Love of Christ Church Love of
Christ
Church
Magyar (Hungarian) Română (Romanian) Slovenský (Slovak) English Italiano (Italian) Deutsch (German)

Pokrm viery

Pokrm našej viery v denných dávkach

20. JÚN
Mám to

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, MÁ večný život [dzoé]  a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. — JÁN 5,24.

Máš! Ty máš večný život, teraz! Nedostaneš ho vtedy, keď sa dostaneš do neba; ty máš už teraz  svoje dzoé! Ale, ak o tomto dzoé živote nemáš poznanie — ak nevieš, čo to je, alebo ako máš chodiť v jeho svetle — nikdy nebudeš schopný skutočne si ho užívať. Môže sa stať aj v prirodzenom živote, že máš niečo, ale nevieš o tom, a tak to nemá pre teba úžitok. V roku 1947 som sa ešte pred Vianocami rozhodol, že si odložím nejaké peniaze na darček pre manželku. Zasunul som si dvadsať dolárovú bankovku do tajnej priehradky v peňaženke. Ale neskôr som na to úplne zabudol. Po niekoľkých týždňoch sa mi minul benzín. Nemal som pri sebe žiadne peniaze, preto som musel zatelefonovať jednému z diakonov Zhromaždenia, aby prišiel pre mňa. Neskôr, keď som prehľadával svoju peňaženku, objavil som túto dvadsať dolárovú bankovku. V skutočnosti nemôže povedať, že som nemal peniaze na benzín, len som o nich nevedel, a tak som z nich nemal žiaden osoh. Boh nám dal svoje Slovo, aby sme spoznali to, čo už máme  — večný život —, a aby sme chodili v jeho svetle.

Prehlásenie: Ja sa naučím chodiť vo svetle toho, čo už mám — vo svetle svojho večného života.

 

19. JÚN
Prijmi Ho!

Ale všetkým, ktorí ho [Ježiša Krista], prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. — JÁN 1,12.

Prijatie Pána Ježiša Krista je skutkom našej vôle. Človek to robí na základe Božieho Slova, z vlastnej vôle. Uvedomujúc si, že bez spasiteľa sa nevie priblížiť k Bohu, nemá večný život, pozrie hore na Boha a môže sa takto krátko pomodliť:

Otče, prichádzam k Tebe v mene Pána Ježiša Krista. Viem, že Ty ma neodmietneš a nezavrhneš ma, lebo hovoríš vo svojom Slove: „...ten, kto prichádza ku mne, toho v žiadnom prípade nezavrhnem“.

Ja verím vo svojom srdci, že Ježiš Kristus je Boží Syn. Verím, že On zomrel za moje hriechy, podľa Písma. Verím, že On bol vzkriesený z mŕtvych za moje ospravedlnenie, podľa Písma. ’Ospravedlnenie’ znamená, že On ma učinil spravodlivým pred Bohom.

Ja verím, že Jeho smrť, pochovanie a vzkriesenie ma učinili spravodlivým pred Bohom. Preto prijímam Ježiša, ako svojho spasiteľa, a vyhlasujem Ho za svojho Pána. Tvoje Slovo hovorí: „Každý, kto vzýva Pánovo meno na pomoc, bude zachránený.”

Prehlásenie: Ja Ťa Pán Ježiš Kristus teraz vzývam na pomoc, preto viem že som spasený(á). Ty si povedal: „Ak vo svojom srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Preto teraz vyznávam mojimi ústami: Ja som spasený(á)! Ďakujem Ti môj Pane!

 

18. JÚN
Ako treba veriť

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. — 1.KORINŤANOM 15,3. 4.

Nedávno som čítal nasledovné o jednom známom, takzvanom služobníkovi evanjelia. Robili sním rozhovor pri jeho príchode do mesta, ohľadne jedného jeho článku v novinách.  V tom článku totižto vyhlásil, že: „Otázka je, či Ježiš vôbec vstal z mŕtvych.” A ešte to, že: „Nezáleží na tom, či bol vzkriesený, alebo nebol.”

Všetko na svete závisí od toho!

Od toho závisí, či máš duchovný život, alebo si duchovne mŕtvy — lebo prostredníctvom toho získavaš večný život. Lebo prostredníctvom toho si znovuzrodený, že — veríš, že Ježiš Kristus, je Boží syn, že On zomrel za tvoje hriechy podľa Písma, a že vstal z mŕtvych!

Prehlásenie: Ja verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Ja verím, že On zomrel za moje hriechy podľa Písma. Ja verím, že vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie, čiže preto, aby som ja bol(a) spravodlivý(á) pred Bohom. Ja verím vo svojom srdci, že ja som Božou spravodlivosťou. Ospravedlnil(a) som sa pred Boh prostredníctvom toho, čo Ježiš urobil.

 

17. JÚN
Dopomôcť k životu iným

A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život [dzoé] v jeho mene.  — JÁN 20,30. 31.

Ježiš urobil mnoho takých skutkov, ktoré nie sú zaznamenané v evanjeliu Jána, a ani v ostatných evanjeliách. Ale to čo je zaznamenané v evanjeliách, bolo zaznamenané s určitým cieľom.

Čo je tento cieľ? „…aby ste verili, že Ježiš Kristus je Boží syn, a toto veriac mali dzoé v Jeho mene.” Cieľom je, aby sme dostali večný život! Ako kresťan, musíš vedieť, ako máš pomôcť iným, aby aj oni dostali večný život.

Prvým krokom je, aby si prečítali, alebo vypočuli to, čo je napísané v evanjeliách, aby sa dozvedeli, že Ježiš Kristus je Boží syn, a ako Boží syn On umožnil dosiahnutie duchovného života pre duchovne mŕtvych ľudí. Ján 3,15–16 nám ukazuje to, akým spôsobom: „Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život [dzoé] . Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život [dzoé] .”

Prehlásenie: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn. Nakoľko verím tomu, dostal(a) som večný život, dzoé, v Jeho mene. Ja nikdy nebudem stratený(á). Patrí mi dzoé. Patrí mi Boží život — Božia povaha — ktorá prebýva vo mne.

 

16. JÚN
Dzoé

Lebo ako Otec má život [dzoé]  sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život [dzoé]  sám v sebe. — JÁN 5,26.

V dnešnom texte je grécke slovo dzoé preložené ako ‘život’. Ak si prečítaš preklad  King James, alebo hociktorý iný preklad, a stretneš sa so slovom ‘život’, môžeš si myslieť, že sa zakaždým hovorí o tom istom živote, ale nie je to tak. Aj ďalšie tri slová sú v Novej zmluve preložené ako život. Tu sú v krátkosti ich pojmy a významy:

psukhé, prirodzený život, alebo ľudský život; bios, spôsob života; a anastrophé, správanie sa.

Dzoé je večný život, čiže život Boha. To je Božia povaha. To je boží druh života — život Otca — a aj život stelesneného Syna. Slovo ho nazýva aj ‘večným životom’, ‘životom trvajúcim na veky’, občas jednoducho len ‘životom’.

Nezáleží na tom, aký máš ‘životný štýl’ alebo ‘duševný stav’, tieto majú hodnotu len vtedy, ak máš v sebe dzoé! Ježiš prišiel preto, aby ti ho priniesol!

Prehlásenie: Tak ako sa v Otcovi nachádza dzoé, tak ho dal aj Synovi, aby v ňom prebývalo dzoé. Ježiš povedal: „Ja som prišiel preto, aby dzoé patrilo vám, a aby ste boli v hojnosti.” Ja vlastním  v sebe dzoé v hojnosti.

 

15. JÚN
Božia povaha

Čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej povahy, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti.  — 2.PETER 1,4.

Keď si sa stal Božím dieťaťom, Boh svoju vlastnú povahu — večný život — vsadil do teba. Boží život, Jeho povaha, Jeho existencia v tebe, okamžite zmenila tvojho ducha. Prešiel si z duchovnej smrti — z ríše satana — do života, do ríše Boha. (1.Ján. 3,14) Z panovanie satana si sa dostal do Kristovho Kráľovstva.

Keď si dostal večný život, povaha satana ťa opustila. Tá skaza, z ktorej si sa vymanil, duchovná smrť, satanská povaha. (2.Pét. 1,4)

Povaha satana sa od teba vzdialila, nie iba teoreticky, ale skutočne. 2.Korinťanom 5,17 vyhlasuje: „…staré pominulo…” Do teba sa dostala povaha Boha. Teraz už máš podiel na Jeho božej povahe  — povahe Boha — Božieho života!

Prehlásenie: Boží život je vo mne. Božia povaha je vo mne. Božie schopnosti sú vo mne. Božia múdrosť je vo mne. K tomu aby som zlyhal(a), musel by zlyhať Boh. Boh ale nikdy nemôže nezlyhať! A ja mám podiel na Jeho Božej povahe.

 

14. JÚN
Prečo prišiel Ježiš?

Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť. — JÁN 10,10.

Prečo prišiel Ježiš?

Preto prišiel Ježiš, aby sa s nami podelil o základné princípy, podľa ktorých máme žiť? Prišiel preto, aby nám odovzdal morálny kódex — čo sa smie a čo sa nesmie — aby nás tým popravil? Alebo snáď prišiel nato, aby založil nové náboženstvo, alebo nové zhromaždenie?

Nie! Ježiš prišiel s jediným cieľom: Aby sme my mali život, a aby sme v ňom žili v hojnosti!

Toto slovo, ’život’, je najväčším slovom evanjelia. Ľudia potrebovali život, lebo duchovný bol mŕtvy. Duchovná smrť, diablova povaha, sa dostala do ľudí pri Adamovom zhrešení, súčasne spôsobujúc pád človeka.

Božie dielo sa vždy zameriavalo nato, aby zničilo diabolskú povahu. Preto prišiel Ježiš na zem. On vyhlásil: „…ja som prišiel nato, aby mali život…” Iba jedna vec uspokojuje ľudskú potrebu: Povaha Boha, večný život. To nič nevie nahradiť. Keď niekto prijme večný život, prijíma do seba zároveň Božiu povahu, Boží život. Tento Boží skutok zmení človeka, ktorí sa tak okamžite dostáva z diablovej rodiny do Božej rodiny.

Prehlásenie: Môj duch dostal podiel z Božieho života. Pred Bohom som sa stal(a) živým. Môj duch dostal podiel z Božej povahy. Dovoľujem, aby Boží život a povaha vo mne, panovali nado mnou.

 

13. JÚN
Obnovenie duše

Vráti do pôvodného stavu moju dušu… — ŽALMY 23,3. (KJV)

Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu sväto službu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé! — RIMANOM 12,1. 2.

Znovuzrodenému, Duchom naplnenému kresťanovi, hovorí Pavol v Rimanoch 12, že musia niečo urobiť so svojím telo a mysľou. Ľudský duch je znovuzrodený, ale jeho telo a duša nie. Musia teda svoje telo dať Bohu, a musí sa postarať o obnovenie svojej mysle. V Žalmoch 23 hebrejské slovo preložené ako ‘vrátenie do pôvodného stavu’ znamená to isté, ako grécke slovo v Rimanoch 12,2 preložené ako ‘obnovenie’. Môžeme vrátiť do pôvodného stavu napríklad jednu vzácnu antickú stoličku, ktorá sa viditeľne zničila. Zostane aj naďalej tou istou stoličkou, len bola obnovená. Ľudský duch, ale nebude obnovený; je znovu zrodený, čiže bude nanovo stvorený. Jeho duša, ale bude navrátená do pôvodného stavu, keď sa jeho myseľ obnoví Božím Slovom. Dnešná cirkev by najviac potrebovala, aby veriaci obnovili svoju myseľ Božím Slovom. Božie Slovo je to, čo vráti do pôvodného stavu, obnoví a zachráni duše!

Prehlásenie: Denne sa starám o to, aby som svoju myseľ obnovil(a) Božím Slovom! Preto sa nepripodobňujem tomuto svetu. Moja myseľ sa obnovuje, aby som rozmýšľal(a) rovnako, ako rozmýšľa Boh.

 

12. JÚN
Zachránenie našej duše

A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení... Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. — JAKUB 1,18. 21.

Aká je situácia s našou dušou? Naša duša nie je spasená, keď sa znovu zrodíme?  Nie. Je mnoho takých kresťanov, ktorí sú už spasení a dlhé roky sú naplnení Duchom Svätým, ale ich duša nie je zachránená! Sú takí, čo žili a zomreli bez toho, aby urobili niečo pre záchranu svojej duše. Dostali sa do neba? Samozrejme áno. Boli Božími deťmi, ich duch bol narodený od Boha. Musíme ale vedieť, že duša nie je znovuzrodená. Záchrana duše má priebeh.

List Jakuba nebol napísaný hriešnikom, ale bol písaný kresťanom. A Jakub nám hovorí, že naša duša ešte nie je spasená. Jakub 1,21 mi spôsoboval zmätok až dovtedy, kým som neprišiel na rozdiel medzi duchom a dušou. Duch človeka — vnútorný človek — dostane večný život a je znovuzrodený. So svojimi pocitmi a myslením — teda s dušou — sa ešte musíme zaoberať. Musíme si ich obnoviť.

Prehlásenie: Ja som duch. Mám dušu, žijem v tele. Boh MA zrodil prostredníctvom pravdy Božieho Slova. Ja som znovuzrodený(á). A teraz s krotkosťou prijímam vštepované Slovo, nakoľko vo mne prebývajúca sila je schopná zachrániť moju dušu. Moje myslenie sa postupne obnovuje prostredníctvom Božieho Slova.

 

11. JÚN
Isten ajándéka

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. — RIMANOM 6,23.

Boh udržiava vzťa s človekom cez jeho ducha. Keď kážu Božie Slovo takému hriešnikovi, ktorý ešte nikdy nepočul evanjelium a tento človek dostane svedectvo, to nie je fyzický pocit — ani nepramení z jeho rozumu. Možno, že to ani nepochopil, predsa sa udialo niečo v jeho vnútri. Boží Duch sa prostredníctvom Božieho Slova nakontaktoval na ducha hriešnika.

Keď človek odpovedá na volanie Boha, na odkaz evanjelia, jeho Duch sa znovu zrodí. Jeho duch je na novo stvorený prijatím večného života. Prijatie večného života je najúžasnejší zážitok v živote. Toto nazývame znovu zrodením sa. Toto nazývame novým stvorením. Boh nám dáva účasť na vlastnej povahe, Jeho bytosť sa stáva skutočnou v našom duchu.

Toto opisuje 2.Korinťanom 5,17–18.

Znovu zrodenie je v podstate zrodenie ľudského ducha Boha. Toto okamžité znovu zrodenie sa neudeje v tele, ani v duši, ale v ľudskom duchu! Ľudský duch sa stáva dokonalou novou, úžasným stvorením v Bohu!

Prehlásenie: Ja som jedna úplne nové, úžasné stvorenie v Kristovi. Boh mi podaroval dar večného života. Do môjho ducha umiestnil svoju vlastnú povahu. V mojom duchu sa nachádza všetko, čo len budem potrebovať k tomu, aby som bol v živote víťazom.

 

10. JÚN
Hlad srdca

Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy. — JÁN 6,35.

Pred zhrešením Adam chodil s Bohom, a zhováral sa sním. Bol v spoločenstve s Bohom. Keď Adam klesol, jeho duch sa odcudzil s Bohom, oddelil sa.

Od toho dňa má každý človek narodený do tohto sveta hlad v srdci — duchovný hlad.

Tento hlad v srdci núti človeka, aby niečo hľadal na jeho naplnenie. Niekto sa obracia k svetským statkom, iní k falošným náboženstvám tohto sveta. Ale tento hlad srdca vie nasýtiť jedine Boh.

