby som splnil jeho vôľu. (Žid 13,20–21.)

Som vyvolený, ktorého Boh Otec predurčil, Duch posvätil na poslušnosť a skropenie krvou Ježiša Krista: milosti a pokoja sa mi dostane v hojnosti. (1Pet 1,2.)

Nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, som bol vykúpený, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista. (1Pet 1,18–19.)

Krv Ježiša Krista, Syna Božieho, ma očisťuje od každého hriechu. (1Ján 1,7.)

Mám dôveru, že vojdem do svätyne skrze krv Ježišovu. (Žid 10,19.) Preto môj drahý Ježiš, vstupujem do Nebeskej svätyne, skrze krv pokropenia a prichádzam k Tebe ako k prostredníkovi novej zmluvy. Pán Ježiš, prichádzam k Tebe a ku krvi pokropenia. (Žid 12,22–24.)

Skrze krv pokropenia posvätený, ospravedlnený stojím pred Tebou, Nebeský Otče. Pristupujem teda s dôverou k Tebe, ku trónu milosti a milosrdenstva. (Žid 4,16.) Padám na kolená pred Tebou, Nebeský Otče, ako pred Otcom môjho Pána Ježiša Krista. (Efez 1,14.) Moje srdce je plné chvály, že všetky túžby môjho srdca môžem priniesť
pred Teba.

Ku každej mojej veci a záležitosti k svedectvu volám krv Baránkovu, krv pokropenia, krv novej zmluvy, ktorú pre mňa pripravil môj Boh. (Žid 9,20.)

Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na Nebi o pravde, že som zvíťazil nad svetom: Otec, Slovo a Duch svätý. (1Ján 5,7.)

A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi o mojom spasení: Duch, voda a krv. (1Ján 5,8.)

Preto k svedectvu volám svätú krv nado mnou, nad mojimi deťmi, nad mojou rodinou, nad tými, ktorých milujem, nad mojou službou a nad celým svojím životom, nech je svedectvom spasenia mocou Ducha Svätého, nech svätá krv volá o spasení, lebo je napísané: Kristova krv volá hlasnejšie ako Ábelova. (Žid 12,24.)

Krv pokropenia je svedectvom skrze Ducha Svätého o úplnom a dokonalom spasení tohto územia. (1Ján 5,8.)

Pod Ježišovu Kristovu svätú krv sa poddávam a potriem drahú, nepoškvrnenú ochrannú krv okolo seba, mojich detí, okolo blížnych a celého spoločenstva. Nepriateľ sa tohto územia nemôže dotknúť, nohu si nemôže položiť na toto územie, lebo patrí Bohu, a bolo kúpené Jeho drahou krvou. Zakazujem nepriateľovi každé vniknutie za ochrannú čiaru a staviam sa proti každej jeho ohavnosti a prefíkanosti. Každý krok môjho života, moje vchádzanie a vychádzanie, moje deti, rodinu a všetko moje vlastníctvo vkladám pod svätú krv v mene Ježišovom. (2Mojž 12,7. 12. 22–23.) Zvíťazil som krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva. (Zjav 12,11.) Amen.

 

Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. (Mat 26,28.)

Potom (Ježiš) vzal kalich, dobrorečil a dával im; a pili z neho všetci. Povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.
(Mrk 14,23–24.)

A podobne vzal po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A On v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie. I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem.
(Luk 22,20. 44)

Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.
(Ján 6,56.)

Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali Mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok, a hneď vyšla krv a voda.
(Ján 19,33–34.)

Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.
(Skut 20,28.)

Ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho (Božej) milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým.
(Rim 3,24–25.)

O čo skôr budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?
(Rim 5,9.)

Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?
(1Kor 10,16.)

Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku!
(1Kor 11,25.)

V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti.
(Efez 1,7.)

Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou.
(Efez 2,13.)

Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva Svojho milovaného Syna. V Ňom máme vykúpenie, zotrenie hriechov.
(Kol 1,13–14.)

A aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
(Kol 1,20.)

A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo mal moc smrti, to jest diabla.
(Žid 2,14.)

Ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so Svojou vlastnou krvou vydobyl večné vykúpenie. Lebo ak už krv kozlov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje k telesnej čistote: o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu v bezchybnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.
(Žid 9,12–14.)

Máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu.
(Žid 10,19.)

Ale pristúpili ste k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.
(Žid 12,22. 24.)

Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, Veľkého, krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobilými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen
(Žid 13,20–21.)

A ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami.
(1Pet 1,2.)

Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, vykúpení ste boli nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.
(1Pet 1,18–19.)

Krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.
(1Ján 1,7.)

To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda.
(1Ján 5,6.)

A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi: duch, voda a krv, a títo traja jedno sú.
(1Ján 5,8.)

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a učinil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
(Zjav 1,4–6.)

Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi.
(Zjav 5,9–10.)

To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne bude ich zatieňovať ako stan. Nebudú viac hladní, ani smädní, nebude dorážať na nich slnko, ani horúčava, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.
(Zjav 7,14–17.)

Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.
(Zjav 12,11.)

 

Beriem zo Svätej Krvi

 

Drahý Nebeský Otče, Mene Ježiš prichádzam pred Teba, pred Tvoj svätý oltár, pred môjho Veľkňaza Ježiša Krista, skrze Ducha Svätého. Obetujem svoju vďačnosť za očisťujúcu, ochraňujúcu a životodarnú silu Svätej Krvi, ktorá v mojom živote prúdi skrze tlkot Tvojho láskou plného srdca. (Žid. 10,19)

Podľa Tvojho slova prichádzam k vrchu Sion, k tisícom anjelov, a k prostredníkovi novej zmluvy, k Ježišovi, a ku krvi pokropenia, ktorá prehovorí nado mnou, a vyslovuje Božiu vôľu nad mojím životom. Lebo z Tvojho nariadenia a milosti mám spoločenstvo so Svätou Krvou, prichádzam po pokropenie so Svätou Krvou. Skropenie Svätou Krvou zaplav môj život úplne. (Žid. 12, 22.24)

Pozdvihujem čašu vďakyvzdania, a žehnám ju, je mojím spoločenstvom s Kristovou krvou. Stojím pred Tebou v posvätení spoločenstvom Svätej Krvi. Ďakujem Otče, že Svätá Krv prúdi v mojom živote. (1Kor. 10,16)

Môj drahý veľkňaz, Pán Ježiš, prichádzajúc pred Teba, vezmi zo Svätej Krvi, a ako súčasť môjho kňazského posvätenia, pokrop ma Svätou Krvou, aby som Ťa vždy presne počula a každá práca mojich rúk mohla byť požehnaná, každá moja cesta mohla byť v Tvojej ochrane a vôle naplnená.

Drahý Duchu Svätý, prúď cez všetky oblasti, prinášaj svoj svätý olej, lebo skrze pomazanie Svätou Krvou môže prúdiť Tvoj svätý olej, a tak pomažeš moje uši, aby som vždy počul(a) od Teba. Dáš mi pomazanie k tomu, že všetko na čo položím ruky bude požehnané, uzdravené a úplné, a všetky moje cesty budú v Tvojej vôli naplnené. Velebím Ťa Otče, že to všetko napĺňaš v mojom živote cez Svätú Krv. (2Mojž. 24,6–8)

Beriem zo Svätej Krvi, ktorá bola preliata tu na zemi na kríži, a teraz je v nebi a zároveň svedčí tu na zemi. Beriem z tejto Svätej Krvi, z krvi baránkovej, a pokropím ňou môjho ducha, dušu i telo, a aj celý môj život, na jeho veraje i vrch dverí v mene Ježiš. Beriem zo Svätej Krvi, pokropím ňou svoju vôľu, pocity, vášne, porozumenie, myšlienky a pamäť, v mene Ježiš. Tak môže žiť len Tvoja vôľa vo mne, vo svojom srdci nosím iba Tvoje pocity, pripúšťam iba Tvoju vášeň, vo vlastníctve Tvojho porozumenia myslím iba Tvoje myšlienky, lebo nado mnou panuje Svätá Krv, v mene Ježiš. Svätá Krv prináša čistotu, Božie schopnosti, úplnú nápravu a uzdravenie vo všetkých týchto oblastiach. (2Mojž. 12,7. 1Ján. 5,8)

Beriem ďalej zo Svätej Krvi, a skropím sňou knihu, aby som z nej mohla prijímať jasné vyhlásenia, pokropím Božie Sväté Slovo, aby bolo živé a účinné v mojom živote. Pokropím zhromaždenie, moje deti a každého člena mojej rodiny.

