Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

Pokrm viery

Pokrm našej viery v denných dávkach

18. DECEMBER
Stelesnenie

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh[…] A on, to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. — ev.JÁNA 1,1.14.

Výkladový slovník Webster slovo stelesnenie určuje nasledovne: „Zjednotenie Božstva s človekom v Ježišovi Kristovi.“

Stelesnenie bolo jediným riešením na ľudský problém — jediná nádej na to, aby sa človek mohol znova zjednotiť s Bohom. Každé náboženstvo, ktoré popiera stelesnenie Boha v Ježišovi Kristovi je falošné.

Táto večná bytosť, ktorú volajú Immanuel — Boh je s nami, alebo Ježiš Kristus — na tomto mieste má meno Slovo. Slovo bolo na počiatku. Slovo bolo u Boha — v spoločenstve s Bohom, spolu vypracovali Jeho vôľu. Boh stvoril svet Slovom.(Žid.1,2. Ján 1,3) Táto večná bytosť bola Bohom! Mala rovnakú povahu. Existovala v rovnakej podobe, a bola rovnocenná s Bohom. (Fil.2,6) Táto bytosť sa stala telom! Slovo sa stalo človekom — do takej miery človekom, ako keby nikdy nebola nikým iným, a predsa neprestala byť tým, kým bola dovtedy. Slovo si vytvorilo domov medzi nami, a my sme hľadeli na Božiu Slávu.

Prehlásenie: Ježiš prišiel preto, aby prebýval v tele z mäsa, aby som sa ja mohol (mohla) znovu zjednotiť s Otcom. Ježiš sa stal takým, ako som ja, aby som ja mohol (mohla) byť taký(á), ako On. Ja budem chodiť v tom svetle, ktoré prinieslo stelesnenie pre mňa. Ja som sa opäť zjednotil(a) so svojím Nebeským Otcom!

 

17. DECEMBER
Pokora

Ktorý [Ježiš Kristus] súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu,   ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom  a súc v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. —  FILIPANOM 2,6-8.

Kristus vždy existoval v Božej podstate. On sa ale zriekol (zmaril) seba samého, prijal podobu sluhu, stal sa podobný ľuďom. Toto sa dá úplne oddeliť od prirodzeného splodenia, a poukazuje to na Boží zásah: Je to zázrak. Najprv Boh vyňal Krista z nebeského Božstva — potom Ho vložil do maternice panny, aby sa zjednotil s fyzickým telom prostredníctvom jedinečného splodenia.

Preto vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a posvätného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo...(Žid.10,5).

Boh vytvoril telo — jedno výnimočné telo — tejto Bytosti, ktorú nazývajú Božím Synom. Počas stelesnenia sa Kristus stal človekom!

Prehlásenie: Ďakujem Ti, Ježiš, že Ty si sa zriekol seba samého, a stal si sa podobným ľuďom. Toto bola naša jediná nádej. Ďakujem Ti, že Ty si sa pokoril, bol si poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Tebe, Otče, zasa ďakujem, že si Ho tak veľmi povýšil, a daroval si Mu také meno, ktoré je nad každé meno. Na toto meno sa skutočne pokloní moje koleno, a môj jazyk skutočne vyznáva, že Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. (Fil.2,9 -11)

 

16. DECEMBER
Na ďalšie rozjímanie

Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť. —  KOLOŠANOM 1,19.

Božie Slovo jasne vyučuje, že náš Spasiteľ je božieho pôvodu. Sú Mu pridelené  nasledovné božie úrady:

Stvoriteľ (Kol.1,16) • Prostredník Boha (1.Tim.2,4-5) • Hlava Cirkvi (Kol.1,16-20) • Spasiteľ (2.Pet.3,2) • Sudca (2.Tim.4,1) • Všetko Nesúci (Žid.1,1-3) • Dávajúci večný život (Ján.10,28) • Pán a Kristus (Sk.Ap.2,36) • Vzkriesenie a Život (Ján.11,25)

Kristovi sa pripisuje Boží charakter. Obyčajný ľudia majú hriešnu povahu, Ježiš Kristus ale nie je obyčajný človek. On je:

Svätý od narodenia (Luk. 1,35) Pravdivý (Iz. 53,11) • Verný (Iz. 11,5) • Pravda (Ján. 14,6) • Spravodlivý (Ján. 5,30) • Bez lesti (1.Pet. 2,22) • Bez viny (2.Kor. 5,21) • Nepoškvrnený (1.Pet. 1,19) • Nevinný (Mat. 27,4) • Vyšší nad nebesia (Žid. 7,26) • Poddávajúci sa pozemským rodičom (Luk. 2,51) • Horlivo milujúci (Ján. 2,17) • Krotký (Mat. 11,29) • Pokorného srdca (Mat. 11,29) • Milosrdný (Žid. 2,17) • Trpezlivý (Iz.53,7) • Zhovievavý (1.Tim. 1,16) • Ľútostivý (Mat. 15,32) • Seba zapierajúci (2.Kor. 8,9) • Pokorný (Fil. 2,5–11) • Poslušný (Luk. 22,42) • Odpúšťajúci (Luk. 23,34)

Prehlásenie: Ježiš Kristus je hoden. Dávam vďaku Bohu za toho, ktorý je hoden. Dávam vďaku Bohu za túto Božiu osobu. Ďakujem Bohu že On je stvoriteľ, že zo slávy prišiel na zem, aby sa stal Prostredníkom, Hlavou cirkvi, Spasiteľom, Sudcom, Všetko nesúcim ,Život dávajúcim, Pánom a Vykupiteľom. Vďaka Bohu, že táto hodnotná osoba je mojím Pánom.

 

15. DECEMBER
Na rozjímanie

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazvú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.  —  IZAIÁŠ 9,6.

Božie mená a adresy pridelené Ježišovi dokazujú, že je podľa povahy božský, a je súčasťou Božstva:

IMMANUEL (Mat.1,23) • BOH (Ján 1,1) • PÁN (Luk. 19.34) • PÁN VŠETKÉHO (SK.Ap.10,36) • PÁN SLÁVY (1 Kor. 2,8) • PREDIVNÝ, RADCA, SILNÝ BOH, OTEC VEČNOSTI, KNIEŽA POKOJA (Iz.9,6) • PÁN KRISTUS (Luk.2,26) • SYN BOHA (Rim.1,4) • BOŽÍ SYN (Ján 3,17) • BOŽÍ MILOVANÝ SYN (Mat.3,17) • JEDNORODENÝ SYN BOŽÍ (Ján.3,18) • ALFA A OMEGA, POČIATOK A KONIEC (Zjav.22,13) • PÁN (Sk.Ap.9,17) • SYN NAJVYŠŠIEHO (Luk.1,32) • CHLIEB BOŽÍ (Ján.6,33) • SVATÝ BOŽÍ (Mark.1,24) • SVATÝ SYN BOHA (Sk.Ap.4,30) • KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV (Zjav.19,16) • PÁN A SPASITEĽ (2.Pet.3,2) • SLOVO BOŽIE (Zjav.19,13)

Prehlásenie: Ježiš je môj Pán. Meno môjho Pána je Immanuel, Boh, Pán, Boží Syn, Pán Všetkého, Predivný, Radca, Silný Boh, Otec Večnosti, Knieža Pokoja, Pán Kristus, Syn Boha, Boží Milovaný Syn, Jednorodený Syn Boží, Alfa a Omega, Počiatok a Koniec, Pán, Syn Najvyššieho, Chlieb Boží, Svätý Boží, Svätý Syn Boha, Kráľ Kráľov a Pán Pánov, Pán a Spasiteľ, Slovo božie! To všetko je môj Pán! Niet divu, že satan nado mnou nemôže panovať!

 

14. DECEMBER
Existuje od počiatku

A ty, Bet-lehem, Efrata, hoci si primalý medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho pôvod je od pradávna, od počiatku. —  MICHEÁŠ 5,2.

Toto pozoruhodné prorocké slovo, ktoré hovorí o tom, Ktorý sa narodí z rodu Júdu, Ktorý bude panovať nad Izraelom, vyhlási: Jeho pôvod je od počiatku, od pradávna. On sa prechádzal po večnostiach, a zanechával svoje stopy na vekoch!

Ľudia väčšinou hľadia len na fyzikálnu stránku Ježišovho narodenia, a rozprávajú o Ňom, ako malom novorodencovi, hoci On existoval už aj pred tým, u Otca, od počiatku!

Tá osoba, ktorú my poznáme ako Ježiša, je jednou z troch Božích osôb. Božia existencia nemá počiatok.

Prehlásenie: Pôvod môjho Pána, Krista, je od počiatkov, od večnosti. Ako Boh nemá začiatok. Predsa prišiel do tohto sveta, aby ma vyslobodil spod moci satana. Ja môžem svoj život zveriť na túto Večnú Osobu.

 

13. DECEMBER
Semeno

Veď Pán stvorí čosi nové na zemi: Žena obkľúči muža. — JEREMIÁŠ 31,22.

Adam bol stvorený. Všetci ostatní ľudský potomkovia prišli na svet prirodzeným počatím. Ak by sa bol Ježiš narodil z prirodzeného počatia, bol by padlým duchom.

Rimanom 5,12 nám ale hovorí: „Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“

Človek je podriadený smrti, satanovi. Takýmto spôsobom semeno človeka vie splodiť iba ďalšieho padlého človeka. Preto Vykupiteľ nemôže byť podriadený smrti. Zasľúbené semeno mohlo byť len to, nad ktorým satan nemal žiadne zákonné právo, alebo moc. Muselo byť splodené Božou výnimočným zásahom!

Slová, ktoré Boh prehovoril prostredníctvom proroka Jeremiáša, by sa dali doslovne preložiť takto: „Jedna žena bude obklopovať (vo svojom tele) ľudské dieťa.“ Maternica panny bola iba nádržou na nosenie svätého semena, kým neprišlo na svet.

Prehlásenie: Ďakujem Ti, Otče, za Tvoj obrovský plán vykúpenia. Som taký(á) šťastný(á), že si na zemi nastolil nový poriadok! Som taký(á) šťastný(á), že si poslal svoje sväté Semeno, aby nás vykúpilo!

 

12. DECEMBER
Immanuel

Vtedy riekol prorok: Nože počujte, dome Dávidov: Či vám je to málo unavovať ľudí, že unavujete ešte i môjho Boha? Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. —  IZAIÁŠ 7,13-14.

Boh prehovoril cez svojich prorokov, sľúbil, že príde Vykupiteľ, ktorý prelomí panstvo satana a navráti človeku jeho stratené panovanie. Prorok Izaiáš napríklad hľadel do budúcnosti a poukázal na Dávidovu dcéru, ktorá o 750 rokov porodí sľúbeného Vykupiteľa.

„Sám Pán vám dá znamenie“, prorokoval Izaiáš. „On vám ukáže zázrak, výnimočnú, nie každodennú vec.“ Čo to bude?
Panna počne a porodí syna. Jedna panna porodí syna nadprirodzeným spôsobom. Jeho meno bude Immanuel — čo znamená: „Boh je s nami“, alebo „stelesnenie“. Pán tu ukazuje na zjednotenie Boha s človekom.

Prehlásenie: Sám Pán nám dal jedno znamenie, jeden zázrak. Jedna panna skutočne počala, a porodila syna. Jeho meno je Immanuel — Boh je s nami. On prišiel preto, aby nás vykúpil. Ďakujem Ti Otče, za Tvoj obrovský plán vykúpenia, ktorý si Ty naplánoval a poslal si Immanuela, aby ho vykonal.

 

11. DECEMBER
Jeden obrovský plán!

A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu. —  1.MOJŽIŠOVA 3,15.

Človek klesol. No Boh mal jeden plán — jeden obrovský plán — vykúpenie! Boh vzal na seba zodpovednosť za porušenie zákona človekom a vykúpil ho zo satanovej moci. Boh mal plán na to, aby mohol navráť človeku život. Boží plán umožnil, aby ľudská povaha — premenená späť — sa dostala do harmónie s Božou povahou.

Boh nenechal bez povšimnutia, že človek porušil zákona. Spravodlivosť si vyžadovala, aby bol zaplatený trest za hriech — ale človek nebol schopný za to zaplatiť. A nakoľko človek nebol schopný vykúpiť seba samého, Boh sa musel postarať o Vykupiteľa.

Ako náhle sa človek dostal pod nadvládu svojho nepriateľa satana, Boh okamžite začal hovoriť svoj plán o tom, ktorý Nadíde. Tento Nadíduci, semeno ženy (lebo bolo dané proroctvo, že jedna žena porodí dieťa nezávisle od prirodzeného poriadku počatia) prelomí panstvo satana nad človekom! Tento Nadíduci oslobodí človeka! Tento Nadíduci bude šliapať hadovi na hlavu.

Vo východných jazykoch výraz „niekomu šliapať na hlavu“ znamená: prelomiť niekoho panovanie. Keď Boh hovoril tieto slová v 1. Mojžišovej 3,15, satan práve získal tú vládu, ktorú Boh určil človeku. Boh ale vopred povedal, že príde toto úžasné semä ženy, aby prelomilo panstvo satana.

Prehlásenie: Ďakujem Ti, Otče, za Tvoj obrovský plán vykúpenia, ktorý si ty naplánoval, a Ty si poslal Pána Ježiša Krista, aby ho vykonal.

 

10. DECEMBER
Bez Božej slávy

Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej . — RIMANOM 3,23.

Človek urobil niečo nepredstaviteľné! Tým, že Adam dostal panstvo nad všetkým, čo Boh stvoril, bol prakticky Bohom tohto sveta. No Adam vedome zradil Boha tým, že odovzdal satanovi tú moc, ktorú mu Boh pôvodne dal. Adam svojvoľne vykonal túto velezradu, preto Boh nemohol anulovať zmluvu uzatvorenú s Adamom, a Adam takto to miesto, ktoré mu patrilo, odovzdal satanovi. Od tej chvíle je satan — a nie Adam — bohom tohto sveta.

Takto prišla na človeka duchovná smrť — čo je odlúčenie od Boha. Keď v svieži podvečer zišiel Boh, aby bol s Adamom a zhováral sa s ním, oslovil ho: „Adam, kde si? A Adam mu takto odpovedal: „Ukryl som sa.“ Oddelil sa od Boha!

Druhá strana duchovnej smrti je — účasť na satanovej povahe — čo sa tiež stalo ľudským dedičstvom. Satan sa stal duchovným otcom človeka. Spomeň si, Ježiš povedal farizejom: „Vaším otcom je diabol...“ (ev.Jána 8,44)

Človek je duchovným dieťaťom satana. Má podiel z otcovej povahy. To vysvetľuje, prečo človek nemôže byť spasený správnym spôsobom života. Nemôže obstáť v Božej prítomnosti tak aký je, lebo má  sebe povahu svojho otca satana.

Ak je človek spasený, musí byť spasený prostredníctvom niekoho, kto vyplatí trest za jeho hriechy, a od niekoho musí dostať novú povahu.

Prehlásenie: Ďakujem Ti, Otče, za moju novú povahu. Ďakujem Ti, Otče, že Ty si sa postaral o mňa, a ja som sa mohol (mohla) stať „súčasťou Božej povahy“. (2. list Petra 1,4)

 

9. DECEMBER
Korunovaný Božou slávou

Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš (myslíš) na neho, a syn človeka (narodený na zemi), že ho navštevuješ, (že o ňom rozmýšľaš)! Učinil si ho málo menším než je Boh; korunoval si ho slávou a cťou. Preto si ho stvoril, aby vládol nad dielami svojich rúk... —  ŽALMY 8,4–7. (Amplified)

Boh nestvoril človeka pre smrť! Smrť, choroba, nenávisť, pomsta a každá tragédia, ktorá odzrkadľuje pozemský stav, nefigurovali v pôvodnom pláne stvoriteľa. Naopak, človek bol stvorený pre šťastie, radosť a pokoj!

K tomu, aby bol vo večnom spoločenstve s Bohom. Bol stvorený na Boží obraz a podobu. (1.Mojž.1,26-27) Bol stvorený pre radosť, šťastie a pokoj. A bol stvorený k tomu, aby Bohu spôsoboval radosť. (Zjav.4,11)

 

Boh dal človeku v stvorení také miesto, nad ktorým stojí iba On sám, s mocou ovplyvňujúcou celé univerzum. (Žalmy 8,4-7. 1.Mojž. 1,26) Adam bol svojím pánom, panoval nad stvoreniami a nad satanom. Adam nebol povinný poddať sa hriechu — rozhodnutie bolo v jeho rukách.

Prehlásenie: Ja budem robiť to, na čo som bol(a) stvorený(á). Ja som spoločenstve s Bohom. Biblia hovorí, že bez viery sa nedá páčiť Bohu. (Žid.11,6) Preto budem chodiť vo viere. Ani hriech ani choroba, ani strach, ani pochybnosti, ani nič iné, čo je od satana, nemôže nado mnou panovať. Ja som sa rozhodol (rozhodla) chodiť s Pánom.

 

8. DECEMBER
Pocity

Pretože sa láskou vinie ku mne .... dám mu vidieť svoje spasenie. —  ŽALMY 91,14.16.

Hoci nesúhlasím s každou poznámkou vo výkladovej Biblii dr.C.I.Scofielda, v liste Rimanom 1,16 je jeho výklad slova „spasenie“ vynikajúci. Dr. Scofield, znalec gréčtiny a hebrejčiny zisťuje nasledovné: grécke a hebrejské slová používané na označenie spasenia zahŕňajú v sebe pojmy oslobodenie, istotu, ochranu, uzdravenie a celistvosť (úplnosť a zdravie).

El Shaddai nám sľúbil, že nám dá vidieť oslobodenie, istotu, ochranu, uzdravenie a zdravie. Lebo nám sľúbil, že nám dá vidieť spasenie!

Prehlásenie: Lebo sa láskou viniem k Bohu, ktorý je viac ako postačujúci, ukáže mi svoje spasenie. Dal mi spoznať evanjelium Ježiša Krista, ktoré je Božou silou na spasenie. (Rim.1,16) Toto evanjelium je Božia sila na moje spasenie. Je to Božia sila na moju istotu. Je to Božia sila na moju záchranu. Je to Božia sila na moje uzdravenie. Je to Božia sila na môj zdravý život. A to je viac, ako postačujúce!

 

7. DECEMBER
Dlhý život

Lebo na mne lipne....uspokojím ho dlhým životom. —  ŽALMY 91,14.