Hlad v srdci ženie ľudí do mnohých vecí, ale nasýtiť ho vie len nájdenie Ježiša Krista. Keď sa zoznámi s Pánom Ježišom Kristom, keď získa večný život a je znovu zrodený, keď sa stane Božím dieťaťom. Človek sa stane rodinou Boha! Môže byť opäť v spoločenstve s Bohom! Hlad v jeho srdci bol nasýtený!

Prehlásenie: Ja prichádzam k Ježišovi, preto nebudem nikdy hladovať. Ja verím v Ježiša, preto nikdy nevysmädnem. Som v rodinnom zväzku s Bohom. On je mojím Otcom. Ja som s Ním v spoločenstve. Moje srdce bolo nasýtené!

 

9. JÚN
Trojitá dimenzia človeka

A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. — 1.THESALONICKÝM 5,23.

V tvojom duchovom narastaní ti veľmi pomôže, ak budeš vedieť rozlíšiť tvojho ducha od duše. Mnoho ľudí si myslí, že duša a duch sú to isté. Ešte aj kazatelia! Tak kážu o duši, ako keby to bol duch.

Ale nemôžu byť oboje totožné. Ak by sme na základe Slova mohli tvrdiť, že telo a duša sú totožné, potom by sme mohli tvrdiť aj to, že duch a duša sú totožné. Židom 4,12 ale hovorí, že prostredníctvom Božieho Slova sú duša a duch oddeliteľné. Pomôže nám to pochopiť ľudskú trojitú dimenziu, ak si vylučovacím spôsobom premyslíš nasledovné:

Svojím telom sa spájam s fyzickým svetom.

Svojím duchom sa spájam s duchovným svetom.

Svojou dušou sa spájam so svetom chápania a pocitov.

Človek je duch. Duch človeka je tá časť, ktorá pozná Boha. Človek má dušu — chápanie, pocity, vôľu. A žije v tele.

Prehlásenie: Ja som Božím synom, Božím dieťaťom. Prostredníctvom svojho ducha som spojený(á) so svojím Otcom v duchovnom svete.

 

8. JÚN
Naša voľba

Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na úžitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery. — FILIPANOM 1,21–25.

Pavol tu rozpráva o fyzickej smrti. Prirodzene pravý Pavol, vnútorný človek, nezomrie. Aj naďalej bude žiť nejakým spôsobom: alebo odíde a bude s Kristom, alebo zostane vo svojom tela z mäsa.

Pavol hovorí, že sa ešte nerozhodol. Hovorí — „Oboje ma tiahne“. Prial by som si odísť a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie. (Ak by bol povedal len toľko, že lepšie, už ja to je úžasné, ale on povedal, že omnoho lepšie!) Potom povedal, že: “Ale viem, že zostať v tele je potrebné pre vás.“

Pokiaľ je v tele, môže vyučovať ľudí, a môže im slúžiť. To je pre nich užitočnejšie. Poznamenajme, že je to Pavol, kto si vyberá. Nehovorí, že: „Dávam to Bohu, a to čo On vyberie, to prijmem.“ Máme s tým omnoho viac spoločného, či zomrieme, alebo budeme žiť, než by sme si to mysleli!

Prehlásenie: Moje skutočné ja, je večne žijúca duchovná bytosť.

 

7. JÚN
Zisk!

Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. — FILIPPI 1,21.

Keď telo zomrie, vnútorný človek žije naďalej. Pavol rozpráva o fyzickej smrti — keď hovorí, že to je zisk. To protirečí tej predstave, že človek zomrie, ako pes a to je celé. V tom by takto rozhodne nebol žiaden zisk.

Ale popiera to aj tú predstavu, podľa ktorej, keď zomrieš, budeš lietať hore-dole, ako nejaký obláčik na nebi. Ani v tom by nebol žiaden zisk. Vyťahuje to pôdu aj z pod teórie reinkarnácie. (Tá je celkovo rovnako obyčajná fantazmagória! Nie je v nej nič v zhode so Slovom.) Mnohí si myslia, že sa znovu narodia pre tento život — najbližšie povedzme, ako krava, kôň alebo mucha. Nebol by v tom žiaden zisk, ak by si sa vrátil ako krava — možno by ťa zjedli. Ak by si bol komárom, možno by ťa zaplesli. Akí sú ľudia nerozumní, keď opustia Bibliu a zapletú a do falošných teórií! Pravdou je presne to, čo Biblia tvrdí: Fyzickou smrťou sa znovu zrodený veriaci — ktorý je večná duchovná bytosť — odsťahuje, aby bola s Kristom, a to je naozaj zisk!

Prehlásenie: ‘Pre mňa’ je život v tomto fyzickom tele Kristus. V mojom pravom ja prebýva Kristov život  — vo vnútornom človeku, vo večnej duchovnej bytosti.

 

6. JÚN
Dôverujeme a vieme

Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.  — 2. KORINŤANOM 5,6.- 8.

„Vždy dôverujeme, a vieme…” To sa mi páči! Nie dúfame, nie predpokladáme, nie považujeme za možné, ale vieme! Vieme, že ‘my’ sme vzdialení od Pána. Áno, Boží Duch volá v našom srdci: „Abba, Otče”. Ježiš Kristus, vo fyzickom tele, (vzkriesenom z mäsa a kostí) je na pravici Otca v nebi. A keď ‘my’ opustíme telo, aj ‘my’ budem tam s Ním.

Kto sú to ‘my’?

V okamihu fyzickej smrti, človek opustí svoje telo. A následne nie je o nič menej človekom, ako keď bol vo svojom tele.  Tu nie je priestor na to, aby som v celosti svedčil o smrti z vlastnej skúsenosti. („Bol som v pekle” je názov mojej mini knihy, kde si môžeš prečítať celý príbeh). V každom prípade tvrdím: Keď som bol ja mimo svojho tela, nebol som o nič menej človekom, ako keď so bol v tele. Pripadal som si rovnako skutočný, ako teraz. Mal som rovnakú postavu, rovnaký tvar a rovnaké rozmery. A vedel som všetko z toho, čo som vedel pred tým, ako som opustil svoje telo.

Prehlásenie: Moje skutočné ja žije v tele. Moje skutočné ja je večne živá duchovná bytosť, nikdy nezomrie!

 

5. JÚN
Večné neviditeľné veci

Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach. — 2.KORINŤANOM 4,18. 5,1.

Vonkajší človek je viditeľný. Vnútorný človek, „skrytý človek“ je neviditeľný. Pavol ešte stále hovorí o tomto neviditeľnom človeku, o ktorom sme čítali vo včerajšej časti Slova, v 2.Korinťanom 4,16. Hovorí, že tento vnútorný človek je neviditeľný — a večný.

„Tento pozemský stan” ten „vonkajší človek”, o ktorom Pavol v 16-stom verši hovoril. Náš pozemský dom (telo) sa opotrebuje. Keď potom zomrie, uložia ho do hrobu, rozloží sa a bude prachom — ale tým všetko nekončí!

Vnútorný človek je večný!

Ten „skrytý človek srdca“ je večný!

Tvoj „skrytý človek“ je duchovná bytosť — a je večná!

Ty si duch — a existuješ večne!

Prehlásenie: Ja som večná duchovná bytosť. Nehľadím na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné veci sú dočasné, a neviditeľné sú večné!

 

4. JÚN
Vnútorný človek

Preto neochabujme. Naopak, hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. — 2.KORINŤANOM 4,16.

Vonkajší človek, presnejšie telo, sa opotrebuje. Starne, rovnako ako aj dom v ktorom bývaš, napríklad na Gaštanovej ulici, číslo 504,  zostarne, amortizuje sa.

Ale či vieš o tom, že ty, naopak vôbec nestarneš?

Čo hovorí písmo o tvojom skutočnom ja? Hovorí: „Vnútorný človek sa ale ničí“? Nie! Alebo snáď to, že: „chradne“? Nie! Alebo, že: „zostarne“? Nie! Tu stojí: „...vnútorný človek sa ZO DŇA NA DEŇ OBNOVUJE!”

Nikdy nebudeš starší od toho, ako si teraz!

Teraz nie si starší, ako pred pár rokmi. Možno máš viac vedomostí, ale nie si o nič starší. Vnútorný človek — ktorým v skutočnosti si — sa zo dňa na deň obnovuje!

Prehlásenie: Ja som duchovná bytosť. Som dieťaťom Otca duchov. Moje skutočné ja je „skrytý človek“, vnútorný človek.  Ja vôbec nestarnem, nakoľko som večne žijúca duchovná bytosť. Obnovujem sa zo dňa na deň.

 

3. JÚN
Človek srdca

Ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha, ale SKRYTÝ SRDCA ČLOVEK v neporušiteľnom krotkosti a tichosti DUCHA, čo je drahocenné pred Bohom. — 1.PETER 3,3. 4. (Roháček)

Nikto v skutočnosti nevie, ako vyzeráš. Myslia si, že to vedia, ale v skutočnosti to nevedia. Ty — tvoje skutočné ja — je skrytý človek. Si duch; máš dušu; a žiješ v tele.(1.Thes. 5,23) To, čo ľudia vidia je iba ‘dom’, v ktorom žiješ. Počul som už o služobníkoch, ktorí citujú dve tretiny z 1.Petra 3,3 , a hovorili, že si ženy nesmú zapletať vlasy a nesmú nosiť zlato.

Ak by bol skutočne na to myslel Peter, potom by si ženy nesmeli obliecť ani šaty! Ak povedal, že si ženy nesmú zapletať vlasy a nemôžu nosiť zlato, potom povedal aj to že si nemajú obliekať šaty. (Veď aj šaty sú oblečenie.) Nie, Peter tu v skutočnosti hovorí  — lebo ženy majú k tomu väčší sklon — „Netráv najviac času so svojimi vlasmi, oblečením a vonkajším človekom. Predovšetkým sa staraj o to, aby skrytý človek srdca — čiže duchovný človek, ten skutočný, vnútorný človek — ten krotký a tichý duch nech ťa zdobí.”

Prehlásenie: Ja som duch. Som dieťaťom Otca duchov. Mám dušu a bývam v tele. Starám sa o to, aby moje skutočné ja — skrytý človek srdca — bol ozdobený.

 

2. JÚN
Na Jeho obraz

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu...Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril... — 1.MOJŽIŠOVA 1,26. 27.

Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude… — ŽALMY 149,4.

Ak bol človek stvorený na Božiu podobu, a Boh je Duch, potom aj človek musí byť jednoznačne duch. Boh stvoril človeka pre vlastné potešenie. Preto stvoril človeka, aby bol s Ním v spoločenstve. Človek patrí do jednej triedy s Bohom, lebo ináč by s Ním nevedel byť v spoločenstve.

Pokúšal si sa už niekedy byť v spoločenstve s kravou? Kravy pochádzajú z iného kráľovstva, ako ty, patria do inej triedy. Nevieš byť s nimi v spoločenstve.

Ale navzájom vieme byť v spoločenstve. Aj s Bohom sme schopní byť v spoločenstve, lebo Boh a človek patria do jednej triedy. Boh je Duch. A človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz a podobu, je tiež duchovná bytosť.

Prehlásenie: Boh je Duch, aj ja som duch. Ja som bol(a) stvorený(á) na Boží obraz a Jeho podobu. Patrím s Bohom do jednej triedy. Som schopný(á) byť Bohu na potešenie, som schopný(á) byť s Ním v spoločenstve.

 

1. JÚN
Boh je Duch

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci (uctievači ekum. prekl.) budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. — JÁN 4,23.24. (Roháček)

Boh je Duch.

Duchovné veci sú reálnejšie než fyzické. Musia byť reálnejšie, lebo Boh, ktorý všetko hmotné stvoril, je Duch. Božia neviditeľná schopnosť vytvorila všetko to čo poznáme na zemi v prirodzenom svete, tak, že jednoducho vyslovil: „Nech je...“
Nemôžeme Boha poznať, nemôžeme sa Ho dotknúť, nemôžeme mať s Ním intímny vzťah fyzicky. Nemôžeme Ho poznať, dotknúť sa Ho, kontaktovať Ho ani našou mysľou.

Boh je Duch, a chvála Jemu, môžeme Ho pochopiť naším duchom. Ľudský. Náš duch môže mať s Ním intímny vzťah. Náš duch môže mať kontakt s Bohom. Náš duch môže uctievať Boha!

Prehlásenie: To je tá hodina teraz, keď praví uctievači uctievajú Otca v duchu a v pravde. Ja som pravý uctievač Otca. Môj duch každým dňom lepšie spoznáva Otca. Môj duch je v kontakte s Otcom. Môj duch uctieva Boha.

 

31. MÁJ
Pôsobí vo mne

Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. — FILIPANOM 2,13.

Iný preklad tohto veršu znie: „Lebo je to Boh, ktorý pracuje vo vás...”

Rád spájam  Filipanom 2,13 s 1.Jánom 4,4: „… väčší je Ten, ktorý je vo vás… [a to sa vzťahuje na mňa]”

Sám Boh je vo mne!

Čo robí Boh vo mne? On vo mne pôsobí (pracuje). Na čom pracuje Boh? Na svojej vôle, aby ju dokončil pre svoju záľubu. V čom má Boh záľubu?

V tom, ak ja mám všetko, o čom Božie Slovo hovorí, že to môžem mať, a v tom, že ja všetko urobím, o čom Božie Slovo hovorí, že to môžem urobiť. On mi k tomu dáva schopnosti!

Boh je vo mne, a môj duch sa teší. Moje srdce sa teší, že môžem Boha v sebe oslobodiť. Môžem dovoliť, aby mal Boh vo mne prednosť, a tak môžem vo väčšej miere zapojiť Boha do práce v mojom živote. Ako to viem urobiť?

Po prvé tým, že  verím vo svojom srdci, že Boh je tam vo vnútri, a že Jeho Slovo je pravda. Potom môžem smelo prehlasovať, že je to tak, lebo si dovtedy nebudem užívať skutočnosť toho, v čo verím, a o čom Slovo vyhlasuje, že je to moje, pokiaľ to neprehlasujem svojimi ústami. Biblia vyučuje, že  „… srdcom veríme… ústami vyznávame…” (Rim. 10,10)

Prehlásenie: Boh je vo mne. Boh vo mne pôsobí. Boh pracuje prostredníctvom mňa!

 

30. MÁJ
Viac, ako víťazi

Ale vo všetkom sme viac, ako víťazi skrze Neho, ktorý si nás zamiloval.— RIMANOM 8,37. (KSZE)

Ak by Božie Slovo hovorilo len toľko, že sme víťazi, už aj to by stačilo — ale tu stojí, že: sme viac, ako víťazi skrze Ježiša Krista. Namiesto toho, aby si povedal: „ja som porazený“, vstaň a povedz to, čo o tebe hovorí Biblia. Vyslov: „Ja som víťaz!“
Možno sa nezdá, že si víťaz, ale ak to vyhlásiš, lebo to vidíš v Božom Slove, Tvoje prehlásenie prinesie ovocie reality toho v Tvojom živote. Skôr - či neskôr sa staneš tým, čo o sebe prehlasuješ!

Nebudeš sa báť žiadnych okolností, ak budeš správne prehlasovať. Nebudeš sa báť žiadnych ochorení, ak budeš správne prehlasovať. Nebudeš sa báť žiadnych situácií, ak budeš správne prehlasovať. Budeš sa pozerať na život bez strachu, ako víťaz!

Prehlásenie: Vo všetkom som viac, ako víťaz skrze Neho, ktorý si ma zamiloval. Nebojím sa žiadnych okolností. Nebojím sa žiadnych ochorení. Nebojím sa žiadnych situácií. Pozerám sa smelo na život, ako víťaz! Ja som víťaz! Dokonca som viac, ako víťaz!