Pokropím väzby a putá v tele, aby čistá láska mohla plynúť spolu s večným životom, s uzdravujúcim pomazaním, a s nádhernými darmi milosti Svätého Ducha. (Žid.9,19–20. 12,24)

Beriem zo Svätej Krvi a pokropím ňou prácu anjelov, na poslanie anjelov, aby získala do nich väčšie nahliadnutie, a aby sa mohlo naplniť každé ich poslanie. (Žid.1,14. Žalm. 103,20–21)

Ďakujem Otče, že si spláchol moju krv, očistil si ma kúpeľom vody skrze Slovo, že si ma pokropil mojím Veľkňazom Ježišom Svätou Krvou, že mi povoľuješ účasť na Svätej Krvi a že si ma pomazal lesklým olejom skrze svojho Svätého Ducha. (Ezech.16,6.8.9, Ef.5,26)

Ďakujem Ti Otče, že pre krv Tvojej zmluvy vyvedieš väzňov zo žalárov, prepustíš zajatých zo studní kde niet vody, dáš im napiť vody večného života, a pomažeš ich lesklým olejom. (Zach. 9,11)

Otče z Tvojej milosti som zaujal(a) miesto moci v Kristovi. Sedím na tom tróne a panujem nad každou mocou nepriateľa, kam si posadil Krista, keď si Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si ho po svojej pravici v nebesiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, a všetko si mu poddal pod nohy a urobil si ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých. Z tohto mocenského miesta prikazujem kniežatstvám, mocnostiam, moci a panstvám, svetovládcom temnosti, duchovným mociam zlosti v ponebeských oblastiach, aby zaujali svoje miesto v mojom živote pod nohami Kristovho tela. Skrze vieru vo Svätú Krv uplatňujem nad nimi svoje víťazstvo získané na kríži a Boh pokoja skoro rozšliape silu, plány, úmysly, načasovanie satana pod mojimi nohami. Svedčí o tom a prehovorí nado mnou Svätá Krv. (Ef. 1,20–23. 6,12. Rim. 16,20. 1Ján. 5,8.)

Môj dlžobný úpis, spolu s požiadavkami, plánmi, úmyslami, napísanými a naplánovanými proti mne, bol odstránený, pribitý na ten kríž, na ktorom Ježiš trpel. Z rán ktoré trpel pre mňa, vytekala Jeho Svätá Krv na dlžobný úpis napísaný proti mne, a všetko čo na ňom bolo napísané, čo obsahoval bolo vymazané, lebo to umyla a vymazala Svätá Krv. Takto Svätá Krv z Božej milosti v mojom živote vymazala každú požiadavku nepriateľa a odstránila ju z cesty. Z miesta moci – kde teraz sedím a panujem spolu s Kristom – vyhlasujem: na kríži bola vymazaná každá moja podlžnosť Ježišovou krvou. Skrze svoju vieru uplatňujem toto sväté víťazstvo vo svojom živote, a povolávam Svätú Krv, aby prehovorila nado mnou, lebo toto je večná pravda Božia. Skrze víťaznú krv kríža ďalej vyhlasujem: nič mi nemôže zabrániť, aby sa naplnila dokonalá Božia vôľa v mojom živote.

Nič ma nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi , mojom Pánovi. Všetko som prikazoval(a) v mene toho, ktorý sedí na pravici Boha– a ja v Ňom – vystúpil na nebo a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci. Všetky tieto sily sa podriadia a poslúchnu na Meno Ježiš, lebo sú podriadení Ježišovej všemohúcnosti. Otče, ďakujem Ti, oslavujem Ťa a radujem sa v tomto víťazstve, ktoré si pre mňa získal a ktoré som teraz uplatnil(a) v Mene Ježiš, s pečaťou Svätej krvi. Ámen. (Kol. 2,14–15. Rim. 8,38–39. 1Pet. 3,22)

Z miesta moci prikazujem, musíš opustiť môj život, a život mojich blízkych, lebo Svätá Krv – ktorá bola za mňa vykúpením – vytiekla na kríži. Okolo tohto územia vyznačujem líniu Svätej krvi, ktorú nemôžeš prekročiť, nemôžeš sa dotknúť tohto územia, nemôžeš položiť nohu na túto zem, lebo je posvätená Bohu skrze Svätú Krv, v Mene a v moci Ježiš. Sama Svätá Krv vypnutá štítom mojej viery stojí proti tebe na tomto území. Ďakujem Otče, že môj život môžem žiť pod Tvojimi ochrannými, strážiacimi krídlami, a v ochrannom puzdre Svätej Krvi. (Žid. 12, 24. Ef.6,16)

Žalobník bratov, satan, žalobník dňom i nocou staviam proti tebe Svätú Krv, a tak je Svätá Krv priamo proti tebe. V sile Svätej Krvi sú zničené všetky tvoje úmysly, plány, poslania a načasovania vo všemohúcom Mene Ježiš. Takto som víťazom skrze Svätú Krv, skrze mocenské modlitby prameniace z môjho ducha a slovom svojho svedectva. Z Božej milosti dobrý boj dobojujem a tak mi pripadne odmena patriaca víťazovi. Získam odmenu, lebo je so mnou Božia milosť. (Zjav. 12,11. 2Tim. 4,7)

Otče, v Tvojom Svätom Slove je napísané: „Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie.“ Tak je život Kristovho tela vo Svätej Krvi, ktorá koluje a vyživuje Kristovo telo, a tak aj mňa. Aj môj život je v Kristovej krvi. Svätá Krv mi získala odpustenie, umyla ma a dala mi nový život. Táto Svätá Krv ochraňuje, obnovuje, a naplňuje môj život, lebo som vyvolená na skropenie Svätou Krvou. (3Moj. 17,11. 1Pet. 1,2. Žid.9,14) Amen.

Zvíťazila som nad ním Krvou Baránkovou, a slovom svojho svedectva, lebo Svätá Krv volá nado mnou ako svedectvo, vo všetkých oblastiach, kde som ju štítom viery vystrela. (Zjav. 12,11) Amen.

 

Božie Slovo sprevádzajú znamenia a zázraky

 

Zvestujem Evanjelium v moci Ducha Svätého poslaného z neba. (1Pet 1,12.)

Neprestajne ďakujem Bohu za Božiu milosť, ktorej sa mi dostalo v Kristovi Ježišovi, že som v Ňom bol obohatený všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. (1Kor 1,4–5.)

Moja reč a moja kázeň je v dokazovaní Ducha a moci. (1Kor 2,4.)

Kážem slovami, ktoré učí Duch. (1Kor 2,13.)

Neohrozene hovorím o Pánovi, ktorý vydáva svedectvo Slovu Svojej milosti a dáva mi moc činiť znamenia a zázraky svojimi rukami. (Skut 14,3.)

Veľmi mocne vydávam svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká moc spočína na mne. (Skut 4,33.)

Pred Bohom v Kristovi hovorím na vzdelávanie svätých. Hovorím Božie Slovo z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. (2Kor 12,19. 2,17.)

Prijal som do srdca Ducha, ktorý je z Boha, aby som vedel, čo som z milosti Božej dostal. O tom aj hovorím, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí Duch. (1Kor 2,12–13.)

Nech je mi daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo Evanjelia, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť. (Efez 6,19–20.)

Aj môj Boh spolu so mnou vydá svedectvo o Pánovi znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa Svojej vôle. (Žid 2,4.)

Pane, svojmu služobníkovi pomáhaj smelo vyznávať Tvoje Slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Syna, Ježiša. (Skut 4,29–30.)

Som plný Ducha, viery, moci a múdrosti, preto nemôžu odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovorím. Pán činí veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. (Skut 6,3. 5. 8. 10.)

Pán mi dal moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete mi neuškodí. (Luk 10,19.)

Pán mi dal moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby. (Mat 10,1.)

Nezvestujem Evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote. (1Tes 1,5.)

Modlím sa, aby mi Boh otvoril dvere pre Slovo, aby som zvestoval tajomstvo Kristovo, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. (Kol 4,3–4.)