„Áno brat Hagin — povedal mi niekto — , ale ja som poznal služobníka, ktorý bol úžasne povolaný od Boha, a predsa zomrel ako štyridsaťdva ročný.“

To neznamená, že aj Ty, alebo ja by sme mali zomrieť mladý. Ja neviem, v čo veril ten služobník  — ale viem, že v čo verím ja. Ja viem, že Boh, ktorý je viac ako postačujúci, hovorí: „Nasýtim ho dlhým životom.“ Niekto však na to odpovie: „Znamená to toľko, že v nebi budeme žiť na veky.“

Nie, lebo aj hriešnici budú žiť večne. Aj oni budú žiť na určitom mieste, a aj my budeme žiť na inom mieste. Ale tento verš hovorí, že my si môžeme užívať dlhý život tu na tejto zemi.

Podľa výkladu knihy Prísloví, ak na základe Božieho Slova budeme robiť určité veci, tie predĺžia náš život, a iné veci ho zasa skrátia. List Efezanom 6,1-3 hovorí deťom: cti si svojich rodičov, aby „...si sa mal dobre a aby si mal dlhý život na zemi.“

Peter cituje Žalmy, a uisťuje nás, že všetky tieto zasľúbenia sú naše. (1.Peter 3,10. Žalmy 34,13)

Máme zasľúbenie na dĺžku života sedemdesiat alebo osemdesiat rokov. (Žalmy 90,10) Neuzatváraj kompromisy. Neuspokojuj sa s ničím, čo je menej.

A zapoj svoju vieru v Boha vo všetkom, v čom sa len dá!

Prehlásenie: Lebo sa láskou viniem a lipnem na Bohu, El Shaddai ma uspokojí dlhým životom. Jedine, ak sa Pán Ježiš nevráti, skôr než by som zomrel(a), prežijem svoj život v Božej službe. Ja budem žiť a spolupracovať s Bohom, aby sme spoločne vykonali Jeho vôľu tu na zemi.

 

6. DECEMBER
On Ťa vyvyšuje

Lebo na mne lipne...vyvýšim ho...a oslávim ho. —  ŽALMY 91,14.

Ja si prajem omnoho viac vyvýšenie od Boha, ako akúkoľvek slávu, ktorú môže ponúknuť tento svet.

Koluje príbeh o Napoleonovi, ktorému sa počas prehliadky vojska splašil kôň. Jeden mladý vojak vykročil v pred, chytil koňa za uzdu, a utíšil ho. A Napoleon mu povedal: „Ďakujem kapitán.“ Tým bol vojak vymenovaný za kapitána. Ale ostatní dôstojníci mladého muža neprijali medzi seba. Oni svoje povýšenie získali podľa zaslúženia, ale tento muž ich dostal do daru. Napoleon si to všimol, a nariadil slávnostnú prehliadku celého vojska. Mladého muža posadil na koňa a spoločne, (vedľa seba) vyklusali na cvičisko. Potom si už ostatní dôstojníci začali povrávať: „Tento muž je Napoleonov obľúbenec.“ A začali vyhľadávať jeho spoločnosť.

Možno o tom svet nevie, ale sa blíži čas, keď sa dozvie, že my sme v milosti Kráľa Kráľov a Pána Pánov. A potom budú ľutovať, že netrávili viac času v našej spoločnosti. Sám Ježiš povedal: „Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.“ (Zjav.3,21)

Ježišova milosť vysoko prevyšuje všetko to, čo tento svet ponúka a môže dať.

Prehlásenie: Lebo lipnem na Bohu, On ma vyvýši, On ma oslávi. Ja som pod milosťou Kráľa kráľov a Pána Pánov. Som pod milosťou toho Boha, ktorý je viac ako postačujúci.

 

5. DECEMBER
On je východisko

Pretože sa láskou vinie ku mne... Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho.... — ŽALMY 91,14.15.

Boh nepovedal, že nebudeš mať ťažkosti. Naopak, o mnoho viac Ťa upozorňuje, že budeš mať ťažkosti, lebo si kresťan! Svet Ťa bude prenasledovať, ohovárať Ťa a bude o Tebe nepekne hovoriť. Nepriateľ sa postavil proti Tebe. Boh tohto sveta neustále vyvíja na Teba tlak. (2.Kor.4,4)

Niekto si môže myslieť, že tlak na nás vyvíja Boh, ale nie je to tak. Ježiš svoju prácu a diablovu prácu takto konfrontuje: „Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.“ (Ján.10,10) Boh nie je zlodej. Diabol je ten, kto kradne, hubí a zabíja — nie Boh.

Boh hovorí vo svojom Slove: „Mnoho zlého prichádza na spravodlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin.“ (Žalmy 34,20) Zlé v tomto prípade označuje ťažkosti a skúšky. To sú Tvoje prenasledovania. Ale čo sľúbil Pán, z koľkých Ťa vytrhne: z polovice? Nie! Zo všetkého! A Pán nesľúbil iba to, že bude s Tebou v Tvojom súžení a bude pri Tebe stáť. On je preto pri Tebe, aby Ťa z nich vyslobodil. A On je viac ako postačujúci!

Prehlásenie: Ja sa lipnem na Bohu: preto nezáleží na tom, aké ťažkosti, alebo skúšky prichádzajú, ja viem, že El Shaddai je so mnou a oslobodí ma. On je viac, ako postačujúci!

 

4. DECEMBER
On odpovie

Pretože sa láskou vinie ku mne.... Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu.... — ŽALMY 91,14.15.
Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veľké veci a neprístupné, ktorých neznáš. — JEREMIÁŠ 33,3
A všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe, dostanete.  — ev. MATÚŠA 21,22
Preto vám  hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám. — ev. MARKA 11,24
A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Amen, amen vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám.  Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. — ev. JÁNA 16,23-24

Toto ešte ani zďaleka nie sú všetky miesta z Božieho Slova v tematike modlitby. Ale sú postačujúce na to, aby sme sa začali modliť. Prečo? Lebo El Shaddai nám povedal: „Ja Ti odpoviem.“  Všemohúci Boh — ten, ktorý je viac ako postačujúci —  sľúbil, že odpovie tomu, kto sa láskou vinie k Nemu, kto sa Ho drží!

Prehlásenie: Ja sa držím Všemohúceho Boha; preto mi On odpovie. Volám k Nemu, a On mi odpovie. Ja si pýtam, a On mi dáva. Ja hľadám, a On vykoná to, aby som aj našiel(našla). Ja klopem, a On mi otvára. Nech si hocičo prajem v modlitbách, ja verím, že to dostanem, Boh to vykoná, aby som to aj dostal(a). Všetko, čo si pýtam v Mene Ježiš, mi všemohúci Boh dá. Preto je moja radosť skutočne úplná!

 

3. DECEMBER
On Ťa vyslobodí

Pretože sa (veriaci) láskou vinie ku mne (k Bohu), vyslobodím ho... —  ŽALMY 91,14.

V angličtine  „I will“ (=„chcem to [urobiť]“) a „I shall“ ( „budem to [urobím to]“) sú najsilnejšie spôsoby vyjadrenia vôle. V posledných veršoch 91. Žalmu Boh — ktorý je viac než postačujúci — spomína sedem vecí, ktoré urobí pre toho človeka, ktorý sa láskou vinie k Nemu. (Sláva Bohu ja sa láskou viniem k Nemu — aj Ty, však?)

Pozoruj, že Boh nehovorí: „Možno, že to urobím“, alebo „Ak budem mať dosť síl, tak to urobím. Ak nebudem vyčerpaný, tak to urobím.“ Nie! Ten, ktorý je nadmieru postačujúci, On hovorí: „Chcem to urobiť.“

Najprv Boh povedal: „Chcem ich vyslobodiť...“ To je ten Boh, ktorý je viac ako postačujúci, Boh vysloboditeľ. Dodržal slovo dané Abrahámovi, a vyslobodil Izrael — a do dnešného dňa je On vysloboditeľom!
Náš Boh nie utláčateľ; On je vysloboditeľ! Zo Skutkov Apoštolov 10,38 je to zrejmé. Satan je utláčateľom ľudstva, a Ježiš je náš vysloboditeľ!

Prehlásenie: Ja sa viniem k Bohu; preto ma On oslobodí. On je Bohom osloboditeľom. A Boh je viac ako postačujúci. Vždy má dostatok síl, nikdy sa nevyčerpá. Boh vždy urobí to, čo vyhlásil, že urobí. On je ten, ktorý je úplne postačujúci, a ON TO UROBÍ!

 

2. DECEMBER
Viac, ako postačujúce

A slnce stálo ticho, a mesiac stál, dokiaľ sa nepomstil národ na svojich nepriateľoch... —  JOZUA 10,13 13,5.

Vidíme El Shaddai-a s Izraelom v zemi Kanaánu. (Poznamenávam, Kanaán nie je predobrazom neba. Nemôže nim byť. V nebi nebudeme musieť vybojovávať bitky, obsadzovať mestá, alebo premôcť nepriateľa a obrov — títo sú tu v tomto svete. Nie. Kanaán je predobrazom pokrstenia Duchom Svätým a výsad, ktoré sú v Ježišovi Kristovi.) Keď sa Izrael dostal do ťažkostí v Kanaáne, ich vodca Jozue sa obrátil k Pánovi. A Boh zastavil celé univerzum, lebo sa modlil jeden boží muž! Boh to vie urobiť  — On je Boh, ktorý je viac, ako postačujúci!

V celom Starom zákone vidíme ako El Shaddai mocne koná v živote ľudí, prorokov, kňazov a kráľov. Ale On nie len Bohom včerajška, On je Bohom prítomnosti ! On sa nenazval: „Boh, ktorý bol viac, ako postačuje“, alebo „Boh, ktorý bude viac, ako postačujúci“. Často spomíname na minulosť a hovoríme: „Ó, aké to bolo úžasné, keď Boh ešte konal také veci“, alebo hľadiac do budúcnosti hovoríme: „Aké to bude nádherné, keď všetci budeme v nebi!“ Nie! Veci sa zmenia tu a teraz, ak dôveruješ Bohu, ktorý je viac, ako postačujúci!

Prehlásenie: Ja verím v Boha. Ja dôverujem Bohu, teraz. On je viac než postačujúci, dnes! Je viac než postačujúci na to, aby premohol hoci akú situáciu, s ktorou sa môžem stretnúť. ON JE PRE MŇA VIAC NEŽ POSTAČUJÚCI.
 

 

1. DECEMBER
EL Shaddai

A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: JA SOM VŠEMOHÚCI BOH, EL SHADDAI, choď predo mnou a buď dokonalý. —  1.MOJŽIŠOVA 17,1.

V tomto pôvodnom Hebrejskom starozákonnom verši Boh povedal: „Ja som EL Shaddai.“

Boh sa vyhlásil Izraelu prostredníctvom siedmych starozákonných mien, jeden z nich bol El Shaddai — jeho doslovný význam je: ‘ Boh, ktorý je viac ako postačuje ’, alebo ‘ Ten, ktorý úplne postačuje ‘.

Podporuje narastanie Tvojej viery, ak o Bohu zmýšľaš tak, že „je viac než postačujúci!“ Boh sa počas celej zmluvy  zjavoval a vyhlasoval ako El Shaddai — Boh, ktorý je viac ako postačujúci. Keď napríklad vyviedol deti Izraelu z Egyptského otroctva, vojaci faraóna išli za nimi, aby ich zajali a opäť uvrhli do otroctva. Pred deťmi Izraela bola na jednej strane púšť, na druhej strane hory a pred nimi Červené more. Zdanlivo to bola beznádejná situácia, ale oni hľadeli na Boha — na toho Boha, ktorý je viac než postačuje — a On rozdelil more! Spôsobil, aby hlboké vody stuhli v srdci mora! (2.Mojž.15,8) Spôsobil, aby vody zmrzli! Vody stály ako steny po oboch stranách, a Izrael pešo prešiel na druhý breh. Náš Boh je viac ako postačujúci!

Prehlásenie: Môj Boh je El Shaddai, Boh, ktorý je viac ako postačujúci. On je viac, ako hoci aká hora po mojej pravici. On je viac, ako hoci aký nepriateľ za mojím chrbtom. On je viac, ako hoci aká prekážka predo mnou. On je môj vlastný Otec. A ON je El Shaddai — Boh, ktorý je viac, ako postačuje!

 

30. NOVEMBER
Uctievanie

A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch... — SKUTKY APOŠTOLOV 13,2.

Toto je modlitba uctievania — služba Pánovi. Je pravda, že sa Pán o nás stará. Zaujíma ho náš osud, a chce naplniť všetky naše potreby, lebo On povedal, že si máme pýtať. Ale moja osobná skúsenosť je taká, že príliš vysoké percento našich modlitieb pozostáva z toho, že: „Daj mi, daj mi, daj mi.“

Musíme si nájsť čas či už v našej osobnej modlitbe, alebo na zhromaždeniach, aby sme očakávali na Boha, a aby sme slúžili Pánovi. V takom ovzduší sa vie Boh hýbať. Tak ako slúžili Pánovi a postili sa, Duch Svätý sa prejavil!

Boh stvoril človeka pre vlastné potešenie, preto, aby bol niekto, s kým môže mať spoločenstvo. On je náš Otec. My sme sa narodili z Boha. Nikdy si ani jeden pozemský rodič neužíval tak spoločenstvo so svojím dieťaťom, ako si užíva Boh svoje spoločenstvo so svojimi dcérami a synmi.

Nájdi si čas na to, aby si slúžil Pánovi: Modli sa. Očakávaj na Boha. Povedz mu, ako veľmi ho miluješ. Chvál ho. Ďakuj za Jeho lásku a za Jeho milosť.

Prehlásenie: Priprav si svoje vlastné prehlásenie. Praktizuj dnešné učenie tak, že slúžiš Pánovi.

 

29. NOVEMBER
Polnočné chvály

Ale o polnoci Pavel a Sílas modliac sa spievali Bohu chvály, a väzni ich počúvali. —  SKUTKY APOŠTOLOV 16,25.

Spev, chvály a ďakovanie chodia ruka v ruke. Pavla a Sílasa zbičovali, zavreli ich do väzenia, a nohy mali zovreté v klade. Napriek tomu sa o polnoci modlili a spevom chválili Boha — nahlas. Ostatní väzni ich počuli!

Väčšina ľudí, by na ich mieste nariekali a sťažovali sa. Ak by boli takí, ako poniektorí súčasní kresťania, Sílas by bol povedal: „Pavol, ešte si tam?“ A Pavol by odpovedal: „A kde by som tak asi mohol byť?“ Sílas by sa asi takto sťažoval: „Čo mám povedať, môj chrbát ma hrozne bolí. Nerozumiem, prečo Boh pripustil, aby sa nám toto stalo. Veď On vie, že sme sa pokúšali slúžiť mu, a urobili sme všetko, čo sme len vedeli!“

Takýto druh modlitby, by ich bol ešte viac vniesol do problémov — namiesto toho, aby ich to z nich vyviedlo! Do väzenia ich nezavrel Boh; urobil to diabol. Ale je tu jedna pravda a jedno usmernenie, ktoré nám môže pomôcť v hodine dvanástej — v čase skúšok a sužovania — keď prichádzajú v živote búrky. Vtedy je potrebné modliť sa, uctievať, a spievať chvály a ďakovať Bohu!

Prehlásenie: Ja chválim Boha a ďakujem mu zakaždým. Nikdy sa neopúšťam a neľutujem sa. Ja sa odovzdávam uctievaniu.

 

28. NOVEMBER
Naplň sa

Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo nikto nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvá. Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez úžitku.  Čo teda robiť? Budem sa modliť duchom, ale sa budem modliť aj mysľou; budem spievať chvály duchom, ale budem spievať chvály aj mysľou. Pretože keby si dobrorečil duchom, ako potom ten, kto zaujíma miesto prostého človeka, povie na tvoje ďakovanie amen, keď nevie, čo hovoríš?  Lebo ty síce dobre ďakuješ, ale druhý sa nevzdeláva. Ďakujem svojmu Bohu, že viacej hovorím jazykmi ako vy všetci. — 1.list KORINŤANOM 14,2. 14-17. (Roháček)

Boh daroval cirkvi jeden božský, nadprirodzený spôsob na to, aby sme sa s Ním zhovárali! Keď sa modlíme  jazykom, vtedy sme v bezprostrednom kontakte s Bohom, ktorý je Duch! Zhovárame sa s Ním, božským, nadprirodzeným spôsobom. Takýmto spôsobom sme schopný „duchom hovoriť požehnanie“, a „pekne hovoriť požehnanie“.

Keď Pavol spomína tam prítomných nezainteresovaných, myslel na tých, ktorí neboli zbehlí v duchovných veciach. Ak ma pozveš na večeru, a pred ňou ma vyzveš: „Prosím Ťa, vyslov požehnanie“, a ja by som hovoril jazykom, nevedel by si, čo odznelo. Nebudovalo by Ťa to. Preto hovoril Pavol, že v takýchto prípadoch je lepšie modliť sa mysľou.

Zapamätajme si ale, že Božie Slovo vyhlasuje: modlenie sa jazykom je dokonalý spôsob poďakovania!

Prehlásenie: Ja budem žehnať Boha svojím Duchom. Ja budem pekne vyslovovať požehnanie.

 

27. NOVEMBER
Je dobré ďakovať

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. —  KOLOSANOM 3,16-17.

Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. — TESALONIČANOM 5,18

Ako veľmi sú si podobné včerajšie a dnešné verše. Spievanie v srdci a poďakovania jednoducho kráčajú spolu ruka v ruke. Ak si naplnený(á) Duchom Svätým, budeš zažívať tieto chvály a takéto poďakovania.

Ak tomu tak nie je, tak to má jednoduchú príčinu, že nie si naplnený(á) Duchom. Naplň sa! (Viď Ján.7,37. 14,16-17. Sk.Ap.1,4-5. 2,4. 8,14-17. 10,44-46. 19,1-3.6.) Potom bude v Tebe duch chvály a duch ďakovania.

Prehlásenie: Ja dovolím, aby Kristovo Slovo prebývalo vo mne bohato. Vyučovanie, napomenutia, žalmy, chvály a duchovné piesne sú mi na úžitok. V mojom srdci znie vďaka Pánovi. Všetko čo konám slovom alebo skutkom, všetko konám v Mene Pána Ježiša. Ďakujem Bohu a Otcu skrze neho.

 

26. NOVEMBER
Naplnení Duchom

A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána,  za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista . — list EFEZANOM 5,18-20.