 

29. MÁJ
Zákon života

Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. — RIMANOM 8,2.

Dr. John G. Lake v roku 1908 odišiel do Afriky ako misionár. V tej oblasti kde žil, vypukol mor. Zomierali stovky ľudí. On opatroval chorých a pochovával mŕtvych. Nakoniec Angličania poslali záchrannú loď so skupinou lekárov a s liekmi.

Lekári pozvali Lake-a na loď, a spýtali sa ho:

— Čo ste používal vy, aby ste sa ochránili?

— Páni — odpovedal Lake —, ja verím, že ma zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Pokiaľ chodím vo svetle tohto zákona, neprilepí sa na mňa ani jediná baktéria.

— Bolo by lepšie, ak by ste používal naše ochranné lieky — presviedčali ho lekári.

— Nie — povedal Lake —, ale predpokladám, že vy by ste radi urobili so mnou pokus. Zoberte vzorku z peny, ktorá vychádza z pľúc obetí po smrti, preskúmajte ju pod mikroskopom. Uvidíte, že určitý čas aj po smrti človeka zostáva na žive mnoho  baktérií. Túto penu položte na moju ruku a  potom ju opäť skontrolujte. Baktérie nezostanú na žive, ale budú okamžite zahubené.

Lekári vykonali pokus, ktorý im Lake hovoril, a potvrdil sa ako pravdivý. Lekári špekulovali, čo to spôsobilo, a Lake im povedal:

— Toto je zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi.

Prehlásenie: Zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.

 

28. MÁJ
Nemôže sa mi stať nehoda

Anjel Pánov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a vyslobodí ich. — ŽALMY 34,7.

V máji v roku 1952 sme cestovali s manželkou a s deťmi na zhromaždenie do Nového Mexika.
Keď sa moja matka dozvedela o našom pláne, povedala:

— Dávajte si pozor na ceste! Na cestách je veľa nehôd. Keď cestujete, tak celú noc nespím a modlím sa, aby ste šťastne docestovali. Ale pritom stále sledujem, či sa neozve telefón a či mi neoznámia, že ste mali nehodu. Ale viem, že sa aj Ty celú cestu modlíš.

— Nie, nikdy  — odpovedal som.

— A teraz sa ti čo stalo, syn môj — spýtala sa.

— Nič, len Slovo — povedal som. — Ježiš už vyhlásil: „… Neopustím ťa, ani sa od teba nevzdialim.” (Žid.13,5) Preto, keď som na cestách, nemusím prosíkať, aby bol Ježiš so mnou. Pred cestou vždy hovorím: „Nebeský Otče, ja som taký vďačný za Tvoje Slovo. Som tak rád, že je Ježiš so mnou, že Otec, Syn a Duch Svätý sú vo mne.“
Potom sa pospevujúc v radosti vydám na cestu. Boh mi už povedal v 91. Žalme, že sa mi neprihodí nič zlého. Švédsky preklad dokonca hovorí: „Nemôžeš mať žiadnu nehodu!“

Prehlásenie: Ježiš ma nikdy neopustí. Anjeli táboria vôkol mňa. Otec, Syn a Duch Svätý žijú vo mne. Žiadna nehoda sa mi nemôže prihodiť!

 

27. MÁJ
Bezpečné cestovanie

V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh! — ev. MARKA 4,35.

Ježiš nastúpil do lode spolu so svojimi učeníkmi a povedal: „Prejdime na druhý breh.“ A tým to bolo vybavené! On nepovedal: „Prejdime do polovice a potom sa potopme.“ Preto, keď prišla búrka a Ježišovi učeníci sa preľakli, On ich pokarhal, hovoriac im: „Ako je to možné, že nemáte vieru?“

Na jednom zhromaždení úplného evanjelia pre podnikateľov ma jedna žena požiadala, aby som sa za ňu modlil. Ona povedala: — Som úplne na nervy, prakticky sa na smrť bojím, ak musím cestovať lietadlom. Zo strachu ochoriem. Hoci by som si to veľmi priala, už viackrát neprídem na takéto stretnutie, tak veľmi sa bojím od lietania.

— Nemusíš sa báť — odpovedal som. — Vlastne sa ani nemusím ohľadom toho modliť. Stačí urobiť len toľko, že pri vstupe do lietadla, povieš: Prejdime do Los Angelesu, alebo Chicaga, alebo tam, kam práve cestuješ. A lietadlo nemôže spadnúť. Potom môžeš pokojne urobiť to, čo robil Ježiš: môžeš zaspať, vediac, že lietadlo tam dôjde, nakoľko si to vyslovila s vierou.

Neskôr som videl túto ženu na niekoľkých stretnutiach. Povedala mi: — Funguje to presne tak, ako si mi to tvrdil. Nastúpim do lietadla, a poviem: Prejdime na druhý breh. Potom sa zakloním, oddychujem a chválim Pána. Teraz si už naozaj užívam lietanie.

Prehlásenie: Hocikam cestujem, môžem povedať: „Prejdime na druhý breh“ — a mám to, čo hovorím!

 

26. MÁJ
Jeho ranami

On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. — 1.PETER 2,24.

Pred pár rokmi som sa v noci zobudil na to, že moje srdce a hrudník trápia ťažké príznaky. Poznal som tieto príznaky, nakoľko som bol ako teenager pripútaný na lôžko, a lekári mi nedávali žiadnu nádej. Povedali mi, že zomriem na moje ochorenie srdca.
Diabol hovoril mojej mysli: „Zomrieš. Teraz určite nedostaneš svoje uzdravenie.” Pritiahol som si na hlavu prikrývku, a začal som sa smiať. Nemal som chuť smiať sa, ale napriek tomu som sa asi desať minút smial. Nakoniec sa ma diabol opýtal, na čom sa smejem.

„Smejem sa na tebe — povedal som. — Povedal si mi, že nedostanem svoje uzdravenie. Ha-ha-ha pán diabol. Ja nečakám na to, aby som dostal svoje uzdravenie! Ježiš mi ho už získal! Ak by si nevedel čítať, tak ti citujem 1.Peter 2,24.” A citoval som mu.

Potom, ako som mu citoval prvú časť: „… Jeho ranami ste boli uzdravení”, povedal som: „Ak sme boli uzdravení, potom som bol aj ja uzdravený! Už ho nemusím dostať, Ježiš mi ho získal! A nakoľko mi ho Ježiš získal, nárokujem si na to, prijímam ho a vyhlasujem, že ho mám. A ty pán diabol, ty si len pozbieraj svoje príznaky a vypadni odtiaľto!” A aj odišiel!

Prehlásenie: Ježiš už získal pre mňa uzdravenie. Nárokujem si ho a prijímam ho. Vyhlasujem, že ho mám. Ježišovými ranami som bol(a) uzdravený(á)!

 

25. MÁJ
On vzal…a On niesol

Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. — MATÚŠ 8,17.

V dnešnom texte Matúš cituje Izaiáša 53. Keď som po prvý krát pochopil, čo v skutočnosti znamená tento verš, veľmi som sa tešil. Keď som to čítal, tak som vedel zdôrazniť slovo ‘naše’. Ježiš zobral naše slabosti a On niesol naše choroby. Slovo ‘naše’ sa vzťahuje aj na mňa, aj ja tam patrím! On zobral aj moje slabosti a niesol moje choroby!

Keď som si to uvedomil, cítil som sa, ako tá žena v Londýne počas druhej svetovej vojny, ktorá bola považovaná za stratenú a ktorú náhle objavili. Susedia ju nevideli v pivnici počas bombardovania, preto si mysleli, že zomrela, alebo že opustila mesto. Keď sa s ňou po niekoľkých dňoch ktosi stretol na ulici, a spýtal sa jej kde bola, ona odpovedala, že nikam neodišla.

— No ale čo si robila počas bombardovania — pýtal sa jej.

— Ležala som vo svoje posteli a spala som. — Nebáli ste sa?

— Nie, nakoľko som čítala v Biblii, že Boh nedrieme a ani nespí, tak som sa rozhodla, že nie potrebné, aby sme obaja boli hore!

Nakoľko sám Kristus vzal naše slabosti a On niesol naše choroby, nie je potrebné, aby sme ich niesli aj my. Ježiš ich preto odniesol, aby sme my mohli byť slobodní!

Prehlásenie: Nakoľko Kristus zobral moje slabosti a odniesol moje choroby, ja ich už nemusím niesť. Prijímam to, o čo sa už Ježiš postaral! Prijímam to, čo Ježiš získal!

 

24. MÁJ
Iba naše choroby

On bol opovrhnutý, ľudia ho opustili; muž bolestí a poznajúci choroby; a ako Ten, ktorý ukrýva Svoju tvár pred nami, bol nenávidený, a my sme si Ho nevážili. A pritom On iba na Sebe niesol naše choroby, a nosil naše bolesti:  a my sme si skutočne mysleli, Ho Boh bičuje, udiera a týra. Ale Jeho ranili pre naše porušenia zákona, bol ranami zdrvený za naše hriechy: bol na Ňom trest za náš pokoj; a prostredníctvom Jeho rán nám bolo dané uzdravenie. — IZAIÁŠ 53,3–5. (Leeser prekl.)

Môžem smelo vyhlásiť, že to nie je vôľa Boha,  Nášho Otca, aby sme trpeli v rakovine, alebo inej hroznej chorobe, ktoré nám spôsobujú bolesti a utrpenie. Božia vôľa je, aby sme sa uzdravili! Odkiaľ to viem? Odtiaľ, že sa Boh v Novej zmluve postaral o naše uzdravenie. Izaiáš 53 nám vykresľuje obraz o budúcom Mesiášovi. Táto kapitola sa zaoberá s problémom choroby a hriechu, s ktorými sa dnešné zhromaždenie stretáva. Božie vykúpenie sa vzťahuje rovnako na ľudské telo ako aj na jeho ducha a dušu. Boh vložil naše hriechy a prestúpenia na Ježiša — a Ježiš ich odniesol. Boh naše slabosti a choroby vložil na Ježiša — a Ježiš ich odniesol. Prečo? Aby sme my boli slobodní!

Prehlásenie: Ježiš Kristus, Boží Baránok odniesol moje hriechy a prestúpenia. Preto ich už ja nemusím niesť. On niesol aj moje choroby a bolesti. Preto ich už ja nemusím nosiť. Vďaka Ježišovi, som slobodný(á). Jeho ranami som bol(a) uzdravený(á).

 

23. MÁJ
Odpustenie a uzdravenie

On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.— ŽALMY 103,3.

Choroba postihla deti Izraelu vtedy, keď sa nepodriaďovali zákonu.  Odpustenie hriechu znamenalo pre nich uzdravenie.
Problémy pre deti Izraelu nastali, keď ich hriechy vylúčili z ochrany zmluvy. (Žal. 107,11. 12. 17)

Ale keď „…Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje Slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil.” (Žal. 107,19. 20.) My máme ochranu v lepšej zmluve, ale sa môže stať, že sa vymaníme z ochrany našej zmluvy. Nakoľko som poznal Božie Slovo o pravde božieho uzdravenia a zdravia, príznaky choroby ma postihli len vtedy, keď som sa vymanil z Božej ochrany.

To neznamenalo, že som kradol alebo klamal, iba som neposlúchal Boha, tak ako som mal. (Neslúžil som tak, ako mi to Boh hovoril.) Tým som sa vylúčil z ochrany zmluvy a vystavil som sa útokom nepriateľa. Preto som musel činiť pokánie, musel som sa vrátiť na správnu cestu. V tom okamihu, ako som to urobil, bolo moje telo uzdravené.

Prehlásenie: Boh odpúšťa previnenia a uzdravuje nemocných. Poslal svoje Slovo a uzdravil ma, zachránil ma od hrobu.

 

22. MÁJ
Božia pečať

Napokon [Boh] vyviedol svoj ľud so zlatom a striebrom a v ich rodinách nebolo chorých. — ŽALMY 105,37.

Boh mal taký plán — môžeme to z Písma vidieť —, že všetko, čo súvisí s Izraelom, nesie na sebe pečať hojnosti a úspechu. A choroba a slabosť nemala medzi nimi miesto.

A tak to musí byť aj v Zhromaždení. Všetko, čo súvisí s Kristovým Telom, so Zhromaždením Novej zmluvy, musí na sebe niesť pečať hojnosti, úspechu, uzdravenia,  blahobytu a zdravia.

To čo Boh povedal ohľadom Izraelu, to vzťahoval aj na Zhromaždenie. V Rimanoch  1,16 hovorí: „Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu,…”

Scofield poznamenáva, že grécke a hebrejské slová, preložené ako ‘spasenie’ zahŕňajú v sebe aj pojmy oslobodenie, istota, ochrana, uzdravenie a zdravie (úplnosť).

A evanjelium Ježiša Krista potom nie je nič iné, ako Božia sila na oslobodenie. Božia sila na istotu a ochranu. Božia sila na uzdravenie a zdravie.

Prehlásenie: Ja som Božie dieťa. Som členom Kristovho Tela. Nosím na sebe pečať hojnosti, úspechu, uzdravenia, blahobytu a zdravia. Evanjelium Ježiša Krista je pre mňa Božia sila na oslobodenie, na bezpečnosť,  na ochranu, na uzdravenie a na zdravie.

 

21. MÁJ
Spoludedičia

Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia,… — RIMANOM 8,16.17.

Myslíš si, že ľudia ktorý žili v období Starej zmluvy, mali väčšie požehnania, ako tí, ktorí patria do Zhromaždenia Pána Ježiša Krista? Myslíš si, že ľudia ktorí žili v Starej zmluve boli finančne požehnaní, mohli žiť v dobrom zdraví, ale členovia Zhromaždenia nemôžu? Myslíš si, že Zhromaždenie, Kristovo Telo, Telo Božieho Syna, Telo Milovaného Syna má žiť život v chudobe, vychudnuto a vyhladnuto, v chorobe a v utrpení, pričom si pospevuje: „Túlam sa tu ako Žobrák, v horúčave a v mraze…”? Zabudnime už konečne na takéto myšlienky!

Biblia vyhlasuje, že sme spoludedičmi Krista! Boží synovia! Božie deti! V Božom kráľovstve! Nie sme žobráci! Sme nové stvorenia. Od všetkých sme požehnanejší.

Prehlásenie: Sám Duch Svätý svedčí spolu s mojím duchom, že ja som Božie dieťa. Nakoľko som Jeho dieťa, tak som Jeho dedičom. Som dedičom Boha, Stvoriteľa univerza, a spoludedič Ježiša Krista!

 

20. MÁJ
V môj prospech

A [Boh] bude ťa milovať a požehná ťa a rozmnoží ťa, a požehná plod tvojho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoju vínnu šťavu a tvoj olej, plod tvojho dobytka, matky tvojho drobného stáda na zemi, ktorú prisahal tvojim otcom, že ti ju dá. Budeš požehnaný nad všetky národy; nebude u teba neplodného ani neplodnej, ani medzi tvojím dobytkom. Hospodin odstráni od teba každú nemoc a všetky zlé neduhy egyptské, ktoré znáš; nevloží ich na teba [nedovolí ich na teba vložiť] … — 5. MOJŽIŠOVA 7,13–15.

„A (Boh) bude ťa milovať…” Miluje ťa! Miluje ťa! A vloží na teba chorobu? A spôsobí ti smrť v dojčenskom veku? A spôsobí ti, aby si narodil mŕtvy, alebo chorý a chromý?

Nie! Nie! Nie! Nie to hovorí Písmo!

— Ale to sa už na nás nevzťahuje, brat Hagin.