A slovo Božie rastie a počet učeníkov sa veľmi rozmnožuje, a mnohí uveria. (Skut 6,7.)

Slovo Pánovo rastie a šíri sa po celej krajine. Mocou Pánovou rastie Slovo a dokazuje Svoju silu. (Skut 12,24. 13,49. 19,20.)

Keď hovorím Slovo, Duch Svätý zostúpi na všetkých, ktorí počúvajú moju reč, a Boh vyleje dar Ducha Svätého. (Skut 10,44.)

Kristus koná skrze mňa slovom a skutkom, mocou znamení a zázrakov v moci Ducha Svätého. (Rim 15,18–19.)

Keď hovorím, hovorím ako reč Božiu, keď posluhujem, robím to ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista, komu slávu a moc naveky vekov. (1Pet 4,11.)

Kážem a Pán mi pomáha a potvrdzuje Slová znameniami, ktoré ich sprevádzajú. (Mrk 16,20.)

Duch Pánov je nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným Evanjelium. (Luk 4,18.)

Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Pánove. (Žalm 118,17.)

Pán stojí pri mne a posilní ma, aby som plne vykonal zvesť, a aby ju počuli všetci pohania; a tak som bol vytrhnutý z levovej tlamy. Pán ma zbaví všetkého zlého a zachová pre Svoje nebeské kráľovstvo. (2Tim 4,17–18.) Amen.

 

Chodiť v Božej sile

 

Ty si okrasou mojej sily a Tvoja blahovôľa vyvyšuje môj roh. Vzdávam Ti vďaku, Pane, že si ma našiel, pomazal si ma Svojím svätým olejom, takže Tvoja ruka je stále pri mne a posilní ma Tvoje rameno. Vernosť a milosť Tvoja je so mnou a v Tvojom mene sa vyvýši môj roh. (Žalm 89,18. 21. 22. 25.)

Pane, chcem byť na Tvoju úplnú ľúbosť a radosť, lebo je napísané: Radosť Pána je mojou silou. (Neh 8,10.)

Pán je silou svojmu ľudu a záchrannou pevnosťou pre svojho pomazaného. Pán je mojou silou, Pán je pevnosťou môjho žitia. Som silný, lebo Pán je mojou silou. (Žalm 28,8. 27,1.)

Boh je Ten, ktorý ma opásal silou a bezúhonnou robí moju cestu. Hľadám Pána a Jeho moc, hľadám vždy Jeho tvár. (Žalm 18,32. 105,4.) Som blahoslavený, lebo v Tebe nachádzam silu, Tvoje cesty sú v mojom srdci. S pribúdajúcou silou kráčam, aby som sa ukázal pred Bohom na Sione. (Žalm 84,6. 8.)

Ja dúfam vo večného Boha, keď som ustatý, dáva mi silu a rozhojňuje moju moc. Dúfam v Pána, dostávam novú silu, vznášam sa na krídlach ako orol, bežím a neslabnem, chodím a neustávam. (Iza 40,28. 29. 31.)

Chodím hodný Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. Som všemožne posilňovaný mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Som znovuzrodený, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Kol 1,10. 11. 2Kor 5,17. Fil 4,13.)

Boh je za mnou. Boh prebýva vo mne a chodí so mnou, kto môže byť proti mne? (2Kor 6,16. Rim 8,31.)

Narodil som sa z Boha a moja viera zvíťazila nad svetom, lebo väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, čo je vo svete. (1Ján 4,4. 5,4.)

Som v Ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia. (Fil 3,9. 10.)

Jeho Božská moc darovala mi všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc ma vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby som skrze nich mal účasť na božskej prirodzenosti. (2Pet 1,3. 4.)

Ježiš mi dal moc, ktorá je v Jeho mene. A preto čokoľvek zviažem na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažem na zemi, bude rozviazané na nebi. (Mat 18,18.)

Som silný v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečiem sa do celej výzbroje Božej, aby som mohol obstáť proti úkladom diabla. V mene Ježišovom mám moc nad všetkou silou temnoty. Vezmem na seba celú výzbroj Božiu, aby som mohol odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojím teda: bedrá si opášem pravdou, oblečiem si pancier spravodlivosti a obujem si pohotovosť k Evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmem si štít viery, aby som ním mohol uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmem si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je Slovo Božie. V každom čase vo všetkých modlitbách a prosbách poslušne sa modlím skrze Ducha za všetkých svätých. Takto sa dostanem na slávnu slobodu Božích synov. (Efez 6,10–18. Rim 8,21.) Amen.

 

Jarmo sa zničí pomazaním

 

Pane, zveľadil si mi radosť, radujem sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve. Lebo jarmo nepriateľa, ktoré ma zaťažovalo, i palicu na mojom chrbte a prút môjho poháňača si dolámal. (Iza 9,3. 4.)

Odpadne bremeno zla z môjho pleca a zmizne jeho jarmo z mojej šije, a jarmo sa zničí pomazaním. Tak ustúpi zo mňa jeho jarmo a jeho bremeno zmizne z môjho pleca. (Iza 10,27. 14. 25.)

Pán Mocností prisahal: ako som si predsavzal, tak sa stane, ako som rozhodol, tak sa splní: Povolí kolík vbitý na pevnom mieste; bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbijelebo to vyriekol Pán. (Iza 14,24. 22,24. 25.)

Toto vraví Pán, Boh Mocností: Veď dávno som zlámal tvoje jarmo a roztrhal tvoje putá. (Jer 2,20.)

Ja, Pán, polámem ihlice tvojho jarma a vytrhnem ťa z ruky tých, ktorí si ťa podmanili. (Ezech 34,27.)

Prichádzam pred Pôvodcu a Dokonávateľa mojej viery, pred Veľkňaza mojich vyznaní, ktorým je Pán Ježiš Kristus, a vyslovím svoje vyznanie: Mám podľa toho, ako je napísané. Plnosťou viery vyznávam, že som slobodný od jarma nepriateľa a odpadlo každé bremeno zla z môjho pleca. Odpadlo každé bremeno zla z môjho pleca, zmizlo jeho jarmo z mojej šije a jarmo sa úplne zničilo pomazaním Ducha Svätého. Pán polámal prút môjho poháňača. Povolil kolík vbitý na pevnom mieste; bol odseknutý a padol. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbilo, lebo Pán prehovoril. On povedal a stalo sa, prikázal a bolo. Takto chodím v slávnej slobode Božích synov. (Žid 12,2. 4,14. Iza 9,23. 4. 10,27. 14,25. Iza 22,24. 25. Rim 8,21.)

Namiesto jarma nepriateľa vzal som na seba Pánovo jarmo, ktoré je nádherné môjmu srdcu a ľahké mojej duši, lebo Písmo hovorí: Jeho jarmo je lahodné a Jeho bremeno ľahké. Bremeno Pána Ježiša je na mojich pleciach a jeho jarmo na mojom krku, a to je lahodné a ľahké pre mňa, prinášajúce ovocie Bohu. (Iza 9,3. 4. 10,27. 14. 25. Iza 22,24. 25. Mat 11,28–30.)

 

Modlitba za dážď, za hojnú úrodu

 

(Túto modlitbu sa dá používať aj v duchovnom zmysle, za vyliatie Svätého Ducha.)

 

Drahý Nebeský Otče, vzdávam Ti vďaku za Tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo, lebo zosielaš dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Velebujem Ťa, lebo poleješ zem v právny čas. (Mat 5,45.)

Drahý Nebeský Otče, v Tvojom svätom Slove je napísané: Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží je plný vody; pripravuješ mi obilie, lebo takto si to predurčil. Jej brázdy zavlažuješ, jej hrudy zarovnávaš, dažďom obmäkčuješ, jej porast požehnávaš. Dobrotou Svojou korunuješ rok, šľapaje Tvoje vlhnú tukom; pastviská púšte vlhnú, kopce sa opasujú jasotom. Lúky sa priodievajú stádami a doliny sa pokrývajú obilím; preto výskam a prespevujem. (Žalm 65,10–13.)

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Pán, som to stvoril. (Iza 45,8.)

Budem rozosievať pokoj; vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu; to všetko mi Pán Boh dá do vlastníctva. (Zach 8,12.)