— Nejako sa mi nedarí, tak ďakovať Bohu, ako by sa patrilo — hovoria poniektorí. Budeš toho schopný, ak budeš nasledovať Pavlove rady v liste Efezanom 5,18-20: „...buďte naplnení Duchom Svätým...“

A následne po tom, ako takto radí týmto „letničným“ ľuďom, Pavol ukazuje aj cestu, ako môžeme byť neustále naplnení Duchom: „Rozprávajúc sa medzi sebou žalmami, hymnami a chváliaci duchovnými piesňami, spievať v srdci a oslavovať Pána.“

Prekypujúce srdce bude tvojím svedectvom! Tvoj kalich bude plný, až bude pretekať! Tvoje srdce spieva chvály! „Ďakujúc vždy za všetko...“ Tvoje srdce je naplnené vďačnosťou. Ešte aj za skúšky vieš ďakovať. Neďakuješ za to, čo spôsobil satan, ale za Slovo, za príležitosť, že môžeš vidieť pôsobiť Boha, a za tú požehnanú pravdu, že Boh vie všetko obrátiť v Tvoj prospech.

Prehlásenie: Ja som neustále naplnený(á) Duchom Svätým. Rozprávam sa v Duchu. Spievam a chválim Pána vo svojom srdci. A som plný(á) vďaky.

 

25. NOVEMBER
Jeden obrovský plán

Kristus nás vykúpil z tej kliatby Zákona tým, že tú kliatbu vzal za nás na seba, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve. —  GALAŤANOM 3,13.

Ako súčasť nášho dedičstva, by sme podľa listu Kolosanom 1,12-14 mali ďakovať Otcovi „...naše vykúpenie Jeho krvou...“ (14. verš)

Z čoho sme vykúpení? S pod kliatby zákona. A čo je kliatba zákona? To sa môžeme dozvedieť len vtedy, keď si to pozrieme v zákone, ako stanovuje kliatbu.

V Novej zmluve sa „zákon“ vzťahuje na päť prvých kníh Biblie, vzťahuje sa na Pentateukhos. Tam čítame, že kliatba, čiže trest, ktorý patrí za porušenie Božieho zákona, je trojaká:

(1)    duchovná smrť (1.Mojž.2,17)
(2)    chudoba (5.Mojž.28,15-68)
(3)    choroba (5.Mojž.28,15-68).

List Galaťanom 3,13 nám vyhlasuje, že Kristus nás už vykúpil spod kliatby zákona, a list Kolosanom 1,12-14 zas hovorí, že za to máme ďakovať Bohu! Máme ďakovať Bohu za tento obrovský vykupiteľský plán, ktorý vytvoril, a poslal Pána Ježiša Krista, aby ho vykonal!

Prehlásenie: Ďakujem Ti Otče, za Tvoj obrovský plán vykúpenia, ktorý si vytvoril a poslal si Pána Ježiša Krista, aby ho vykonal! Ďakujem, lebo som vykúpený(á) z duchovnej smrti! Ďakujem, lebo som vykúpený(á) z chudoby! Ďakujem, lebo som vykúpený(á) z choroby! Ďakujem Ti, Otče!

 

24. NOVEMBER
Máš iného pána

Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.  — RIMANOM 6,14.

Iný preklad dnešného textu znie takto: „Lebo hriech nebude panovať nad vami.“ Hriech a satan sú navzájom zameniteľné pojmy. Preto by sme tento verš mohli čítať aj nasledovne: „Lebo satan nad vami nepanuje“, alebo „satan nebude panovať nad vami.“

Dôvod, prečo satan nad tebou nemôže panovať nájdeme v liste Kološanom 1,13 — Otec Ťa vyslobodil z moci a nadvlády satana. V tom okamihu, keď si sa znovu zrodil a stal si sa novým stvorením v Kristovi Ježišovi, Tvojím pánom sa stal Ježiš. Teraz už On panuje nad Tebou; satan nie je viac tvojím pánom. Satan viac nemôže vládnuť nad Tebou.

Keď si sa znovu zrodil, skončila nad Tebou satanova vláda — a začala sa nad Tebou Ježišova vláda! A všetko, čo pochádza od satana — choroba, slabosť, zlé zvyky, alebo hocičo iné — viac nemôže nad tebou vládnuť!

Prehlásenie: Ježiš je mojím Pánom. Ďakujem Ti Otče môj. Ďakujem Ti, že si ma vyslobodil z moci satana. Ďakujem Ti, že satan už viac nado mnou nemôže panovať. Ďakujem Ti, že choroba, slabosť a zlé zvyky viac nemôžu nado mnou panovať. Ďakujem Ti, že satan nado mnou nevládne!

 

23. NOVEMBER
Ďakujem Ti môj Otče

Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných podielu na dedičstve svätých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky,  v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. — KOLOŠANOM 1,12-14.

Nová zmluva nám hovorí, že máme ďakovať Otcovi, lebo nás učinil schopných k niečomu. K čomu? „...k účasti na podielu dedičstva svätých vo svetle!“

Biblia  Amplified tento 13. verš prekladá takto: „[Otec] nás už vyslobodil z moci a nadvlády tmy a pritiahol nás k sebe...“

Sám Boh nás oslobodil z moci satana! Krajina satana je krajinou tmy. Krajina Boha je krajinou svetla. Otec nás učinil schopných podieľať sa na dedičstve svätých vo svetle. On nás vyslobodil spod nadvlády a moci tmy. Satan nemá nad nami moc. Nemôže nad nami panovať. Nám ale bolo povedané, aby sme za to ďakovali Bohu!

Prehlásenie: Ďakujem Ti Otče, že si ma učinil schopným mať podiel na dedičstve svätých vo svetle. Ďakujem Ti, že si ma vyslobodil z moci tmy. Ďakujem Ti, že si ma preniesol do krajiny Tvojho milovaného syna – do krajiny svetla.

 

22. NOVEMBER
Cieľ

… aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,  ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. — 1.list TIMOTEOVI 2,2–4.

Boh nehovorí preto, aby sme niečo urobili, aby tým vyplnil prázdne miesto v Biblii. Sleduje s tým určitý cieľ. Preto sa máme modliť za tých, ktorí sú v mocenskom postavení, aby kresťania mohli žiť pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Boh sa o nás stará a bude pracovať v náš prospech ešte aj vtedy, ak tí, ktorí sú v mocenskom postavení nie sú kresťanmi. Základným cieľom Boha je, aby sme slobodne šírili Evanjelium. Ak vláda nie je stabilná, šírenie Evanjelia má prekážky. Politické prevraty, vojna, obmedzovanie cestovania a iné obmedzenia bránia šíreniu Evanjelia. Ježiš povedal: „ A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ (Mat. 24,14) Satan urobí všetko preto, aby sa tak nestalo.

Preto nás Boh napomína, aby sme ponúkli svoje príhovory, modlitby a poďakovania za tých, ktorí vedú našu krajinu.

Prehlásenie: Otče, ďakujem Ti za našich vodcov. Ďakujem Ti, lebo Ty vypočuješ a odpovedáš na modlitbu, lebo neustále pracuješ v môj prospech.

 

21. NOVEMBER
Vďakyvzdanie

Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, príhovory a poďakovania za všetkých ľudí,  za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, ... —  1.list Timotejovi 2,1.2.

Božie Slovo je v súvislosti s týmto jasné. Verím, že veľa kresťanov praktizuje toto Slovo do určitej miery, ale sa mi zdá, že sme trochu zanedbali tieto „poďakovania“. Božia vôľa je, aby sme mu obetovali naše poďakovania. A mali by sme za mnoho vecí ďakovať Bohu!

Je mnoho kresťanov, ktorí sa neprestajne sťažujú a stále rozprávajú o svojich starostiach. Biblia neradí kresťanom, aby tak konali. Namiesto toho nás, kresťanov napomína, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a poďakovania za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. (Nie je možné, aby naše modlitby za nich fungovali, ak ich zároveň kritizujeme.)

Prehlásenie: Ja na základe Božieho Slova, ďakujem Bohu za všetkých vysoko postavených našej krajiny. Ďakujem Bohu za túto úžasnú krajinu.

 

20. NOVEMBER
Predovšetkým

Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, príhovory a poďakovania za všetkých ľudí,  za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. —  1.list Timotejovi 2,1.2.

Keď nasledujeme rady v Božom Slove, a na prvé miesto dávame hlavné veci, budeme mať výsledky. Toto sa zvlášť vzťahuje na toto Slovo. Ak nasledujeme rady a to, čo je prvoradé, dávame na prvé miesto, potom môžeme počítať s tým, že od Boha dostaneme to, o čo sa On pre nás už postaral.

Slovo „ predovšetkým“ znamená, že predovšetkým. Všimni si ale, že okrem prosby, príhovoru a modlitby Slovo spomína aj „poďakovania“.

Aby sme sa vyhli nedorozumeniu, a aby sme presne rozumeli o kom hovorí, Pavol následne presne určuje ktorí sú tí „všetci ľudia“. Pod „kráľmi“ rozumieme prezidentov, premiérov, ministrov a iných vodcov národa. K „vysoko postaveným“ patria štátny, krajský a okresný vedúci, a pod.

Ak ako kresťania chceme potešiť Boha, koho budeme v našich modlitbách a poďakovaniach dávať na prvé miesto? Seba samých? Naše deti a vnúčatá? Našu cirkev? Nie. Ak chceme potešiť Boha, tak musíme robiť to, čo hovorí Boh. V prvom rade sa musíme modliť a ďakovať za tých, ktorý sú vo vysokom postavení.

Prehlásenie: Ďakujem Ti Pane, za prezidenta, za premiéra. Ďakujem Ti Pane za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení.

 

19. NOVEMBER
Deň vďakyvzdania

Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka!  Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním! —  ŽALMY 107,21.22.

V Spojených Štátoch každý rok zasvätia jeden deň Bohu, keď mu ďakujú za požehnania, ktorými ich požehnal v tomto novom svete. Požehnal ich duchovne a požehnal ich finančne.

Aj my by sme mali ďakovať Bohu za duchovné a finančné požehnania v našom živote, ktoré sme dostali od Neho. A mali by sme ďakovať Bohu za Jeho milujúcu ochranu a starostlivosť o nás.

V deň vďakyvzdania si pozrime Božie Slovo, aby sme uvideli, čo hovorí o „vďakyvzdaní“. Pozrieme sa na to v Novej zmluve, — nakoľko žijeme pod Novou zmluvou — aby sme vedeli, za čo máme ďakovať podľa Novej zmluvy.

Prehlásenie: Oslavujem a chválim Pána za Jeho láskavosť. Obetujem obeť chvály a hlásam Jeho skutky s plesaním. Ďakujem Mu za duchovné a finančné požehnania v živote. Dávam vďaku Bohu za Jeho ochranu a starostlivosť.

 

18. NOVEMBER
Dospieť

Aby sme už neboli viacej nedospelými... —  list Efezanom 4,14.

Neskôr som sa dozvedel: niekoľko minút potom, ako moja matka povedala môjmu strýkovi, že ja som vyhlásil, že jeho dcéra bude uzdravená; moja sesternica náhle otvorila svoje oči, a bola úplne zdravá! Hoci ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti, traja lekári stáli pri jej posteli, a primár pred tým povedal, že už viac nebude pri vedomí.

Po celý čas som vedel, že bude uzdravená, lebo to hovorí ev. Marka 11,23. Počas uplynulých rokov som vedel jedenkrát aplikovať Slovo v živote všetkých mojich príbuzných, prinášajúc im tak nadprirodzené. Ale znovu som to nevedel urobiť ani v jednom prípade. Zrejme im to dalo konkrétny dôkaz o tom, že Slovo funguje. Ale, keď sa ja po druhýkrát vrátili ku mne, už som ich nevedel nosiť na vlastnej viere. Najbližšie už Boh od nich očakával, aby aj oni niečo málo urobili — aspoň toľko, aby boli v zhode so mnou.

Nedokážem vždy aplikovať Slovo namiesto iných. Nie je správne, ak počas celého života duchovne nosíme ľudí tak, ako rodičia, ktorí by po celý život vláčili na rukách svoje vlastné deti. Nadíde deň, keď sa deti musia postaviť na vlastné nohy, a nadíde aj ten deň, keď Boh povie:

— Polož toho veľkého chlapca, a dovoľ mu, aby sám chodil!

Prehlásenie: Ja duchovne dospejem. Nepretržite narastám vo viere.

 

17. NOVEMBER
Poslané Slovo

Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby. — ŽALMY 107,20.

Raz jeden môj strýko, ktorý ešte nemal spasenie, vyhľadal moju matku. Prostredníctvom nej ma žiadal, aby som sa modlil za jeho dcéru, ktorú umierala. Mojej matke som povedal, že ak sa znova ozve, nech mu povie, že som povedal: moja sesternica bude žiť, a nezomrie.

— Och syn môj, Pán sa Ti prihovoril? — pýtala sa ma matka. ( Ona vedela, že sa mi Pán občas prihovára a oznamuje mi určité veci.)

— Áno, počul som to od Pána. Ona bude žiť a nezomrie — ukľudnil som ju.

— Sláva Bohu. To je úžasné.

— Áno počul som od Pána: v Markovi 11,23.

— Och — povedala sklamane.

Pred ľuďmi má často väčšiu váhu nejaký prejav, ako Božie Slovo. Nenasleduj to. Daj na prvé miesto Božie Slovo.

Keď som znova zopakoval matke, čo má môjmu strýkovi povedať, povedala: — Syn môj, myslíš si, že to bude fungovať? Samozrejme, že to bude fungovať! Násobilka funguje? Nikdy nikto nehovorí: Neviem či mám dostatok viery k tomu, aby som používal násobilku. Ak používaš násobilku, tá funguje. A ak používaš Marka 11,23, aj to bude fungovať. Slovo je, ktoré všetko vykoná. Mnohí to pokazia práve tu. Myslia si, že to budú musieť urobiť sami. Nie, Boh to urobí. Naša úloha je urobiť len to, čo hovorí Božie Slovo.

Prehlásenie: Božie Slovo funguje. Ja konám na základe Božieho Slova, a Slovo pre mňa funguje.

 

16. NOVEMBER
Viera za druhých

Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny. —  2.kniha Kroník 16,9.

Raz mi povedali, že mám súrny telefonát. Bola to moja sestra Oleta, a hystericky plakala. Jej vnúča sa narodilo mŕtve. Presnejšie jej lekár povedal, že síce dieťa ešte žije, ale nezostane na žive a aj keby prežilo, nebolo by zdravé, lebo jeho mozog nie je dostatočne zásobovaný kyslíkom. Lekár oznámil rodičom: „Tvár dieťaťa je deformovaná. Bolo by lepšie, ak by ste sa na dieťa ani nepozreli. My sa postaráme o telíčko, potom, čo zomrie.“ Oleta mi plačúc hovorila:

—    Benny [otec dieťaťa] chce, aby si sa Ty modlil. Vedel som, že členovia mojej rodiny sú v duchovných veciach ešte dojčatá, a myslel som na ev. Marka 11,23:

—    Oleta, kde je Benny, — pýtal som sa.

—    Tu stojí pred telefónnou búdkou.

—    Tak teraz dávaj pozor — v tom okamihu, ako položíš slúchadlo obráť sa k Bennymu a povedz mu: „Benny, ujo Ken hovorí, že dieťa bude žiť a nezomrie. Bude zdravé.“

—    Myslíš si to?

—    Nie, nemyslím si to, ale viem to. Zárukou sú Ježišove slová.
Neprešlo ani desať minút, keď k nim pribehla sestrička a oznámila im: „Môžete si pozrieť dieťa! Je zdravé. Kým sme ho pozorovali, jeho tvár sa zaguľatila, ako keď nafúkneme balónik!“

Nemôžeš Boha vynechať zo svojich vecí, ak v Neho veríš.

Prehlásenie: Ja verím v Boha. Verím, že On túži po tom, aby v môj prospech ukázal silu svojej moci.

 

15. NOVEMBER
Duchovné dojčatá

Ako priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostiví buďte mlieka bezo ľsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. — 1.list Petra 2,2.

V akom prípade vieš niekomu pomôcť? Pokiaľ sú ľudia naivné duchovné dojčatá, môžeš ich nosiť na svojej viere a môžeš pre nich získať veci. Niet nič ľahšie, ako nových kresťanov priviesť k uzdraveniu. Ešte aj takých kresťanov je pomerne ľahké  priviesť k uzdraveniu, ktorí ešte nikdy nepočuli o božom uzdravení. Ale od takých, ktorí mali čas a možnosť zoznámiť sa s duchovnými vecami, Boh očakáva už viac.

Keď sme sa v roku 1938 zosobášili, moja manželka bola methodistka, nevedela nič o uzdravení. V decembri v Texase začal fúkať silný severný vietor a hrdlo mojej manželky sa zapálilo. Ona povedala:

—    Musím si liečiť hrdlo. Každú zimu sa mi zapáli. A zakaždým sa musím liečiť.

Bola to dobrá príležitosť k tomu, aby som ju učil o božom uzdravení. Spomenul som si na ev. Marka 11,23, a povedal som jej:

—    Nie, nebudeme liečiť Tvoje hrdlo. Tento chronický zápal hrdla ustúpi, a nikdy viac sa nevráti.
A aj ustúpil. Už dlhé roky nemala zapálené hrdlo. Dnes by som to už nevedel urobiť namiesto nej, lebo si už vybudovala vlastnú vieru, a Boh od nej očakáva, aby ju aj používala.

Prehlásenie: Ja túžim po Slove, aby som na ňom rástol (rástla), a aby som mohol (mohla) pomáhať iným.

 

14. NOVEMBER
V zhode

A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. —  ev. MATÚŠA 13,5.

Nebudeš vedieť svojou vierou priviesť niekoho k uzdraveniu, kto verí v to, že zomrie! Nie ste totiž v zhode. Keď sa za niekoho modlíš, dôležité je dostať dotyčného k tomu, aby bol s Tebou v zhode.

Väčšinou, ak za mnou niekto príde s prosbou o modlitbu (ak súhlasím s jeho žiadosťou) poviem: „Chyťme sa za ruky a buďme v zhode. Počúvaj, ako sa modlím a buď so mnou v zhode. Ak by sme sa obaja modlili súčasne, nesledovali by sme sa navzájom. Ty by sa modlil jedným cieľom a ja druhým.“

Raz ma jedna žena žiadala o modlitbu za naplnenie jej určitých finančných potrieb. Ja som sa modlil nasledovne:

— Otče, my sme v zhode ohľadne tých 100 dolárov, ktoré potrebuje táto rodina k  prvému budúceho mesiaca. Ty si povedal, že ak sa dvaja zhodneme ohľadom hocičoho, čo si len budeme pýtať, Ty nám to dáš. My sme sa teraz zhodli, a aj veríme, že už to máme, a teraz Ti za to ďakujeme v Mene Ježiš. Amen.