Máš v tom istotu? Je to v prvom liste Korinťanom v Novej zmluve, však? Pozrime si 1.Korinťanom 10,11-sť, aby sme sa dozvedeli, či božie zdravie patrí nám: „A toto všetko sa dialo tamtým pred obrazne [ako príklad na nich [Izraeli] , a je napísané [Komu bolo napísané — židom? Nie!] na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov.”

Sláva Bohu!  5. Mojžišova  7,13–15 boli napísané v môj prospech. Bolo to napísané pre moje ponaučenie!

Prehlásenie: Priprav si vlastné prehlásenie na základe 5.Mojžišovej 7,13–15: „Pán ma miluje… On ma požehnáva…On požehnáva moje deti…” (a tak ďalej)

 

19. MÁJ
Dlhým životom

Počet našich rokov býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat … — ŽALMY 90,10.

Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.  — ŽALMY 91,16.

Ak Ježiš ešte počká so svojím príchodom, potom Ti s radosťou oznamujem, že ja budem mať veľmi dlhý život. A budem vedieť, kedy nadíde môj odchod domov. Rozlúčim sa s každým, pred tým, ako odtiaľto odídem, pozriem tam hore a poviem: „Nadišiel čas, moji drahí milovaní — a ja teraz odídem  Chcem Vás tu zanechať tak, že sa budete všetci v šťastí radovať, lebo ja teraz odchádzam tam.“

— No ale brat Hagin, to človek nemôže vopred vedieť.

— Čoby nie! Môžeš získať všetko, o čom Boh hovorí, že Ti to patrí. My máme lepšiu zmluvu, ako mal Izrael. Ak bol Boží plán pre Izrael — ktorý bol sluhom, a nie synom, a ktorý nežil pod takou dobrou zmluvou, ako my —, aby celý čas svojho žitia prežili bez choroby, potom aký plán môže mať Boh s nami, so svojimi synmi! Ak Boh nechcel, aby jeho sluhovia boli chorí,  neverím, že by chcel, aby boli chorí jeho synovia!

Ja verím, že plánom Boha, nášho Otca je, aby ani jeden veriaci nebol nikdy chorý, a aby každý veriaci dožil celú dĺžku svojho života, ak ešte Ježiš počká so svojím príchodom, aby zaspal v Ježišovi.

Prehlásenie: Ja verím, že Boh urobí všetko, čo sľúbil vo svojom Slove. Ja verím, že mi Boh dá dlhý a úspešný život. Ak Ježiš ešte počká so svojím príchodom, ja dožijem svoje dni v Jeho službe bez choroby a slabosti!

 

18. MÁJ
Zmluvné požehnanie

Ale budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a požehná tvojmu chlebu a tvojej vode, a odstránim nemoc z tvojho stredu. Nebude takej, ktorá by potratila, ani neplodnej v tvojej zemi. Vyplním počet tvojich dní. — 2.MOJŽIŠOVA 23,25. 26.

Pokiaľ Izrael dodržiaval zmluvu, nebol medzi nimi nikto chorý. Nie je poznamenané, že by z pomedzi nich niekto predčasne zomrel, pokiaľ dodržiavali zmluvu. Nezomreli ani batoľatá, ani mládež, a nezomierali ani v strednom veku. Nakoľko Pán odstránil spomedzi nich chorobu, celý svoj život prežili v zdraví, a potom jednoducho zaspali do smrti. Keď nadišiel čas ich odchodu, položili ruky na svoje deti, požehnali ich, ľahli si a vydýchli svojho ducha a odišli domov.

Čo s tým máme my spoločné? Boh je rovnakým Bohom, ako bol vtedy! Biblia hovorí, že On sa nemení. Boh bol proti hriechu v starej zmluve — a je proti hriechu aj v novej zmluve. Boh sa postaral o uzdravenie v starej zmluve — a postaral sa o to aj v novej zmluve.

Prehlásenie: Ja milujem Pána, svojho Boha a slúžim mu, ako veriaci Novej zmluvy. Ježiš odstránil odo mňa choroby. Ak ešte počká so svojím príchodom, tak naplní počet mojich dní!

 

17. MÁJ
Pán je tvoj uzdraviteľ

… A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, žiadnej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, [podľa pôvodného hebrejského textu: ‘nedovolím prísť na teba’], lebo ja Hospodin, Jehova Raffa, som Pán, ktorý ťa uzdravuje. — 2.MOJŽIŠOVA 15,26.

Keď Izrael prekročil Červené more a vydal sa do zeme zasľúbenia, Pán vyslovil tieto slová a vyhlásil o sebe, že je Jehova Raffa, čo znamená: „Ja som Pán, tvoj uzdraviteľ, alebo: Ja som Pán, ktorý ťa uzdravuje“. Boh nespôsobuje choroby ani Izraelu ani Egypťanom. Boh tohto sveta, satan, je ten, kto spôsobuje ľuďom choroby. Jehova vyhlasuje, že On je Uzdraviteľ. F. F. Bosworth vo svojej knihe Kristus Uzdraviteľ napísal: „Toto meno [Jehova Raffa] bolo dané na to, aby nám vyhlásilo: uzdravenie ja naším právom z vykúpenia… Máme to prijať ako fakt, že prvá zmluva, ktorú Boh uzavrel po prekročení Červeného mora, je jasným predobrazom nášho vykúpenia, bola zmluvou uzdravovania, a vtedy sa Boh vyhlásil, ako Uzdraviteľ, a to prvým vykupiteľským a zmluvným menom Jehova Raffa. Ja som Pán, ktorý ťa uzdraví. To nie je sľub, ale to je zákon a nariadenie.”

Prehlásenie: Meno môjho Pána je: Jehova Raffa, čo znamená: „Ja som Pán, ktorý ťa uzdraví.”

 

16. MÁJ
Aká je situácia s Pavlovým ostňom?

No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú tŕňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. — 4.MOJŽIŠOVA 33,55.

— Zdá sa, že si na čosi nepamätáš, brat Hagin — Pavol bol celý svoj život chorý.

— Nie, ja si na to nespomínam.

Bol mu daný do tela osteň.

— Kde čítaš v Biblii, že osteň v tele označuje chorobu?

— Nikde!

Študuj Slovo. Uzri, ako používa Biblia túto terminológiu. V Starej zmluve hovorí Boh Izraelu: „Ak nezabijete tých, ktorí žijú v zemi Kaanánu, keď tú zem zaujmete, budú ostňom vo vašom boku. Budú vás trápiť.” (4.Mojž. 33,55. Joz. 23,13. Sudc. 2,3)

Pavol presne popisuje, že čo bol osteň: „…anjel satanáš, aby ma pohlavkoval…” (2.Kor. 12,7) Kam len išiel kázať, tento zlý duch išiel pred ním, a bol v jeho stopách, a pokúšal sa všetko, čo len bolo možné, popliesť. ( Pavol neprikázal tomuto zlému duchovi, aby opustil zem, lebo diabol má právo prebývať na zemi, pokiaľ mu nevyprší Adamovo nájomné právo.)

Preto sa choroba a telesná slabosť nedajú oddeliť od satana — on ich spôsobuje. Ježiš sa staval k chorobe tak, že neochvejne vyhlásil vojnu proti satanovi.

Prehlásenie: Nakoľko choroba telesná slabosť je od diabla, ja nasledujem Ježišov príklad a postoj, a zaobchádzam s nimi rovnako, ako Ježiš!

 

15. MÁJ
Aká je situácia s Jóbom?

Potom Pán oslobodil Jóba z uväznenia, ako sa modlil za svojich priateľov, a dvojnásobne vrátil Pán Jóbovi všetko to, čo mal. — JÓB 42,10. (KJV)

— Ale na to si zabudol, brat Hagin, že Jóbovu chorobu spôsobil Boh — povedal ktosi.

— Nie, neurobil to On — ale diabol.

— No áno, ale povolenie mu na to dal Boh!

Ale Jóbovu biedu nenariadil Boh. Boh ti dovolí, aby si hoci aj vykradol benzínovú stanicu (máš slobodnú vôľu), ale nenariadi, aby si to urobil.

Boh dal diablovi „povolenie“ iba v jednom zmysle. Ak ty dovolíš satanovi, aby ťa napadol, tak Boh to dovolí, lebo satan je bohom tohto sveta (2.Kor. 4,4), a ty žiješ na jeho území. Sám Jób otvoril dvere diablovi so svojimi obavami. Jób povedal: „Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo…” (Jób 3,25)

Mnoho výskumníkov Biblie sa zhoduje v tom, že celý príbeh Jóba je obsiahnutý v deväť–osemnásť mesačnom období. Môžeme vidieť, že na koniec Boh oslobodil Jóba z uväznenia. Keď bol Jób chorý, bol v uväznení diabla. Keď bol chudobný, vtedy bol v uväznení diabla. Boh ale oslobodil Jóba z uväznenia! Dvojnásobne mu navrátil všetko, čo mal. To je charakteristické pre Božie dielo!

Prehlásenie: Boh nás oslobodí z každého nášho uväznenia! Nezväzuje nás On. Boh nás oslobodzuje! Ja som slobodný(á) prostredníctvom Ježiša! Nikdy neprijmem chorobu a telesné utrpenie, akoby pochádzalo od Boha! Ja viem odkiaľ pochádzajú — a vzopriem sa im!

 

14. MÁJ
Každé dobré dianie

Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo ani tieňa zmeny. — JAKUB 1,17. (KSZE)

Čo je dobré?

Podľa Skutkov Apoštolov 10,38 Ježiš chodil naokolo, činil dobré a uzdravoval. Uzdravenie je dobré! Choroba nie je dobrá. Každé uzdravenie prichádza od Otca. Ani jedna choroba neprichádza od Otca.

Po prvé, odkiaľ by zohnal tie choroby pre teba? Nič také v nebi nie je. Musel by si ich požičať od diabla! (Nemôžeš dať niekomu niečo, čo nemáš.) Biblia hovorí, že v nebi niet choroby. Preto choroba nemôže pochádzať z neba.

Čo skutočne zostupuje z neba?

Každé dobré dianie a každý dokonalý dar!

Prehlásenie: Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje s hora od môjho Otca, od Otca svetiel. Od Boha môžu prichádzať len dokonalé dary, lebo Boh je dobrý, a v nebi sú len dobré veci. V nebi niet choroby. Tak choroba nemôže prichádzať od Boha. Preto som sa rozhodol(la), že prijímam len to, čo mi dáva môj Otec — a to je uzdravenie!

 

13. MÁJ
Káznenie

Aby ju [Zhromaždenie] posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom. — EFEZANOM 5,26.

— Ty si na niečo zabudol — povedal mi raz niekto.

— Na čo som zabudol?

— Na to, že v liste Židom stojí: „Lebo koho Pán miluje, toho kázni…” (Žid. 12,6)

— Nie, nezabudol som na to. Tento verš je skutočne tam, ale nehovorí to, že: toho koho miluje Pán, tomu spôsobí chorobu.

Ľudia si určité verše vykladajú po svojom. Grécky význam slova ‘kázni’, znamená vychováva dieťa, vyučuje. Aj Ty vychovávaš svoje deti, školíš ich. Povedal si niekedy ich učiteľom: „Ak sa Johnny riadne neučí, tak mu vybite oko“, alebo: Ak je Johnny neposlušný, tak mu zlomte nohu“, alebo: „Nech ho trestá rakovina“. Nie, ty nekázniš svoje dieťa takto, ani ho tak nevychovávaš! A nerobí to tak ani Boh!

Prehlásenie: Mňa vyučuje Slovo a Duch Boží. Mňa vychováva Slovo a Duch Boží. Mňa kázni Slovo a Duch Boží. Som očistený(á) kúpeľom vody Slova.

 

12. MÁJ
Niekto

Je niekto [hocikto] chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia nad ním pomažúc ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvihne, a ak urobil hriechy, odpustí sa mu. — JAKAB 5,14. 15.

— Je niekto chorý medzi vami?

Medi kým? Medzi členmi zhromaždenia!

Podľa toho si môžeme byť istý, že Božia vôľa je: ak je „niekto“ chorý zo zhromaždenia, aby ho uzdravil! A isté je, že to nie je Božia vôľa, aby bol „hocikto“ chorý zo zhromaždenia!— Brat Hagin, na niečo si zabudol — povedal raz niekto.— Na čo som zabudol?

— Biblia hovorí: ak budeme spolu s Ním trpieť, potom budeme spolu s Ním aj panovať.

— Nie, ja som na to nezabudol — vysvetľoval som. — Prečítajme to znova: „…akže SPOLU trpíme,…” (Rim. 8,17) Čo máme trpieť: zápal pľúc? Rakovinu? Tuberkulózu? Nie! Ježiš od nich netrpel.

Čím trpel Ježiš? Prenasledovaním. A v tom budeš mať aj Ty podiel, ak žiješ správne. Hlavne ak kážeš Božie uzdravovanie, dary Ducha a vieru. Už vyše šesťdesiat rokov trpím prenasledovaním, ale od chorôb a slabostí som ešte netrpel.

Prehlásenie: Božia vôľa pre Cirkev, pre Svoje Telo je, aby chodilo vo svätom zdraví. Božia vôľa je, aby som bol(a) zdravý(á)!

 

11. MÁJ
Vzopri sa chorobe

A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! […] A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene … na chorých budú klásť ruky, a oni ozdravejú.  — ev. MARKA 16,15. 17. 18.

Postojme a preskúmajme tu niečo. Čo tu Ježiš povedal? Z tých, ktorí sú chorý, na ktorých máme klásť ruky? Ježiš hovorí: „na chorých“ — to je nariadenie. Ak by bol Boh strojcom choroby — ak by Boh postihoval ľudí chorobami a telesným utrpením  — a ak by bola jeho vôľa, aby boli niektorí ľudia chorí —, potom by toto vyhlásenie spôsobilo zmätok. Lebo nás tu Ježiš splnomocnil, aby sme kládli ruky na KAŽDÉHO chorého: aby sme kládli ruky na KAŽDÉHO, kto je chorý. Ak by neuzdravoval Boh, potom by bol Ježiš povedal niečo podobné: „Položte svoje ruky na tých, ktorých chce Boh uzdraviť, a Tí budú uzdravení. A pre ktorých to nie je Božia vôľa — nebudú uzdravení.”

Ale nie je to tak! Boh poveril Zhromaždenie, aby sa vzoprelo chorobe — to je Jeho nariadenie!

Prehlásenie: Boh uzdravuje. Boh nespôsobuje nikomu chorobu. Boh oslobodzuje. Boh nikoho nezväzuje. Nedovolím nepriateľovi, aby sa pokúšal o to, aby som prijal(a) chorobu, alebo poviazanie, ako keby boli od Boha. Diabol je autorom choroby. Boh ma poveril, aby som sa vzoprel(a) chorobe!

 

10. MÁJ
Uzdravovanie je dobré

O Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. — SKUTKY APOŠTOLOV 10,38.

Kto pomazal Ježiša z Nazareta? Boh! A Ježiš povedal: „…Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky.” (Ján 14,10) Ako vedel Boh vykonať tieto skutky prostredníctvom Ježiša? Tak, že ho pomazal uzdravujúcou silou. Čo urobil Ježiš s tým pomazaním, ktorým Ho Boh pomazal? Chodil naokolo a činil dobré! Čo dobré činil Ježiš? Uzdravoval!

Takýmto spôsobom ľudí uzdravoval skutočne Boh, keď ich uzdravoval Ježiš, lebo Boh bol Ten, ktorý pomazal Ježiša. Boh je Ten, kto uzdravuje! Boh nikomu nespôsobuje chorobu! Koho uzdravoval Ježiš? Všetkých, ktorí boli pod mocou  diabla. Všetkých! Všetci, ktorí boli uzdravení počas služby Ježiša, boli premožení diablom. (To neznamená, že by v každom z nich bol zlý duch, ale to znamená, že za každou chorobou stojí diabol.) Predsa počujeme takto rozprávať poniektorých — ešte aj služobníkov — chcú nám nahovoriť, že si Boh a diabol zamenili úlohy počas uplynulých dvetisíc rokov; že Boh spôsobuje ľuďom choroby, a diabol ich uzdravuje. Ale to je nemožné! Diabol je aj súčasne rovnaký diabol, ako bol. A Boh je ten istý Boh ako bol!