Nakoľko zachovávam Tvoje prikázanie a chodím v láske, Ty mi dáš dážď v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu, i poľné stromy vydajú svoje ovocie. Moja mlatba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu; najem sa chleba do sýtosti a bezpečne bývam v mojej krajine. (3Mojž 26,3–5.)

Moja krajina pije vodu z nebeského dažďa; je krajinou, o ktorú sa stará Pán, môj Boh; oči Pána, môjho Boha, na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku. (5Mojž 11,11. 12.)

Lebo Ty si povedal: „Tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, včasný i neskorý dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej. Dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa.“ (5Mojž 11,14. 15.)

Pán mi otvorí Svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na moju krajinu a požehná každé dielo mojich rúk. Požičiavam mnohým národom, ja si však nebudem požičiavať. (5Mojž 28,12.)

Ty vytváraš koryto pre príval, aby si napájal nehostinnú púšť a k rastu nútil sviežu zeleň. Ty si Otcom dažďa, Ty si splodil kvapôčky rosy. (Jób 38,25. 27. 28.)

Ty zavlažuješ vrchy zo Svojich siení; zem sa nasýti ovocím Tvojich diel. (Žalm 104,13.)

Spievam Ti vďaku, Pane, lebo Ty si Ten, ktorý oblakmi zahaľuješ nebesá a pripravuješ dážď, rásť dávaš tráve po vrchoch. (Žalm 147,7. 8.)

Skrze Tvoj svätý dážď, nech je nadbytok obilia v krajine, nech sa vlní na štíte vrchov; ovocie jeho nech je ako Libanon a mešťania nech kvitnú ako tráva zeme. (Žalm 72,16.)

Pán dá dážď na osivo, ktorým obsejem moju pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý a moje stádo pasie na širokej lúke. (Iza 32,23.)

Privolám obilie, rozmnožím ovocie stromov i výnos poľa – ja Pán som povedal, aj to učiním. (Ezech 36,29. 30.)

Poľný strom vydá svoje ovocie, i zem vydá svoju úrodu, a budeš na svojej pôde v bezpečí. Potom poznáš, že ja som Pán, keď polámem ihlice tvojho jarma a vytrhnem ťa z ruky tých, ktorí si ťa podmanili. (Ezech 34,27.)

A spoznáte, že vy ste moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh. (Ezech 34,31.)

Príchod Pána je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. (Ozeáš 6,3.)

Rozosievam podľa spravodlivosti, žnem podľa lásky. Preoriem si úhor, lebo tu je čas hľadať Pána, dokiaľ nepríde a neskropí ma spravodlivosťou. (Ozeáš 10,12.)

Plesám a radujem sa v Pánovi, vo svojom Bohu, pretože mi dá dážď spravodlivosti a zošle mi dážď ranný a neskorý. (Jóel 2,23.)

Takto hovorí Pán: „Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde!“ (Ezech 34,26.)

Pán sa nenechá bez osvedčenia, ale činí mi dobre, dáva mi z neba dažde a úrodné časy a naplňuje moje srdce pokrmom a potešením. (Skut 14,17.)

Som ako zem, ktorá vpíja dážď, často na ňu padajúci, a plodím užitočnú bylinu a dostávam požehnanie od Boha. (Žid 6,7.)

Otče, trpezlivo vyčkávam vzácnu úrodu zeme, až sa jej dostane ranného a neskorého dažďa v Ježišovom mene! (Jak 5,7.)

 

Naplnil(a) som sa siedmimi duchmi Boha

 

Na pomoc volám Boha Izraelu, Teba, ktorý si sa mi stal Abba otcom, ktorý si ma požehnal, rozšíril si moje hranice, Tvoja ruka je vždy so mnou, podopieraš ma v pravde, a ochraňuješ ma pred každým nebezpečenstvom, aby som neuzrel(a) hriech. A všetko mi dávaš, čo si od Teba pýtam. (modlitba Jábesa –1Kron.4,10)

Požehnávaš ma Pane, a ustrážiš ma. Rozjasníš nado mnou svoju tvár, a si ku mne milostivý. Obrátiš svoju tvár ku mne a udelíš mi pokoj. (Áronovo požehnanie – 4Mojž. 6,24–26)

Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, a v Cirkvi Kristovej lásky, a v každom  jej zbore, ktoré pozdvihne, upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. A tak jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prút jeho utláčateľa bolo zlámané, ako v dňoch Midjánu vo svätom Mene Ježiš. (Iz. 9, 6. 7. 3)

Vzdialila sa ťarcha nepriateľa z môjho pleca, a jeho jarmo z môjho krku, a jarmo sa úplne zničilo pod pomazaním. Jarmo nepokoja a obťažovania sa úplne zničilo pod pomazaním. Na moje plecia sa dostali kľúče Ježišovho panovania  a vlády, a Ježišovo jarmo bolo zavesené na môj krk, ktoré je pre mňa ľahké a lahodné, skrze Ducha Svätého. (Iz. 22,24. Mat. 11,28–30)

Z Izajovho pňa vzišla ratolesť a z jeho koreňov vyrástol výhonok a priniesol ovocie. A tak Duch Hospodinov spočinie na mne, a prostredníctvom Neho som sa naplnil(a) celou plnosťou Božou v Kristovi. (Iz. 11,1. 2. Kol. 2,9.10)

Otče v Ježišovom mene sa modlím a prehlasujem, že je nado mnou duch Pána Ježiša, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch poznania a bázne Pána je nado mnou, a ja som so všetkým a s celou plnosťou nimi naplnený(á). (Iz. 11,1.2)

Som naplnený(á) všetkými siedmimi duchmi Boha, ktorí ako svetelné lampáše svietia pred Božím trónom naveky, a svojou celistvosťou vo mne mi prinášajú svetlo a oheň do môjho života. (Zj. 1,4. 4,5)

Naplnil(a) som sa duchom múdrosti, a tak som múdry(a) na každej mojej ceste. Ježiš Kristus sa mi stal múdrosťou od Boha, a ja som sa naplnil(a) Jeho múdrosťou. A múdrosť na mňa volá a ju počujem. (Iz. 11,2. 1Kor. 1,30. Prís. 8,1)

Naplnil(a) som sa duchom poznania, a tak poznám cesty Pánove a každú Jeho vôľu. (Iz. 11,2. Kol. 1,9)

Naplnil(a) som sa duchom rady, a tak počujem každú radu Obdivuhodného radcu, ktorý mi radí svojím pohľadom, a tak ako je napísané, tak aj je pre mňa pravdou: Duch Svätý ma uvedie do celej pravdy, lebo ku mne hovorí duchom radcu, a ja ho počujem. (Iz. 11,2. Žal. 32,8. Ján 16,13)

Naplnil(a) som sa duchom moci, a tak plnou mocou panujem nad každou silou nepriateľa, vo všemohúcom Mene Ježiš. Šliapem po hadoch a škorpiónoch, a nad každou silou nepriateľa, a nič mi nemôže uškodiť. (Iz.11,2. Rim.5,17. Luk.10,19)

Naplnil(a) som sa duchom známosti Hospodina, a tak dospejem v jednotu poznania a viery, pravého poznania Pána, čo je najväčším pokladom môjho života, a k úplnému poznaniu dokonalej vôle Pána, ktorú v poslušnosti aj vykonám. (Iz. 11,2. Kol. 2,2. 3)

Naplnil(a) som sa duchom chvenia a bázne Hospodinovej, a ako ich rozviažem nad vlastným životom a vylejem na nepriateľa, jednou cestou idú proti mne a siedmimi cestami utekajú predo mnou v bázni Hospodinovej. Kochám sa v bázni Hospodinovej, a nesúdim podľa videnia mojich očí, a nerozsudzujem podľa počutia mojich uší. (Iz. 11,2. 5Moj. 28,7. Iz. 11,3)

Naplnil(a) som sa duchom múdrosti a zjavenia v pravom poznaní Teba, čo mi Ty Abba Otče, Otec slávy v hojnosti poskytuješ, prostredníctvom svojho Ducha Svätého. (Ef. 1,17)

Naplnil(a) som sa podľa bohatstva Tvojej slávy mocou, silou dynamos, ktorého mi dávaš vo vnútornom človeku, prostredníctvom drahého Ducha Svätého. Túto svätú silu, silu vzkriesenia vylievam na svoju dušu, telo a na všetko na čo sa vzťahuje môj život. (Ef. 3,16)