Pozrel som sa na ženu, a spýtal som sa:

— Tak už to máme, pravda? — A ona začala plakať:

— Dúfam, že to máme — povedala.

Nemali sme to. Neboli sme v zhode.

Prehlásenie: Ak sa dvaja z nás zídeme...a to tu na zemi...a zhodneme sa, ohľadom akejkoľvek veci, čo si len budeme pýtať, dá nám to náš Nebeský Otec!

 

13. NOVEMBER
Tvoje túžby

Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že to všetko  ste už získali, a bude to mať. —  ev. MARKA 11,24.

„ ...Čokoľvek prosíte...“

Nie to, čo si pýtal Tvoj dedo. Ani to, čo si pýtala Tvoja teta. Nie to, čo si pýtal Tvoj manžel. Ani to, čo si pýtala Tvoja manželka.

Ty môžeš dostať svoje túžby. Ale ak sa Tvoje túžby nezhodujú s túžbami iných, nemôžeš im vnucovať vlastné  túžby. Prečo? Lebo ak sa to týka aj iného, v danej situácii hrá rolu aj jeho slobodná vôľa.

Tvoja viera bude vždy fungovať vo vlastnom živote.  Ale niekedy — nie vždy — môže fungovať aj v prospech iných.

Prehlásenie: Moja viera vždy funguje v mojich veciach pre mňa. Božou múdrosťou budem vedieť, kedy môžem používať moju vieru v prospech iných.

 

12. NOVEMBER
V každej oblasti

Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša. —  3. list Jána 3,2.

Sám Pán ma raz učil viere vo vzťahu k financiám pred mnohými rokmi. V tom čase som slúžil v teréne, a práve som sa niekoľko dní modlil a postil kvôli ťažkej finančnej situácii. Pán sa mi prihovoril, a povedal:

— To je tvoj problém, že nepraktizuješ to, čo kážeš. Kážeš vieru, ale ju nepraktizuješ.

Bránil som sa: — Ale Pane, ja verím, že to robím!

— Ty praktizuješ vieru v uzdravení, a je to chvályhodné — povedal. — Používal si vieru pri spasení, pri pokrstení Duchom Svätým a pri uzdravení. Ale viera je vo všetkom rovnaká. Ak by si potreboval uzdravenie, uchopil by si ho s vierou a verejne by si oznámil, že si uzdravený. To isté musíš urobiť aj s financiami. Poviem Ti, čo máš robiť: po prvé nikdy sa nemodli za peniaze — presnejšie nie v tom zmysle, ako doteraz. To, čo potrebuješ sa nachádza na zemi. Ja nebudem zhadzovať peniaze z neba. Boli by to falzifikáty, a ja nie som falšovateľ peňazí. To, čo potrebuješ, je tam dole. Ja som stvoril zem a všetko čo je na nej. Ja som to nestvoril pre satana a pre tých, ktorí mu patria. Žiadaj toľko, koľko potrebuješ. Jednoducho len povedz toto: „satan, zober dole ruky z mojich peňazí.“ Lebo ich zadržiava satan, a nie Ja.

Prehlásenie: Ježiš ma vykúpil z rúk nepriateľa. A v Mene Ježiš mám moc žiadať to, o čo sa Boh pre mňa postaral.

 

11. NOVEMBER
Viera vo financie

Držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. — ŽIDOM 10,23.

Vždy, keď som niečo potreboval, vždy som stál na Markovi 11,23 a vyslovil som to (prehlasoval som to), čomu som veril, že to Boh urobí. Vždy som to len prehlasoval, a nemodlil som sa za to. (Vo vzťahu k iným, môže mať vplyv na Tvoje modlitby to, čomu oni veria; hlavne ak nie sú v zhode s Tebou.)

Ja sa už roky nemodlím za financie, a predsa som nikdy nebol bez peňazí. Vždy hovorím len toľko: „ Peniaze prídu“ — a vždy prišli. Keď potrebujem presnú sumu, presne formulujem svoje prehlásenie: presne pomenujem sumu, ktorú potrebujem.

Raz som potreboval 1500 dolárov k prvému dňu najbližšieho mesiaca, presne tak som to aj vyslovil. Neprestajne som to prehlasoval. V mojich modlitbách som sa o tom nezmieňoval, iba som hovoril: „Prvého budem mať 1500 dolárov.“ Keď bolo prvého, mal som tých 1500 dolárov, sláva Pánovi.

Prehlásenie: Ja neochvejne vytrvám v prehlasovaní svojej viery. Lebo je verný Ten, ktorý dal zasľúbenie. Ja dostanem to, čo hovorím.

 

10. NOVEMBER
Prvá viera

Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš veriť! Všetko je možné veriacemu!. — ev. MARKA 9,23.

Je iba nepatrný rozdiel medzi tým, keď niečo vyslovíš s vierou a medzi tým, keď sa za to modlíš. Pozri si opäť ev. Marka 11,23 a 24. Ježiš nepovedal, že: „Len verte.“ On presne povedal, čomu máme veriť. Je to vyslovenie s vierou: „...verí, že sa stane  čo hovorí...“ (23.verš)

Keď veríš, že sa stane čo hovoríš, vtedy sa to ešte nestalo. Ty, ale vytrvalo veríš, že všetko, čo si vyslovil — postaraj sa o to, aby si to vyslovil — sa stane. Ja vždy hovorím toto, nezávisle od protirečivých okolností: „Toto sa stane.“ Čo sa stane? „...stane sa čo hovorí...“ Skôr, alebo neskôr sa Ti stane to čo hovoríš!

Toto je modlitba viery: „...všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám (že to všetko ste už získali)...“(24.verš) Vtedy, keď sa modlíš. Nie potom, ako si sa modlil. Nie na budúci týždeň. Ale vtedy, keď sa modlíš — v tom okamihu — ver! Čomu ver? Tomu, že dostaneš to, čo si pýtal. Začni prehlasovať: „Ja verím, že to dostanem.“ Čo sa stane? „...bude mať čo povedal!“

Áno, príde čas realizácie, ale nie tá je prvá. Prvá je viera, za ňou nasleduje realizácia.

Prehlásenie: Ja som veriaci(a). Keď sa modlím, verím, že dostanem to, za čo sa modlím. Vyslovím to, a verím, že to čo hovorím, to sa stane.

 

9. NOVEMBER
Modliť sa a prehlasovať

Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám. —  ev. MARKA 11,24.

Viera funguje aj cez prehlasovanie bez modlitby (všimni si ev. Marka 11,23 nespomína modlitbu), aj cez modlitbu. Pravda je, že keď sa modlíš, aj vtedy musíš vysloviť (čiže musíš prehlasovať), to čo si želáš.

Chcel by som zopakovať: Tvoja viera funguje aj CEZ PREHLASOVANIE aj CEZ MODLITBU, ale KEĎ SA MODLÍŠ, aj vtedy VYSLOVUJEŠ.

Pred mnohými rokmi ma ev. Marka 11, 23 a 24 postavilo z postele a choroby. Potom, čo som sa modlil, som začal hovoriť (nie len myslieť) nahlas vo svojej izbe: „Ja vierou prijímam svoje uzdravenie z choroby srdca. Ja vierou prijímam svoje uzdravenie z ochrnutia. Ja vierou prijímam svoje uzdravenie z nevyliečiteľnej choroby krvného obehu.“

Nakoniec pre prípad, že by som niečo vynechal, som povedal: „Vierou prijímam svoje uzdravenie od vrchu hlavy až po špičky prstov na nohách.“ Behom jednej hodiny všetky príznaky choroby opustili moje telo, a ja som tam stál pri mojej posteli — uzdravený!

Prehlásenie: Hocičo si prajem v modlitbách, verím, že to dostanem. Prehlasujem to čo verím. Vytrvám pri svojom prehlásení. A vždy dostanem, čo si pýtam.

 

8. NOVEMBER
Pocity

...Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím. —  ŽIDOM 13,5.

Na konci zhromaždenia, na ktorom som vyučoval o viere,  prišla za mnou jedna žena. Hystericky vzlykala. Hovorila:

— Brat Hagin, modli sa za mňa!

— Čo sa deje? — pýtal som sa.

— Mám pocit, že ma Pán opustil!

— Aký hrozný hriech si vykonala, kvôli ktorému by Ťa Pán opustil?

— Pokiaľ viem, nevykonala som nič — hovorila —, jednoducho to tak cítim, že ma opustila Pánova prítomnosť.

— Biblia nevyučuje, že máme chodiť podľa „tak cítim“ — vysvetľoval som jej — Biblia hovorí, že máme chodiť vo viere. A Božie Slovo hovorí, že Pán Ťa nikdy neopustí, ani Ťa nenechá, nevzdiali sa od Teba.

— Ja to viem — hovorila plačúc — ale teraz sa zdá, že ma opustil.

— Ty máš väčšiu vieru v „zdá sa“ ako v Bibliu.

— Ale ja viem, čo ja cítim — hovorila skoro nahnevane.

— No zaiste, no ja poznám svojho Ježiša. Povedal  to Ježiš, a ja verím v to. My sa nemôžeme zaoberať s tým, čo cítime. Ak začneš správne veriť, správne rozmýšľať a správne hovoriť, v krátkom čase prídu aj správne pocity.

Prehlásenie: Ježiš ma nikdy neopustí, ani sa odo mňa nevzdiali. To povedal On. Ja v to verím a to hovorím.

 

7. NOVEMBER
Dobré hlásenie

A Kálef tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi, a vravel: Áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. —  4.MOJŽIŠOVA 13,31.

A Jozua...a Kálef...ktorí boli prezkúmať zem...vraveli celej obci synov Izraelových a riekli: Zem, ktorou sme prešli, aby sme ju prezkúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. Keď sa budeme ľúbiť Hospodinovi, vovedie nás do tej zeme a dá nám ju, zem, ktorá tečie mliekom a medom. Len proti Hospodinovi sa nebúrte, a vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú naším chlebom; odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich! . —  4.MOJŽIŠOVA 14,6-9.

Jozua a Kálef boli dvaja vyzvedači, ktorí sa vrátili s dobrou správou. Nepopierali, že v Kanaáne sú obri; iba jednoducho poznamenali, že deti Izraela budú schopné premôcť obrov. — Istotne sa jej zmocníme — hovorili — lebo Pán je s nami! — Toto bolo ich dobré hlásenie. Podobne aj my veriaci, nemôžeme strkať hlavy do piesku, a nemôžeme popierať, že máme problémy a ťažkosti v živote. Áno, sú tam „obri“, ale s tými sa — bez pochybností — popasujeme, lebo pán je s nami! Keď sa dostaneš zoči-voči s obrami života, nerob negatívne prehlásenia. Nerozprávaj neveriaco, a nepodávaj negatívne hlásenia. Viera vždy podáva dobré hlásenie!

Prehlásenie: Bez pochyby viem premôcť obrov môjho života — lebo Pán je so mnou! Väčší je ten ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete.

 

6. NOVEMBER
Negatívne hlásenie

Nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali, medzi synov Izraelových povediac: Zem, ktorou sme prešli nato, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov […], takže sa nám videlo, že sme proti nim ako kobylky, a takými sme sa aj my im videli . —  4. MOJŽIŠOVA 13,31-34. (Roháček)

Izrael vyšiel z Egypta, a dostal sa až po hranice Kanaánu, k miestu nazvanému Kades-Barnea. Odtiaľ vyslali dvanásť zvedov, aby preskúmali Kanaánsku zem. A Biblia hovorí, že desať z nich sa vrátilo s „negatívnym hlásením“.

Čo je zlá správa? Šírenie zlej povesti. (Veriaci nesmie šíriť pochybnosti, rovnako ako nesmie šíriť klebety!)

Boh už oznámil deťom Izraelu, že im už dal tú zem oplývajúcu mliekom a medom. Oni uznali, že je to naozaj zem oplývajúca mliekom a medom.

—  ALE — sťažovali sa — obri bývajú na tej zemi, a my ju nevieme obsadiť!

Deti Izraelu vyhlásili to, v čo verili. V to verili, že sa im to nemôže podariť. A potom povedali toto: „My to nevieme urobiť.“ A dostali presne to, čo povedali!  Izrael prijal hlásenie väčšiny — negatívne hlásenie — a hovorili, že nevedia obsadiť tú zem. Izrael dostal presne to, čo povedal: Boh nedovolil tomu pokoleniu, aby obsadilo tú zem.

Prehlásenie: Ja nešírim pochybnosti. Ja nepodávam negatívne hlásenia.

 

5. NOVEMBER
Čo treba hovoriť

Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. —  1. list JÁNA 4,4.

Čo v Tebe vykonáva Duch Svätý?

Či je Duch Svätý iba „duchovný auto stopár“? Ako stopár cestuje s Tebou v živote? Je pre Teba, ako nejaká zbytočná batožina, ktorú môžeš celý život vláčiť? Nie! Duch Svätý preto žije v Tebe, aby Ti pomáhal!

On žije v Tebe preto, aby Ťa posilnil!

On žije v Tebe preto, aby Ťa utešil!

On žije v Tebe preto, aby Ťa doviedol v živote k víťazstvu!

Rob takéto pozitívne prehlásenia, namiesto toho, aby si rozprával o neúspechu a pochybnostiach.

Prehlásenie: Ja verím, že Ten Väčší žije vo mne. Ja verím, že On je väčší ako satan. Ja verím, že On je väčší ako skúšky, pokúšania, do ktorých sa dostávam. Ja verím, že On je väčší ako búrka, cez ktorú prechádzam. Ja verím, že On je väčší ako problémy s ktorými sa stretávam. Ja verím, že On je väčší ako tie okolnosti, ktoré ma zdanlivo zväzujú. Ja verím, že Väčší je skutočne väčší ako choroba a slabosť. Ja verím, že Väčší je skutočne väčší, ako hocičo a hocikto! A ten Väčší žije vo mne!

 

4. NOVEMBER
Slová

Zaplietol si sa jako do osídla do rečí svojich úst; lapil si sa do rečí svojich úst. — PRÍSLOVIA 6,2. (Roháček)

Mnohí kresťania obviňujú satana za určité veci, hoci v skutočnosti sa dostali do zajatia slov svojich vlastných úst. Jeden spisovateľ to formuloval takto:

Povedal si, že nie si toho schopný — a v tom okamihu, ako si to vyslovil, si utrpel porážku.

Povedal si, že nemáš vieru — a pochybnosť, ako obor povstala a poviazala Ťa. Zatvoril si sa do väzenia vlastnými slovami. Hovoril si o neúspechu, a neúspech ťa držal v zajatí.

Naše slová panujú nad nami. To povedal Ježiš v ev. Marka11,23: „...bude mať, čo povedal.“

Nikdy nehovor o neúspechu.. Nikdy nehovor o porážke. Nikdy, ani na sekundu neuznaj, že Ťa Božia schopnosť alebo sila nedokáže doviesť k úspechu.

Ak rozprávaš o neúspechu, alebo o porážke, tým uznávaš, že to Boh nevie urobiť, že Ťa v živote nedoviedol k úspechu.
Ale chvála Bohu,  On to vie urobiť! ON to už aj urobil! Ak správne veríš a aj správne rozprávaš, budeš chodiť v skutočnosti toho!

Prehlásenie: Ja odmietam, aby som hovoril(a) o neúspechu. Odmietam hovoriť o porážke. Boh ma v živote dovedie k úspechu.

 

3. NOVEMBER
To čo hovorím

Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal. —  ev. MARKA 11,23.

Preskúmajme, čo Ježiš povedal v texte: „ ...a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril (čiže verí v srdci), že sa stane čo hovorí...“ Čo hovoríš? Hovoríš slová — prehlásenia —, a tieto slová Ti dávajú moc nad démonmi, nad chorobami a nad okolnosťami.

Čo hovorí Ježiš, čo budeš mať? V čo veríš? Nie. Mnohí rozmýšľajú takto: „Ak budem dostatočne silne veriť, stane sa to.“ A zároveň neveriaco rozprávajú, a tak sa nemôže stať to, čo žiadali!

 

Ježiš nepovedal: Bude mať, v čo verí; On povedal: „...bude mať, čo POVEDAL.“ Skutočne dostaneš to, čo HOVORÍŠ. Ak nie si spokojný vo svojom živote s tým čo máš, tak skontroluj to, čo rozprávaš — skontroluj svoje prehlásenia.

Prehlásenie: Ja verím vo svojom srdci a verím vo svoje slová.

 

2. NOVEMBER
Oslobodenie viery

Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal. —  ev. MARKA 11,23.

Pred mnohými rokmi, po tom čom som celý deň strávil v modlitbách vo svätyni jedného zboru, v očakávaní na Boha, čítaním a rozjímaním nad Slovom, padol som na koberec pred oltárom.

Dostal som do bodu, keď bola moja myseľ utíšená. Vtedy sa v mojom duchu ku mne prihovoril Pán, tak jasne a počuteľne, ako som Ho ešte nikdy predtým nepočul.

Povedal mi: „Všimol si si už niekedy, že v Markovi 11,23 sa sloveso ´povedať´ nachádza trikrát v nejakej podobe, a ´veriť´ iba raz?“

Posadil som sa, a nahlas som odpovedal: - Nie, doteraz som si to nikdy nevšimol! (Ani si nepamätám, že koľko krát som dovtedy čítal tento verš.)

 

Potom Pán pokračoval: - Moji nemajú hlavný problém s vierou. Kazia to s prehlasovaním. Naučili ich tomu, že majú veriť, ale vieru treba oslobodzovať svojimi slovami, cez vlastné ústa. Tvoje môže byť len to, čo vyslovuješ. – Potom doložil: - Odteraz musíš trikrát toľko vyučovať o stránke prehlasovania, ako o stránke viery, aby to ľudia pochopili.

Prehlásenie: Ja dostanem to, čo vyslovím. Svojimi slovami oslobodzujem svoju vieru.

 

1. NOVEMBER
Láska srdca

…láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. — RIMANOM 5,5.

— Neznášam svoju svokru — raz mi povedala manželka jedného služobníka. — Dokonca pochybujem, či som vôbec spasená, lebo Biblia hovorí: „Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. ” (1. list Jána 3,15) Vedel som, že je  spasená a  že je naplnená Duchom Svätým. Ale som vedel aj to, že dovolí diablovi, aby panoval nad jej mysľou cez jej fyzické telo. Povedal som teda:

— Pozri sa mi do očí a nahlas vyslov: „Ja nenávidím svoju svokru.“ Ako to vyslovíš, pozoruj svoje vnútro — lebo Božia láska bola vyliata do nášho srdca,  a nie do hlavy —, a povedz mi, čo sa deje tam. Urobila to, o čo som ju žiadal, a prekvapene povedala:

— V hĺbke môjho ducha mám nejaký “rušivý” pocit!