Prehlásenie: Diabol je utláčateľ. Ježiš je osloboditeľ!

 

9. MÁJ
Prameň choroby

A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? — LUKÁŠ 13,16.

Biblia je stupňovité, narastajúce vyhlásenie. Iba v Novej zmluve dostaneme úplné svetlo, pochopíme úplnú pravdu a úplné vyhlásenie. V novej zmluve Ježiš jasne učil, že choroba je od diabla a nie od Boha.

V Lukášovi 13 vidíme, ako v sobotu Ježiš vojde do Synagógy. Nájde tam ženu, ktorej telo je zhrbené a zmeravené. Nevie sa vystrieť. Možno mala chronický zápal kĺbov. Ježiš ju zavolal k sebe, a povedal jej: „Žena, bola si oslobodená od svojej choroby!” Potom na ňu Ježiš položil ruky a ona sa hneď vzpriamila. Ale predstavený synagógy sa kvôli tomu hneď pobúril!
Potom, podľa záznamov v tomto texte, Ježiš vysvetlil fakt, že satan je autorom choroby. Ježiš urobil tri ozrejmujúce vyhlásenia:

(1) Ženu treba vyslobodiť od puta; nesmieme ju nechávať poviazanú; musí byť oslobodená od tejto telesnej choroby.
(2) Bol to satan, ktorý ju poviazal a nepoviazal ju Boh.
(3) Preto ju bolo potrebné vyslobodiť z puta, lebo patrila k zmluve, bola Abrahámova dcéra.

Prehlásenie: Nakoľko je satan autorom choroby, ja musím žiť slobodne od choroby. Ježiš sa už o mňa postaral, aby som vedel(a) urobiť. Božie zdravie je moje zmluvné právo!

 

8. MÁJ
Toto bol cieľ

… Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove. — 1.JÁNA 3,8.

Počas kórejskej vojny som čítal článok jedného známeho novinára. Písal: „Ja netvrdím o sebe, že som kresťan, ale nie som ateista a ani agnostik. Ateista tvrdí, že Boh neexistuje. Agnostik tvrdí, že možno Boh existuje; ale on o tom nevie. Ja verím, že Boh existuje a neverím, že všetko vzniklo len tak náhodou. Od toho, aby som sa stal  kresťanom ma zadržiava to, čo hlásajú kazatelia. Oni hovoria, že všetko riadi Boh. Nuž, ak je to tak, potom riadne poplietol veci.”

Potom poukázal na vojny, na úmrtie detí, na chudobu, na choroby a iné veci, ktoré postihujú svet. Napísal: „Ja verím tomu, že existuje niekde jedna vyššia bytosť, a všetko to čo stvorila, to bolo pekné a dobré. Ale nemôžem uveriť, že tragédie by boli Božím dielom.”

Nie, tieto veci spôsobil pád do hriechu, vtedy keď sa satan stal bohom tohto sveta. (2.Kor. 4,4) Biblia ďalej vyučuje, že na koniec bude satan odstránený zo zeme, nezostane tu nič, čo by spôsobovalo bolesť alebo pustošenie. Malo by byť preto zrejmé, odkiaľ prichádza všetka bolesť a pustošenie. Ak by zlé veci prichádzali od Boha, potom by sme mali trpieť ešte aj po odstránení satana, lebo vtedy bude aj Boh na zemi. Vieme, že zlo nepochádza od Boha.

Prehlásenie: Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove. Ako člen Kristovho tela, používam moc nad každou prácou diabla!

 

7. MÁJ
Neobviňuj Boha

… Kto mňa videl, videl Otca... Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. — JÁN 14,9.10.

Mnohé zo zákonov, ktoré do dnešného dňa riadia zem, nadobudli účinnosť, keď Adam padol do hriechu a prekliatie prišlo na zem. Nakoľko ľudia toto nechápu, obviňujú Boha, že spôsobuje nehody, choroby, smrť ich blízkych, ničivé búrky, katastrofy, zemetrasenia, povodne, atď. Ešte aj odborná terminológia v poisťovníctve ich nazýva ‘boží trest’. Ale to nie sú Božie skutky! To sú diablove skutky!

Ježiš prekročil prirodzené zákony, aby požehnal ľudí. V Biblii nie je príklad na to, že by Ježiš spôsoboval búrky. Naopak. Vidíme, že utíšil búrky. Teda búrky nezoslal Boh. Ježiš by ich nepokarhal, ak by ich zoslal Boh! Naopak všetko, čo spôsoboval diabol, to pokarhal!

Keď vidíš pôsobiť Ježiša, vtedy vidíš pôsobiť Boha. Ten obraz, ktorý o Otcovi podal Ježiš, a Jeho vyhlásenie: „… Kto mňa videl, videl Otca…” (Ján. 14,9), znemožňuje, aby sme prijali to učenie, podľa ktorého choroby a telesné utrpenia pochádzajú od Boha. Božia vlastná povaha popiera takúto predstavu!

Prehlásenie: Boh je láska. Ja neobviňujem lásku s tým, čo robí diabol. Ja hľadím na Ježiša, a vidím, ako pôsobí láska.

 

6. MÁJ
Uzdravenie je Božia vôľa

Lebo som nezostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. — JÁN 6,38.

Uzdravenie chorých je Božia vôľa. Napriek tomu, sú takí kresťania, ktorí by potrebovali uzdraviť, hovoria: „Túto chorobu mi možno dal Boh z nejakého dôvodu.“ Spôsobil Ježiš hocikomu chorobu? Keď ľudia prichádzali k Ježišovi pre svoje uzdravenie, odmietol niekoho, povediac: „Nie, to nie je v súlade s mojou vôľou. Ešte trp ďalej. Čakaj, kým sa v tebe viac prehĺbi sebaľútosť?“

Chceš skutočne poznať Boha? Pozri sa na Ježiša! Chceš vidieť Boha, ako pracuje? Pozri sa na Ježiša! Spôsobil Ježiš niekedy niekomu chorobu? Nie! Prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých. (Sk. Ap.10,38) Chceš spoznať Božiu vôľu? Pozri sa na Ježiša! Ježiš je vykonávateľom Božej vôle. Smelo sa môžeme modliť za naše uzdravenie, vediac, že to je Božia vôľa!

Prehlásenie: Keď sa modlím za uzdravenie, viem, že sa modlím podľa Božej vôle. Božia vôľa je, aby sme vlastnili všetko to,čo nám Ježiš vykúpil. Som si teda istý(á), že ma Boh vypočuje. Keď viem, že ma Boh vypočuje, viem, že mám to, čo som si od Neho pýtal(a). Preto mu dávam vďaku!

 

5. MÁJ
Jeho bohatstvo

Dobrý zanecháva dedičstvo až synom synov, a majetok toho, kto hreší, je zachovaný spravodlivému. — PRÍSLOVIA 13,22.

Pán, keď ma raz navštívil, posadil sa na kraj mojej postele, poldruha hodiny ma vyučoval o vedení Duchom a povedal mi:

„Môj Duch bude viesť moje deti. Biblia hovorí: Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. (Rim. 8,14) Ja ťa budem viesť, a nielen teba, ale každé Božie dieťa. Ukážem Ti, čo máš urobiť so svojimi peniazmi. Ukážem ti, ako ich máš investovať. Popravde, ak ma budeš počúvať, urobím ťa bohatým. Ja nie som proti tomu, aby moje deti boli bohaté, ja som proti tomu, aby boli chamtivé”.

(Môže byť niekto chamtivý aj tak, že nemá ani halier.) Ľudia nesprávne citujú Bibliu, keď tvrdia, že podľa Slova: „Koreňom všetkého zla sú peniaze.” Ale Biblia to vôbec nehovorí.

Slovo hovorí: „Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze…” (1.Tim. 6,10). Nie je nič zlé v tom, ak máš peniaze. Ale ak ťa peniaze ovládajú, to je už chyba!

Prehlásenie: Ja som Božie dieťa. Mňa vedie Duch Boží. Ja dôverujem Bohu, a nie bohatstvu. Dôverujem však Bohu, že ma bude viesť v mojich financiách. Ja si ctím Boha tým, že dávam desiatok a milodary z každého môjho príjmu. A moje potreby sú naplnené podľa Božieho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi!

 

4. MÁJ
Dobré veci zeme

Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. — IZAIÁŠ 1,19.

Božia vôľa je, že ak si ochotný a poslušný, aby si mal zo všetkého to najlepšie. (Ak si v neposlušnosti, potom si samozrejme nemôžeš užívať to najlepšie od Boha.)

Boh nie je skúpi, nie je lakomý. Neumiestnil všetko to dobré do sveta preto, aby si to užíval diabol a jeho kumpáni. Mnohí si myslia, že ak sú kresťania, potom nikdy nič nemôžu mať. Myslia si, že životom musia prejsť v chudobe a v nedostatku.
Ježiš ale povedal: „Keď teda vy, hoci ste zlí [prirodzení ľudia], viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia?!” (Mat. 7,11)

Tak veľmi nám chce Boh dávať dobré dary! On chce, aby sme mali zo všetkého to najlepšie! Chce aby sme prosperovali a žili v hojnosti, aby sme mali dobré dary zeme! My ale musím spolupracovať s Ním.

Prehlásenie: Ja som ochotný(á) milovať Boha, môjho Otca a slúžiť mu. Ja chodím poslušne v Jeho vôli, vo svetle Jeho Slova. Tak žijem dobrými darmi tejto zeme, a môžem sa smelo modliť za dobré dary života, lebo vôľa môjho Otca je, aby to všetko patrilo mne!

 

3. MÁJ
Naplní naše potreby

A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi. — FILIPANOM 4,19.

Božia vôľa je, aby sme mali všetky potreby naplnené. Každá naša potreba! Filipanom 4,19 zahŕňa všetky naše potreby (a všetky znamená, že všetky!), či je to duchovné, fyzické, alebo hmotné. Uver to!

Nech si nikto nemyslí, že Boha nezaujímajú naše finančné potreby, tento verš sa nachádza v texte, ktorý sa zaoberá materiálnymi, finančnými vecami. Prečítaj si to, a uvidíš, že Filipania robili zbierku peňazí a iných milodarov, a poslali ich kresťanom. Pavol im povedal: „Preto, že ste dávali a pomohli iným, preto môj Boh naplní všetky vaše potreby.“ Pavol teda hovorí o financiách a peniazoch.

Podľa toho sa môžeme s veľkou smelosťou modliť za naše financie, aby sme mohli splniť svoje záväzky! Aby boli všetky naše potreby naplnené podľa Božej vôle!

Prehlásenie: Keď sa modlím ohľadne financií, vedy sa modlím podľa Božieho Slova, podľa Božej vôle. Som si teda istý(á), že ma Boh vypočuje. To mi hovorí Jeho Slovo. A keď viem, že ma Boh vypočuje, hocičo si pýtam, mám to, čo si pýtal(a) podľa jeho Slova. A dávam Bohu za to vďaku!

 

2. MÁJ
Záchrana stratených

… Pán… je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. — 2.PETER 3,9.

Vieme, že záchrana stratených je Božia vôľa — lebo Ježiš za to položil svoj život, aby zachránil stratených. Preto, vediac to, nemôžeme sa modliť takto: „Môj Bože, zachráň moju matku. Nedovoľ, aby sa dostala do pekla, ak je to Tvoja vôľa. Ak to nie je Tvoja vôľa, tak nech sa dostane do pekla.”

Takto sa nesmieme modliť! Prečo?  Lebo poznáme Božiu vôľu ohľadne toho. Božia vôľa — čo je Jeho Slovo — je jasná z tých častí Slova, ako je Ján 3,16 alebo 2.Peter 3,9. Božia vôľa je, aby ľudia získali spasenie. Preto sa za to môžeme smelo modliť. Veriaci môžu vystupovať s veľkou autoritou, ak sa modlia za spasenie rodinných príslušníkov. Keď som sa ja modlil za vlastnú rodinu, aj ja som používal niektoré z tých veršov, ktoré sme práve študovali. Hovoril som niečo, ako: „To je tá smelá dôvera k Bohu, že ak si pýtam niečo podľa Jeho vôle, On ma vypočuje. Božie Slovo hovorí: ‘Ak vieme, že nás vypočuje, máme to, čo sme si od Neho pýtali!’ Podľa Božieho Slova som dostal to, čo som si pýtal.”

Potom som si to už viac nepýtal. Začal som za to ďakovať Bohu. Je to úžasné, ako to funguje. Netvrdím, že okamžite bude celá rodina spasená, ale tak ako budeš stáť vo viere a budeš ďakovať Bohu, budú postupne spasení.

Prehlásenie: Môžem sa s vierou modliť za stratených, lebo poznám ohľadne toho Božiu vôľu!

 

1. MÁJ
Podľa Jeho vôle

A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. — 1.JÁN 5,14. 15.

Ľudia si pamätajú, že Ján používal vyjadrenie: „podľa Jeho vôle“, a myslia si, že sa majú modliť nasledovne: „Pane, ak je to Tvoja vôľa, tak urob to, alebo ono.“  Ale ak tento výraz vložíme do našej modlitby aj v tom prípade, ak Boh už vyhlásil vo Svojom Slove, že to, za čo sa modlíme je Jeho vôľa — tým vyhlasujem, že neveríme Božiemu Slovu. Takýto druh modlitby nebude fungovať.

Ako môžeme zistiť, že čo je Božia vôľa?

Božia vôľa je Jeho Slovo! Z Biblie môžeme spoznať Jeho vôľu vzťahujúcu sa na nás — lebo Biblia je Božia vôľa, je Jeho zmluva, a Jeho nariadenie. Božia vôľa vzťahujúca sa na nás je to, aby všetko to, o čo sa On už postaral, patrilo nám! Najprv si musíme nájsť to Slovo, ktoré odhaľuje Božiu vôľu pre nás. Potom môžeme smelo predstúpiť pred Boha: „…to je tá pevná DÔVERA, k Nemu…” Ak sa modlíme za veci, o ktorých Božie Slovo hovorí, že sú Jeho vôľa, vtedy vieme, že nás vypočuje! A ak  vieme, že nás Boh vypočuje, tak vieme, že máme to, čo sme si od Neho pýtali.  Vieme, že to máme, sláva Bohu!

Prehlásenie: Ja smelo prichádzam pred Boha. Ak si niečo pýtam podľa jeho Slova, viem, že ma vypočuje! A viem, že keď ma vypočuje, tak mám to, čo som si od Neho pýtal(a)!

 

30. APRÍL
Ovocie modlitby

Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. — JÁN 15,7. 8.

„Ak zostávate vo mne…” Keď sa znovu zrodíme, potom už skutočne prebývame v Kristovi. Ak by bol Ježiš povedal len toľko, tak by sme iné ani nepotrebovali, ale On pokračoval takto: „… a moje slová zostávajú vo vás…” Ježišove slová zostávajú v nás v takej miere, do akej miery dovolíme, aby riadili náš život. Čiže do takej miery, do akej miery konáme podľa Slova. Ak Ježišove slová zostávajú v nás, potom musíme mať aj vieru, lebo Biblia hovorí: „Preto je viera z počutia, a počutie je z Božieho Slova (Rhema).” (Rim. 10,17) Nie je možné, aby v niekom zostali Ježišove slová, a napriek tomu nemá vieru. Neviera a pochybnosti pramenia z toho, že nepoznáme Božie Slovo. Ak žijeme podľa Božieho Slova, tak Božie Slovo v nás prebýva tak bohato, že sa naše slová pri modlitbe menia na Ježišove slová. Bude to, ako keby Slová Otca hovorili cez Ježišove ústa.