Spoznám môj Kristus, Tvoju lásku čo prevyšuje každý rozum, aby som sa tak naplnil(a) Abba otče Tvojou celou plnosťou. (Ef. 3,19)

Naplnil(a) som sa Tvojím pokojom, ktorý si mi Ty môj drahý Ježiš získal krvou svojho kríža. (Ján. 14,27. Ef. 2,14. Kol. 3,15)

Naplnil(a) som sa Tvojou radosťou, a tvoja radosť zostáva vo mne, a je pre mňa posilou, a tak som silný(á) v pánovi, v Jeho mocnej sile, nepriateľ mi nemôže uškodiť. (Ján. 15,11. Fil. 4,4)

Žijem viac už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a tak Jeho láska žije vo mne, Jeho viera žije vo mne, jeho sila žije vo mne. Pre všetko osobné som zomrel(a), aby On mohol vo mne s úplnosťou prebývať. Jeho láska, jeho viera a jeho sila premohla svet, a tak som víťazom vo všetkom. (Gal. 2,20. 1Ján. 4,4. 5,4)

Drahý Duchu Svätý, obleč si na seba môjho ducha, dušu a telo, a vo všetkom mi prines úplnosť, postav ma na nohy, a zober ma na všetky moje cesty v Tvojej dokonalej vôli, v skrýši Tvojich krídel, v Mene Ježiš. (Ez. 2,1. 2. Iz. 63,9) Amen.

 

Jasajme v Pánovi!


Pane, teším sa z Tvojej sily, a len jasám nad Tvojou spásou. Vyplnil si mi túžbu srdca a neodoprel si mi žiadosť mojich úst. Veď si mi s požehnaním vyšiel v ústrety, položil si mi na hlavu korunu rýdzo zlatú. Prosil som Ťa o život, dal si mi ho, na večné veky dlhý život. Veľká je moja sláva pre Tvoju pomoc, dôstojnosť a velebu si vložil na mňa. Lebo si ma urobil požehnaným naveky, radosťou ma oblažuješ vo Svojej prítomnosti. Dúfam v Pána a nesklátim sa, lebo priazeň Najvyššieho je pri mne. (Žalm 21,2–8.)

Otče, toto je deň, ktorý učinil Pán: jasám a radujem sa v ňom, som šťastný! (Žalm 118,24.)

Plesám a radujem sa, lebo sa mi páči Tvoja pravda, a ustavične hovorím: Veľký je Pán, ktorý dožičí šťastie Svojmu sluhovi! (Žalm 35,27.)

Radujem sa v Tebe vždy! opakujem: Jasám v Tebe! Kochám sa v Tebe, Pane. (Fil 4,4. Žalm 119,47.)

Stále si staviam Pána pred seba; lebo mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a plesá moja duša; aj moje telo prebýva bezpečne. Ty mi dáš poznať cestu života: Pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť. (Žalm 16,8–9. 11.)

Velebím Ťa, Pane; blahoslavený som, lebo mojím Bohom je Pán. (Žalm 144,15.)

Otče, moje pery Ťa velebia a žehnám Ťa po celý svoj život. (Žalm 63,5.)

Otče, to vravíš vo Svojom Svätom Písme, že radostne zaplesáš nado mnou, obnovíš ma vo Svojej láske, s plesaním jasáš nado mnou. (Sof 3,17.)

Som vykúpený. So spevom, s plesaním a s večnou radosťou prichádzam pred Teba. Som v radosti, šťastí a veselosti, duch žiaľu, povzdychu, zármutku a bolesti utečie spredo mňa. Duch jasania, veselosti, radosti a smiechu je mojím dedičstvom. (Iza 51,11.)

Pane, Ty vychádzaš v ústrety tomu, kto uplatňuje s radosťou spravodlivosť a na svojej ceste sa rozpomína na Teba. (Iza 64,4.)

Milujem spravodlivosť a nenávidím neprávosť; preto ma pomazal Boh, môj Boh, olejom veselia. (Žid 1,9.)

Kráľovstvo Božie je vo mne, ktoré je spravodlivosťou a pokojom a radosťou v Duchu Svätom. (Luk 17,21. Rim 14,17.)

Napĺňam sa s Duchom svätým. Hovorím v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievam a plesám Pánovi srdcom. (Efez 5,18–19.)

Stále sa radujem, neprestajne sa modlím. Za všetko ďakujem, lebo taká je Božia vôľa pri mne v Kristovi Ježišovi. (1Tes 5,16–18.)

Moje radostné srdce je mi dobrým liekom, a veselosť mojej mysle mi prinesie uzdravenie. Svetlo a jas mojich očí potešuje srdcia iných. Mám dobrú zvesť pre všetkých, ktorá posilní kosti. Pane, daj mi počuť radosť, potešenie, nech mi zajasajú kosti. (Prís 17,22. 15,13. 30. Žalm 51,10.)

Pán sa zmiloval nado mnou a oslobodil ma, lebo našiel za mňa výkupné! Preto s plesaním môžem uzrieť tvoju tvár, vrátil si mi spravodlivosť. Môj život môže vidieť svetlo, svieti mi svetlo života. Pane, môj Bože, Tvoje útechy potešujú moju dušu. (Jób 33,24. 26. 28. 30. Žalm 94,19.)

A budem spievať piesne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budem sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Pánov ku Skale Izraela. (Iza 30,29.)

Môj Boh mi dal bohatstvo a majetok a dovolil mi jesť z toho a brať podiel i radovať sa za moju námahu, lebo Boh mi radosťou zamestnáva srdce. (Kaz 5,18–19.)

Otče, ďakujem Ti, že moje modlitby prinášajú ovocie. Pane, modlím sa, aby Tvoja radosť ostala vo mne a moja radosť aby bola úplná podľa Písma. (Ján 15,8. 11.)

Stal som sa Božou spravodlivosťou v Ježišovi Kristovi. Patrím do kráľovstva Božieho a žijem v spravodlivosti, pokoji a radosti v Duchu Svätom. (2Kor 5,21. Rim 14,17.)

Vzdávam Ti vďaku, Pane, že si mi oznámil cesty života a napĺňaš ma potešením pred Tvojou tvárou. (Skut 2,28.)

Potešuj nás toľko dní, koľko sme boli ponižovaní, toľko rokov, koľko sme zlé veci videli. A láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami, a utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk. (Žalm 90,15. 17.)

Boh nádeje ma naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby som sa mocou Ducha Svätého rozhojňoval v nádeji. (Rim 15,13.) Amen.

 

Vďaka Bohu, ktorý mi dáva vzrast


Vzdávam Ti vďaku, Otče, v mene Ježišovom, lebo Ty si Boh vzrastu. Otče, Ty mi dávaš vzrast. Tvoje Slovo mocne vzrastá a panuje v mojom srdci. (1Kor 3,6–7. Skut 19,20.)

Zveľadí ma Pán, mňa aj mojich synov. (Žalm 115,14.)

Vyvýšiš môj roh a pomažeš ma čerstvým olejom. (Žalm 92,11.)

Pán ma obohatí a rozhojní v láske. (1Tes 3,12.)

Tebe patrí všetka chvála, môj Pane, pretože moja viera pekne narastá a rozmáha sa vo mne láska. (2Tes 1,3.)

Príslušne rastiem v chrám svätý v Ježišovi Kristovi, v mojom Pánovi; som v Duchu zbudovaný v príbytok Boží. V každom ohľade rastiem v Ňom, ktorý je Hlava, v Kristovi. (Ef 2,21–22. 4,15.)

Pridŕžam sa Ťa, Pane, pospájaný kĺbami a šľachami si nájdem pomoc a rastiem Božím vzrastom. (Kol 2,19.)

Pán Ježiš spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého údu pomôžem telu rásť, aby sa budovalo v láske. (Efez 4,16.)

Za to sa modlím, Otče, aby sa moja láska vždy viac a viac rozhojňovala v Tvojom poznaní a vo všetkej rozumnosti. (Fil 1,9.) V mene Ježiša Krista! Amen.