— Áno, niečo v tvojom vnútri sa pokúša upozorniť Ťa — povedal som jej.  — Božia láska v tvojom v duchu chce panovať nad Tebou, ale Ty dovolíš svojej mysli  — tam, kde sa tieto myšlienky nazhromaždili —, aby ona panovala nad Tebou. V skutočnosti Tvoje srdce každého miluje.

— Áno, skutočne je to tak — priznala sa. — Tak čo mám teraz robiť?

— Konaj v láske, a dovoľ svojmu srdcu panovať nad sebou — a nie hlave.

Prehlásenie: Ja dovolím Božej láske, ktorá bola vyliata do môjho srdca skrze Ducha Svätého, aby panovala nado mnou.

 

 

31. OKTÓBER
Odpustenie

Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.  —  ev. MARKA 11,26.

— Brat Hagin — oslovila ma jedna dáma —, vyžeň zo mňa toho ducha neodpustenia. Je tu v zbore jedna žena, ktorej neviem odpustiť. Zdá sa, že nie som schopná odpúšťania.

Na to ja:

— Stane sa, že musíš odpustiť manželovi?

— Samozrejme, občas musím odpustiť ja jemu, a inokedy on odpúšťa mne.

— Ak som dobre rozumel, Ty si povedala, že nie si schopná odpúšťania.

Usmiala sa:

— Takže viem odpúšťať, pravda?

— Samozrejme — povedal som —, ak vieš odpustiť jednému, vieš odpustiť aj druhému.

Pochopila to a odpovedala:

— Ja som schopná odpustiť a aj to urobím. Tak je to!

Je to také jednoduché. Nerob zložitým odpúšťanie. Ježiš povedal: „Keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte.“ To znamená, že vieme odpúšťať. Ježiš od nás nežiada niečo, čo by sme neboli schopní urobiť.

Prehlásenie: Ja viem odpustiť. Som rýchly(a) na odpúšťanie. Aj môj Nebeský Otec odpúšťa mne v Nebi.

 

30. OKTÓBER
Neodpustenie

A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. —  ev.MARKA 11,25.

Ježiš tesne po tom, čo urobil tie nádherné, vzrušujúce, úžasné a šokujúce vyhlásenia, ktoré sú zaznamenané v ev. Marka 11,23–24, (a ešte sa nikdy nikomu nepodarilo preniknúť do hĺbky týchto vyhlásení) na tom istom mieste —  tým istým dychom povedal: „A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte...“

Ak Ťa obkolesuje ovzdušie neodpustenia, nebude fungovať Tvoja viera! Nebudú fungovať Tvoje modlitby! Ako jedinú prekážku viery Ježiš spomína neodpustenie.

Preto musí byť prvoradou otázkou odpustenie. (Ak nefungujú moje modlitby a moja viera, potom je otázka odpustenia prvoradá, ktorú preskúmam v mojom živote.) V žiadnom prípade, nikdy nedopustím, aby sa do môjho srdca vkradlo neodpustenie voči niekomu. Odmietam, aby som si o hocikom myslel zlo. Nepripustím, aby som bol na niekoho urazený. Nie je dôležité, čo proti mne urobili, čo na mňa povedali — nedovolím, aby to malo na mňa vplyv.

Prehlásenie: Moje modlitby fungujú. Moja viera funguje. Nedovolím, aby sa do môjho srdca vkradlo neodpustenie. Odmietam každú urazenosť voči hocikomu.


Kenneth E. Hagin: Pokrm našej viery v denných dávkach - Leto.

29. OKTÓBER
Silná viera

A nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. — RIMANOM 4,20–21. (Roháček)

— Ja som slabá vo viere — hovorila mi jedna žena. — Pomodlil by si sa za mňa, aby bola posilnená moja viera? — pýtala sa.

— Nie — povedal som. — Nepomodlím. Pravda je totiž taká, že si silná vo viere! Len v tom nemáš jasno. Môžem Ti položiť niekoľko otázok? Veríš tomu, že to čo Boh sľúbil, môže aj učiniť?

— Samozrejme — hrdo odpovedala. — Ja viem, že Boh môže všetko urobiť, o čom povedal, že to urobí. A viem, že to aj urobí.

— Vieš povedať: „Sláva Bohu!“, a chváliť Ho za jeho zasľúbenia? — Samozrejme, že viem. Robím to každý deň.

— Tak si silná vo viere — povedal som jej na to — podľa listu Rimanom 4,20–21.  Aj Abrahám bol silný vo viere. Čo je silná viera? Dať slávu Bohu a úplne uveriť, že to čo On sľúbil, to môže aj učiniť. Ak zodpovedáš týmto požiadavkám, potom si aj Ty silná vo viere.

Prehlásenie: Ja som úplne uveril(a), že to čo Boh sľúbil, to môže aj učiniť. Ja dávam Bohu slávu. Ja som silný(á) vo viere. Mám Abrahámovu vieru. Mám jednu mieru druhu Božej viery.

 

28. OKTÓBER
Napodobňujúci Boha

Buďte preto nasledovníkmi Boha [napodobňujte Ho, nasledujte Jeho príklad], rovnako ako veľmi  milované deti [napodobňujú svojho otca]. — EFEŽANOM 5,1. (Amplified)

— Ja nedokážem veriť niečomu, čo nevidím, že je to moje! — toto mi raz povedal jeden kazateľ.

— A môžeš uveriť tomu že máš rozum? — opýtal som sa ho na to.

— Samozrejme — odpovedal.

— A videl si ho niekedy?

Abrahám uveril to, čo nevidel. Tomáš nebol ochotný uveriť to, čo nevidel. Tomášovo meno nie je zaznamenané medzi portrétmi v hale hrdinov v liste Židom 11. kapitole. Ale Abrahámovo meno tam je. Inokedy mi zas povedali toto:

— Áno, to je v poriadku, že Boh nazýva veci, ktoré nie sú, ako keby boli, veď On je Boh. Ale to by už nebolo vhodné, aby som to aj ja robil.

Ak to Ty nesmieš robiť, potom ani Boh to nesmie robiť! Deti diabla konajú ako diabol. Božie deti však konajú tak, ako koná Boh. Boh je bohom viery. Nakoľko my sme deťmi viery Boha viery, my musíme konať vo viere. A viera nazýva (povoláva) tie veci, ktoré ešte nie sú,  akoby už boli!

Prehlásenie: Ja som dieťaťom viery Boha viery. Ja napodobňujem Boha, môjho Otca. Nasledujem Jeho príklad, ako Jeho veľmi milované dieťa. Ja konám vo viere. Volám to (povolávam), čo ešte nie je, akoby už bolo. A stane sa (vznikne) to.

 

27. OKTÓBER
Ako čo by bolo

Ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo. — RIMANOM 4,17. (Roháček)

Ak Abrahám veril podľa toho, čo bolo povedané, tak sa pozrime, čo bolo presne povedané? V čo veril Abrahám?

Keď mal Abram (ako sa dovtedy volal) deväťdesiat rokov, Pán mu povedal: „Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abram , ale tvoje meno bude Abrahám , lebo som ťa učinil otcom mnohých národov.” (1Mojž. 17,5) Pozri sa, Boh mu nepovedal, že : „učiním ťa“, ale povedal toto: „učinil som ťa“.

Vtedy, keď to Boh sľúbil, Abrahám bol ešte bezdetný. Ale nebolo Abrahámovi povedané, aby uveril, že sa stane otcom o rok (čo je budúci čas). (Tí, ktorí niečo „niekedy dostanú“, to nedostanú nikdy. Rovnako pochodia aj tí, ktorí hovoria, „Raz budem spasený“. Alebo: „Budem uzdravený.“)

Nie! Viera je vždy čas prítomný! Abrahám mal veriť v to, že bol učinený otcom mnohých národov. Lebo môžeš vidieť, že viera nazýva tie veci, ktoré ešte nie sú, akoby už boli. A tie preto vzniknú!

Prehlásenie: Podobne, ako môj Nebeský Otec, tie veci, ktoré ešte nie sú, nazývam, akoby už boli. A tie vzniknú! Tie sú moje, už teraz!

 

26. OKTÓBER
Viera srdca

Ktorý tam, kde nebolo nádeje, UVERIL v nádeji, aby bol otcom mnohých národov PODĹA POVEDANÉHO: Tak bude tvoje semä. — RIMANOM 4,18.

V štvrtej kapitole liste Rimanom môžeme čítať Božie slová o Abrahámovi a o jeho viere. 18-sty verš hovorí to, že Abrahám veril. Podľa čoho veril Abrahám? „...podľa povedaného...“

Abrahám neveril podľa toho čo videl. Neveril podľa toho, čo cítil. Neveril podľa toho, čo mu hovorili jeho fyzické zmysly. Neveril ani len podľa toho, čo mu diktovala jeho hlava. Abrahám veril podľa toho, čo bolo povedané Bohom!
Poznanie tohto verša mi pomohlo prejsť cez mnohé ťažké situácie.

Vtedy, keď nepriateľ a protirečivé okolnosti hovorili: „Nie, to nie je tvoje“, ja som napriek tomu stál vo viere, a zo svojho srdca som hovoril: „Ja verím, podľa povedaného.“ A „povedané“ to je samotné Božie Slovo!

Prehlásenie: Ja verím podľa toho, čo bolo povedané. Podľa toho, čo bolo napísané. Ja nechodím podľa toho čo vidím, nekráčam podľa toho čo cítim. Chodím výlučne podľa toho, v čo verím!

 

25. OKTÓBER
Viera hlavy

A tak mu hovorili tí druhí učeníci: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím bodnutia hrebov na jeho rukách a nepoložím svojho prstu na miesta, bodnuté od hrebov, a nepoložím svojej ruky na jeho bok, neuverím. A po ôsmich dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a stal si do prostredku a povedal: Pokoj vám!  A potom povedal Tomášovi: Daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a NEBUĎ NEVERIACI, ALE VERIACI! A Tomáš odpovedal a riekol mu: Môj Pán a môj Bôh!  A Ježiš mu povedal: Tomášu, uveril si, že si ma videl. BLAHOSLAVENÍ SÚ, KTORÍ NEVIDELI A UVERILI. —  EV.JÁNA 20,25–29. (Roháček)

Tomášova viera bola vierou hlavy. Ježiš ho nepochválil za ňu. Ježiš mu povedal: „Veril si, lebo si videl.“

Každý môže mať takýto druh viery, či je dotyčný svätý, alebo hriešnik. Toto je viera hlavy. Hlava verí v to, čo mu ukazujú zmysly. Ježiš pochválil vieru srdca. On povedal toto: „...šťastní sú, ktorí nevidia a veria.“ Veriť srdcom znamená, že veríš nezávisle od toho, čo ukazuje tvoje telo alebo fyzicky ukazujú tvoje zmysly. Fyzický (telesný) človek verí tomu, čo vidí svojimi fyzickými očami, čo počuje svojimi fyzickými ušami, tomu čo fyzicky vníma. Srdce, ale verí v Božie Slovo, nezávisle od toho, čo hovoria jeho zmysly.

Prehlásenie: Ja nie som neveriaci(a); ja som veriaci(a). Ja verím podľa toho, čo hovorí Božie Slovo, nezávisle od toho, čo vidím alebo cítim.

 

24. OKTÓBER
Srdce v rozpore s rozumom

Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. — PRÍSLOVIA 3,5.

Tvoja myseľ je obyčajná, fyzická funkcia tvojej hlavy — tvoj ľudský spôsob myslenia. Inými slovami by sme mohli čítať tento verš takto: „ Z celého srdca dôveruj Bohu; neopieraj sa o vlastnú hlavu.“

Viera bude fungovať v tvojom srdci, aj vtedy, ak máš v hlave pochybnosti! Mnoho kresťanov utrpí porážku práve preto, lebo pri vstupe pochybností do ich mysle vyslovia: „Ja pochybujem.“ Ježiš, ale nepovedal: „ a vo svojej hlave nepochybuje“, ale povedal: „ a vo svojom srdci nepochybuje, ale verí...“ (ev. Marka 11,23). Prácu vykoná viera srdca, a nie viera hlavy.

Najväčšie zázraky sa stali v mojom živote práve vtedy, keď som robil nasledovné prehlásenia: „Ja prijímam svoje uzdravenie s vierou svojho srdca“ — pričom moja hlava neustále hovorila: „Nie je to tak. Tak to nie je!“ (Bol som uzdravený z dvoch orgánových srdcových ochorení a z nevyliečiteľného obehového ochorenia, na ktoré moje telo  takmer ochrnulo.)

Aj ty mávaš problémy s hlavou? Vtedy len jednoducho z celého srdca dôveruj Pánovi (nie z hlavy), a neopieraj sa o vlastný rozum!

Prehlásenie: Dôverujem Pánovi z celého svojho srdca. Neopieram sa o vlastnú myseľ. Ja verím vo svojom srdci, že to čo hovorí Božie slovo, je pravda.

 

23. OKTÓBER
Duchovná bytosť

A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. — 1.list TESALONIČANOM 5,23. (Roháček)

Ty si duch.
Máš dušu.
A žiješ v tele.

Tvoj duch udržiava spojenie s duchovným svetom.
Tvoje telo je v spojení s fyzickým svetom.
Tvoja duša je v pripojená k svetu mysle.

Ty si v kontakte s týmito troma svetmi. Neexistuje viac. Človek je duchovná bytosť, stvorená na obraz Boha, ktorý je Duch. (Viď 1.Mojž. 1,26. Ján. 4,24.)

Aj ty si duchovná bytosť. Pomáha to tvojej viere, ak o tom takto zmýšľaš, lebo viera vychádza zo srdca, čiže z ducha, presnejšie z tvojho vnútorného človeka. (Tieto pojmy: duch človeka a srdce človeka sa v celej Biblii používajú navzájom zameniteľným spôsobom.)

Viera nepochádza z hlavy, viera nepochádza z tela. Viera pochádza zo srdca!

Prehlásenie: Ja som duch. Mám dušu. Žijem v tele. Ja som duchovná bytosť, stvorená na obraz Boha. S Bohom som v kontakte prostredníctvom svojho ducha. Prostredníctvom svojho ducha verím v Boha!

 

22. OKTÓBER
Skrytý človek

Ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom.  — 1.PETER 3,4. (Roháček)

Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň.  — 2. KORINŤANOM 4,16.

Dovoľme Bohu, aby nám On povedal, čo je srdce. V 1.liste Petra 3,4 Boh hovorí, že srdce človeka — je skrytý človek. Tento skrytý človek je ukrytý pred našimi telesnými zmyslami. Nemôžeme ho vidieť telesnými očami, nemôžeme sa ho dotknúť telesnými rukami. To je preto, lebo on nie je telesná bytosť; on je „vnútorný človek“, o ktorom hovorí 2.list Korinťanom 4,16.

V Božom Slove nachádzame dva výrazy, ktorými Boh charakterizuje ľudského ducha: vnútorný človek a skrytý srdca človek.

Prehlásenie: Ja verím v Boha z môjho skrytého srdca človeka. Ja verím v Boha z môjho vnútorného človeka. Ja verím v Boha z môjho ducha.

 

21. OKTÓBER
Miesto viery

Lebo  srdcom veríme… — RIMANOM 10,10.

…a vo svojom srdci nepochybuje, ale verí… — ev. MARKA 11,23.

Viera — skutočná viera, biblická viera, viera v Slovo — pochádza zo srdca, a nie z hlavy. Čo znamená veriť srdcom? Čo je ľudské srdce? Tu nemyslíme na ten telesný orgán, ktorý nám pumpuje krv v tele a udržiava nás pri živote. Nemohol by si viac veriť svojim telesným srdcom, ako so svojou telesnou rukou, okom, uchom, nosom, či nohou!

Premyslime si len, ako požívame pojem ‘srdca’. Ak hovorím o srdci stromu, myslíme na vnútorný bod stromu, na jeho najpodstatnejšiu časť. Ak rozprávame o ‘srdci’ nejakej témy, rozumieme pod tým najdôležitejšiu časť danej témy, tzv. centrálnu osnovu, tú časť, okolo ktorej sa celá téma točí.

Podobne, keď Boh hovorí o ‘srdci’ človeka, spomína najdôležitejšiu časť — hovorí o centre — o duchu človeka!

Prehlásenie: Svojím srdcom verím v Boha. Ja nepochybujem vo svojom srdci. Ja verím svojím srdcom.

 

20. OKTÓBER
Trénuj

… Nech sa vám stane podľa vašej viery! —  ev.MATÚŠA 9,29.

Ak sa pravidelne stravuješ a nemáš dostatok pohybu, tak priberieš a zoslabneš. Podobne, ak nebudeš praktizovať svoju vieru, „svalstvo“ tvojej viery bude chradnúť. Praktizuj svoju vieru na tej úrovni, na akej sa nachádzaš. Sú kresťania, ktorý majú viac rozvinutú vieru, ako iní. Tak ako živíš a praktizuješ svoju vieru, tak narastá a silnie. Nezabúdaj, že nikto sa nedostane na vrchol rebríka tak, že hneď stúpi na najvyššiu priečku!

Mnohí utrpeli porážku, lebo sa pokúšali veriť vyššie ako bola úroveň ich viery. Počuli vyučovanie o viere, a pokúšali začať na vrchole rebríka. Keďže ich viera nebola na tej úrovni, nefungovalo to, a povedali: „Mne táto vec viery nejde. Pokúsil som sa o to, ale to nefunguje.“

Viera bude fungovať, ako náhle ju začneš praktizovať. Po určitom čase budeš veriť v Boha aj v súvislosti s takými vecami, o ktorých si ani nesníval. Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Ak sa tvoja prosba zakladá na Božom Slove, a veríš, že to Boh urobí, potom to Boh aj urobí.

Nech sa vo viere nachádzaš hoci kde, maj správny postoj. Stavaj sa pozitívne k veciam — a maj zapnutý zapínač viery. Nepretržite ver v Boha, a používaj svoju vieru.

Prehlásenie: Nech sa vám stane podľa vašej viery. Ja v dnešný deň nepretržite používam svoju vieru. Praktizujem svoju vieru. Používam svoju vieru v praxi. Starám sa o to, aby moja viera neustále fungovala!