Prehlásenie: Ja zostávam v Kristovi a jeho slová zostávajú vo mne. Jeho slová ukryjem vo svojom srdci. Verím im, modlím sa ich. Keď sa modlím, tak sa Božie Slovo, ktoré prebýva v mojom srdci, mení na Božie Slovo na mojich perách, a to sa nemôže navrátiť k Bohu nenaplnené. Slovo vykoná to, čo sľubuje!

 

29. APRÍL
On dodrží Svoje Slovo

Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. — IZAIÁŠ 55,10. 11.

Izaiáš 55,11 je taký verš, ktorý by si mal neustále požívať vo svojich modlitbách. Je chrbticou modlitebného života. Ani jedno Slovo, ktoré vyšlo od Boha sa nemôže k nemu vrátiť naprázdno.

Boh povedal: „…bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.” (Jer. 1,12) Podľa okrajových poznámok Biblie King James: „Starám sa o to, aby som svoje slovo vykonal.” Boh splní Svoje Slovo, ak budeš na ňom Ty neochvejne trvať!

Najmocnejšie odpovede na moje modlitby prišli vtedy, keď som pred Boha predostrel Jeho Slovo, a pripomínal som mu to, čo On povedal. Sláva Bohu, On dodrží Svoje Slovo.

Prehlásenie: Božie Slovo sa k nemu nevráti naprázdno, ale vykoná to, čo On chce, a naplní sa tam, kde ho On poslal. Ja vo svojich modlitbách predkladám pred Boha Jeho Slovo. A Boh ho naplní, dodrží Svoje Slovo. Ja si užívam toto požehnanie.

 

28. APRÍL
Pozdvihni svoju vec pred Boha

Pripomeň mi, nech sa súdime spolu! Rozprávaj ty, aby si mal pravdu a bol spravodlivý! — IZAIÁŠ 43,26.

Pripomeň mi…” Čo tým chce Boh povedať? To, že máme Bohu pripomínať Jeho zasľúbenia týkajúce sa našej modlitby.
Keď sa modlíš, postav sa pred Boží trón, a pripomeň mu Jeho zasľúbenia. Predostri pred Boha svoju vec, tak ako to robia advokáti. Advokát sa neustále odvoláva na zákon.

Ty sa odvolávaj na Božie Slovo. Odvolávaj sa na Jeho zmluvné zasľúbenia. Podľa okrajových poznámok biblie  King James tu spomínané ‘rozprávaj ty’ má aj ďalší význam: ‘predostri svoju vec’. V tomto verši Ťa Boh žiada o to, aby si sa odvolával na Jeho Slovo, pripomeň mu a využi svoje zmluvné práva. Boh sa na Teba obracia s výzvou, aby si mu predostrel svoju vec.

Ak Tvoje dieťa ešte nie je spasené, pohľadaj tie verše, ktoré sa vzťahujú na túto situáciu, potom predostri svoju vec pred Boha. Pohľadaj tie verše, ktoré zaručene sľubujú to, čo práve potrebuješ. Ak pred Boha prichádzaš podľa Jeho Slova, potom Jeho Slovo nezlyhá.

Prehlásenie: Ja prijímam výzvu Boha na dodržanie zmluvy! Pripomínam Bohu Jeho zasľúbenia. Predostieram svoju vec. Pohľadám Slová týkajúce sa môjho prípadu, a svoju vec predostriem Bohu. Prichádzam pred Boha podľa Jeho Slova, a Božie Slovo nikdy nezlyhá!

 

27. APRÍL
Lepšia zmluva

Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prisľúbeniami. — ŽIDOM 8,6.

V Starej zmluve nachádzame takých ľudí, ktorí pochopili a zaujali svoje miesto v zmluve. Jozua rozdelil vodu rieky Jordán. Prikázal času, aby zastal. Eliáš povolal z neba taký oheň, ktorý spálil nielen obeť, ale aj oltár. Smelí Dávidovi bojovníci mali dokonalú ochranu pred smrťou v období vojny dovtedy, kým mali zrak upretý na zmluvu. Keď o nich čítaš, myslíš si že: „to sú supermani”.

V Starej zmluve sa vždy modlili ľudia patriaci do zmluvy. A na tieto modlitby musela prísť odpoveď.

Veriacim dnes patria rovnaké zmluvné práva, ako veriacim žijúcim počas Starej zmluvy. V skutočnosti my máme lepšiu zmluvu, ktoré bola uzatvorená na lepších zasľúbeniach. Preto máme vedieť urobiť všetko to, čo urobili oni, dokonca aj viac, lebo my máme Novú zmluvu. Lepšiu zmluvu, ktorá bola uzatvorená na základe  lepších zasľúbení.

Prehlásenie: Ja mám zmluvu s Bohom prostredníctvom Ježiša. Toto je lepšia zmluva, ktorá bola uzatvorená na základe lepších zasľúbení. Ja mám väčšie zmluvné práva, ako ich mal Abrahám, Jozua, Eliáš a Dávid. Ja, ako veriaci(a) novej zmluvy, zaujmem svoje miesto v modlitbe. Na moju modlitbu musí prísť odpoveď.

 

26. APRÍL
Spojenec

Pristúpil bližšie a pýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste päťdesiat spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých päťdesiatich spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? — 1.MOJŽIŠOVA 18,23–25.

Boh nechcel zničiť Sodomu a Gomoru, pokiaľ sa o tom nedohodol s Abrahámom, so svojím pokrvným spojencom! Abrahámova modlitba v 1.Mojžišovej 18 je jednou najmnohovravnejšou a svetlo dávajúcou modlitbou v Starej Zmluve. Abrahám zaujal svoje miesto v tom spojenectve, ktoré s ním uzavrel Boh — toto spojenectvo bola Stará Zmluva. Prostredníctvom zmluvy, Abrahám dostal také práva a privilégiá, o ktorých máme málo poňatia. Krátko pred tým zapečatené spojenectvo medzi Abrahámom a Jahve-Bohom, určovalo zákonné postavenie Abraháma pred Bohom. Následkom toho počujeme, ako otvorene hovorí Abrahám, ako prostredník za Sodomu a Gomoru: „Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo?“

Prehlásenie: Ja mám zmluvu s Bohom, Novú Zmluvu. Mám zmluvné práva a privilégiá, ja stojím pred Bohom, chodím s Bohom v spoločenstve. Praktizujem svoje zmluvné práva a privilégiá v modlitbách. Zjednocujem svoju silu s Otcom, aby som vykonal Jeho vôľu a plány tu na zemi.

 

25. APRÍL
Obmedzovať Boha

A znova a znova pokúšali silného Boha a Svätému Izraelovmu vymeriavali hranice. — ŽALMY 78,41. (Roháček)

Ty obmedzuješ Boha? Biblia hovorí, že Izrael to robil. A niekedy aj my obmedzujeme Boha. Obmedzujeme ho naším modlitebným životom.

John Wesley, zakladateľ metodistickej cirkvi povedal: „Zdá sa, že Boha obmedzuje náš modlitebný život. Nemôže nič pre ľudí urobiť, pokiaľ Ho o to niekto nepožiada.“ Prečo?

Boh stvoril svet a celú jeho úplnosť. Potom stvoril človeka a dal mu moc nad dielom Svojich rúk. Boh stvoril Adama ako boha tohto sveta. On ale vykonal velezradu, predal svet satanovi. Vtedy sa stal satan bohom tohto sveta. (2Kor. 4,4)

Boh nemohol len tak zasiahnuť a zničiť satana. Ak by to bol urobil, satan by bol obviňoval Boha, že konal rovnako nezákonne, ako on. Boh ale vypracoval plán vykúpenia. Potom poslal Svojho Syna — Ktorého sa satan nemohol dotknúť a ani sa ho nedotkol —, aby mohol dokončiť tento plán. Prostredníctvom Ježiša Boh zmenil ľudstvo!

Teraz sme už získali späť moc cez Ježiša Krista — a keď požiadame Boha, tak vie zasiahnuť a aj zasiahne. Zdá sa teda, že Boh nič nevie urobiť dovtedy, pokiaľ Ho o to niekto nepožiada.

Prehlásenie: Zaujmem svoje miesto v modlitbe. Zjednotím svoju silu s mojím Otcom, aby som vykonal Jeho vôľu tu na zemi.

 

24. APRÍL
Titul dňa

Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa... — LUKÁŠ 11,1.

Niekto povedal: „Dôležitejšie je, aby sa ľudia naučili modliť sa, od získania vysokoškolského vzdelania.“

Treba to správne pochopiť, nepovedal, že vzdelanie nie je dôležité. Ale toto: naučiť sa modliť sa — je dôležitejšie.

Je mi ľúto tých, ktorí sa nevedia modliť. Keď sa dostanú do krízy, majú jasno len v tom, že ako treba vyslovovať ústami slová — ale to, že vypúšťame slová, to nie je modlitba! Venovať v nedeľu dvadsať minút tomu, aby sme Bohu držali svätú reč o tom, čo je dlžný svojmu zhromaždeniu, to nie je modlitba. Ani to nie je modlitba, keď zhromaždenie poúčame pod záštitou modlitby.

Kresťanstvo je prakticky živé náboženstvo, kde veriaci sú vo vzťahu so živým Bohom, ktorý si vypočuje a odpovedá na ich modlitby. A modlitba nie je nič iné, ako to, že svoju silu zjednotíme s Otcom Bohom — máme s ním v intímne spoločenstvo — vykonávame Jeho vôľu tu na zemi.

Najdôležitejšie je, aby každý kresťan — počítajúc aj teba — sa naučil modliť sa!

Prehlásenie: Ja som vo vzťahu so živým Bohom, ktorý vypočuje a odpovedá na  naše modlitby. Som v intímnom spoločenstve s Bohom. Zjednocujem svoju silu s Ním na vykonanie Jeho vôle na zemi.

 

23. APRÍL
Základ

Usiluj sa, aby si čestne obstál pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, ktorý správne preniká do slova pravdy. — 2.TIMOTEJOVI 2,15. (KSZE)

Niekto, kto si prečíta, ako som prevzal moc nad duchmi zväzujúcimi môjho brata, možno si povie: „Asi to aj ja vyskúšam.“ Nebude to ale fungovať, ak to iba skúšaš. Ja som to nie len skúšal — ja som aj urobil! Len preto, že niekto vidí dopravného policajta praktizovať svoju moc, nemôže vybehnúť na cestu, a povedať: „Myslím si, že sa o to aj pokúsim.“ Nikto ho neposlúchne. Ale, ak by si obliekol uniformu a dal by si do úst píšťalku, ľudia by mu zastavili. Uznali by mu moc, ktorú predstavuje policajt.

Často, keď veriaci počujú o tom, ako niekto praktizuje svoju moc, si myslia: „Aj ja to vyskúšam, veď som o tom počul, že aj on to robil.“ Ale satan vie, že nie sú presvedčení o svojej moci. Keď sa pokúšajú konať na základe Božieho Slova bez toho, aby si Slovo skutočne zasadili do svojho ducha, satan ich premôže, lebo tento silný základ nie je zabudovaný do ich ducha. Ale, ak si už v sebe skutočne položil základy Božieho Slova, a konáš na základe Božieho Slova, Ty premôžeš diabla v každom jednom zápase!

Prehlásenie: Ja sa učím, aby som mohol čestne obstáť pred Bohom. Zabudujem pravdu Božieho Slova do svojho života a do svojho ducha. Božie Slovo ma presvedčilo o mojej moci. Mňa nie je možné premôcť. A diabol o tom vie!

 

22. APRÍL
Oslepene

Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.  — 2. KORINŤANOM 4,3. 4.

Rozumný človek by sa nepreháňal dvesto kilometrovou rýchlosťou po diaľnici, pričom ho červené lampy a dopravné značky upozorňujú na nebezpečenstvo. „ Pozor! Pozor! Most je neprejazdný!“ Takto by sa správal len opilec, alebo niekto pod vplyvom drogy.

Podobne: rozumný človek by sa neprehnal životom tak, že vstúpiac do večnosti, by sa nakoniec našiel stratený v pekle. A ľudia to predsa tak robia. Prečo? Lebo ich diabol oslepil a oklamal.

Keď sa jednalo o spasenie môjho brata Duba, prišiel som na to, že ho diabol poviazal a zadržiaval od spasenia. Preto som povedal: „V mene Ježiša Krista, satan, lámem tvoju moc nad životom môjho brata Duba, žiadam jeho oslobodenie a spasenie.”

Nemáme moc nad vôľou ľudí, ale máme moc nad takými zlými duchmi, ktorí zväzujú a oslepujú ľudí. Som presvedčený, že sa v budúcnosti o tejto oblasti dozvieme ešte viac a budeme to aj praktizovať.

Prehlásenie: Boh tohto sveta nebude oslepovať oči mojich blízkych, lebo vlastníctvom Mena Ježiš zväzujem jeho moc nad nimi.

 

21. APRÍL
Nevidelné sily

Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. — EFEZANOM 6,12.

Máme povolanie na to, aby sme zviazali neviditeľné sily. Máme moc nad diablom a nad zlými duchmi, ale nemáme moc nad ľuďmi, a nad ich vôľou.

Pred rokmi ma odprevadil jeden môj priateľ, Pastor z Forth Worth-u na jedno kalifornské zhromaždenie. Mal cukrovku, a každé ráno si musel kontrolovať svoju hladinu cukru v moči, aby zistil koľko inzulínu bude v ten deň potrebovať. Ako sme odchádzali smerom do Kalifornie, povedal som mu: „Pokiaľ budeš so mnou, nenájdeš si žiaden cukor v moči.“ Neveriaco pozeral na mňa, ale počas tých dvoch týždňov, kým bol so mnou, pri kontrole nikdy nenašiel cukor, hoci jedol aj tortu aj zákusky. Neskôr mi porozprával, že po troch dňoch svojho návratu domov, opäť našiel v moči cukor. Prečo? Ja som praktizoval svoju moc nad jeho chorobou. Panoval som nad neviditeľnými silami, ale nemal som moc nad jeho vlastnou vôľou. Pokiaľ bol so mnou a táto neviditeľná sila bola v mojej prítomnosti,  udržiaval som ju pod svojou kontrolou. Pokúšal som sa ho presvedčiť, že on je toho rovnako schopný, ale on počítal s tým, že sa mu choroba vráti, a aj sa tak stalo.

Prehlásenie: Mám moc nad každou neviditeľnou silou na vlastnom území. Ja ich zviažem a zastavím ich pôsobenie v Mene Ježiš! 

20. APRÍL
Výzbroj

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. — EFEZANOM 6,13.

Odkaz o výzbroji nám povie, ako máme zaujať postoj k diablovi a udržať si svoje postavenie. (Ef. 6,10–18) „Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, …” Pravda znamená jasné vyhlásenie z Božieho Slova. Podobne ako opasok vojaka, udržiava na svojom mieste ostatné časti výzbroje. „…oblečte si pancier spravodlivosti.” Pancier má dva významy:  (1) Ježiš je našou spravodlivosťou, preto si na seba oblečieme Jeho; (2) pancier predstavuje, že sme našim konaním poslušní Božiemu Slovu. „A obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.” Toto znamená, že verne hlásame evanjelium. „Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.” To znamená našu vieru v krv, ktorá nám dáva úplnú ochranu! „Vezmite si aj prilbu spásy…” Toto znamená ochranu nášho Pána Ježiša Krista. „…meč Ducha, ktorým je Božie slovo.” Všetky ostatné časti výzbroje slúžia na  obranu a ochranu. Útočnou zbraňou je meč — Božie Slovo.