 

 

Aké drahé sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože


Pane, vo svojom Svätom Slove hovoríš: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania. (Rim.12,2)

Aj to je napísané: A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou i posvätením i vykúpením. (1.Kor.1,30) Podľa pravdy Slova je vo mne Kristova myseľ. (1.Kor.2,16)

V mene Ježiš si strážim svoje myšlienky a borím úmysly a každú povýšenosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zachytávam každú myšlienku a podrobujem ju do poslušnosti Krista. (2.Kor.10,5)

Prikazujem svojej mysli, aby myslela iba Tvoje myšlienky. Myseľ, myšlienky, preberám nad vami moc v mene Ježiš. Myseľ, Ježišovom mene ti prikazujem, aby si namiesto myšlienok strachu a neviery myslela tie vyššie myšlienky, ktoré sú Božie myšlienky. Aby si chodila tými vyššími cestami, ktoré sú Božie cesty. Myseľ prikazujem ti, aby si sa nepripodobňovala tomuto svetu, nepripodobňuj sa neveriacim myšlienkam sveta, ale sa premeň pomocou obnovenia sa Slovom, a skúmaj čo je dobrá, príjemná a dokonalá vôľa Božia, a iba o tom rozmýšľaj, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, mravne čisté, ľúbe a úctyhodné, o tom, čo je cnostné a chvályhodné. (Iz.55,9. Rim.12,2. Fil.4,8)

Môj drahý Ježiš, prevzal(a) som moc nad vlastnou mysľou. Vkladám ju do Tvojich rúk, ako môjmu Veľkňazovi, pokrop moju myseľ svojou svätou krvou, a Ty oživ moju myseľ. Daj mi Tvoje myšlienky, lebo ja chcem myslieť tie vyššie myšlienky, ktoré sú Tvojimi myšlienkami. Otvor moju myseľ, vdýchni na ňu svojím Duchom Svätým, aby som mohol(a) porozumieť Písmo. Ponúkam Ti moju myseľ, používaj moju myseľ, mysli Tvoje myšlienky cez moju myseľ. Vlož moju myseľ do Tvojej. Môj drahý Ježiš, nech sa moja myseľ zrastie s Tvojou, aby som mohol(a) vždy myslieť Tvoje myšlienky, vodne aj v noci. (Luk.24,27.31)

Z Tvojej dobrej vôle, ktorá panuje nado mnou myslím myšlienky Ducha, ktoré sú život a pokoj. Dávam Ti vďaku , môj Nebeský Otče, že mi v tom prichádza na pomoc drahý Duch Svätý, lebo On ku mne hovorí, to čo počuje, a zjavuje mi budúce. On ma všetkému naučí, a pripomenie mi zakaždým Tvoje Slovo. (Rim.8,6. Ján. 16,13. 14,26)

Prikazujem mojim duchovným očiam, aby z nich spadla opona, v mene Ježiš, aby videli. Mojim duchovným ušiam prikazujem, aby sa otvorili a aby počuli. A tak dostanem úplné nahliadnutie môj Bože do Tvojich ciest a Tvojho úmyslu, plánov, myšlienok a vôle. Moje srdce sa raduje, a žehnám Ťa, aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, oh môj Bože. Aký nesmierny je ich počet. Otče, každá moja myšlienky si iba Ty. (Žal.139,17)

 

Posväť sa meno Tvoje


Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu. (Žalm 103, 1.) Chválim meno Pánovo, požehnané buď meno Pánovo odteraz až naveky. Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Pánovo. (Žalm 113, 1–3.)

Posväť sa meno Tvoje, Elohim, Stvoriteľ nebies a zeme, ktorý si od začiatku. (1Mojž 1, 1.) Všetko chváli prácu Tvojich rúk, nech je požehnané Tvoje meno naveky. Som požehnaný Pánom, ktorý ma ovenčil slávou a dôstojnosťou. (Žalm 113, 2. 8, 6. 115, 15.) Si Bohom moci a sily.

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, El-Shaddai, všemohúci Boh požehnania. (1Mojž 17, 1.) Ty si Boh, ktorý je viac ako dostatočný. Ty si mojím štítom, všetky moje potreby naplníš, Ty si Boh hojnosti. (1Mojž 15, 1.) Požehnaný je Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý ma v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. (Efez 1, 3.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Adonáj, voláš sa Pánom celej zeme. (Józ 3, 11. 13.) Ty si stále a všade prítomná plnosť, v Ježišovi zjavený Boh. Sláva Otcovho Jednorodeného, stelesnené Slovo, Ježiš, ktorý si plný milosti a pravdy. Z Tvojej plnosti som vzal milosť nad milosť. (Ján 1, 14. 16.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Jire, Boh starostlivosti, ktorý vidíš všetky moje potreby a uspokojíš ich podľa Tvojho bohatstva slávne v Kristovi Ježišovi. Ty sa postaráš o mňa. (1Mojž 22, 14. Fil 4, 19.) Nemám nedostatok v nijakom dare milosti, nakoľko som v Ňom obohatený všetkým, každým slovom a všetkým poznaním. (1Kor 1, 5. 7.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Raffa, Pán, môj Liečiteľ. (2Mojž 15, 26.) Odpustil si mi všetky moje viny a uzdravil si mi všetky moje choroby. (Žalm 103, 3.) Ježiš na vlastnom tele vyniesol moje hriechy na drevo a tak som odumrel hriechom a žijem spravodlivosti. Jeho krvavé rany ma uzdravili. (1Pet 2, 24.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Nissi, Pán, moja Zástava, ktorý bojuje miesto mňa a vedie ma k víťazstvu. (2Mojž 17, 15.) Pánova láska je Jeho zástavou nado mnou. (Pies 2, 4.) Vďaka Bohu, ktorý mi všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste mi dáva zjavovať vôňu svojho poznania. (2Kor 2, 14.) Víťazom som sa stal krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva. (Zjav 12, 11.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve M’Kaddesh, Pán, môj Posvätiteľ. (3Mojž 20, 8.) Ja som z Boha v Ježišovi Kristovi, ktorý je mi posvätením. (1Kor 1, 30.) Velebím Ťa, Pane, lebo si ma posvätil Tvojou pravdou. (Ján 17, 17.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Salom, Boh pokoja. Ježiš mi Jeho pokoj dal. Ježišova krv bola vyliata za môj pokoj, On znášal trest za môj pokoj. Preto sa neznepokojuje moje srdce a nebojím sa. (Ján 14, 27. Iza 53, 5.) A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť moje srdce a myseľ v Kristovi Ježišovi. (Fil 4, 7.) A sám Boh pokoja ma skrznaskrz posvätí a pri príchode môjho Pána Ježiša Krista zachová môjho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. (1Tes 5, 23.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Cidkénu, Pán, moja spravodlivosť. (Jer 23, 6.) Ďakujem ti, môj Bože, že Ježiša, ktorý nepoznal hriech, si urobil hriechom za mňa, aby som v Ňom bol spravodlivosťou pred Tebou. (2Kor 5, 21.) Zdarma som ospravedlnený z Tvojej milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. (Rim 3, 24.) Stal som sa Božou spravodlivosťou v Ježišovi Kristovi. Patrím do Božieho kráľovstva a žijem v spravodlivosti, pokoji a v radosti v Duchu Svätom. (2Kor 5, 21. Rim 14, 17.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Roi, Pán, môj Pastier, nebudem mať nedostatku. Na zelených pastvinách ma pasieš a k vodám osviežujúcim ma privádzaš. Občerstvíš moju dušu, po spravodlivých cestách ma vodíš pre Svoje meno. (Žalm 23, 1–3.) Ježiš je Dobrý Pastier, ktorý obetoval Svoj život, aby som mal život a to v hojnosti. (Ján 10, 10–11.) Ja
počujem hlas Dobrého Pastiera a hlas nepriateľa neposlúcham. (Ján 10, 27.)

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje.

Posväť sa meno Tvoje, Jahve Samma, Pán je tam. (Ezech 48, 35.) Ty si so mnou po všetky dni až do konca sveta, (Mat 28, 20.) nikdy ma neopustíš a nikdy ma nezanecháš. (Žid 13, 5.) Takto mi vravíš: Neboj sa, lebo Ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Tvoj Boh, posilním ťa, pomôžem ti a svojou spásonosnou pravicou spravodlivosti ťa podopriem. Lebo Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa držím za pravicu a vravím ti: Neboj sa, ja ti pomôžem. (Iza 41, 10. 13.) Ja, Pán, ktorý kráčam pred tebou, ja budem s tebou, nenechám a neopustím ťa: neboj sa a nemaj strach. (5Mojž 31, 8.) Pán, môj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ma, ani ma nezahubí, ani nezabudne na zmluvu, ktorú mi potvrdil prísahou. (5Mojž 4, 31.) Ďakujem Ti, môj Otče, za Tvoju večnú vernosť, v Ježišovom mene.