 

19. OKTÓBER
Očakávanie

A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. — ŽiIDOM 11,6. (Roháček)

Boh od nás očakáva vieru. Nuž, ak Boh očakáva, aby sme mali vieru vtedy, ak to nie je možné, aby sme mali vieru, máme právo spochybňovať Jeho spravodlivosť. Ale ak nám Boh vloží do rúk všetky prostriedky, pomocou ktorých vzniká viera, potom je zodpovednosť  za to, či máme vieru, alebo nemáme vieru, naša.

Boh nám dal svoje Slovo, a povedal: „...viera je z počutia, a počutie skrze Slovo Božie.“ (Rim. 10,17.)

F. F. Bosworth, úctihodný odborník na uzdravenie, autor klasickej knihy Kristus uzdraviteľ, hovorí: „Mnoho kresťanov denne trikrát prijíma teplú potravu pre svoje telo, ale svojmu duchu podáva len raz týždenne studenú stravu, a ešte sa aj diví, že je taký slabý vo viere.“

Prehlásenie: Ja chcem spôsobiť radosť môjmu Nebeskému Otcovi. Ja budem chodiť vo viere. Pravidelne budem živiť svoju vieru tou potravou pre vieru, ktorú mi Boh vložil do rúk.

 

18. OKTÓBER
Pokrm viery

 

A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.  — ev.MATÚŠA 4,4.

Ježiš tu odovzdáva duchovnú myšlienku pomocou fyzického prirovnania. Hovorí, že to čím je pre telo chlieb, alebo potrava, tým je pre ľudského ducha, pre ľudské srdce Božie Slovo. Môžeš živiť svojho ducha. Môžeš živiť svoju vieru. Božie Slovo je potrava viery.

Smith Wiggleswsorth-a, veľkého Anglického kazateľa, počas služby ktorého bolo zaznamenaných vzkriesenie štrnástich mŕtvych, nazývajú Apoštolom viery. On povedal: „Nepokladám sa za úplne oblečeného, pokiaľ nemám Novú Zmluvu vo vrecku. Radšej by som z domu odišiel bosý, ako bez svojej Biblie!“ Wigglesworth sa ubytoval v mnohých domovoch počas svojho cestovania okolo sveta. Rozprávajú o ňom, že ešte aj v reštauráciách sa po jedle odsunul od stola, vzal si do rúk Nový Zákon, a povedal: „Telo sme už nakŕmili, teraz budeme kŕmiť vnútorného človeka.“ Potom prečítal niečo o viere a na záver pravidelne krátko vyučoval o viere.

Prehlásenie: Ja žijem každým Božím Slovom. Živím svoju vieru. Živím svojho vnútorného človeka. Živím sa potravou viery – Božím Slovom!

 

 

17. OKTÓBER
Viera je merateľná

Keď to počul Ježiš zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. —  ev.MATÚŠA 8,10. (Roháček)

Jeden stotník prišiel za Ježišom v záujme svojho sluhu. Keď Ježiš povedal: „...Ja prijdem  a uzdravím ho“ (Mat. 8,7), stotník odpovedal: „… povedz len slovo, a môj služobník bude uzdravený.” (8. verš)

Ježiš mu povedal: „…Iď, a jako si uveril, tak nech sa ti stane! ...” (13. verš)

Obrátiac sa k svojim učeníkom povedal: „…ani v Izraeli som nenašiel tak VELIKEJ viery .” (10. verš) Podľa toho je možné, aby si niekto vypestoval veľkú vieru.

Na druhej strane vidíme príklad malej viery, keď sa Peter začal ponárať, potom čo už chodil po vode. Ježiš vyhrešil Petra slovami: „…Človeče MALEJ VIERY, prečo si pochyboval? ” (Mat. 14,31) Ak viera môže byť malá a môže byť aj veľká, potom je viera merateľná! Tu je k tomu niekoľko veršov: ...rastie vaša viera (2Tesal. 1,3); neoslabnúc vo viere (Rim. 4,19); bohatých vo viere (Jak. 2,5); plného viery (Sk. Ap. 6,5); sa viera stala dokonalou (Jak. 2,22); nepokrytecká viera (2.Tim. 1,5); stroskotali vo viere (1.Tim. 1,19);  viera čo zvíťazila (1.Ján. 5,4).

Prehlásenie: Moja viera narastá. Moja viera dorastie na veľkú vieru, na silnú vieru, na bohatú vieru, na úplnú vieru, na nepokryteckú vieru, na víťaznú vieru. Ja som plný viery!

 

16. OKTÓBER
Narastajúca viera

Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie  … —2. list TESALONIČANOM 1,3.

Po znovuzrodení Boh každého veriaceho štartuje rovnakou mierou viery. Nedáva jednému kresťanskému bábätku viac viery, ako inému. Po našom znovuzrodení závisí od nás, ako rozvíjame tú mieru viery, ktorú sme dostali.

Primnohí urobili so svojou vierou to, čo ten údajný muž, ktorý dostal jeden talent: zakopal, ukryl a nepoužil ho. Mieru vlastnej viery môžeš zvýšiť — môže narastať. Ale ty si ten, ktorý ju zvyšuje — a nie Boh!
Môžeme urobiť dve veci v prospech narastania našej viery:
(1) živíme ju Božím Slovom, a 
(2) praktizujeme, čiže ju používame v praxi.

Prehlásenie: Boh mi dal mieru viery. Budem sa starať, aby moja viera nadmieru narastala. Budem svoju vieru živiť Božím Slovom. Budem praktizovať svoju vieru — používať ju v praxi. Moja viera narastá.

 

15. OKTÓBER
Tá istá viera

Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané: Uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme — 2. list KORINŤANOM 4,13.

Pavol napísal: „Aj my MÁME toho istého ducha viery …”

Nepísal to, že: „pokúsme sa získať si”, alebo „máme nádej”, ale povedal to, že je to „naše“! Čo je naše? Ten istý duch viery. To je aký druh viery? Taký druh viery, ktorý
(1)verí, a  
(2) preto hovorí

Nie je to ten istý druh viery, o akej rozpráva Ježiš v ev. Marka 11,23 ?  Ten istý druh viery, ktorá
(1) verí vo svojom srdci,
(2) vysloví svojimi ústami, a
(3) potom sa to stane?

Ale áno! To je ten istý duch viery! A 2. list Korinťanom 4,13 hovorí, že ňou disponujeme!

Prehlásenie: Vo mne je duch tej istej viery. Ja verím, a preto hovorím. Disponujem určitou mierou tej viery, ktorá na počiatku stvorila svet. Disponujem určitou mierou viery, ktorá premiestňuje hory.

 

 

14. OKTÓBER
Slovo viery

Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. — RIMANOM 10,8.

Božie Slovo sa nazýva  „slovo viery” .

Viera sa zakladá na faktoch — na faktoch Božieho Slova. Neviera sa zakladá na teóriách. Ja teóriu definujem nasledovne: „Teória je taký predpoklad, ktorý pramení z nedostatku poznania danej témy.“ Mnoho cirkví je preto plných neviery, lebo počuli priveľa teórie.

V službách sa stáva dominantnou neviera; a úbohé, drahé stádo je iba produktom toho, čo počuli kázať od svojich duchovných pastierov. V skutočnosti, ľuďom vieme najlepšie pomôcť tak, keď im povieme, že čo hovorí Biblia — dáme im to, čo hovorí Božie Slovo — a nie to, čo hovoria ľudia.

Ľudia sú omylní, ale Boh sa nikdy nemýli. Nezáleží na okolnostiach — nie je dôležité, čo sa udialo v tvojom živote —, Božie Slovo má k tomu pripomienky. Musíš sa dozvedieť, čo hovorí Božie Slovo! Viera príde — a zmení veci v tvoj prospech.

Prehlásenie: Slovo — Božie Slovo — slovo viery — je mi blízke. Ukryl(a) som ho vo svojom srdci. Vyslovím ho svojimi ústami. Z toho pramení moja viera. A viera zmení veci.

 

13. OKTÓBER
Odkiaľ pochádza viera

Tak teda viera je z počutia a počutie skrze Slovo Božie. —RIMANOM 10,17.

Ako dáva Boh hriešnikom vieru na spasenie? Môžeme si to prečítať v liste Rimanom v 10. kapitole, ktorá hovorí o spasení, a o tom, ako získame vieru na spasenie. (Moje poznámky sú v zátvorkách.) „Ale čo hovorí? Blízko teba je Slovo (Rhema), je v tvojich ústach a v tvojom srdci: to slovo viery, ktoré my hlásame. (Všimni si: Božie Slovo nazýva ‘Slovom viery’. Lebo to vybuduje vieru. Z neho pochádza viera v srdci tých, ktorí sa tomu otvoria.) Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme.  Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.   Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie... Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? (Teraz to pochop.) A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? […] Tak teda viera je z počutia a počutie skrze (Rhemu) Slovo Božie.” (Rim. 10,8–10. 13–14. 17.)

Nevieš veriť bez počúvania. Viera prichádza z počúvania. Čo máš počúvať? Božie Slovo!

Prehlásenie: Ja počúvam Božie Slovo. A z toho pochádza moja viera.

 

12. OKTÓBER
Spasený z viery

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,— EFEZANOM 2,8. (Roháček)

Všimnite si, že viera, skrze ktorú ste spasení: „nie je z vás“. Inými slovami, nie je to prirodzená, ľudská viera. Je to Boží dar! Toto je v súlade s Rim.12,3, ktorý stanovuje: „...ako Boh dal každému jednému mieru viery“!

Kresťania napriek tomu hovoria: „Ale ja ešte stále nemám vieru.“ Ja na to zakaždým odpovedám: „Potom prečo neprijmeš spasenie? Ten, kto je spasený, ten má vieru! Bez viery by nemohol byť spasený.“

Každý veriaci má vieru! Biblia hovorí, že ju majú! Mnoho kresťanov si ale neuvedomuje, že majú vieru, preto nepoužívajú tú vieru, ktorú už majú. Stavajú sa proti Bohu, proti Biblii a proti sebe, lebo neustále rozprávajú o tom, že nemajú vieru.

Boh hovorí ku nám vo svojom Slove. Boh a jeho Slovo sa zhodujú. Ak Božie Slovo niečo hovorí, tak to hovorí Boh. A Božie Slovo hovorí, že Boh ti už podaroval mieru viery. Zaručene je to Božia viera, lebo Boh inú vieru nemá!

Prehlásenie: Ja som spasený(á)! Svoje spasenie som dostal(a) z milosti, z viery  — ktorá je dar od Boha! Ja vlastním určitú mieru druhu Božej viery! Vlastním jednu mieru tej viery, ktorá stvorila svet na počiatku! Vlastním jednu mieru tej viery, ktorá hýbe horami!

 

11. OKTÓBER
Viera darovaná od Boha

Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru viery. — RIMANOM 12,3. (Roháček)

„Viera: áno, to potrebujem — hovoria mnohí. — Aj sa modlím, aby mi ju Boh udelil.“ S tým iba strácaš čas. Nemá väčší význam modliť sa k Bohu za vieru, ako mlieť prstami a opakovať: „Ligotaj sa hviezdička, ligotaj.“

Modlitba za vieru je beznádejný pokus a strácanie času, lebo každý veriaci dostal určitú mieru Božej viery. Nemusíš ju získavať. Nemusíš za ňu modliť. Nemusíš sa za ňu postiť. Nemusíš si ju zaslúžiť dobrým správaním a dobrými skutkami. Už je tvoja.

Pavol v tomto verši liste Rimanom, nepísal hriešnikom, ale veriacim. Povedal: „...hovorím každému z vás [nie každému vo svete], …Boh udelil každému jednému mieru viery.“ Každý veriaci má vieru! Dal mu ju Boh!

Prehlásenie: Boh mi udelil mieru viery. Ja mám určitú mieru Božej viery! Tú mi už Boh podaroval! Už mi ju dal. Už ju mám.

 

 

10. OKTÓBER
Definícia viery

Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: “Zdvihni sa a hoď sa do mora,” a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. — ev. MARKA 11,23. (Roháček)

Ihneď po tom, čo Ježiš predstavil Boží druh viery, ju aj definoval. V ev.Marka 11,23 On, Knieža viery, takto definuje Boží druh viery:

(1) človek verí vo svojom srdci,

(2) následne vysloví svojimi ústami to, čomu verí vo svojom srdci,

(3) a stane sa to.

Boh použil tento druh viery, keď na počiatku stvoril svet. Boh veril tomu, že to čo povie, sa stane! Preto povedal: „Nech je....a bolo.“ Skutočne všetko takto stvoril  — slnko, mesiac, hviezdy, planéty, všetko  — okrem človeka —, že veril: to čo povie sa stane. Následne po tom, čo to vysloví. A stalo sa. Toto je Boží druh viery.

Prehlásenie: „Ak niekto povie…”, toto sa vzťahuje aj na mňa. To čomu verím vo svojom srdci a vyslovím to ústami, sa stane. Ja žijem a pracujem v Božom druhu viery.

 

9. OKTÓBER
Svedectvo viery

A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu! — ev. MARKA 11,22.

Dobrá výkladová biblia King James takto podáva dnešný verš: „Nech sa nachádza vo vás Božia viera.“ Podľa znalcov gréčtiny doslovný preklad toho, čo tu povedal Ježiš znie takto: „Majte Boží druh viery.“ Aj niektoré moderné preklady tento verš takto odovzdávajú.

Ak vôbec nevieš grécky, aj vtedy môžeš ľahko uznať, že toto je správny preklad tohto veršu, nakoľko Ježiš tesne pred tým predstavil svojim učeníkom, že On má takýto druh viery: Boží druh viery, tú vieru, ktorú Boh používal, keď na počiatku stvoril svet. Na začiatku tohto veršu Ježiš prehovoril k neplodnému figovníku. Nemodlil sa. Jednoducho povedal tomu stromu: „ Nech nikto viac až na veky neje z teba ovocia!“ (14. verš)

Na druhý deň ráno, keď Ježiš a učeníci prešli tade, videli, že figovník od koreňa vyschol. Peter si rozpamätajúc povedal: „Rabbi, pozri, figovník, ktorému si zlorečil, vyschol,“ (21. verš)

Ježiš mu odpovedal: „Majte vieru Božiu.“ Ježiš nám predstavil Boží druh viery. A následne povedal, že aj my ju musíme mať.

Prehlásenie: Ja vidím, ako môj Pán, Ježiš Kristus predstavuje Božiu vieru. Ježiš očakáva odo mňa, aby som poznal(a) a mala Boží druh viery! A ja ju skutočne vlastním!

 

8. OKTÓBER
Aby bol oslávený Otec

A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi.  —   ev. JÁNA 14,13. (Roháček)

Aký úžasný sľub!

Keď sa narodíme do Božej rodiny, naším znovuzrodením získavame aj právo a vymoženosť používať Meno Ježiš. Každá moc obsiahnutá v tomto Mene nám bola daná na oslávenie Otca v Synovi.

Syn bol vyvrheľom na zemi. Ukrižovaný nahý visel pred svetom. Ale na takom mieste, kde hlásajú iba hanbu ukrižovania, toto Meno stráca svoju moc, silu a autoritu — na ľudí sa nevylievajú požehnania, a nedáva sa sláva Bohu, Otcu.

Meno Ježiš nám bolo dané, aby prevzalo Ježišovo miesto na zemi. Všetko to, čo vedel Ježiš vykonať počas svojho pozemského života, môže teraz robiť každý jeden veriaci. V tomto Mene sa nachádza Ježiš. Toto Meno je sám Ježiš. Všetko, čím bol Ježiš — všetko čo On urobil — všetko, čím je v súčasnosti — všetko, čím len bude — je obsiahnuté v tomto Mene!

Keď používame Ježišovo Meno, zviditeľňujeme úplnosť vykonanej práce na Golgote. Keď používame toto Meno, je prítomný živý uzdravujúci Kristus —, na slávu Boha Otca!

Prehlásenie: Ja budem používať Ježišovo Meno, tak ako ma na to učí Jeho Slovo, aby som oslávila Boha Otca.

 

7. OKTÓBER
Meno

A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.   A tak iďte, čiňte … — ev.MATÚŠA 28,18–19.

A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene… — ev.MARKA 16,17. (Roháček)

Aký dopad by malo na Tvoj život, ak by Ťa nejaký nesmierne bohatý človek poveril s tým, aby si jeho majetok používal na naplnenie vlastných potrieb?

A my sme dostali ešte aj od toho viac! Boh nás urobil schopných, dal nám splnomocnenie, aby sme používali Meno Ježiš! A toto Meno má moc tu na zemi. Používanie tohto Mena nie je otázkou viery, ale hovorí o tom, či využívaš svoje zákonné práva v Kristovi? Či si obsadil svoje miesto ako Boží syn, či využívaš všetko to, čo Ti patrí. Máš nárok na Jeho Meno!

Máme právo používať toto Meno voči nášmu nepriateľovi. Máme právo používať toto Meno v našich modlitbách. Sláva Bohu, máme nárok na toto Meno! Toto Meno nám bolo dané, aby sme  vykonávali vôľu Boha Otca v tejto dobe, v ktorej žijeme.

Ranná cirkev využívala túto moc. Konala v zastúpení Ježiša, postaviac sa na Jeho miesto. Dnes musíme my používať Jeho Meno, a konať na miesto Neho!

Prehlásenie: V Mene Ježiš sa nachádza každá moc na zemi aj na nebi. Mne bolo zverené používanie tohto Mena a moci v ňom. Ja mám právo používať toto Meno!

 

6. OKTÓBER
Naša spôsobilosť

A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu.   Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha,    ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy... —2. List KORINŤANOM 3,4–6. (Roháček)

My nie sme obyčajní ľudia.

My sme spojení so Všemohúcim.

My sme zjednotení so samotným Bohom.

My vykonávame Božiu vôľu tu na zemi.

My sme kanálom, cez ktorý Boh vylieva seba samého na svet. Samozrejme to Boh môže robiť len vtedy — ak sa Jeho schopnosti stanú našimi schopnosťami.

Teraz už môžeme lepšie pochopiť 1. list Korinťanom 3,9: „Lebo sme Božími spolupracovníkmi…” To znamená spoločenstvo s Otcom! On zabezpečuje moc, múdrosť, milosť a schopnosti — tie nadprirodzené prostriedky, pomocou ktorých môžeme účinne pracovať ako služobníci novej zmluvy.

Prehlásenie: Moja spôsobilosť je od Boha, ktorý ma učinil vhodným na to, aby som bol služobníkom novej zmluvy. Boh je mojou spôsobilosťou. On je mojou schopnosťou. Ja som Božím spolupracovníkom a dovŕšim Jeho vôľu tu na zemi.