„V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách…” Obliekol si na seba výzbroj. Teraz si už pripravený na boj v modlitbách.

Prehlásenie: (Svojím prehlasovaním si obleč svoju výzbroj.) „Stojím a prepášam si svoje bedrá pravdou …”, a tak ďalej.

 

19. APRÍL
Zaujmi svoje miesto

Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. — KOLOSANOM 3,1. 2.

Každý veriaci bol pri vzkriesení pozdvihnutý a spolu s Kristom posadený na pravicu Otca. (Ef. 2,5. 6.) Zamysli sa nad touto časťou Slova, pokiaľ sa pre Teba nestane skutočnosťou. Nezabudni, že každé nebeské požehnanie je už Tvoje. (Ef. 1,3) Ale ak si ich chceš aj užívať, Ty tam musíš zaujať svoje miesto. Ten veriaci, ktorému sa otvorili oči a vidí svoje práva patriace k trónu v Kristovi, môže urobiť, že: (1) zaujme svoje mocenské miesto, a (2) začne používať tú duchovnú moc, ktorá mu bolo odovzdaná následkom posadenia.

Diabol zúfalo bojuje proti tomu, aby sme vstúpili na svoje mocenské miesto. Zvykol si na to, že on praktizuje svoju moc a panuje nad ľuďmi, preto obracia celú svoju silu proti nám, keď sa zoznamujeme s týmito ohromnými pravdami. Nie je žiadna iná taká pravda, ktorá by vyvolávala z jeho strany taký veľký odpor, ako moc daná veriacim! Iba vtedy sme na bezpečnom mieste, ak sedíme spolu s Kristom v nebi, vysoko nad každým kniežatstvom, mocnosťou, silou a panstvom. Ak veriaci vytrvale s vierou zostáva na tomto mieste, nepriateľ sa k nemu nemôže dostať. Preto zaujmi svoje miesto v nebesiach a udrž si!

Prehlásenie: Ja sa držím nebeských faktov. Neustále som si vedomý(á) toho, že spolu s Kristom sedím v nebesiach, vysoko nad nepriateľom!

 

18. APRÍL
Čo len chcete

Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. — JÁN 15,7.

Pán mi to povedal, keď som sa modlil za jedného môjho príbuzného, ktorý bol blízko smrti: „Čo len povieš o tom, ja to urobím.“

V jednom konkrétnom prípade, ako som prehlasoval svoje práva ohľadne danej situácie, Pán prišiel ku mne vo videní a povedal: „V poriadku, dám mu ešte toľkoto rokov. A urobím to len preto, lebo si ma o to žiadal. Niet na zemi takého otca, ktorý by hocikedy túžil urobiť pre svoje deti viac, než ako ja túžim robiť pre svoje deti. Keby mi to len dovolili.“ Potom to Boh prečo neurobí?

Preto, lebo my musíme s Bohom spolupracovať vo viere!

Tá predstava, že Boh je diktátor, ktorý panuje nad ľuďmi, prísne ich utláča, a môže si robiť čo len chce, nezávisle od toho, či s Ním spolupracujeme, alebo nie, pramení iba z nevedomosti. Aj my máme na veci svoj podiel! Ale chvála Bohu, my môžeme zaujať to miesto, ktoré nám právom patrí. Pán Ježiš Kristus — Ktorý je hlavou všetkému v prospech svojho Tela — je zadržiavaný vo svojich obrovských plánoch a práci, lebo Jeho Telo si nevie vážiť nesmierny význam Jeho vyvýšenia a ten fakt, že my s Ním spolu sedíme na pravici Otca!

Prehlásenie: Ja zostanem v Kristovi, a Jeho Slovo zostane vo mne. Preto si môžem pýtať hocičo, a budem to mať!

 

17. APRÍL
Paralelné

On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych , aby tak mal vo všetkom prvenstvo. — KOLOSANOM 1,18.

My veriaci sme tu urobili chybu! Uznali sme, že Ježiš je hlavou Zhromaždenia, a správne sme ho vyvýšili na miesto moci. Ale to, že hlava je v plnej miere odkázaná na svoje telo, pre dosiahnutie svojich plánov, sme nepochopili. Nepochopili sme, že sedíme v nebesiach spolu s Kristom. Nepochopili sme, že Ježiš má moc nad satanom. Ale túto moc vie praktizovať len cez svoje Telo.  Boli sme si natoľko istý v tom, že my sami nemôžeme nič urobiť, že sme všetko ponechali na Krista, na hlavu Zhromaždenia — ale hlava je bezmocná, nie je ničoho schopná bez tela.

Zober si ako príklad vlastnú hlavu. Nevie vykonať žiaden svoj plán, bez spolupráce tela. Možno Tvoja hlava vidí spevník pred sebou na poličke, ale ak jej telo nepomôže vziať si ho, Tvoja hlava nikdy nebude z toho spevníka spievať.

Služba, ktorú chce Boh zrealizovať cez Svojho Syna, sa zrealizuje v tomto svete cez Kristovo Telo. A my — Kristovo Telo — máme rovnakú moc, ako samotná Hlava!

Prehlásenie: Tú službu, ktorú chce Boh zrealizovať v tomto svete prostredníctvom Svojho Syna, vykoná cez Kristovo telo. Ja som údom tohto Tela, a budem praktizovať svoju moc.

 

16. APRÍL
Urobil to Boh

Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. […] keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.  Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním... — KOLOSANOM 2,10. 12. 13.

Všimnime si tento výraz: „vierou v moc Boha”. Ježiš bol oživený (vzkriesený) vierou v moc Boha, a aj my sme boli vtedy oživení. Bol to Boh, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Bol to Boh, ktorý podaroval Ježišovi také meno, ktoré je nad každé meno. Bol to Boh, ktorý vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. (Kol. 2,14) Bol to Boh, ktorý odzbrojil kniežatstvá a mocnosti od ich moci a odovzdal ju (túto moc) Synovi. (Kol. 2,15) A bol to Boh, ktorý aj nás spolu s Ním oživil. V Božích očiach, z hľadiska zákona, sme boli znovu stvorení vtedy, keď bol Ježiš oživený a vzkriesený. „Lebo sme Jeho dielom, stvorení v Kristovi Ježišovi…” (Ef. 2,10) Naše nové stvorenie sa stalo živým faktom v našich životoch vtedy, keď sme sa znovu zrodili (stali sme sa novými stvoreniami). Spolu s Kristom sme boli vzkriesení! Spolu s Ním sme boli oživení! Spolu s Ním sme boli posadení.(Ef. 2,4–6)

Prehlásenie: Vierou v moc Boha som bol(a) spolu s Kristom oživený(á), a spolu s Ním som bol(a) posadený v nebesiach.

 

15. APRÍL
Ochromený

Tedy keď deti staly sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. — ŽIDOM 2,14. (Roháček)

Aby ochromil toho, ktorý mal moc nad smrťou, nepriateľa. — (Rotherham)

Ježiš zničil zástupy tmy! Ochromil ich smrť rozdávajúcu silu! Keď sa stretol Ježiš s Jánom, ktorý dostal vyhlásenie na ostrove Pathmos, povedal mu: „Ja som… ten živý; hoci som bol mŕtvy, a hľa žijem na veky vekov Amen, a u mňa sú kľúče pekla a smrti.” (Zjav. 1,18)

Kľúče predstavujú moc. Ježiš premohol satana a obral ho o moc. Ježiš sa stal pánom nad celým peklom! Ale satana nepremohol kvôli sebe. Premohol ho za nás. Bolo to, akoby sme sa Ty a ja osobne boli stretli so satanom, premohli ho, obrali ho o všetku moc, stáli nad ním ako majstri.

Prehlásenie: Ježiš je mojou hlavou. Ježiš je Pánom nad všetkým. Ježiš premohol satana namiesto mňa. Ježiš obral satana o jeho moc nado mnou. Bolo to v očiach neba, zeme a celého vesmíru, akoby som sa bol ja osobne  stretol so satanom, premohol ho, obral ho o všetku moc, a stál nad ním ako majster. Preto som v Kristovi Ježišovi viac ako víťaz. Ja som vlastníkom moci, a stojím ako majster a pán nad satanom a celým jeho zástupom!

 

14. APRÍL
Zbavený

Odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti, tie verejne zahanbil a ukazoval, triumfujúc nad nimi prostredníctvom kríža. — KOLOSANOM 2,15. (KSZE)

A nepriateľské kniežatstvá a mocnosti striasol zo seba, a smelo ich vystavil verejnosti, ako predmety svojho víťazstva… — KOLOSANOM 2,15. (Weymouth)

Biblia tu vyučuje, že zničil satana a triumfoval nad ním. Podľa iného prekladu: zbavil ho. Od čoho satana zbavil? Od moci nad človekom. Keď Ježiš zničil satana a zbavil ho moci, bol si to Ty v Kristovi, kto vykonal túto prácu. Kristus zastupoval Teba, vykonal to namiesto Teba. Urobil to pre Teba, bolo to pripísané v Tvoj prospech. Konal ako Tvoj zástupca. (Urobil to namiesto Teba, a Boh to pripísal v Tvoj prospech, akoby si to bol Ty sám vykonal!)

Nie, my sa nechválime, že čím sme podľa tela. (Telesnosťou toho veľa  nedosiahneme.) Hovoríme o tom, že kto si Ty v Kristovi.  Môžeš povedať: V Kristovi som premohol satana. Zbavil som ho moci nado mnou. A keď Ježiš vstal z mŕtvych, aj ja som vstal z mŕtvych spolu s ním.

Prehlásenie: Ježiš Kristus uspokojil svoje požiadavky spravodlivosti voči mne. On zaplatil trest za hriech na miesto mňa. Zbavil zástupy tmy moci nado mnou. Satan pre to nemá moc nado mnou!

 

13. APRÍL
Prvorodený z mŕtvych

On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.  On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, PRVORODENÝ Z MŔTVYCH , aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. — KOLOSANOM 1,15–20.

Hoci On je rovnocenný s Otcom, večný Syn Boha zaujal podriadené miesto a prijal úlohu, že zmieri svet s Bohom prostredníctvom svojej krvi na kríži. V záujme tohto cieľa sa Ježiš odovzdal smrti. (Mat. 27,50) Keď sa Ježiš stal hriechom (2.Kor. 5,21), Boh Ho odovzdal duchovnej smrti, ktorá znamenala duchovné oddelenie od Boha.

Nastalo to v okamihu, keď srdcervúce zvolanie opustilo pery Ježiša: „Môj Bože, môj Bože! Prečo si ma opustil?” Duch Ježiša bol vydaný smrti za naše prestúpenia, aby On mohol byť vzkriesený za naše ospravedlnenie. (Rim. 4,25) To bola Otcova múdrosť, ktorá odovzdala Ježiša, Spravodlivého smrti, aby bola vyplatená naša dlžoba, a aby bol Ježiš PRVORODENÝ ZO SMRTI!

Prehlásenie: Ďakujem Ti Ježiš, že si zomrel za moje hriechy. Ďakujem Ti Ježiš, že si vyplatil moju dlžobu, aby som mohol(la) byť slobodný(á)!

 

12. APRÍL
Pre Zhromaždenie

A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho telom... — EFEZANOM 1,22. 23.

Ako veľmi by potrebovalo Zhromaždenie, aby sa zobudilo a začalo si vážiť svoje mocenské miesto a vymoženosti, aby sa pozdvihlo na to miesto, ktoré od neho Boh očakáva, a bolo si vedomé toho, že ono musí panovať nad mocnosťami v povetrí.

Ako často zlyhalo zhromaždenie v praktizovaní moci; uznalo svoju porážku a odovzdalo sa strachu. „…Jeho však, ako hlavu nad všetkým, DAL ZHROMAŽDENIU.” (angl. prekl.) Dal pre Zhromaždenie!  To, že Ježiš je hlava nad všetkým — nad diablom, démonmi, chorobou, chudobou a nad všetkým ostatným, čo je zlé —, slúži v prospech Zhromaždenia! Teraz sa z úctou zastavme a zamyslime sa nad týmito obrovskými pravdami, aby si naše srdce mohlo uvedomiť ich význam. Ak sa k tomu budeme tak stavať, Duch pravdy nás pozdvihne na to miesto, kde pochopíme, že aký celkový význam má Božie Slovo, keď hovorí: Boh učinil Krista hlavou nad všetkým, a to v prospech Zhromaždenia. Stalo sa to preto, aby Zhromaždenie, cez svoju hlavu uplatňovalo moc nad všetkým.

Prehlásenie: Ježiš je mojou hlavou. Ježiš je Pánom nad všetkým. Ježiš mi dal moc nad všetkými zástupmi nepriateľa. Ježiš, ktorý je vo mne, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Som viac ako víťaz skrze Neho, ktorý ma miluje, a dal Seba za mňa.

 

11. APRÍL
Tvoje panovanie

Lebo ak za porušenie (pád, prestúpenie) prikázania jedného človeka panovala smrť kvôli jednému, omnoho viac panujú ako králi v živote kvôli jedinému človeku Ježišovi Kristovi (Mesiášovi, Pomazanému), cez Neho tí, ktorí prijímajú [Božiu] nesmiernu milosť (nezaslúžené omilostenie), zadarmo dar milosti, (ktorých stavia pred Seba ako spravodlivých). — RIMANOM 5,17. (Amplified)

V tom čase, keď Pavol toto písal, nad určitými krajinami a ríšami panovali králi. Aj Ty musíš panovať nad vlastným mocenským územím. To neznamená, že máš panovať a praktizovať moc nad inými, ale nad vlastným životom, ktorý je Tvojím vlastným mocenským územím.

Ty musíš panovať a praktizovať moc nad okolnosťami, nad chudobou, nad chorobami a slabosťami. Nad všetkým, čo sa pokúša prekážať Ti. Ty musíš panovať, lebo Ty máš na to moc! Ako sa to stalo? Prostredníctvom Ježiša Krista človeka. Nedovoľ diablovi, aby Ťa svojimi klamstvami vykradol z Tebe určených Božích požehnaní. Boh nikdy nechcel, aby si žil v chudobe a v nedostatku. Nechcel, aby diabol panoval a mal moc nad Tvojou rodinou. Pokojne buď na diabla nahnevaný(á). Povedz mu: „Daj preč ruky od mojich detí. Tu nemáš žiadne práva. Ja panujem nad týmto územím.“ Ak Ti na to niečo odpovie, cituj mu  Rimanom 5,17.

Prehlásenie: Ja panujem nad vlastným mocenským územím. Mám na to zákonitú moc. Panujem ako kráľ prostredníctvom jediného Ježiša Krista. Nepriateľ nemôže panovať nad mojou rodinou. Nemôže panovať nado mnou!

 

10. APRÍL
Budú vyháňať démonov

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov… — ev. MARKA 16,17.

Ježiš povedal, to bude prvým znakom, ktorý bude sprevádzať každého veriaceho, že: „… V mojom mene budú vyháňať démonov…”

Ježiš tu nehovorí výlučne len o vyháňaní démonov z posadnutých ľudí. Jednoducho hovorí len, že v Jeho mene budú mať veriaci moc nad démonmi.

Oni prelomia moc diabla nad vlastným životom a nad životmi svojich blízkych. Oni sa oslobodia od nepriateľa, lebo budú nad ním praktizovať moc. Všimnime si znova, Ježiš nepovedal ani slovo o tom, že by sme sa mali modliť k Bohu, alebo k Ježišovi, aby urobili niečo s diablom. Ježiš povedal, že to budú robiť veriaci.