Žehnám Ťa, Pane, obeť vďaky a chvály Ti vzdávam, posväť sa meno Tvoje. Amen.

 

Ako je on, tak som aj ja na tomto svete

(Oblečený vo zväzku Pána Ježiša)

 

Múdrosť Pána Ježiša je mojou múdrosťou.

Myseľ Pána Ježiša je mojou mysľou.

Rada Pána Ježiša je mojím vedením.

Moc Pána Ježiša je mojím kraľovaním.

Poznanie Pána Ježiša je mojím vzácnym pokladom a večným životom.

Bázeň Pána Ježiša je strachom mojich nepriateľov.

Zjavenie Pána Ježiša je mojím porozumením.

Svätosť Pána Ježiša je mojou svätosťou.

Čistota a bezúhonnosť Pána Ježiša je mojou bezúhonnosťou.

Láska Pána Ježiša je večným ohňom v mojom srdci.

Myšlienky Pána Ježiša sú mojimi myšlienkami.

Cesty Pána Ježiša sú mojimi cestami.

Pokoj Pána Ježiša je mojím pokojom.

Krása Pána Ježiša je mojou krásou.

Sláva Pána Ježiša je mojím svetlom.

Milosrdenstvo Pána Ježiša je mojím vykúpením.

Spravodlivosť Pána Ježiša je mojou spravodlivosťou.

Život Pána Ježiša je mojím večným životom.

Konanie vôle Pána Ježiša je mojím pokrmom.

Radosť Pána Ježiša je mojou silou.

Bohatstvo Pána Ježiša je mojím dedičstvom.

Prozreteľnosť Pána Ježiša je mojím bezpečím.

Všemohúca pravica Pána Ježiša je mojím oslobodením.

Slovo Pána Ježiša je mojím vyznaním.

Krv Pána Ježiša je mojím vykúpením.

Rany Pána Ježiša sú mojím uzdravením.

Som údom tela Pána Ježiša, z Jeho tela a z Jeho kostí.

Som z tela Pána Ježiša, som dokonale zdravé telo.

Som z kostí Pána Ježiša, mám dokonale zdravé kosti.

Som zo žíl Pána Ježiša, mám dokonale zdravý krvný obeh.

Ako v Ježišových žilách prúdi Božia sláva, tak prúdi zdravá krv v mojich žilách.

Od hlavy až po päty som ako Pán Ježiš Kristus, lebo.

na môjho ducha si oblečiem Abbu, Otca môjho Ducha,
na moju dušu si oblečiem drahého Ducha Svätého,
vodcu a utešovateľa mojej duše,

na moje telo si oblečiem Veľkňaza a Kráľa,
Pána Ježiša Krista, ktorý je Veľkňazom môjho vyznania,
Pôvodcom a slávnym Dokonávateľom mojej viery,

na moju myseľ si oblečiem Kristovu myseľ,
na moje popudy si oblečiem Kristov popud,
na moju vôľu si oblečiem Kristovu vôľu.

 

SILOU ZVIAZANIA

Moje myšlienky spojím s myšlienkami Pána Ježiša.

Moje cesty spojím s cestami Pána Ježiša.

Moju vôľu spojím s vôľou Pána Ježiša.

Každú bunku a každý orgán môjho tela,
predurčené na uzdravenie,
spojím so svätými ranami Pána Ježiša,
ktoré z Božej vôle a predurčenia
Pán Ježiš pretrpel pre moje uzdravenie.

Aby každý môj skutok
bol na slávu Božiu,
aby som bol požehnaný na všetkých mojich cestách
aby som bol požehnaním.

Ruky Pána Ježiša
sú mojím vkladaním rúk, a preto
slepí vidia, hluchí počujú,
chromí chodia, mŕtvi vstanú
a Kráľovstvo Božie sa zvestuje na celom svete.

Lebo ako je On po pravici Otca v nebi,
tak sme aj my v tomto svete.

Božia sláva v tvári Kristovej
je mojím večným svetlom a žiarením.

Slávou a velebou Pánovou kráčam dopredu
za pravdu, lásku a spravodlivosť,
pravica Pána Ježiša
ma učí činiť úžasné skutky. Amen!

 

Počuj Izrael, tvoj Boh sa ženie po nebi na pomoc tebe


Počuj Izrael, tvoj Boh sa ženie po nebi na pomoc tebe vo Svojej velebe po oblakoch. Útočiskom je ti, Izrael, Boh odveký a dolu vládnu Jeho večné ramená. On zaženie pred tebou nepriateľa a riekne: Vyhub! (5Mojž 33,26. 27.)

Neprekvapí Izrael žiaden nepriateľ, nešľachetník ho nepotlačí, lebo Pán rozdrví pred ním jeho nepriateľov a jeho nenávistníkov pozráža. (Žalm 89,23. 24.)

Preto prebýva Izrael v bezpečí, prameň Jákobov je osobitne v krajine obilia a muštu a z jeho neba kvapká rosa. Blahoslavený si, Izrael! Kto ti je podobný? Ľud, zachránený Pánom; On je tvojím ochranným štítom, tvojím slávnym mečom! Líškať sa ti budú tvoji nepriatelia, ty však budeš kráčať po ich výšinách. (5Mojž 33 28. 29.)

Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale Ty ich pokarháš a ujdú ďaleko, zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom a ako krútňava povíchricou! V čase večernom, ajhľa, hrôza! Skôr, ako príde ráno, už ich niet. To je údel tých, čo Jeruzalem olupujú, a lós tých, čo ho plienia. (Iza 17,13. 14.)

Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila hriešnych. Prestal útlak a skončilo sa pustošenie, preč je z krajiny ten, čo ju deptal. (Iza 33,14. 16,4.)

Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov! Tvoje oči uvidia Jeruzalem; pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje, jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. (Iza 33,20.)

Nespočinie prút bezbožných nad údelom spravodlivých. No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé cesty, Pane, zažeň ich i s páchateľmi neprávostí! Pokoj nad Izraelom! (Žalm 125,3. 5.)

Pán zlámal prút bezbožných, palicu panovníkov. Veru uvidia moje oči, ako sa upokojil poháňač, ako sa upokojilo násilie. Lebo Pán sa zmiluje nad Jákobom a ešte si vyvolí Izrael; a usadí ich na ich vlastnej pôde a podmania si svojich poháňačov. (Iza 14,5. 4. 1. 2.)

Každé ráno ničím všetkých bezbožníkov krajiny, všetkých, čo pášu neprávosť, vyhubím z mesta Pánovho. Nie, nedrieme a nespí Ochranca Izraela. (Žalm 101 8. 121,4.)

Spravodlivý je Pán, rozťal povrazy bezbožníkom. Zahanbia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si ho za príbytok. (Žalm 129,4. 5. 132,13.)

Ty, Pane, povstaň a zľutuj sa nad Sionom; lebo tu je čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa. Lebo Tvoji služobníci si obľúbili jeho kamene a ľúto im je jeho trosiek. Pohania sa budú báť mena Pánovho a všetci králi zeme Tvojej slávy. Lebo Pán vystavil Sion a zjavil sa vo Svojej sláve. K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. Pretože zhliadol zo Svojej svätej výsosti, Pán pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti, aby zvestovali na Sione meno Pánovo a Jeho chválu v Jeruzaleme. (Žalm 102,13–21.)

Nieto nehody ani hynutia, ani náreku, ani bombardovania na uliciach Jeruzalema, ani v celom Izraeli. (Žalm 144,14.)

Jeruzalem, ty pekne vystavený, si ako mesto spojené v jeden celok. Tu prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby na svedectvo Izraela velebili meno Pánovho. Ako je napísané: Otče, prosím o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne a majú hojnosť tí, čo ťa milujú! Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom Pána, nášho Boha, prosím o tvoje blaho. (Žalm 122,3–9.)

Izrael, dúfaj v Pána, lebo u Pána je milosť a u Neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho súžení. (Žalm 130,7–8. 25,22.)