 

 

5. OKTÓBER
Zjednotenie našich síl

Čo tedy povieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!  Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!?  — RIMANOM 8,31–32. (Roháček)

Boh a Ty spolupracujete, aby ste vykonali Jeho plán vykúpenia pre svet. Boh rovnako neuspeje bez Teba tak, ako Ty neuspeješ bez Neho.

Preto nám dal Ježiš podobenstvo viniča a ratolestí. Vinič nemôže urodiť ovocie bez ratolestí, a ratolesti nedokážu existovať bez viniča. Náš dnešný uvádzajúci verš stojí v liste Rimanom, ako vyvrcholenie ôsmej kapitoly. Ukazuje nám, že Otec je v dokonalej jednote so svojimi deťmi. Predstavuje nám to dokonalé spoločenstvo a spoluprácu, ktorú si Božie deti užívajú so svojím Nebeským Otcom. Ukazuje nám, že Božie deti majú moc nad silou temna a nad okolnosťami. A Boh to zavŕši v 37-mom verši: „Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.”

Boh účinne pracuje v Tvoj prospech. Podporuje Ťa a stojí pri Tebe. Nepretržite bojuje za Teba. Nepretržite napĺňa všetky Tvoje potreby z pokladnice Svojej hojnej milosti. Dáva Ti Svoju múdrosť a Svoje schopnosti!

Prehlásenie: Boh je tu pre mňa! Kto môže byť proti mne? Ja som jeden s Otcom! On účinne pracuje pre mňa. Napĺňa moje potreby. Ja som s Ním v spoločenstve a spolupracujem s Ním.

 

4. OKTÓBER
Spoločenstvo v modlitbe

Teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo (spoločenstvo) s nami. A naše obecenstvo (spoločenstvo) je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom.  A to vám píšeme nato, aby bola vaša radosť naplnená. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo (spoločenstvo) jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. — 1. list JÁNOV 1,3–4. 7.

Ak si v spoločenstve s Bohom a chodíš vo svetle, tak ako je aj On vo svetle, tak bude pre teba modlitba najväčším pokladom, ktorý si zdedil v Kristovi.

Naša modlitba je zjednotením našej sily s Bohom Otcom. Je starostlivosťou o spoločenstvo s Ním. Je vykonaním Jeho vôle na zemi. Nikdy nemôže byť modlitba pre teba problémom, alebo záťažou. Musí byť pre teba úplnou radosťou.

Modlitba — pravá modlitba — ťa o nič neukráti, ale ťa urobí bohatším (bohatšou), zakaždým pre teba niečo získa. Lebo pri modlitbe si v spoločenstve s Bohom.

Prehlásenie: Keď sa modlím som v spoločenstve so svojím Otcom. A moja radosť je úplná! Ja som v intímnom spoločenstve s Bohom. Ja som v intímnom priateľstve s Bohom — zhováram sa s Ním a počúvam Ho, poslúcham Ho — aby som mohol (mohla) vykonať Jeho vôľu tu na zemi.

 

3. OKTÓBER
Spoločenstvo

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. — 1.list KORINŤANOM 1,9.

Najväčšia pocta, ktorú nám Boh preukázal je, že môžeme zároveň byť v spoločenstve v Ním, s Otcom, s Jeho Synom a s Duchom Svätým, aby sme realizovali Boží plán vykúpenia pre ľudstvo.

Znovuzrodením si sa stal rodinným príslušníkom Stvoriteľa vesmíru! Stal si sa Božím dieťaťom. Dostal si sa do rodinného zväzku s Ním. Ale rodina bez spoločenstva je neživá. Je to ako manželstvo bez lásky a intimity.
Intimita s Bohom, hlboké priateľské spoločenstvo, je matkou viery. A Boh ťa osobne povolal na to, aby si mal intímne priateľské spoločenstvo s Jeho Synom.

Prehlásenie: Boh ma povolal na to, aby som bol v spoločenstve s Jeho Synom, Ježišom Kristom. Ja chodím v intímnom priateľskom spoločenstve s Ježišom. Ja komunikujem s Ježišom. Budem s Ním spolupracovať. Zároveň som v spoločenstve s Bohom, s Otcom, s Ježišom Kristom a s Duchom Svätým, aby sme realizovali obrovský Boží plán vykúpenia pre ľudstvo.

 

2. OKTÓBER
Jeho trvalé bydlisko

Žeby vám On  dal z pokladne bohatstva svojej slávy, aby ste zosilneli a upevnili sa obrovskou silou vo vnútornom človeku skrze svojho (Svätého) Ducha, [ktorý sám prebýva vo vašej najhlbšej bytosti, vo vašej osobnosti]. Nech Kristus vašou vierou [skutočne] prebýva (usadí sa, zostane, vybuduje si trvalé bydlisko, domov) vo vašich srdciach… — EFEŽANOM 3,16–17.(Amplified)

Ako prebýva, ako sa usadí a ako si vybuduje trvalé bydlisko, domov Kristus v tvojom srdci? Cez tvoju vieru.

Boh chce to, aby si mohol vybudovať Svoje trvalé bydlisko v tvojom srdci! Kresťania mu práve toto nedovolia! (Nezabúdaj: tento list bol písaný znovuzrodeným, Duchom naplneným kresťanom.)

Kresťania takto spievajú: „ Príď ku mne, Pane, príď ku mne.“ Tým hovoria, že Pán tu nie je — len keby sme ho nejako vedeli nahovoriť, aby prišiel, On by určite vedel niečo pre nás urobiť. Ešte to aj spievame: „Vystri ruku a dotkni sa Ježiša, keď ide tadiaľto.“ Všetky tieto pocity sa zakladajú na fyzickom poznaní. Ja nemusím natiahnuť ruku a dotknúť sa Pána, lebo On žije vo mne! Spievame aj toto: „ Len jeden dotyk si pýtam Pane od Teba.“ Čo robiť s takýmito „dotykmi”, keď Duch Svätý žije vo mne? Dôveruj Bohu, ktorý už býva v tebe! Nauč sa „Boh-je-vo-mne“ uvedomeným byť!

Prehlásenie: Som posilnený, som vybavený obrovskou silou skrze Ducha Svätého, ktorý býva v mojom najhlbšom vnútri. Kristus prebýva v mojom srdci; nasťahoval sa, usadil sa a a má trvalé bydlisko v mojom srdci.

 

 

1. OKTÓBER
Ten istý Duch

Jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. — RIMANOM 8,11. (Roháček)

„Smrteľné telá” v tomto texte sa nevzťahuje na naše budúce, vzkriesené telá, ale na naše súčasné smrteľné telá! ( ‘smrteľné’ má význam: ‘vystavené smrti’) Naše telo nebude smrteľné v hrobe. Teraz je smrteľné. Vtedy už Duch nebude bývať v našom tele. Boží Duch teraz prebýva v našom tele. Naše smrteľné telo potrebuje teraz, aby ho Boží Duch, ktorý v ňom prebýva, oživil.

Jeden z dôvodov, prečo Duch Svätý prebýva v našich telách je, aby nás uzdravil z tých chorôb, ktoré sa pokúšajú na nás prilepiť. Uzdravenie je súčasť Božieho plánu, čiže teraz platnej zmluvy. Uzdravenie je súčasť tej starostlivosti, akou sa Boh stará o svoje deti  — o svoje Telo — tu na zemi.

Ak by sme vedeli tak pochopiť Boží plán na uzdravenie, ako ho máme chápať, chorý by sa jednoducho uzdravil v tom okamihu, keď sa ho choroba pokúša len dotknúť!

Prehlásenie: Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, býva vo mne. On vo mne žije. Oživí moje smrteľné telo. Uzdravuje moje smrteľné telo.

 

30. SEPTEMBER
Pomocník

A  ja požiadam Otca, a dá vám iného Utešiteľa (Radcu, Pomocníka, Sprostredkovateľa, Príhovorcu, Advokáta, Potvrdzovateľa, Upevňovateľa, a Vernú Oporu, Patróna, Pohotového Pomocníka, ktorému možno dôverovať), aby s vami ostal na veky. — JÁN 14,16. (Amplified)

Je smutným faktom, že mnoho kresťanov neberie na vedomie Ducha Svätého, ktorý prebýva v nich. Myslím si, že si mylne myslia, že On príde a prevezme vedenie nad ich životom. Všetko potrebné automaticky urobí cez nich, bez toho, že by sa museli s hocičím namáhať.

Ale On tak nekoná. Takto fungujú démoni. Oni nasilu vnucujú ľuďom to, čo nechcú urobiť. Démoni nútia konať, usmerňujú ľudí. Duch Svätý je „gentleman“. On ťa nikdy nebude nútiť robiť niečo proti tvojej vôle. Z Písma vidíme, že Duch Svätý nás vedie, ukazuje nám cestu, povzbudzuje nás, ale nám nič nevnucuje, aby sme to urobili.

Niektorí sa sťažujú: „Prečo neurobí Boh to, alebo ono?“ Duch Svätý neurobí nič, kým ho nezapojíš do práce vo svoj prospech! On bol poslaný preto, aby bol tvojím pomocníkom. Nie preto, aby namiesto teba vykonal prácu, ale preto, aby pomohol tebe tú prácu vykonať.

Keď si uvedomíš, že je Duch Svätý v tebe, potom môžeš rozumne konať na základe Božieho Slova, a Duch Svätý bude pôsobiť cez teba. Začni rozprávať v súlade s dnešným prehlásením, a zistíš, že On, ktorý býva v tebe, sa stane reálnejší pre teba.

Prehlásenie: Ten väčší je vo mne. Ja sa spolieham na Neho. Bude vo mne žiť a prejavovať sa stále mocnejšie, bude mi pomáhať. Dovedie ma k väčšiemu víťazstvu, urobí ma úspešným.

 

29. SEPTEMBER
Schopnosť

.... Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.  —2. list KORINŤANOM 6,16. (Roháček)

Je zrejmé, že iba  málo kresťanov si uvedomuje, že Boh prebýva  v nich. Ináč by nerozprávali tak, ako  rozprávajú.

Čo pod tým rozumiem? Ak majú v živote nejaké ťažkosti, hneď vyhlásia: „ Nie, ja to neviem urobiť.“ Prečo? Lebo dúfajú len v seba, alebo v telesnosť, hoci vedia, že sami nemajú tú schopnosť, dostať sa nad veci. Ale ak sme si vedomí toho, že Boh je v nás, potom si uvedomujeme aj to, že Boh môže urobiť hocičo. Preto sa môžeme vzdať rečí: „ Ja to nedokážem urobiť“ ,a smelo môžeme hovoriť: „ Som schopný to urobiť -  lebo dúfam v Boha! Ja som toho schopný – lebo je vo mne Boh! Ja som toho schopný – lebo je väčší ten, ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete!“ Nezáleží na tom, čím si sa stretol – aj keby bola v tvojom živote taká prekážka, ktorá sa zdá byť neodstrániteľná – môžeš povedať: „Boh ma dovedie k víťazstvu! On ma dovedie k úspechu! Väčší býva vo mne!“ Toto je biblická viera. Toto je slovo viery. Je to spúšťač toho Väčšieho, aby pracoval v tvoj prospech!

Prehlásenie: Boží Duch prebýva vo mne. Ja dúfam v Toho, ktorý prebýva vo mne. On má tie schopnosti, preto môžem všetko urobiť – lebo Boží Duch je vo mne. Som toho schopný – lebo On je všetkého schopný.

 

28. SEPTEMBER
Ten väčší v nás

Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. —1.list JÁNOV 4,4. (Roháček)

Malo by byť zvykom v každej životnej kríze hovoriť: „Ja som víťaz. Som viac ako víťaz. Stvoriteľ býva vo mne. Žije vo mne Ten Väčší. On ma vie previesť cez toto. K úspechu ma dovedie Ten väčší, ja nemôžem padnúť.“

V takomto prípade sa nechváliš sám so sebou, ale tým Väčším, ktorý je v tebe. Je to spúšťač toho, aby pracoval v tvoj prospech!

Ak si znovuzrodený, Duchom naplnený veriaci, nachádza sa v tebe všetko to — pripravené k použitiu —, čo hocikedy budeš potrebovať k víťazstvu.

Každá možná Božia sila, Božia schopnosť, prebýva v tebe!

Ak veríš v Bibliu, a začneš prehlasovať, to čo hovorí, Ten väčší v tebe povstane, a dá svetlo tvojej mysli, usmernenie tvojmu duchu, zdravie tvojmu telu a pomoc v každej oblasti tvojho života.

Prehlásenie: Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten ktorý je vo svete. Je väčší ako diabol, väčší ako choroba, väčší ako chudoba, väčší ako smrť, väčší ako každá sila nepriateľa. A On žije vo mne! Ten väčší ma privádza k úspechu. Ja nemôžem padnúť.

 

27. SEPTEMBER
Boh vo mne

Neviete pochopiť a porozumieť, že Vy (celý korintský zbor) ste chrámom (svätyňou) Boha, a že Boží Duch navždy prebýva vo Vás ( On je vo vás doma, je v spoločenstve s Vami, ako so zborom a zároveň aj ako s jednotlivcom)? — 1. KORINŤANOM 3,15. (Amplified)

Sám Boh, potom čo nás učiní novými stvoreniami, si skutočne urobí z nášho tela svoj domov. Tu na Zemi už neprebýva vo svätyni svätých, veď sám Boh hovorí: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha…?” (1.Kor. 6,19.)

Musíme si byť plne vedomí toho, že my sme chrámom Ducha Svätého — Boh je v nás!

Na fasáde jedného kostola v Texase nádherným tvarovaným starobylým písmom stojí nápis zo starého zákona, ktorý vyhlasuje: táto budova je Boží chrám. Zakaždým, keď idem okolo, ma to rozčúli. Prečo? Lebo títo ľudia vidia klamstvo práve na fasáde svojho zboru. Hovoriť, že budova kostola je domovom Boha, lebo tam býva, je nesprávne. Boh nebýva v budove.

Ak to myslíme tak, že budova kostola je Božím domom, lebo sme ju ponúkli Bohu, tak to je správne. Ale si musíme dávať pozor, aby sme neplietli duchovné s fyzickým. Musím si ustrážiť, aby sme duchovné veci prehlasovali tak, ako v skutočnosti sú.

Tvoje telo je Boží dom (príbytok), čiže chrám (kostol) — a nie tá budova, kam chodíš na bohoslužby. Pripomínaj si to, a bude ti to nápomocné v poslušnosti a vo viere..

Prehlásenie: Moje telo je Božím kostolom. Trvalé bydlisko Boha je vo mne. Boh je vo mne doma.

 

 

26. SEPTEMBER
Prijatie Ducha Svätého

A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom...— SKUTKY APOŠTOLOV 2,4.

[…] poslali k nim Petra a Jána,   ktorí, keď ta zišli, modlili sa za nich, žeby dostali Svätého Ducha,  — SKUTKY APOŠTOLOV 8,14–15.

[…] Či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? … — SKUTKY APOŠTOLOV 19,2.

V období Nového zákona bolo výnimkou, ak veriaci neprijali prebývanie Ducha Svätého v sebe, s okamžitým dôkazom a s nadprirodzeným znamením hovorenia v jazykoch. Apoštolské listy boli písané takým veriacim, ktorí sa už zoznámili s Ježišom, ako so svojím spasiteľom a ktorí boli naplnení Duchom Svätým.

Sláva Bohu, Duch Svätý je aj v nás. Príliš často však tí, ktorí boli znovuzrodení a potom naplnení Duchom Svätým, spomínajú na to, ako keby boli dostali len nejaké požehnanie, alebo iba ako na nejaký zážitok — a úplne pomýlene chápu, to čo vyučuje Božie Slovo!

Jedna Božia osoba skutočne prichádza, aby žila v nás! V osobe Ducha Svätého sám Boh prebýva v nás!

Prehlásenie: Sám Boh prebýva vo mne v osobe Ducha Svätého. Stvoriteľ prebýva vo mne. Boh žije vo mne.

 

25. SEPTEMBER
Starostlivosť

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti (falošnosti). — 1.list JÁNA 1,9.

Dostal som raz otázku: „Vidím z Božieho Slova, že naše staré hriechy sú vymazané, a je to pravda, boli sme na novo stvorení. Ale čo sa stane s hriechmi, ktoré som vykonal odvtedy, čo som sa stal kresťanom?“ Sláva Bohu za Jeho starostlivosť — 1.list Jána 1,9! Tento verš nie je pre hriešnych — ale pre kresťanov! Prvý list Jána bol písaný kresťanom. (1.list Jána 2,1–20)

Keď človek zhreší, dostáva sa pod odsúdenie. Stráca pocit spravodlivosti. Ale vtedy vyzná Pánovi: „Zhrešil som, opustil som Ťa, odpusť mi Pane, v mene Ježiš.“ A Pán urobí dve veci:

(1) odpustí mu,
(2) a očistí ho.

Od čoho ho Boh očistí? Od každej (nečistoty), neprávosti!

‘Nečisté’ je iba o jedno ‘ne’ viac od  ‘čisté’ -ho! Keď sme očistený od ‘ne-čistoty’, čiže od nie je čisté, tak sme opäť čistý! Sláva Pánovi!

Prehlásenie: Ďakujem Otče za starostlivosť opísanú v 1.liste Jánovi 1,9. Ďakujem Ti, že si verný, odpustíš mi a očistíš ma od každej nečistoty, aby som aj naďalej bol spravodlivý v Tvojich očiach.

 

 

24. SEPTEMBER
Efektívna modlitba

[…] veľa zmôže horlivá (účinná) modlitba spravodlivého. — JAKUBA 5,16.

Spravodlivý Ježiš sa stal Tvojou spravodlivosťou (1Kor. 1,30). Máš isté postavenie pred Bohom. Preto môžeš stáť v Božej prítomnosti, ako keby si nikdy nič zlé nevykonal! Ako keby si nikdy nezhrešil! Bez pocitu odsúdenia a duchovnej menejcennosti! Niet divu, že Židom 4,16. hovorí: „Pristupujme teda so SMELOU dôverou  ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.”

Keď spoznáš tieto obrovské duchovné pravdy, nemusíš viac behať za inými, aby sa namiesto Teba modlili. Budeš vedieť, že Boh Otec, rovnako rýchlo vypočuje aj Teba, ako všetkých ostatných veriacich. Prečo? Lebo Tvoje postavenie pred Bohom je rovnako dobré, ako akéhokoľvek kresťana. Boh nemiluje žiaden úd svojho tela viac, ako ostatné.