Veriaci budú vyháňať démonov. Veriaci budú hovoriť novými jazykmi. Veriaci budú klásť ruky na chorých, a tí budú uzdravení. Nemodli sa za to, aby Boh vkladal na niekoho ruky, sám to urob. Nemodli sa ani za to, aby Boh vyhnal démonov, Ty to urob!

Prehlásenie: Ja som veriaci(a), a nasledujú ma znamenia. V mene Ježiš vyháňam démonov. Ja ich udržiavam vzdialených od mojej cesty. Lámem diablovu silu nad svojím životom. Lámem diablovu silu nad životmi mojich blízkych. Ja chodím slobodne od nepriateľa, lebo nad ním praktizujem moc.

 

9. APRÍL
Utečie od Vás

… vzoprite sa diablovi, a utečie od vás. — JAKUB 4,7.

V Novej Zmluve sa každá časť, ktorá sa týmto zaoberá, nám prikazuje, aby sme my urobili niečo s diablom. Veriacim Novej Zmluvy  nikdy nehovoria, aby sa modlili, aby Boh urobil niečo s diablom!  V Jakubovi 4,7 je jednoznačným ukazovacím zámenom ‘vy’. Vy sa vzoprite diablovi, a utečie od Vás. Všimnime si, že tu nestojí to, že: „Modlite sa k Bohu, aby niečo urobil s diablom.“ Nestojí tu ani to, že: „Modlite sa, aby Ježiš od Vás udržal diabla vzdialeného.“

Všimnime si aj to, Biblia nehovorí, že: „Ak to tak cítiš, že sa dokážeš vzoprieť diablovi, len vtedy Ti to bude fungovať.“ Nie. Či to tak cítiš, alebo nie, táto moc Ti patrí.

Moc netreba cítiť, jednoducho ju len požívaj! Raz som vnímal vo svojom duchu, že slovo ‘utečie’ v Jakubovi 4,7 má výnimočný význam. V jednom veľkom výkladovom slovníku som našiel to určenie významu, ktoré ako sa zdalo súhlasilo s tým, na čo ma môj duch upozorňoval: „utiecť“ znamená aj to, že „trasúc sa strachom utekať”.

Konaj na základe Jakuba 4,7. Nemysli si, že je to iba rozprávka o vílach, toto je Božie Slovo, na základe ktorého treba konať. Ak konáš na základe toho, diabol a celá jeho družina utečie trasúc sa pred Tebou!

Prehlásenie: Vzopriem sa diablovi podľa Božieho Slova, a on trasúc sa predo mnou utečie. Na smrť sa preľakne od Ježiša Krista, a tak sa na smrť preľakne odo mňa!

 

8. APRÍL
My sme to dovolili

Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. — MATÚŠ 18,18.

Všeličo sa deje, len preto,  lebo to veriaci dovolia,  respektíve nič proti tomu nerobia. Často ani nevedia o tom, že môžu niečo urobiť za to, aby sa ich okolnosti zmenili. Pred rokmi som študoval to, akú majú veriaci moc. Cítil som, že ma k tomu povzbudzuje Pán.

V tom čase som sa už asi pätnásť rokov modlil za spasenie môjho brata. Často som sa aj tri dni postil za neho, ale namiesto zlepšenia sa situácia ešte zhoršila. Pravidelne som sa modlil takto: „Bože, daj mu spasenie. Bože, zachráň ho.” Ale nič sa nestalo. Ako som tak jedného dňa ležal v posteli a študoval som túto tému, začul som Pánov hlas vo svojom duchu. Takto ma povzbudzoval: „Ty v tom vykroč. Ty máš na to moc v mojom mene!”

Vstal som z postele, a povedal som: „V mene Ježiša Krista lámem diablovu moc nad životom Duba, a žiadam jeho spasenie a oslobodenie!” Netrvalo to ani dva týždne a prišla správa o tom, že bol Dub spasený.

Prehlásenie: Ježiš povedal, že nás nebo podporuje vo všetkom, čo zakážeme, alebo povolíme. V mene Ježiš ja zakazujem, čiže zväzujem prácu nepriateľa. V mene Ježiš rozväzujem, čiže dovolím, aby sa Božia sila vyliala na tú oblasť, kde ja pôsobím.

 

7. APRÍL
Jeho Telo

Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd. — 1.KORINŤANOM 12,27.

Niekedy sa ohľadne Pánovej pozemskej práce modlíme takto: „Pane, Ty to vykonaj, Pane Ty vykonaj tamto.“ Ale myslime na to, čo povedal Ježiš v Matúšovi 28,18–19: „Mne bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda…” Pán Ježiš nám odovzdal pozemskú moc. Splnomocnil nás, aby sme my išli.

Pravdou je, že Kristus vie pozemskú moc praktizovať jedine cez Zhromaždenie. Zhromaždenie je Jeho Telom. Zhromaždenie je tu, Kristus tu nie je. On je na pravici Otca. Kristus je hlavou zhromaždenia, ale každé nariadenie treba vykonať prostredníctvom Jeho Tela. Všetko to, čo koná Kristus na zemi, sa musí vykonať cez Jeho Telo.

Ty si súčasťou Kristovho Tela podľa svojho podielu. On Ťa ošatil mocou nad každou silou nepriateľa!

Prehlásenie: Ja som súčasťou Kristovho Tela podľa svojho podielu. Spolupracujem s Bohom na vykonávaní Jeho pozemskej práce. Som vyzbrojený(á), ošatený(á) silou a mocou v Mene Ježiš. Verne napĺňam na mňa pripadajúci podiel Božieho plánu.

 

6. APRÍL
Sily zbavené ich trónu

My hovoríme skutočnú „múdrosť” medzi tými, ktorí sú zrelí; nie je to ale svetská múdrosť, a ani múdrosť síl zbavených ich trónu, ktoré panujú nad týmto svetom, je to Božia utajená múdrosť… — 1.KORINŤANOM 2,6. 7. (Moffatt)

Božie Slovo učí, že satan a zlí duchovia vzburou uchopili moc, a že Pán Ježiš ich zbavil trónu.

Sústreďme sa: Moffatt preklad ich nazýva „silami zbavenými ich trónu”. Boh stvoril zem a jej úplnosť. Potom dal Adamovi panovanie, čiže moc, nad všetkou prácou jeho rúk. (1Mojž. 1,27. 28. Žal. 8,3–6) Panovanie nad svetom pripadlo Adamovi. V skutočnosti bol Adam stvoreným bohom tohto sveta. Keď Adam zradil a všetko predal satanovi, tak sa on stal prostredníctvom Adama bohom tohto sveta (2.Kor. 4,4), a od vtedy vzbúrenec uchvacuje Adamovu moc.

Ale Biblia nazýva Ježiša Krista posledným Adamom. (1.Kor. 15,45) Ježiš prišiel ako náš predstaviteľ — náš zástupca —, a premohol satana! Ježiš to neurobil kvôli sebe, ale pre nás! Všetko to, čo Ježiš urobil, je naše. My veriaci nesmieme zabudnúť, že sme v tomto svete, ale nepochádzame z tohto sveta. Satan nemôže nad nami vládnuť. My musíme vládnuť nad ním. My sme schopní vládnuť nad satanom. Máme nad ním moc. Ježiš ho premohol namiesto nás.

Prehlásenie: Ježiš kvôli mne zbavil satana a všetkých jeho sluhov ich trónu. Satan nemôže panovať nado mnou. Ja panujem nad ním. Ježiš mi dal moc nad satanom, a ja ju aj používam.

 

5. APRÍL
V blízkosti moci

A on bol v zálodí a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu: Učiteľu, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru: Mlč, umĺkni! A prestal vietor, a nastalo veľké ticho. — ev.MARKA 4,38. 39. (Roháček)

Jedného jarného dňa vypuklo v Texase tornádo. Väčšina ľudí sa ukryla vo svojich  pivniciach, ale my sme nemali pivnicu. Aj tak by som nevedel opustiť svoju posteľ, lebo som bol takmer úplne ochrnutý. Pochytil ma veľký strach. Ak nás zasiahne tornádo, tak moja izba na rohu bude prvá, ktorú zbúra, lebo vietor prichádzal z tej strany. A dom sa zrúti práve na tom mieste, kde som ja! Vo svojom zúfalstve, bez uvažovania, či to môžem urobiť, alebo nie, som povedal: „Môj drahý Pane, ja som Tvoje dieťa. Keď sa Tvoji učeníci už takmer utopili, tak ťa zobudili a povedali Ti: ‘Nestaráš sa, že takmer zahynieme?’ A Ty si sa skutočne o nich staral. Vstal si a pokarhal si vietor. Ja viem, že Ty nechceš, aby som zahynul, ale ja neviem odtiaľto vstať. Som tu na tejto posteli, a táto stena sa za chvíľu zvalí na mňa. Ja teraz pokarhám túto víchricu v Mene Ježiš!“ V okamihu víchrica ustala. Utíšila sa. A ja som sa radoval. Vtedy som ešte nepoznal túto obrovskú pravdu o moci veriaceho. Objavil som ju náhodou, a praktizoval som ju bez toho, aby som si uvedomoval, čo robím. Boh ale chce, aby sme mali vyhlásenie o pravde Jeho Slova, aby sme pochopili to, čo nám patrí a aby sme to používali vo svojom živote.

Prehlásenie: Ja dostanem vyhlásenie o pravde Božieho Slova. Pochopím to, čo mi patrí a aj to používam.

 

4. APRÍL
Tie skutky, ktoré ja konám

A stalo sa v ktorýsi ten deň, že vošiel do lode i jeho učeníci a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. A odplavili sa. A keď sa plavili, usnul. A spustil sa búrny víchor na jazero, a loď sa im napĺňala, a boli v nebezpečenstve. A pristúpiac zobudili ho a hovorili: Pane, Pane, hynieme! A on prebudiac sa pohrozil vetru a vlnám, a upokojili sa, a nastalo ticho. A povedal im: Kde je vaša viera? A oni bojac sa divili sa a hovorili jeden druhému: Ktože je tento, že ešte aj vetrom rozkazuje, aj vode, a poslúchajú ho? — LUKÁŠ 8,22–25.

John A. Dowie sa narosil v Škótsku, v Edinburghu a v mladom veku sa odsťahoval do Austrálie. Žil tam ako pastor jedného  kongregacionálneho zhromaždenia v meste Newton, keď v roku 1875 sa po tom území krajiny prehnala hrozná epidémia. Počas tejto epidémie dostal po prvý krát Dowie svetlo o božom uzdravovaní a o moci danej veriacim.

Čítal som, že raz povedal: „Štrnásťkrát som sa prepravil loďou cez oceán. Počas štrnástich plavieb často vypukla búrka. Zakaždým som konal rovnako ako Ježiš: pohrozil som búrke. A tá zakaždým prestala.“ Dowie vedel, že Ježiš povedal: „Ten, kto verí vo mňa, aj ten bude konať tie skutky, ktoré konám ja…” Vedel, že je prepojený s Bohom. Ty a ja sme rovnako prepojení s Bohom, ako Dowie alebo hocikto iný.

Prehlásenie: Ja verím v Ježiša. Aj ja viem konať to, čo konal Ježiš tu na zemi. Ježiš povedal, že som toho schopný(á), preto som toho schopný(á).

 

3. APRÍL
Lebo ja odídem

Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi — JÁN 14,12.

Dr. Johna Alexandera Dowie-ho (1847–1907) používal Boh na to, aby moderné Zhromaždenie opäť spoznalo božie uzdravovanie. Dr. P. C. Nelson, zakladateľ „Assemblies of God College” povedal: „Nemôžeme nasledovať Dowie-ho vyučovacie tézy, ale môžeme nasledovať jeho vieru.”

Počul som Dr. Nelsona rozprávať o tom, keď bol on sám ešte mladým baptistickým služobníkom, a videl Dowieho slúžiť jednej žene, ktorej takmer celú tvár pokrýval modrofialový rakovinový nádor: „Videl som ako Dowie, v prítomnosti šiestich konfesionálnych služobníkov a troch lekárov, jednoducho iba vystrel ruku a uchopil ten rakovinový nádor a povedal: ‘V mene Pána Ježiša Krista!’ — a odrhol ho z tváre tej ženy. Prítomní lekári ju okamžite vyšetrili, a zistili, že má pokožku, ako novonarodené dojča.” Dôvod toho, že veriaci v Neho, vedia urobiť skutky, ktoré On konal, Ježiš udal v nasledovnom: „nakoľko On odišiel k Otcovi”. Veriaci môžu preto vykonať to isté, lebo  Ježiš sedí tam na pravici Otca vo výsostiach na mieste moci.

Prehlásenie: Ja verím v Ježiša. Nakoľko Ježiš odišiel ku svojmu Otcovi, Ktorý je aj mojím Otcom, a sedí tam na nebeskej Velebnej pravici — a ja sedím spolu s Ním — viem vykonať skutky môjho Otca, v Ježišovom mene.

 

2. APRÍL
Pod našimi nohami

Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. — EFEZANOM 1,20–23.

Zhromaždenie je Telo Pána Ježiša Krista. My sme Kristovo Telo. Čo sa toho týka: Kde sú nohy? Sú na hlave, alebo na tele? Samozrejme, že sú na tele.

Pozrime si znova dnešný text. Opisuje to, kde je naša mocenská pozícia podľa toho, kde sedíme.

Boh všetko podrobil pod Kristove nohy. Kristove nohy sú na Jeho Tele. Preto bolo všetko podrobené pod naše nohy. O čom hovorí Pavol, keď hovorí „všetko“? O kniežatstvách, o mocnostiach, o silách a o panstvách. Inými slovami, všetka sila nepriateľa je pod našimi nohami!

Ktosi raz povedal: ak chceme niečo oznámiť satanovi, treba to napísať na podrážku našej topánky!

Prehlásenie: Ja sedím spolu s Kristom v nebesiach. Ja som údom Kristovho tela svojou prislúchajúcou časťou. Všetka sila nepriateľa je pod mojimi nohami!

 

1. APRÍL
Spolu posadil

My, ktorí sme boli mŕtvy pre poklesky, nás [Boh] oživil spolu s Kristom, z milosti sme spasení! Spolu s ním nás vzkriesil a spolu sním nás posadil v nebesiach, v Kristovi Ježišovi. — EFEZANOM 2,5. 6. (KSE)

Skutok, ktorý vzkriesil Pána zo smrti, ten vzkriesil aj Jeho telo. (Len to je prirodzené, že hlava a telo sú spolu vzkriesené.)

Ďalej, ten skutok, ktorý posadil Krista na trón, posadil tam aj Jeho Telo. Kde sedíme teraz? V nebesiach! Teraz! Nebudeme tam sedieť  niekedy v budúcnosti ; Boh nás posadil spolu s Kristom, my sedíme teraz v nebesiach v Kristovi Ježišovi.

Kristus sedí tam, na pravici Otca. Preto aj my sedíme tam, na pravici Otca! (Pravá ruka je miestom moci. Boh vykonáva každý svoj plán a program cez svoju pravú ruku — cez Krista, cez jeho duchovné Telo,  čo je Zhromaždenie.)

Pravá ruka Velebnosti v nebesiach je stredobodom moci nad celým vesmírom! (Žid. 8,1) Praktizovanie moci trónu zverili Kristovi, ktorý vystúpil do neba — a táto moc je naša.

Prehlásenie: Boh ma oživil spolu s Kristom. Boh ma spolu s Ním vzkriesil. Boh ma spolu s Kristom posadil v nebesiach. Vzhľadom na to, ako chodím tu na zemi a spolupracujem s Bohom vo vykonávaní Jeho plánu, tak je moje mocenské miesto to, že sedím na pravici Otca v nebi.

 

Love of Christ Church Love of
Christ
Church
contact
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket.
További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban talál.