Pozdvihujem oči k vrchom, odtiaľ mi príde pomoc. Moja pomoc je od Pána, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť mojej nohe; môj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Moju vieru si pozdvihnem k Ochrancovi Izraela a vyhlasujem skrze moc, ktorú som od Neho dostal, že v Izraeli sa nič iné nemôže udiať, iba to, čo je napísané, čo bolo predurčené z dokonalej vôle Pána. Postavím sa proti práci, plánu a časovaniu diabla, zlomím jeho silu, zakážem a zničím jeho plány a úmysly v Ježišovom mene. (Žalm 121,1. 4. Mat 18,18.) Amen.

 

Mocenská modlitba proti duchu antisemitizmu


Drahý Nebeský Otče, v Ježišovom mene prichádzam pred Tvoj trón milosti, aby som získala milosrdenstvo a našla milosť kvôli prenasledovaniu židov v našej krajine a dostala pomoc v čase súženia. (Žid. 4,16.)

Tvoje živé, účinné a všemohúce slovo dvíham pred Tvoj trón, a všetky tie národy, organizácie, strany a osoby, ktoré prenasledujú Tvoj vyvolený ľud. (Žid. 4,12. 16.)

Viem, že sa staráš o svoje slovo, a napĺňaš ho s láskou a s radosťou. Ak nosím a obraciam Tvoje slovo vo svojom srdci a svojich ústach ako Boží meč, ktorý je ostrejší ako každá dvojsečná zbraň, Ty ma s radosťou počúvaš, a veľkou rýchlosťou odpovedáš na moje modlitby, a aj všetko vykonáš. (Jer. 1,12. Rim. 10,8. Žid. 4,12.)

Otče, hľadiac na Abraháma a na jeho semä si riekol: Učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa, a vyvýšim tvoje meno, a budeš požehnaním. A požehnám tých čo ťa žehnajú, a ten kto ťa preklína, bude prekliaty, a v tebe budú požehnané všetky národy Zeme. V krvi si na to prisahal a zapečatil svätou krvou. (1Moj. 12,2. 3.)

Podľa toho, sa tý čo prenasledujú a preklínajú tvoj ľud dostávajú pod kliatbu, lebo kliatba vyslovená bez dôvodu sa vráti späť na hlavu toho, kto ju vyslovil. Otče, prosím, nech sa otvoria oči tým, ktorý takto konajú z nevedomosti alebo z neposlušnosti. (Prís. 26,2.)

Ako úd Kristovho tela som bol (a) pozdvihnutý (á) na to miesto moci, kde vysoko trónim a panujem spolu s Kristom nad všetkými mocnosťami, kniežatstvami, vrchnosťami, panstvom, duchovnou mocou a nad každým menom, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom, a tým aj nad duchom antisemitizmu. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Všetky tieto sily boli zvrhnuté pod nohy Kristovho tela, preto v Ježišovom Mene preberám moc nad všetkými kniežatstvami, mocnosťami, svetovládcami temnosti tohoto veku, a duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach a zakazujem im, aby vyvolávali antisemitizmus v našej krajine. V Ježišovom Mene zakazujem, aby privolávali kliatbu na našu krajinu. Navyše prikazujem všekým týmto silám, aby ustúpili od svojej práce a uvoľnili svojich zajatcov, cez ktorých doteraz pôsobili, a nech opustia našu krajinu, a už sa nikdy viac nevrátili. Všetka sila tmy nech sa vzdiali z krajiny, a nech panuje svetlo slova v Ježišovom neme. Povolávam zajatcov satana, ktorých v tejto práci zla používal, z tmy do svetla, a vyzývam ich, aby sa obrátili a prijali spasenie v Ježišovom mene. Tak sa naplní slovo, podľa ktorého tí čo sedia v tme, uvidia veľké svetlo, Otče z tvojej dobroty a milosti, v Ježišovom mene. (Ef. 1,20. 21. 6,12. Mat. 4,16.)

Semeno antisemitizmu, jeho živnú pôdu a všetky výhonky v Mene Ježiš preklínam na pôde našej krajiny, a tie od koreňa vyschnú a tak neprinesú ovocie a neprivodia na krajinu kliatbu. (Mar. 11,23.)

Na neposlušných a namyslených nech padne Tvoja bázeň a oheň Tvojho hnevu, aby sa naučili, že Ty si Boh Abraháma, Izáka, Jákoba a Izraela a Ty si Boh pomsty, a ako si povedal tak i vystrieš svoju ruku a vykonáš. (Rim. 12,19.)

Takto hovorím Tvojmu prenasledovanému ľudu s chvejúcim srdcom: Buďte silní a nebojte sa! Hľa váš Boh prichádza na pomstu, Boh čo sa odplatí, prichádza a vyslobodí vás! (Iza. 35,4.)

Súď sa Pane stými čo sa súdia s tvojim ľudom, bojuj s tými čo bojujú proti nim. Pane chop sa kopije a štítu a povstaň na pomoc svojmu ľudu. Vezmi kopiju a postav sa do cesty tým ktorí ich honia, posmeľuj svoj ľud. Pane Ty si spasiteľ tvojho ľudu. Nech sa pýria a hanbia tí čo útočia na život tvojho ľudu, nech uhnú späť a rumenejú studom. Nech sú jako plevy pred vetrami, a anjel Hospodinov nech ich honí. Nech je ich cesta tmavá a klzká a anjel Hospodinov nech ich stíha. Lebo bez príčiny prenasledujú Tvoj vyvolený ľud, nech sa obráti na ich hlavu ich zlo. A ja plesám v Pánovi, radujem sa v jeho spasení. Kto je Tebe podobný Pane? Čo mocnou rukov vytrhneš bedára z rúk silnejšieho, chudobného a sužovaného z moci toho čo ho zdiera. (Žal. 35,1–6.)

Budem Ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení, chváliť Ťa budem v mocnom zástupe ľudu, že duch antisemitizmu opustil našu krajinu, lebo som v mene Ježiš prevzal(a) moc nad jeho duchovnou silou. Božie slovo mocne narastá a preberá moc v našej krajine, v živote ľudí, a srdcia sú naplnené Tvojím spasením, Tvojou láskou, a radosťou z Tvojho oslobodenia, na veky. Amen. (Žal. 35,18.)

Jasne, jako takí, ktorí z Boha pred Bohom v Kristu hovorím: Slovenský ľud žehná Boha Izraela, a žehná jeho vyvolený národ, preto aj Boh prikáže požehnanie na našu krajinu a na v nej žijúci ľud, v mene Ježiš (2Kor. 2,17. 1Mojž.. 12,3.)

Anjeli, choďte, a vyslovené slovo vykonajte v mene Ježiš. (Žal. 103,20.)

 

Modlitba útechy, ak v rodine prišlo k úmrtiu


Otče, ďakujeme, že máme takého Veľkňaza, ktorý porozumie nášmu žiaľu a spolucíti s nami v čase smútku. Pristupujem teda s dôverou ku trónu milosti, aby … (meno) dostal útechu, dostalo sa mu milosrdenstva a našiel milosť a pomoc v pravý čas. (Žid 4, 15–16.) Otče, ďakujem Ti, že … (meno) prijíma útechu a v jeho srdci niet smútku, nezarmucuje sa ako ostatní, ktorí nemajú nádeje, lebo on verí: ako Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. (1Tes 4, 13–14.)

Otče, prosím Ťa, uteš … (meno) podľa Tvojho Božieho slova: „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni k potešeniu dôjdu.“ (Mat 5, 4.) Ježiš, ty si prišiel preto, aby si uzdravoval skrúšených srdcom. (Luk 4, 18.) Otče, v Ježišovom mene uteš … (meno) , lebo Ty ho miluješ, večným potešením a dobrou nádejou milosti ho obdaruj. (2Tes 2, 16.) Požehnaný je Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia.

Ty potešíš … (meno) v každom súžení, trápení a nešťastí, aby aj on dokázal poskytnúť utešenie tým, ktorí sa dostanú do nešťastia, s takým potešením, ktorým si ho ty potešoval. (2Kor 1, 3–4.)

Ďakujem, Otče, že potešíš každého smútiaceho. Smútiacemu dáš veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti. So srdcom plným vďačnosti Ti ďakujem, môj Nebeský Otče, v Ježišovom mene. (Iza 61, 3.) Amen.


 

Na stiahnutie modlitebné knihy
Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket.
További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban talál.