Ľudia si často myslia: "Ak sa mi podarí nahovoriť  X.Y.-na, aby sa za mňa modlil, jeho modlitba mi pomôže. On je naozaj Boží človek." Ale nie je tomu tak. Dotyčný sa možno len naučil viac žiť v tom, čo mu už patrí, ale nie je o nič spravodlivejší, ako Ty. A Boh o nič rýchlejšie nevypočuje jeho modlitbu, ako Tvoju.

Prehlásenie: Ja som Božia spravodlivosť v Ježišovi Kristovi. Boh vypočuje moju modlitbu, lebo som spravodlivý. Moje modlitby sú veľmi účinné a užitočné.

 

23. SEPTEMBER
Panovať spravodlivosťou

Lebo ak hriechom (pádom, prehrešením sa), toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie to, že tí, ktorí prijímajú hojnú milosť (Boha), dobrú vôľu (nezaslúženú priazeň) a zadarmo dar spravodlivosti ( stavia ich pred seba ako spravodlivých), budú panovať v živote ako králi skrze toho jedného, Ježiša Krista (Mesiáša, Pomazaného). — RIMANOM 5,17. (Amplified)

Jeden z našich najväčších problémov je, že všetko posúvame do budúcnosti. Spomeňme si na chválu, ktorú často spievame: „ Keď raz všetci budeme v nebi...“ Sláva Bohu, dostaneme sa tam, ale nemusíme dovtedy čakať na Božie požehnania! Môžeme si ich užívať už teraz! Áno, budem spolu panovať s Kristom. Ale nemusíme  čakať dovtedy! Čo hovorí náš dnešný text, kedy budeme panovať ako králi? Teraz! V živote! V tomto živote! Ako? Skrze Ježiša Krista.

Pavol ilustruje panovanie cez kráľa, lebo v tom čase panovali nad nimi králi. Kráľ panoval nad vlastnou ríšou. Jeho slovo bolo konečné. Stalo sa tak, ako povedal! Jemu patrila moc. On panoval. Božie Slovo hovorí, že my panujeme v živote skrze Pána Ježiša Krista. Prečo? Lebo sme sa stali Božou spravodlivosťou v Kristovi.

Prehlásenie: Lebo som zadarmo dostal dar spravodlivosti, ktorý ma učinil spravodlivým pred Bohom, panujem v živote skrze jedného Ježiša Krista. Panujem ako spravodlivý kráľ nad vlastným zvrchovaným územím. Bude tak, ako ja poviem!

 

22. SEPTEMBER
Božia spravodlivosť

Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.  — 2.KORINŤANOM 5,21.

„Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom...“

Občas skúšam ľudí tak, že im prečítam túto časť zo Slova a opýtam sa ich: „Kto si myslí, že je to pravda?“ Všetci zdvihnú ruky. Potom prečítam aj druhú časť zo Slova: „.., aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“

Potom poviem: „ Podľa tohto my — Vy a ja — sme Božou spravodlivosťou v Kristovi. Kto si myslí, že je to pravda?“ Väčšinou ani u polovice prítomných neviem dosiahnuť, aby zdvihli ruky. Pritom ak je prvá polovica veršu pravda, tak musí byť pravdou aj druhá polovica!

Boh sa postaral o to, aby sme to vlastnili. Musíme si uvedomiť, že je to naše!

Prehlásenie: Ježiš sa stal hriechom za mňa, aby som ja bol Božou spravodlivosťou v Ňom. Ja som Božou spravodlivosťou v Kristovi. Boh sa postaral o moje ospravedlnenie. Teraz som ospravedlnený! Som ospravedlnený, tak som spravodlivý.

 

21. SEPTEMBER
Usúdený za spravodlivého

Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista.  — RIMANOM 5,17.

Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť… — RIMANOM 10,10. (Roháček)

Väčšina ľudí verí, že spravodlivosť je taká úroveň duchovného vývinu, ktorý sa dá  dosiahnuť správnym životným štýlom (spôsobom). Biblia vyučuje o správnom životnom štýle  — ale správny spôsob života nás nikdy neospravedlní. (Ak by to bolo tak, tak by sme nepotrebovali Ježiša.) Spravodlivosť znamená usúdenie za  spravodlivého, teda to, že pred Bohom sme spravodlivý.

Spravodlivosť je dar. Dar dostávame bez podmienok, okamžite a kompletne. Naproti tomu ovocie je výsledkom duchovného rastu — narastá, vyvíja sa. Sláva Bohu, sme schopní duchovne narastať — ale v spravodlivosti narastať nevieme.  Presnejšie: o nič nebudeš spravodlivejší, keď sa dostaneš do neba, ako teraz.

Ako si sa stal spravodlivým? Tak si sa narodil! Spravodlivosť prichádza znovu narodením sa. Srdcom si veril na spravodlivosť. Keď si sa znovuzrodil, dostal si život a povahu Otca (Ján. 5,24. 2Pet. 1,4). Božia povaha ťa urobila spravodlivým!

Prehlásenie: Spravodlivosť je moja. Tak som ju dostal. Veril som na spravodlivosť a vo chvíli môjho znovuzrodenia som ju dostal. Môžem stáť pred Bohom čistý. Ja som spravodlivý.

 

20. SEPTEMBER
Boh, naše ospravedlnenie

Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. — RIMANOM 3,22. (Roháček)

K tomu, aby si mohol byť víťazom v plnej miere — aby si mohol chodiť v najvyššej úrovne viery —, musíš poznať skutočnosť svojho ospravedlnenia v Kristovi. Prečítaj si Rimanom 3,21–26. Vyznač si tieto verše v Biblii. Rozmýšľaj o nich — vyživuj sa nimi —, až sa stanú súčasťou tvojho vnútorného vedomia.

Ak máš King James-Bibliu, maj na pamäti, že to isté grécke slovo, ktoré je v 26. verši preložené (skloňované) ako ‘pravda’ sa dá preložiť aj ako  ‘ospravedlnený’. Takto ‘pravdu’ môžeme nahradiť  ‘ospravedlnený’-m. Rovnako je to v mnohých prekladoch.

Young’s Literal Translation of the Bible („Young slovo určuje druh prekladu Biblie”) napríklad prekladá takto Rimanom 3,26: „…aby vyniesol On [Boh] svoju pravdu v súčasnom časovom období, lebo On je spravodlivý, a prehlasuje za ospravedlneného toho, kto verí v Ježiša.“

Čo nám hovorí toto Slovo? Že sám Boh je spravodlivý. A že nás Boh uznal ospravedlnenými, lebo sme verili v Ježiša.

Prehlásenie: Boh, Otec, sa vyhlásil za spravodlivého cez Ježiša Krista. A Boh, Otec, môj vlastný Otec, ma prehlásil za ospravedlneného, lebo ja verím v Ježiša. Preto som ospravedlnený. Prijímam od Boha svoje ospravedlnenie.

 

19. SEPTEMER
Fakty nového stvorenia

Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?  A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný (veriaci) s neverným (neveriacim)?  A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami?… — 2.KORINŤANOM 6,14–16.(Roháček)

K tomu, aby si mal silnú vieru sa musíš vidieť rovnako, ako ťa vidí Boh — musíš o sebe hovoriť to, čo o tebe hovorí Boh. Verš hore veriacich nazýva veriacimi a neveriacich neveriacimi. Nazývaj sa teda veriacim.
Veriacich nazýva spravodlivosťou a neveriacich  neprávosťou. Nazval si sa už niekedy spravodlivosťou? Biblia ťa takto nazýva, teda si tým. Veriacich nazýva svetlom a neveriacich tmou.

„A aký je súhlas Krista a  Béliálom?“ Tu je zhromaždenie totožné s Kristom. Kristus je hlava, a my sme telo. Tvoja hlava môže mať iné meno, ako tvoje telo?

Zhromaždenie je zhodné s Kristom — my sme Kristovo telo. Zamysli sa nad tým. Nechaj to vsiaknuť do seba. Je to obrovský základ viery!

Prehlásenie: Pretože som v Kristovi — ja som veriaci. Ja som spravodlivosťou, som synom svetla, som veriaci človek. Som Božím chrámom.

 

 

18. SEPTEMBER
Vymazané

Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy!  — IZAIÁŠ 43,25. (Roháček)

„Myslím si, že teraz musím zaplatiť cenu za ten život, aký som žil pred svojím spasením” — povedal raz jeden služobník, ktorý práve zažíval ťažké obdobie.

Mnoho kresťanov, rovnako ako tento služobník, utrpia porážku, lebo pripustia, aby sa určité veci stali v ich živote, lebo si myslia, že to tak musí byť. Nepoznajú rozdiel medzi spasením a pokáním. Pokúšajú sa odčiniť svoje veci z minulosti. Ale v skutočnosti odkedy sa obrátili zo svojich hriechov, Boh ignoruje fakt, že voľakedy zhrešili.

„Ja vymažem tvoje prestúpenia (hriechy) — hovorí Boh — Kvôli Sebe.” Boh to nerobí kvôli tebe, ale vo vlastnom záujme. „Nespomínam si na tvoje hriechy“ — sľúbil On. Ak si ich Boh nepamätá,  prečo si  ich pamätáš ty?  Ani ty by si nemal!

Keď sa znovuzrodil, bol si oslobodení od trestu za tvoje hriechy. Ak by si aj naďalej mal platiť za tvoje hriechy, potom by si musel ísť do pekla, lebo aj to je súčasť  potrestania. Ale sláva Bohu, my nie sme oslobodení iba od moci hriechu, ale aj od potrestania. Ježiš zaujal naše miesto. On trpel trest za naše hriechy.

Prehlásenie: Keď som bol spasený, môj nebeský Otec vymazal moje prestúpenia. On si viac nepamätá moje hriechy, preto si na ne nespomínam ani ja, a nebudem Mu ich ani pripomínať.

 

17. SEPTEMBER
Jeho dielo.

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.  — EFEŽANOM 2,10. (Roháček)

Nie my veriaci sme sa urobili tým čím sme — urobil to Boh. Preto si dávaj pozor, aby si nesúdil Božie stvorenie.
Kresťania, ktorí samých seba pokladajú za pokorných občas hovoria: „Ja som taký nehodný.“ Ale Boh nestvoril nehodné nové stvorenia. Ja nie som nehodný, ani ty nie si nehodný. Ak hovorí, že si nehodný, to nie je pokora — to je ignorovanie Božieho Slova, a dáva to miesto satanovi, aby panoval nad tebou.

My sme dielom Božích rúk! Keď samých seba znevažujeme, vlastne sme nespokojný s Božou prácou. Znevažujeme Jeho dielo.

„Stvorený v Kristovi Ježišovi” — hovorí naše dnešné Slovo. Nepozeraj viac na seba z prirodzeného hľadiska. Skúmaj sa v Ježišovi. Budeš omnoho lepšie vyzerať. Vieš, Boh Otec ťa vidí takého, ako nikto iný. On ťa vidí v Kristovi!

Prehlásenie: Som Božie dielo. On ma urobil novým stvorením. On ma stvoril v Kristovi Ježišovi. Ja sa vidím tak, ako ma vidí Boh: vidím sa v Kristovi.

 

16. SEPTEMBER
Znovu narodení

Znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. — 1.PETER 1,23. (Roháček)

Nás splodil Boh.

My sme sa narodili z Boha.

My sme Božie deti.

My sme dedičmi Boha.

My sme spoludedičmi (čo znamená rovnocenní) Ježiša.  (Róm. 8,17).

Keď toto vyhlásime, nevyvyšujeme seba. Boha vyvyšujeme a to, čo On urobil pre nás skrze Pána Ježiša Krista. Neurobili sme sa sami novými stvoreniami. Boh nás urobil novým stvorením. On je strojcom aj dokonávateľom našej viery. My sme nové stvorenie, Boh nás na novo stvoril v Ježišovi Kristovi!

Prehlásenie: Mňa Boh splodil, narodil som sa z Boha. Narodil som sa z neporušiteľného semena, Božím živým Slovom. Narodil som sa do duchovnej reality, dostal som večný život, a stal som sa prútom Božieho viniča skrze neporušiteľné Božie Slovo.

 

15. SEPTEMBER
Ním milovaní

Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval. — JÁN 17,23. (Roháček)

Keď sa dozvieš — skutočne sa dozvieš — ,že Boh je tvojim vlastným Otcom, a ty si Jeho dieťaťom, toto vedomie bude mať na teba nasledovný vplyv: budeš mať presne také intímne spoločenstvo s Otcom , ako ho mal Ježiš, keď žil na zemi, lebo Boh, Otec, ťa miluje rovnako, ako miloval Ježiša! Ján 17,23 hovorí: „...že si ich miloval, ako si miloval mňa.“

„Ja nemôžem uveriť, že ma Boh miluje rovnako, ako Ježiša” — môže niekto povedať. Sláva Bohu, ja viem a verím, lebo to hovorí Biblia, a tým je  to rozhodnuté!

Ty a ja môžeme spoločne hovoriť Ježišovi: „...nie som sám, lebo Otec je so mnou“ (Ján. 16,32). Lebo ak ma Boh miluje tak,  ako Ježiša — a už je to tak —, potom je so mnou rovnako, ako bol s Ježišom.

Ja sa nebojím, rovnako ako sa ani Ježiš nikdy nebál. Ničoho sa netreba báť. Čo môže urobiť človek tomu, koho Boh miluje a ochraňuje?!

Prehlásenie: Boh Otec je mojím vlastným Otcom. Ja som Jeho vlastným dieťaťom. A On ma miluje tu na zemi, ako miloval Ježiša počas Jeho pozemského života. Môžem s ním mať rovnaké intímne spoločenstvo, ako ho mal Ježiš. Som rovnako slobodný od strachu, ako bol Ježiš, lebo nie som sám. Môj Otec je so mnou.

 

14. SEPTEMBER
Jeho rodina

Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. — JÁN 1,12–13. (Roháček)

Ani jediná pravda nie je v Biblii, ktorá by prenikala do takej hĺbky, ako ten požehnaný fakt, že keď sa znovuzrodíme, dostaneme sa do Božej rodiny! Boh, Otec, je náš Otec! On sa stará o nás! Zaoberá sa s nami  — osobne s každým z nás — nie len ako so skupinou, telom, alebo cirkvou. Má záujem o každé svoje dieťa, a každého z nás miluje s rovnakou láskou.

Ale náš Nebeský Otec nie je Otcom všetkých, tak ako to mnohí predpokladajú. Ježiš povedal niekoľkým hlboko nábožensky zmýšľajúcim ľuďom: „Vy ste z otca diabla …” (Ján. 8,44) Áno, Boh je stvoriteľom celého ľudstva, ale človek musí byť znovuzrodený k tomu, aby sa stal Jeho dieťaťom. On je Bohom celého sveta, ale iba znovu stvorenému človeku je Otcom.

Boh je tvojim Otcom. Ty si Jeho vlastným dieťaťom. A keďže je tvojím Otcom On, môžeš si byť istý v tom, že obsadzuje miesto otca a napĺňa rolu Otca. Môžeš si byť istý v tom, že ťa Boh miluje, bude sa o teba starať ako tvoj Nebeský Otec.

Prehlásenie: Ja som sa narodil z Boha. Narodil som sa do Božej rodiny, Boh, Otec, je mojím Otcom. Ja som Jeho vlastným dieťaťom. On je mojím vlastným Otcom. On ma miluje. On sa o mňa stará. On sa so mnou zaoberá.

 

13. SEPTEMBER
Nové stvorenie

Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.  — 2.KORINŤANOM 5,17. (Roháček)

Teší ma, že som novým stvorením. Mal som len pätnásť rokov, keď som sa znovuzrodil, ale presne si pamätám, ako sa to stalo. Niečo sa udialo v mojom vnútri. Bolo to akoby dvojtonové závažie odpadlo z môjho vnútra. Nielenže sa odo mňa  niečo vzdialilo — ale niečo sa stalo v mojom vnútri, dostalo sa mi tam niečo.

V tom momente, ako si prijal Ježiša Krista, ako Spasiteľa a vyznal si Ho, ako Pána svojho života (Rim.10,9–10), bol si aj ty znovustvorený. V tom momente sa to vykúpenie, o ktoré sa Ježiš postaral pred dvetisíc rokmi, stalo skutočnosťou pre teba. V tom momente bol tvojmu duchu daný Boží život a povaha. Bol si na novo stvorený – znovuzrodil si sa!

Znovuzrodenie nie je zážitok, nie je náboženstvo. Nie je to pripojenie sa k cirkvi. Je to znovuzrodenie tvojho ducha.

Keď si sa znovuzrodil, staré veci pominuli. V Božích očiach každý hriech, a celý tvoj doterajší život bol vymazaný. Všetko, čím si dovtedy bol – v duchovnom význame – bolo vymazané.  Prestalo existovať.  A ty si sa stal novým človekom v Kristu Ježišovi. Boh nič nevidí z tvojho dovtedajšieho života, od chvíle tvojho znovuzrodenia!

Všetko sa v tebe stalo nové. Tvoj duch bol na novo stvorený. Prešiel si zo smrti do života! (1Ján. 3,14)

Prehlásenie:  Ja so  nové stvorenie v Kristovi. Som stvorený na novo.  Vo mne je Boží život aj povaha. Prešiel som zo smrti do života, som nové stvorenie!

 

12. SEPTEMBER
Prechod zakázaný

Nenechajte (takto) žiadny priestor ani stopu diablovi (žiadnu šancu mu nedávajte) — EFEŽANOM 4,27. (Amplified)

Pamätám si, čítal som raz v  Reader’s Digest-e, že cez pekný zelený trávnik (bol súkromý) ľudia nerušene, len tak prechádzali. Záhradník, ale zhotovil malé oplotenie – s kolíkov a  z  drôtu.

No ľudia aj naďalej nerušene, prekročiac ponad drôt, chodili cez trávnik. Záhradník preto na trávnik osadil tabuľu s nápisom:

Slušní ľudia  nebudú
iným je zas zakázané
prechádzať cez toto súkromné územie!

Dostal som z toho nápad, aby som aj ja umiestnil tabuľu na mojom tele. Nemôžeš ju vidieť, lebo je v mojom duchu. Ale diabol ju vidí. Na tejto tabuli stojí toto:

PRECHOD ZAKÁZANÝ!
DIABOL, TOTO SA VZŤAHUJE NA TEBA!

Robil som to z viery. Túto tabuľu mám už mnoho rokov, a diabol neprechádza cez súkromné územie Boha — cez moje telo. Ako opatrovateľ svojho tela, si zodpovedný za to, aby diabol nenarúšal Boží súkromný majetok.

Prehlásenie: Ako opatrovateľ Božieho majetku, nedovolím nezákonné vniknutie, nedám miesto, nedovolím vkročiť ani na jeden krok diablovi. Nedám mu žiadnu príležitosť.

 

Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact